หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 2 5 2
2 002 โรงเรียนขุนยวม 23 68 41
3 007 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 31 60 38
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 5 17 7
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 30 67 46
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 20 42 26
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 19 32 27
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 10 26 16
9 016 โรงเรียนบ้านกลาง 2 2 2
10 017 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 3 6 5
11 018 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 4 6 6
12 021 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 15 24 19
13 022 โรงเรียนบ้านคาหาน 3 12 2
14 023 โรงเรียนบ้านคำสุข 2 4 2
15 024 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 6 17 11
16 025 โรงเรียนบ้านซอแบะ 4 29 11
17 027 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 3 9 6
18 026 โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 2 16 5
19 028 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 28 70 47
20 031 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 6 8 6
21 033 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 20 52 32
22 034 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 9 16 14
23 032 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 11 27 18
24 030 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 12 22 17
25 029 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 11 23 16
26 036 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 1 1
27 037 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 7 12 8
28 039 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 6 14 8
29 038 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 5 17 9
30 040 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1 3 2
31 042 โรงเรียนบ้านน้ำริน 3 8 5
32 043 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 1 3 2
33 044 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 3 8 5
34 041 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 1 1 1
35 046 โรงเรียนบ้านปางคาม 24 57 39
36 048 โรงเรียนบ้านปางตอง 32 79 54
37 047 โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์ 6 12 8
38 049 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 1 3 2
39 050 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 0 0 0
40 051 โรงเรียนบ้านปางแปก 4 8 6
41 052 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 4 4
42 053 โรงเรียนบ้านป่าลาน 25 51 27
43 055 โรงเรียนบ้านผามอน 2 5 2
44 056 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 1 2 2
45 057 โรงเรียนบ้านพัฒนา 10 18 10
46 059 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 3 6 6
47 082 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 14 33 23
48 083 โรงเรียนบ้านรักไทย 4 9 4
49 084 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 0 0 0
50 085 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 16 36 18
51 087 โรงเรียนบ้านสบป่อง 1 3 2
52 089 โรงเรียนบ้านสบสอย 2 18 5
53 090 โรงเรียนบ้านสบสา 1 1 1
54 088 โรงเรียนบ้านสบแพม 3 7 3
55 091 โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง 0 0 0
56 092 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 5 19 9
57 093 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 14 36 19
58 094 โรงเรียนบ้านหมอแปง 7 10 9
59 116 โรงเรียนบ้านหว่าโน 4 11 8
60 117 โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 0 0 0
61 118 โรงเรียนบ้านหัวปอน 0 0 0
62 119 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 8 34 18
63 095 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 0 0 0
64 143 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 11 24 17
65 097 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 0 0 0
66 096 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 0 0 0
67 100 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 4 7 4
68 099 โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 4 7 4
69 101 โรงเรียนบ้านห้วยนา 3 7 4
70 102 โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 1 1 1
71 103 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 10 24 18
72 104 โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 0 0 0
73 108 โรงเรียนบ้านห้วยผา 10 26 17
74 109 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 3 32 8
75 110 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 2 8 5
76 111 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 3 12 4
77 113 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 1 3 2
78 141 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 6 25 7
79 112 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 14 29 19
80 115 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 14 85 32
81 114 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 12 8
82 106 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 9 20 9
83 105 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 0 0 0
84 107 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 4 9 4
85 123 โรงเรียนบ้านฮูผาเสื่อ 1 1 1
86 060 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 35 92 47
87 061 โรงเรียนบ้านเมืองแพม 2 5 4
88 086 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 6 15 10
89 019 โรงเรียนบ้านแกงหอม 6 11 9
90 020 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 2 5 2
91 058 โรงเรียนบ้านแพมบก 0 0 0
92 062 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 12 28 16
93 065 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 7 31 15
94 067 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 14 28 23
95 068 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 21 34 28
96 069 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 26 64 41
97 070 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 1 1 0
98 071 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 2 4 3
99 072 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 3 10 6
100 073 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 10 19 15
101 074 โรงเรียนบ้านแม่หาด 0 0 0
102 076 โรงเรียนบ้านแม่ออ 4 5 5
103 077 โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 0 0 0
104 079 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 4 6 6
105 078 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 12 21 18
106 075 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 8 10 8
107 066 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 2 6 4
108 063 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 2 6 4
109 064 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 0 0 0
110 054 โรงเรียนบ้านโป่งสา 8 19 16
111 045 โรงเรียนบ้านในสอย 15 48 21
112 122 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 7 4
113 120 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 2 2
114 121 โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 0 0 0
115 035 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
116 080 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 0 0 0
117 081 โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 3 7 3
118 125 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 8 13 12
119 126 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 17 32 25
120 130 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 8 19 13
121 131 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 4 11 8
122 134 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 18 48 29
123 136 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 55 136 91
124 137 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 27 94 52
125 138 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 6 10 8
126 139 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 11 23 17
127 003 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 22 37 31
128 004 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 7 27 10
129 005 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 1 3 2
130 006 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 6 10 6
131 133 โรงเรียนเสรีวิทยา 12 25 19
132 015 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 23 57 28
133 128 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 5 15 10
134 145 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 1 1 0
135 124 โรงเรียนพุทธเกษตร 4 10 7
136 132 โรงเรียนสิริอัมพร 27 49 34
137 140 โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี 0 0 0
138 135 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 12 16 12
139 013 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 0 0 0
140 127 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 5 12 9
141 129 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 11 32 17
142 014 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 0 0
รวม 1101 2685 1656
4341

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]