หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-msn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางกานดา เอี่ยมกระสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางกานดา เอี่ยมกระสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางกานดา เอี่ยมกระสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายสรปัญญาสุข สุขกรินทร์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
5. นายประสิทธิ เข็มสุวรรณโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายสรปัญญาสุข สุขกรินทร์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
5. นายประสิทธิ เข็มสุวรรณโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายสรปัญญาสุข สุขกรินทร์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
5. นายประสิทธิ เข็มสุวรรณโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประสิทธิ เข็มสุวรรณโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิฉาย ไพทองโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพูนทรัพย์ ปันทวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78กรรมการ
2. นางอรุณี ศรีศิริโรงเรียนบ้านห้วยนากรรมการ
3. นางอังคณา สาริขิตโรงเรียนบ้านทุุ่่งกองมูกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล พิมพ์เสนาโรงเรียนบ้านห้วยส้านกรรมการ
2. นางนงคราญ เปี้ยเอ้ยโรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98กรรมการ
3. นางสาวฑิมพิกา โยธาโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ บุญมาดำโรงเรียนบ้านแกงหอมกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ปินคำโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ สารเร็วโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดำริกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยพร จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางบุษบา เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
3. นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางบุษบา เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
3. นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร งามสงวนโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นายบำรุง อมรอาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สิทธิโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร งามสงวนโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นายบำรุง อมรอาจหาญโรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สิทธิโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวศิวัตรา สนธิกุลโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นายชัยพร จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นางอาภัสรา ทนันชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวัตรา สนธิกุลโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นายชัยพร จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นางอาภัสรา ทนันชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพจนา ถามูลโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ วงศ์ไชยโรงเรียนบ้านปางแปกกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สมนามโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นางสาวดวงพร ทิพกนกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
5. นางชัยชนะ สูงภิไลย์โรงเรียนบบ้านคาหานกรรมการ
6. นายปุณเขต ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ปัญญานันท์โรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
8. นายณัฏฐ์ นิยมรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพจนา ถามูลโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ วงศ์ไชยโรงเรียนบ้านปางแปกกรรมการ
3. นางทิพวรรณ สมนามโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นางสาวดวงพร ทิพกนกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
5. นางชัยชนะ สูงภิไลย์โรงเรียนบ้านคาหานกรรมการ
6. นายปุณเขต ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ปัญญานันท์โรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
8. นายณัฏฐ์ นิยมรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพจนา ถามูลโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ วงศ์ไชยโรงเรียนบ้านปางแปกกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สมนามโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นางสาวดวงพร ทิพกนกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
5. นางชัยชนะ สูงภิไลย์โรงเรียนบ้านคาหานกรรมการ
6. นายปุณเขต ปุรณะวิทย์โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
7. นางสาวจิราพร ปัญญานันท์โรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
8. นายณัฏฐ์ นิยมรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ชนมุนีโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพรสวัสดิ์ สองแควโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา ศรีศักดาโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายศรีรัตน์ วารินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเศียร สีบัวโรงเรียนบ้านมะหินหลวงกรรมการ
2. นางสาวพรสวัสดิ์ สองแควโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
3. นางดาลัด สุขจิตโรงเรียนบ้านแม่สะงากรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ อยู่สมบัติโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริกรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียวโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเมษายน เปี้ยรินทร์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูหัวไร่โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางสาวจณิสตา คันธะวังโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
4. นางยุพเรศ คอทองโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเมษายน เปี้ยรินทร์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูหัวไร่โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางสาวจณิสตา คันธะวังโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
4. นางยุพเรศ คอทองโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรษา อินทพงศ์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นางจินตนา คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางดิษฐ์ลดา ปันคำมาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ น้อยวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นางสาวมลธิรา จันทร์โอภาสโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา อินทพงศ์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นางจินตนา คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมาโรงเรียนห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ น้อยวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
5. นางสาวมลธิรา จันทร์โอภาสโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพงษ์วฤทธิ์ นางรักโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเสกสรร ศรีแสวงโรงเรียนห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวพเนตร์ แกล้วกล้าโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเเภอขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วฤทธิ์ นางรักโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเสกสรร ศรีแสวงโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวพเนตร์ แกล้วกล้าโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเเภอขุนยวมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้โรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นายนพพร ทนันชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้โรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นายนพพร ทนันชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาววรมิดา ปัญญาเยาว์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นางวินิตย์ตรา สุภาจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งกองมูกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สม สมเขื่อนโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัยโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางสาวจีระนุช โคเบนท์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวจามรี เพียรสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางฤดี หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นางจารุณี สุริยะชัยพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยตองกรรมการ
3. นางจินตนา คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย อินต๊ะสารโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
2. นายสุรพันธ์ สินลี้โรงเรียนบ้านดอยผีลูกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมาโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นายเพ็ญศิริ นิปุณะโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา อินทวงศ์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย อินต๊ะสารโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
2. นายสุรพันธ์ สินลี้โรงเรียนบ้านดอยผีลูกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมาโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ นิปุณะโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา อินทวงศ์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเสาร์วัน อินวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
2. นายประจัญ นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพิพิชญ์ ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางทัศนาภรณ์ นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นายประจัญ นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาร์วัน อินวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
2. นายประจัญ นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวฐิรกานต์ กองคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายสุธี โพธิกนิษฐ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวสาลิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิรกานต์ กองคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายสุธี โพธิกนิษฐ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางสาวสาลิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองดี น้อยวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางสาวปรียานุช สิงขรบรรจงโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดำริกรรมการ
3. นายคเชนทร์ เสือพงษ์โรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิรกานต์ กองคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายวุฒิวงศ์ สุยะระโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางรัชนี กิณเสนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิรกานต์ กองคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายวุฒิวงศ์ สุยะระโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางรัชนี กิณเสนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทิวาวรรณ์ เสาจินดารัตน์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
2. นายวีระชัย ธูปเรืองโรงเรียนบ้านนาปู้ป้อมกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ เหล่าตระกูลไพรโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางทิวาวรรณ์ เสาจินดารัตน์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
2. นางกาญจนา ดวงเนตรงามโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายทวีพงษ์ ปาสาโรงเรียนบ้านรักไทยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิวาวรรณ์ เสาจินดารัตน์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
2. นายวีระชัย ธูปเรืองโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ เหล่าตระกูลไพรโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวภุมรินทร์ คงผาสุขโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
2. นางสิทธิพร เลิศมงคลโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ ดวงสุภาโรงเรียนหัวแม่สุรินกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สายปัญญาโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุจิตต์ สีเหลืองโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
2. นางชนัญญา รักเรียนโรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98กรรมการ
3. นายขจร บุตรแสงโครตโรงเรียนบ้านซอแบะกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนายพรม คำภาปล้องโรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยากรรมการ
2. นายบรรเลิง พรรคทิงกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นายกิติกร ดอนเงินโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นายณัฐชนนท์ พงษ์สวัสดิ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ภูริโรจน์ภาคินกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นายณัชนนท์ พงษ์สวัสดิ์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ภูริโรจน์ภาคิดกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางกลีบจันทร์ เจริญสุขสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นางแสงเดือน พิศไหวสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางกลีบจันทร์ เจริญสุขสพป.แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
2. นางแสงเดือน พิศไหวสพป.แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์สพป.แม่ฮ่องสอน 1กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวพิชญา ชมชลาลัยโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นางสาวสาลิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารกรรมการ
3. นางสุพรรณี บุญไทยใหญ่โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรมณีย์ จันตายศโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยากรรมการ
3. นายบุญสม เทิดชูสกุลชัยโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญา ชมชลาลัยโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นางสาวสาลิกา วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารกรรมการ
3. นางสุพรรณี บุญไทยใหญ่โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวประภัสสร ถูกดีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
2. นางอรวรรณ ปาละแดง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นางสาวจิรารัตน์ กระจ่างดี โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางกัญญาวีร์ อุปละโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพรกรรมการ
2. นางศรีดา เลิศรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อนกรรมการ
3. นางจรรยา ชัยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไชยา เป็งเมืองโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
2. นางอำภา บุญคำมา โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน ตะมะแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไชยา เป็งเมืองโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
2. นางอำภา บุญคำมา โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน ตะมะแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอลงกรณ์ ก๋าแก้ว โรงเรียนขุนยวมกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ ปิงชัยโรงเรียนบ้านแม่กิ๊กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญวิภา สิทธิศักดิ์โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ใจแปงโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์กรรมการ
2. นายอรรถวัต หาดสีทองโรงเรียนบ้านหมอแปงกรรมการ
3. นายอำนาจ โชติขุนทด กรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต จิตต์ประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
2. นายสุภาษิต พงษ์ไพรวันโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดำริกรรมการ
3. นางสาวศุภางค์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธวัช สามลโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นายสุชาติ อินทจักรโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นางรติมา มีเหตุผล โรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายโกศล เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านคำสุขกรรมการ
3. นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายโกศล เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านคำสุขกรรมการ
3. นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโกศล เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านคำสุขกรรมการ
3. นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิ โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางสุวพร ใจน้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางณัฐณิชา ฝั้นเต่ยกศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายยงยุทธ ประวินชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนัตถ์ บุญสูงกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนัตถ์ บุญสูงกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนัตถ์ บุญสูงกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายพิพิชญ์ ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
3. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ไชยรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายพิพิชญ์ ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
3. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายพิพิชญ์ ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
3. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายพิพิชญ์ ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
3. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
2. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
2. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
2. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
2. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
3. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสายสมร เนียมพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางสุวพร ใจน้อยกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางณัฐณิชา ฝั้นเต่ยกศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางสุวพร ใจน้อยกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางณัฐณิชา ฝั้นแต่ยกศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางสุวพร ใจน้อยกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางณัฐณิชา ฝั้นเต่ยกศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสายสมร เนียมพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางสุวพร ใจน้อยกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางณัฐณิชา ฝั้นแต่ยกศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านเวียงเหนือกรรมการ
2. นางสุวพร ใจน้อยกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางณัฐณิชา ฝั้นเต่ยกศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเรืองเดช สุขโอรสสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นางผุสดี จงกลโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นายปริญญา เมืองมูลโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวัชระ อรัญภูมิสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายบุญมี สายสวาทโรงเรียนบ้านห้วยปูเลยกรรมการ
3. นายจรินทร์ ปันทะวังโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
4. นายเมฆิน มั่นชูขวัญศิริโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
5. นายวรวิช ปัญญาเยาว์โรงเรียนบ้านไม้สะเป่กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสิงห์คม ปัญญาคำโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
2. นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสมจิตต์ สามเทพกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารุณ นรสีห์กรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายนรินทร์ เล่อกาโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอารุณ นรสีห์กรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายนรินทร์ เล่อกาโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพรโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ รักเมืองโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ วรรณมณีโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
2. นายปิ่นเทพ กิติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายบรรพต ธูปหอมโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายปิ่นเทพ กิติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายพันธกานต์ ปันตุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ปู่ใยโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นายถาวร ชุมสงฆ์โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
3. นางณัฐนันท์ สุทาโรงเรียนยอดดอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ปู่ใยโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นายถาวร ชุมสงฆ์โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
3. นางณัฐนันท์ สุทาโรงเรียนยอดดอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรชาติ วรรณมณีโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ กาวรรณโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน เคร่งครัดโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดำริกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ วรรณมณีโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ กาวรรณโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นางสาวยุพิน เคร่งครัดโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดำริกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสามารถ แก้วฟูโรงเรียนบ้านขุนสาในกรรมการ
2. นางสาวศนันธฉัตร คำคุณโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ รักเมืองโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกฤตวัฒน์ คำปาโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
2. นายพลากร สายยืดโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
3. นางวารุณี กาบจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤตวัฒน์ คำปาโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
2. นายพลากร สายยืดโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
3. นางวารุณี กาบจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ สิทธิเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางสาวอ้อยใจ เพียรสะอาดโรงเรียนบ้านแม่สะงากรรมการ
3. นายมนตรี ผิวผันโรงเรียนบ้านแม่ออกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สิทธิเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางสาวอ้อยใจ เพียรสะอาดโรงเรียนบ้านแม่สะงากรรมการ
3. นายมนตรี ผิวผันโรงเรียนบ้านแม่ออกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายทวิล อินทะสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ เยาวโสภาโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
3. นางกนกอร นวลฝ้ายโรงเรียนบ้านมะหินหลวงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวิล อินทะสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ เยาวโสภาโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
3. นางกนกอร นวลฝ้ายโรงเรียนบ้านมะหินหลวงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสินีพร รุ่งสว่างกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางธฤษวรรณ สุขโอรสโรงเรียนอนุบาลเมืองป่าปุ๊กรรมการ
3. นางวันเพียน ศรีดาโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสินีพร รุ่งสว่างกรรมการภายนอกกรรมการ
2. นางธฤษวรรณ สุขโอรสโรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊)กรรมการ
3. นางวันเพียน ศรีดาโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจำรัส วีระวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นายจำรัส ปวงฟูโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นางเรียง วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางธฤษวรรณ สุขโอรสโรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊)กรรมการ
2. นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิตโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นายทองดี น้อยวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางวรรณดา กรีฑาพันธ์กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายธีรภัทร์ เลียวสิริพงศ์เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ทิพวรรณ์เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางวรรณดา กรีฑาพันธ์กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายถิรายุทธ ชัยปินตาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ทิพวรรณ์เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุทิน เขียวมูลโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางรักษ์บุญ ธุระณรงค์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางกอบแก้ว สุขสบายโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุทิน เขียวมูลโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางรักษ์บุญ ธุระณรงค์กรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางกอบแก้ว สุขสบายโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวชลีพร อินต๊ะสารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายเสกสรร ศรีแสวงโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางพิสมัย วนากมลโรงเรียนบ้านนาป่าแปกกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวชลีพร อินต๊ะสารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
2. นายเสกสรร ศรีแสวงโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางพิสมัย วนากมลโรงเรียนบ้านนาป่าแปกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเรียง วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
2. นางสุวพร ใจน้อยกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางรัฐนันท์ ประชาเรือนรัศมีโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเรียง วงค์แก้ว โรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
2. นางสุวพร ใจน้อยกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางรัฐนันท์ ประชาเรือนรัศมีโรงเรียน ตชด.บำรุง ที่ 60กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา พลหาญโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
3. นางพัชราวัลย์ คงแก้วกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางรัฐนันท์ ประชาเรือนรัศมีโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60กรรมการ
3. นางพัชราวัลย์ คงแก้วกรรมการภายนอกกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวยุรวดี เรือนคำโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78กรรมการ
2. นางสาวสกุณา อุ่นเรือนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวญาณิกา กันธิยะโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอภิวันท์ ไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
2. นางกนกพร กิติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสุพิชญา ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนภา กันธลีย์โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
2. นางสาวศศิประภา ชมถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) กรรมการ
3. นางลลิภัทร สืบเมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนภา กันธลีย์โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3กรรมการ
2. นางสาวศศิประภา ชมถิ่นโรงเรียนอนุบาลปายกรรมการ
3. นางลิภัทร สืบเมืองโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนภา กันธลีย์โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
2. นางลลิภัทร สืบเมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา ชมถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นายทองสุข สระศรีกรรมการภายนอกกรรมการ
3. นางสายใจ พลสิงห์โรงเรียนบ้านแม่โข่จูกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาวธราพัชร์ สุดทำนอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางชนัญญา รักเรียนโรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
2. นางรติมา มีเหตุผล โรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวภคินี แดงปะละ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิพิชญ์ ภัทรางกุลโรงเรียนชุุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ไชยรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิพิชญ์ ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญา โรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางสาวกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิพิชญ์ ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางสาวกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
3. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพาณี สระศรีโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
2. นางปรียานุช ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางจันทนา ถามา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายวรการณ์ บุตรต๊ะโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ยานะ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นายธงชัย พรหมโรงเรียนบ้านนาป่าแปกกรรมการ
3. นางสาวสุธี สิริธิติ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]