รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายปภินวิช  ประจวบบุญ
 
1. นางวิภา  อาจหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงมัลลินี  วิริยะ
 
1. นางลัดดา  อรินแจ้
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กหญิงวาสนา  สมคำ
 
1. นางสุวิมล  พุ่มอิ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงศรีมอญ  แสงใจ
 
1. นางบุญศรี  ไชยพรหม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงพิชชาญา   เส้าเสนา
 
1. นางวาโย  มณีวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงจรัสรวี  จันทร์เรือน
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยะเมฆ
 
1. นางเกษร  ยอดแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวกษมา  ชอบหัตถกรรม
 
1. นางลำดวน  บุญปก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาต้าย 1. เด็กหญิงวลัยพร  ศรียนจอง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สานา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงภัทรีดา  วิสิทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาวนิดานุช  ปันโปธา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอรทัย   อุตสาพะแล
 
1. นางพัชรินทร์   สุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สุต๋า
2. เด็กชายดนุนันท์  ค้างคีรี
3. เด็กหญิงอังคณา  จุมป๋าน้ำ
 
1. นางสกาวเดือน  ขัดเรือน
2. นางสาวกรวินท์  ตาดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชนะชัยชมชื่น
2. เด็กหญิงชุติกา  รักบ้านป่าดอย
3. เด็กหญิงส่อกา  วนาเฉลิมไกร
 
1. นายอภิพล  วงค์เติ๊ก
2. นางเบญญามาศ  วงค์สถาน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิดา   สวรรค์บรรเจิด
2. เด็กหญิงดาราพร  ชำนาญมนตรี
3. นางสาวบุญพิทักษ์  ปู่ดี
 
1. นายอุทาน  ประสงค์ทรัพย์
2. นายวศิน  สินธุปัน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กหญิงกุสุมา    สุยะน้อย
2. เด็กหญิงชาลีนี   ลำแสง
 
1. นางรัตนา  ตันตรา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  อุปนันท์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงวรพรรณ   ประนันท์
2. เด็กหญิงอรปรียา   ศรีวิชัย
 
1. นางพัชรินทร์   สุวรรณ
2. นายพันชีพ  ก๋าวิบูล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ
 
1. นางสาวสาวิตรี  โชคดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล   มือแป
 
1. นางสาววรางคณา   กามอย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กชายธนกฤต   ดอกดวง
 
1. นางจันทรา   ปัญโญกลาง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงนนท์ชนิตา   วันดี
2. เด็กชายนลธวัช   ธิหนู
3. เด็กชายปฏิภาณ   ปีมสาร
 
1. นายสุวิชา  เมืองมูล
2. นางอมรรัตน์  มุสิเอก
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยยอง
3. เด็กหญิงศิวาพร  อัศวประพล
 
1. นางประภาภรณ์  ชมภูวงศ์
2. นางผ่องศรี  รัตนปัญญา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงธัญญามาศ   อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงปภาวี  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สุภา
 
1. นายนิรันดร์  แสนยศ
2. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ตาวงค์ษา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศอนันต์
 
1. นายหยินฝัด  แซ่คู
2. นายสัตยา  สนิท
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มูลนนท์
2. เด็กชายธนกฤต  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรัชราภรณ์  คำมูล
2. นางสาวรอยพิมพ์  สุขสวัสดิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กชายฐาปกรณ์   ตาโล๊ะ
 
1. นางสาวสุพรรณษา    อุ่นนันกาศ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายกฤษณพงค์  วงค์ษา
 
1. นางสาวพิชชาภา  พงค์ตัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวอัญชลี  นะวัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงปาณัทดา  จิระเมทา
2. เด็กหญิงปิยพร   สีหมอก
3. เด็กชายศิริณัช  ติมัน
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพิรัตน์
2. นางสาวระพีพรรณ  ไชยพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุคัมภีร์
2. เด็กหญิงณัชลียา  เกษะโกมล
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  มิตตะกุล
 
1. นางจตุพร  พุฒโต
2. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายชานุวัฒน์  เกี๋ยงคำ
2. เด็กชายภูมินันท์  ปันธิ
3. เด็กชายสรธัญ  กันทะตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  วรรณใหม่
2. นายสันทัด  วรรณภิระ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธรณ์เทพ   ยารังษี
2. เด็กหญิงอัญชิสา   แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงอาภาพร   นันต๊ะเปี้ย
 
1. นางสาวสุรีย์วรรณ   ศรีนันท์
2. นางจตุพร   โปธาวิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กชายธนวัฒน์    เด็กยอง
2. เด็กหญิงวิภาวี   จักพิละ
3. เด็กหญิงอรปรียา   มาปัน
 
1. นายนิรันดร์   ชมภูเทศ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. นางสาวฉัตรสุดา  วงศ์ปาลีย์
2. เด็กหญิงนรภัทร  ธรรมดำรงกุล
3. เด็กชายเจษฎา  อุดป้อม
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางมธุรส  วะละ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  ปัญญาจักร์
3. เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินสมใจ
 
1. นางเรณู  แซ่คู
2. นางภัสชาวรรณ  จันทนุปาน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คาธิพาที
2. เด็กหญิงจันทิรา  แก้วเชียงหวาง
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุคัมภีร์
 
1. นางจุตุพร  พุฒโต
2. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายภาศกร  คำปวน
2. เด็กชายอนันทชัย  ทรายคำ
 
1. นายทศวรรษ  ทุนร่องช้าง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษณะ   เต๋จ๊ะพรหมมา
2. เด็กชายศราวุธ   วังแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์วรรณ   ศรีนันท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกตัญญู   คำเวียง
2. เด็กชายวีรชัย   ตาทะนันท์
 
1. นางเหรียญทอง  รังสิยารมณ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หาด 1. เด็กชายพงศธร   อ่อนละมูล
2. เด็กชายโยธิน   สุวิชา
 
1. นายวินัย  พรหมอนันต์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายกฤษนัย  คำมะณี
2. เด็กชายภควัต  ปันกองงาม
 
1. นายณัฎฐ์  วงศ์ยุพล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตาปุดธิ
2. เด็กชายธนวันท์  อุปนันต์
 
1. นายอนุชิต  ยาวุฒิ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ทันวัน
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  สมฝั้น
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยอดดงไพร
2. เด็กหญิงวริษา  ผดุงกระดังงา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ปู่เหลือง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รักศักดิ์ตระกูล
5. เด็กหญิงสุภาพร  คงคารื่นฤดี
 
1. นางพรวีนัส  วัชรกาวิน
2. นางแพรทอง   วินาภา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงยศวดี  เกียรติไพวัลย์
2. เด็กหญิงรัชนก  จริยาสง่า
3. เด็กหญิงรัชนาท  จริยาสง่า
4. เด็กหญิงวนิดา  ผดุงกระดังงา
5. เด็กหญิงเพชรแก้ว  ซื่อสัตย์เทอดไทย
 
1. นางพรวีนัส  วัชรกาวิน
2. นายสุกฤษฏิ์  รอดกรุง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันพนาคีรี
2. เด็กหญิงนงนุช  รวิพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงพรธิดา  รุ้งโอบดอย
4. เด็กหญิงวาสิตา  สัตยมิ่งมงคล
5. เด็กหญิงศรุตยา  สังวรศิลปชัย
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นางสาวการะเกด  ชมชื่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กชายนวกิจ   สุรินทร์
2. เด็กหญิงพนิชา   ดาสุรินทร์
3. เด็กหญิงอัจฉราพร    อภัยพงค์
4. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ลุงคำ
5. เด็กหญิงเหย่น   ลุงยะ
 
1. นางจุรีวรรณ์   เย็นใจมา
2. นางสายรุ้ง  ติปะวรรณา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กหญิงงามบุญ   ลุงอ่า
2. เด็กหญิงศดานันท์   จันต๊ะคำ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จารุพงค์กุล
4. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ   วาวคำ
5. เด็กหญิงเกี๋ยงเงิน    วาวคำ
 
1. นางจุรีวรรณ์  เย็นใจมา
2. นางรัตนา  จอมขันเงิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  นิยมทศ
2. เด็กหญิงนิสา  ไพรจำเริญแก้ว
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยอนุพงษ์
4. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประพิน
5. เด็กหญิงลีลาวดี  ตำลึงทองกุล
 
1. นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ
2. นายวรกิจ  ทากี้
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เงินมูล
2. เด็กชายฐานันดร   ตะยะพงค์
3. เด็กชายพชรดนัย  เป็งคำ
4. เด็กชายวศิน  ต๊ะดอก
5. เด็กชายเจษฎากร  ตาปิง
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นายทรงพล  กันแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงกัญชพร  ณ เชียงใหม่
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เชียงนา
3. เด็กหญิงนภัสกร  หล้าต๋า
4. เด็กชายสุทิวัส  แสนซาว
5. เด็กหญิงเอมวิกา  อุ่นแก้ว
 
1. นางศรัณยา  วงศ์โพธิ์
2. นางคัทลียา  ธิวงษา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปันดิสรณ์
 
1. นางสาวอนุสรา   แก้วคือ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจสุยะ
 
1. นางอำภาพร  รินปัญโญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงพิชยา  เพิงระนัย
2. เด็กชายวิริยะ  เชียงแขก
 
1. นายคาร  เรือนฟ้างาม
2. นางอารี  เลิศสุวรรณ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณษา  คีรีชวลิต
2. เด็กชายเทพาธิป  เผ่าพิทักษ์มุนี
 
1. นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ
2. นายกฤษฎา  อุประ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กชายนฤเบศ  วันหลี
2. เด็กหญิงสุธาศินี  พุแค
 
1. นางสาวสิวาภรณ์  โพธิ์อบ
2. นางสาวไพรัช  ปันจุติ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงคคนา  สินเสวนาชีพ
2. เด็กหญิงทิพปภา   ศรีมูล
3. เด็กหญิงธนภรณ์  แจ้ใจ
4. เด็กหญิงพิชามญช์  สร้อยระย้า
5. เด็กหญิงพีริยาภรณ์  มากขุนทด
6. เด็กหญิงวรัญชลี  เพ็ชรหลำ
7. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เมืองแก้ว
8. เด็กหญิงศศิธร  สิงห์แก้ว
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ผัดสัก
10. เด็กหญิงอักษราภัค  บุญสุทธิ์
 
1. นางศรีจันทร์  จิตหาญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กหญิงกัญชพร  มูลทา
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  ขัดสาน
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   เสาร์เทพ
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กันทะวี
5. เด็กหญิงณัฐริกานต์  สุขตุ้ย
6. เด็กหญิงธนพรรณญพร  ทองขาว
7. เด็กหญิงธนศร  แก้วจา
8. เด็กหญิงธิติวดี  พิมพิรัตน์
9. เด็กหญิงนภัสรพี  เกตุตาพันธ์
10. เด็กหญิงพรนภา  คำวิจา
11. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หิรัญรัตน์
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หัสดา
13. เด็กหญิงวีนัส  อินทรเกษม
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พันกันทะ
15. เด็กหญิงสุพิชชา  อุตมะ
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะจันทร์
2. นางสาวจิตต์อารีย์  พันกันทะ
3. นางสายพิณ  ใจยวน
4. นางเบญจมาภรณ์  คำแปง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   กันทา
2. เด็กชายศุภกร    อินทสระ
 
1. นายนิวัฒน์   จันหนิ้ว
2. นางสาวเบญจมาศ  เทพสิงห์แก้ว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ทรงบรรพต
2. เด็กหญิงพิณรญา   เอื้องมณี
 
1. นายปริญญา  ขันอาษา
2. นางสาวขวัญเรือน  มั่งอุตม์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คำโสม
 
1. นางสาวจรรยา  ยะบุญธง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงจุทารัตน์  จุนุ
 
1. นายพีรพล  จันทวรรณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูทรัพย์เจริญ
 
1. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพลู 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    ชัยจุมปู
 
1. นางพิกุล   หอเจริญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  วงษ์ฉัตร
 
1. นายเพชร  โสภา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. นางสาวสุภัสสร  แสนแปง
 
1. นายประวิทย์  สิขิตวัฒน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจนวล
 
1. นายถาวร  จินะกาศ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาววิภาวรรณ   วงค์ฝั้น
 
1. นายถาวร  จินะกาศ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญชนก   ทายะ
2. เด็กหญิงพัฒนาพร   ปันเปอร์
 
1. นางสาววรณัน  ใจคำ
2. นางวันวิสา  เทพวงค์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พิเคราะห์งาน
2. เด็กหญิงอารยา   เปลา
 
1. นางสะเรียม   นันทะวิจิตร
2. นางสาวประกาย  แสงสรทวีศักดิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สมฝั้น
2. นางสาวสุภาภรณ์  เป็งกันทา
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางณัฐชานันท์  เกษมุติ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสุรชาติ  ปู่ผัด
 
1. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจพล
2. เด็กหญิงรักษิณา  ตันตี้
3. เด็กหญิงแพรวา  รัตนะ
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางวลี  คำโสม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายณัฐพล  สมบุรณ์มี
2. เด็กชายบวรพจน์  ต๊ะลิสังวาลย์
3. เด็กหญิงศรุตรีภรณ์  ตันตี้
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางวลี  คำโสม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงชุลิตา   ไชยปัญญา
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงศุภรดา   พสุธรานนท์
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายศรัทธาธรรม  ปัญญาเครือ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายวิชยุตม์  วิเชยันต์
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงเปรมมิกา   เปล่งแสง
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงศิตางค์   ดอกไม้
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงรัญชิดา   วงค์ปาลีย์
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณิชากุล  คำฝั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโสภา  บุญนำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพจมาน  ก๊กใจเย็น
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงภัทรีดา  วิสิทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงจิดาภา   ภัทรวนนท์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  โนจา
3. เด็กชายประหยัด  นุมัติ
4. เด็กหญิงพจมาน  ก๊กใจเย็น
5. เด็กหญิงภัทรีดา  วิสิทธิ์ไพศาล
6. เด็กหญิงรัญชิดา   วงศ์ปาลี
7. เด็กหญิงศิตางค์  ดอกไม้
8. เด็กชายเฉลิมชนม์  หมื่นบุญมา
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงชุลิตา   ไชยปัญญา
2. เด็กชายณัฐกรณ์   ธิกันงา
3. เด็กชายธนพนธ์   แสงตระกูลชัย
4. เด็กหญิงนิรชา  ต๊ะสินธุ
5. เด็กชายประหยัด  นุมัติ
6. เด็กชายประโยชน์  นุมัติ
7. เด็กหญิงปิยพร  สีหมอก
8. เด็กหญิงภัทรลาภา  มูลกันทา
9. เด็กหญิงภัทรีดา  วิสิทธิ์ไพศาล
10. เด็กชายวัชรพล  ไชยแก้ว
11. เด็กชายวิชยุตม์  วิเชยันต์
12. เด็กชายศรัทธาธรรม  ปัญญาเครือ
13. เด็กหญิงศุภรดา   พสุธรานนท์
14. เด็กชายอิทธิชัย  ฟูริ
15. เด็กหญิงเปรมมิกา   เปล่งแสง
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ปรางค์ทวี
2. เด็กหญิงจีไรรัก  ยิ่งคุณจัตุรัส
3. เด็กชายชัยธวัช  วิเชียงพงไพร
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  ธารสุขพุทธา
5. เด็กหญิงธีรดา  บ้านป่ามาตุภูมิ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีวิพาท
7. เด็กหญิงนุตประวีร์  คีรีกอบกสิณ
8. เด็กหญิงปวิมล  จรรยาเพลินฤดี
9. เด็กหญิงพิมพิศา  บวรรวัฒนวุฒิ
10. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ธารสุขพุทธา
11. เด็กหญิงมทินา  ศรีวนารักษ์คีรี
12. เด็กหญิงมัสยา  เพียงพิสมัย
13. เด็กหญิงมุกมณี  ธารสุขวิไล
14. เด็กหญิงรศนา  นิมิตรชัย
15. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
16. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟ้ากุศล
17. เด็กหญิงสุจรี  ปัญญาเสริมกิจ
18. เด็กชายสุรชัย  คงคาผล
19. เด็กหญิงอรทัย  พิวาสชวนพิศ
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  พนาพรชัย
 
1. นายธวัชชัย  นันทชัย
2. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
3. นายอภิพล  วงค์เติ๊ก
4. นางตวงพร  คงเมือง
5. นางยุพาพรรณ์  วงษ์วาน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  คงสุริยะเศียร
2. เด็กหญิงกาญจนา   นิยมทศ
3. เด็กหญิงทิพานัน  คีรีกถินเทศ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์   วนาเฉลิมเขต
5. เด็กหญิงบุษกร   รุจราทับทิม
6. เด็กหญิงปราณี   ห้วยกาเหว่า
7. เด็กหญิงปาลิดา   ศิริกรพนา
8. เด็กหญิงพิจิตรา   วัฒนาสกุลคีรี
9. เด็กหญิงภัทรสุดา   กระทิงไพร
10. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประพิน
11. เด็กหญิงยุพารัตน์  วังกระจุก
12. เด็กหญิงละวา   เวียงไพรทอง
13. เด็กหญิงวรนุช  ซื่อสัตย์กตัญญู
14. เด็กหญิงวารุณี   ขวัญหล้าวิจิตร
15. เด็กหญิงสุดาพร  พงศ์ชัยปัญญา
16. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูลไพร
17. เด็กหญิงสุวนันท์   ธารสุขวิไล
18. เด็กหญิงสุเย   ปรางค์ทวี
19. เด็กหญิงอรุนยุพา  ทะนุศีลธรรม
20. เด็กหญิงอารยา  ปัตติสกุล
 
1. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
2. นางสาวสายรุ้ง  อวฤทธิ์
3. นายสยาม  มูลอินทร์
4. นางจิดาภา   ประภาวิลัย
5. นางสาวเด่นดาว  กุณามา
6. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  ฤทธิ์นาคา
2. เด็กชายชัชวาลย์  นิภัทรเจน
3. นายปิยากร  ธารสุขกตัญญู
4. เด็กหญิงวรเกศ  ขอบเขตแดนชัย
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปู่ยี่
6. เด็กชายไพโรจน์  ล่องธารา
 
1. นายจีรพงษ์  สนิท
2. นายสิทธิชัย  แก้วคำปัน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ตะวันเมฆา
 
1. นายอภิพล  วงค์เติ๊ก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  หมูคำ
 
1. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแทง 1. เด็กหญิงภัคจิรา   กาปัญญา
 
1. นางทองสาย  สุแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงไอริณ  ศรีวนารักคีรี
 
1. นายเชิด  กันชูลี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายเกรียงไกร  สืบแก้ว
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1. เด็กชายณัฐพงค์   แก้วเมืองมูล
 
1. นางชนิดาภา  ไชยชนะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาววิชญาภรณ์   กันธวงค์
 
1. นางพรรณี  เพชรล้ำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายจักริน   สุริยันต์
 
1. นางกัญวรา   ทาหาญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปีติ  ไพรจำเริญแก้ว
 
1. นางทรายแก้ว  พงศ์ศิริวาณิชย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงแอนนาแมรี่   บราวน์
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิตยา   ไพรวิปัสสนา
 
1. นางรัชฎา  ภูแดนผา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพลู 1. เด็กชายอนัสพงษ์   ลือไชย
 
1. นายจำรัส   สิทธิตัน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนวรรธน์  สุลัยศรี
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 1. เด็กหญิงนุศรา  ซาวยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  หล้าแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงรมิดา  สีจา
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วงษ์วาน
2. เด็กชายกันต์ฤทัย  หม่นสุ
3. เด็กหญิงกัลยา  ปันดิษฐ์
4. เด็กชายกิตติพิชญ์  ไทยเจริญ
5. เด็กชายจารุกิตติ์  สมลา
6. เด็กชายชยังกูร  รัตนวิมุต
7. เด็กชายชานนท์  แม่ลานสมาน
8. เด็กชายชินเขตต์  ครองศักดิ์สกุล
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงค์สถาน
10. เด็กหญิงณิชา  ล้าด่วง
11. เด็กหญิงณิชากานต์  ปันวารี
12. เด็กชายธนวัฒณ์  มังกา
13. เด็กชายธนาวัฒน์  ต๊ะบุตร
14. เด็กชายนพัสกมล  อนุสาร
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวตอง
16. เด็กหญิงนัชชา  มือผอ
17. เด็กหญิงนันทวรรณ  อารีศีลธรรม
18. เด็กชายปกรณ์นิติ  สุทธิพิบูลย์
19. เด็กชายปริตต์  ศรีหาตา
20. เด็กชายพงษ์พญา  แก้วนิลตา
21. เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็ชรหมู่
22. เด็กชายพีรวัส  สอนหล้าวงศ์
23. เด็กชายรพีภัทร  สุมี
24. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์วงศ์
25. เด็กหญิงรัตติกานต์  สุวันตา
26. เด็กชายฤทธิชัย  ศิริแปง
27. เด็กหญิงวรินยุพา  โลหะ
28. เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วมิ่งมงคล
29. เด็กชายศุภกิตติ์  ป๋ามูล
30. เด็กชายสัณหณัฐ  จันทร์หนิ้ว
31. เด็กหญิงสาลิณี  -
32. เด็กหญิงสิริอัญญา  อินศรี
33. เด็กชายสุทธิพงศ์  มาเงิน
34. เด็กหญิงอรปรียา  ขุนทอง
35. เด็กหญิงเกวลิน  มหาวงค์
36. เด็กชายเวชพิสิฐ  โพธิ์หนี
37. เด็กชายไชยภพ  ถาโน
38. เด็กชายไชยวัฒน์  นาทรายปทุม
 
1. นายจรินทร์  ศรีสุวรรณ
2. นางเบญจา  ชาวนาไร่
3. นางดรุณี  ทุนร่องช้าง
4. นางภัสชาวรรณ  จันทนุปาน
5. นางอัญชลี  ฟาโรวิช
6. นายทศวรรษ  ทุนร่องช้าง
7. นางพรรณี  วรรณสุวงศ์
8. นายศุภชัย  วงศ์ปาลี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  โชคอำนวยสกุล
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์สุวรรณชัย
3. เด็กหญิงวรัลญา  ชโลธรล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ตกแต่งพงไพร
5. เด็กหญิงแป้ง  ขวัญหล้าวิจิตร
 
1. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
2. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
3. นางสาวศิรินทร  ขจรเกียรติสกุล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บำรุงราษฏร์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  น้อยแสง
3. เด็กหญิงณกานต์  นามณี
4. เด็กหญิงณิชกานต์  หม่องทา
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจผุย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  มโนทิพย์เจริญ
7. เด็กหญิงนัฐมล  ระย้าย้อย
8. เด็กหญิงนันทชพร  เกษมศรี
9. เด็กหญิงปุณยาพร  แงะโวะ
10. เด็กหญิงผริตา  เตจ๊ะสา
11. เด็กหญิงพิชชาพร  หินสม
12. เด็กหญิงมาริสา  เตจา
13. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิเชยันต์
14. เด็กหญิงอรัญชญา  มุดชิดา
15. เด็กหญิงเณศรา  เกษจรัล
16. เด็กหญิงแพรววา  เนติบัณฑิตไพร
 
1. นางนภัสวรรณ  เตสุปะ
2. นางเครือวัลย์  โพธิแท่น
3. นางศศิธร  สุตานันท์
4. นางสายสุนีย์  การอง
5. นางวันวิสาข์  ประนันท์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กชายธิตินันท์  ปูอุตรี
2. เด็กชายบริวัตร  ไทยใหม่
3. เด็กชายปฎิภัทร  กัญจนะ
4. เด็กชายพุฒธารักษ์  เมืองใจ
5. เด็กชายวรากร  ดวงปินตา
 
1. นายวิโรจน์  ชมภูศรี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายชนะชัย   ชัยชนะ
2. เด็กชายชานนท์   แก้วสุนันท์
 
1. นางรำเพียร   ทองแท้
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนภัสสร   ก๋านันตา
 
1. นางสาวศศิประภา  ต๊ะอุ่น
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนกชนม์   ปันทวัน
 
1. นางสาวศศิประภา  ต๊ะอุ่น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงดวงหทัย    เงินมูล
 
1. นางสาวศศิประภา  ต๊ะอุ่น
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  วนาเวียงวงศ์
2. เด็กชายฐิตามร  ขยันกิจอำไพ
3. เด็กชายทิตย์สวัน  คีรีวิพาท
4. เด็กชายปวริศ  แสงดวงเดือน
5. เด็กชายศิวกร  ฉัตรอรุโณทัย
6. เด็กชายอนุศาสน์  ทะนุเพชรพันธุ์
 
1. นายสมบูรณ์  ทิศหล้า
2. นายพศิน  พงศ์ศิริวาณิชย์
3. นายศุภชัย  ปัดแก้ว
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ภูวงค์ษา
2. เด็กชายธัญธร  จักลาน
3. เด็กหญิงนิลรณี  ต๊ะลิสังวาลย์
4. เด็กชายพลวัฒน์  ใจปวน
5. เด็กชายพีระวัตร  อินถาปัน
6. เด็กหญิงสิริรักษ์  ยาแปง
 
1. นายเสนีย์  อินทสระ
2. นายเอกอาคม  หล้าหนัก
3. นายนัฐพงษ์  ใจปวน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อินปุ๊ด
2. เด็กชายชนะศักดิ์  วงค์ษา
3. เด็กชายชัยรัตน์  เงินคำ
4. เด็กชายบุณยกร  สุต๋า
5. เด็กชายพรชัย  สุต๋า
6. เด็กชายศุภกร  ชุ่มน๊ะ
7. เด็กชายอติเทพ  ใจแก้ว
8. เด็กชายอารัณย์  ใจแก้ว
 
1. นายทวีชัย  อัมพุธ
2. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  กันยะดอย
2. เด็กหญิงณัฏฐากนก  แจ้งศิลป์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุนันต๊ะ
4. เด็กหญิงปัทมา  แจ้งศิลป์
5. เด็กหญิงพรรณภัทร  ขัดกันทะ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ปิตาจันทร์
7. เด็กหญิงอรปรียา  ลักษณารีย์
8. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์คำปัน
9. เด็กชายเสกสรร  จันทร์ตาใหม่
 
1. นายสวิง  สร้อยญานะ
2. นายวิทยา  นามณี
3. นางแววตา  กองไชย
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เสาร์นุ
2. เด็กหญิงฉันทนารี  คำไวโย
3. เด็กหญิงนงนุช   วงค์อินทร์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เป็งดอก
5. นางสาวนุชจรินทร์   ปินต๊ะอินทร์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร   คำไวโย
7. เด็กหญิงพัชริญา  สิงหาทา
8. นางสาววนิดา   ปันทนันท์
9. เด็กหญิงสุนิษา  ตันติบุญชูชัย
10. เด็กหญิงเมธินี   เทพสุติน
 
1. นางรุ่งทิพย์   สุทธิรักษา
2. นางรัสธรรม   ศรีประทีป
3. นางสาวอนุสา   สุภาพิน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงจรีนุช  เงินคำ
2. เด็กหญิงศศิธร  สุต๋า
3. เด็กหญิงศิริโสภา  สุต๋า
 
1. นางกัญญา  อินกัน
2. นางสาวน้ำผึ้ง  อุ่นเรือน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงพลอยลิน  สมฝั้น
2. เด็กหญิงรุ้งญดา  สุขใจ
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อุตตะละ
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางปาริชาติ  สุราชพล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยาวิวะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แปจมปู
 
1. นางสาววรรณธนา  คำสุภา
2. นายกิตติ  ศรีสุวรรณ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวกานต์สินี  งามเลิศ
2. นางสาวถิรพร  นิยมปาน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ขัดผาบ
 
1. นางแอ้ว  เชียงแขก
2. นางสาวลลิตา  เจนสว่าง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วันใจ
2. เด็กชายชลการต์  อุสา
 
1. นางสาวชุตินิษฐ์  นราวัฒน์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  สุภา
2. เด็กชายพีรพล  สุภา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
2. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษณกาน  ฟองอินทร์
2. เด็กชายธนากร  ปินตาแสน
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายชวิน   เกตุภาค
2. เด็กชายปริญญ์   มณีวรรณ
 
1. นางชนิดาภา   อัศวเวชกุล
2. นางสาริกา   คำปํญญา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ภูมิจอมไพร
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  โล่งสว่างวงค์
 
1. นางลภัสรดา  จารุสิทธิกุล
2. นางปรียาภรณ์  จันหนิ้ว
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงชุติมา   กันไชยา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   ถาแวง
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  อินตาแก้ว
2. เด็กหญิงลักษิกา  คำหล้า
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมืองใจ
2. เด็กหญิงสุวิมล  สิงห์คำปั๋น
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงอภัสรา  สนใจ
 
1. นายอนุกุล  วงค์ปาลีย์
2. นางสาวโสรยา  แดงชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายฐิติเดช  พงตัน
2. เด็กชายนนทนันท์  สะตรอง
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คำมี
2. เด็กหญิงดารินทร์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงสรวีย์  อุดสาพะแล
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นางสุชัญญาณัฐ์   จันทร์ประทุม
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กชายชวิศ  แก้วหล้า
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เชียงนา
3. เด็กชายศราวุธ  ทาธิมงคล
 
1. นางสุทธิรักษ์  มณีทอง
2. นายธวัฒน์  อินต๊ะก๋อง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายจิณณวัตร  บุญฮอม
2. เด็กชายชาตรี  จันคำ
3. เด็กชายิชิตพล  เงินจี
 
1. นายณัฐกรณ์  อินตาแก้ว
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายณัฐกานต์   เอี่ยมอ่อน
2. นายรัตติกร   ติ๊บเสีอ
3. นายสถาพร  กุละ
 
1. นายเกษม  อุปละกูล
2. นางสุเธียร  คำออน
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 1. เด็กชายณัฐนนท์  สุขสินธุ์
2. เด็กชายยงยุทธ  ต๊ะนะสา
3. เด็กชายวรัญชิต  ขวัญพิทักษ์เวียง
 
1. นายตรีเนตร  ทิพย์พฤกษ์
2. นางพัตร์พิมล  อนุนิวัฒน์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายชาญณรงค์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายนฤเบศวร์  คำตั๋น
3. เด็กชายสาธิต  ก้างวงค์
 
1. นายอัครพนธ์   แปงชัย
2. นางสาวถนอมศรี  หล้าเต็น
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วงค์ปวน
2. เด็กหญิงทรัพย์ศิริ   กล่ำเพ็ชร
3. เด็กหญิงศศิประภา   เหมือนฟู
4. เด็กหญิงสุพรรณี   มณีแก้ว
5. เด็กหญิงสุวนันท์   วงค์ปวน
6. เด็กหญิงเมฑากานต์   ใจสี
 
1. นางสาวชาลินี  พูลชนะ
2. นางศิกานต์  สร้อยญาณ
3. นางสาวอริญรดา   มุดทุง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวฉัตรชนก   อุ่นใจเงิน
2. เด็กหญิงญาณิกา   ไฉไลสโมสร
3. นางสาวนริศรา   วังแก้ว
4. เด็กหญิงลลิตา   ติ๊บจื้อ
5. นางสาวศศิวิมล   ปันกันทะ
6. เด็กหญิงสุวิมล  วังบุญ
 
1. นางยุวรี  ประทีปยุวพัฒน์
2. นางสาวสุพิชญา  วังแก้ว
3. นางสุพิน  ประเสริฐพงค์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงธีรนันท์   ต๊ะยะพงศ์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พรมจาริต
3. เด็กหญิงไอลดา    หมีคณะ
 
1. นางไพรวัลย์    เตจ๊ะวงค์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แก้วอินถา
2. เด็กชายนันทวัฒน์   กันทะมา
3. เด็กหญิงสายพิณ   จันสม
 
1. นางพรทิพย์   อินทรสมพันธ์
2. นางสนธยา  หล้าเต็น
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายขวัญชัย  ติ๊บแก้ว
2. เด็กชายณัฐกฤต  คำฝั้น
3. เด็กชายทักษิณ  วันดู
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
2. นางอัจฉรา  นิเกษ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายปัณณวัฒน์   ยอดแก้ว
2. นายพฤธิชา   ทนุชิด
3. นายสิทธิชัย  พยุงวงษ์
 
1. นายพิรุณ  เตจ๊ะแก้ว
2. นายณัฐพล  สมราช
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ผิวแดง
2. เด็กหญิงณัชชา    ใจดี
3. เด็กหญิงสุธารส   ลุงคำ
 
1. นางสายรุ้ง  ติปะวรรณา
2. นางรัตนา  จอมขันเงิน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงจินตนา   มูลใจ
2. เด็กหญิงชนัญญา   ตุ่นฝั้น
3. เด็กหญิงชาลิสา   อินตา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  มั่งอุตม์
2. นางสาวชลธิชา   เปี้ยฝั้น
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กหญิงฐิติมา  เทพสิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงดลนภา  เสน่ห์ทรัพย์ทอง
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  กุณาเบี้ยว
 
1. นางกาญจนา   รัตนพันธ์
2. นางวิภาวรรณ  ชลชวลิต
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงณีรนุช  ตั๋นตานะ
2. เด็กหญิงธัญญาพร  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงนิชนิภา  เงินคำ
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอำพา  ฤทธิ์เรือนคำ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กหญิงชลัญญา   จันทร์มาทอง
2. เด็กหญิงนรีกานต์   ทาธง
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ทาฟู
 
1. นางพัสดี   วิรัชพินทุ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  อุปนันท์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายจีรพัฒน์  จินาการณ์
2. เด็กชายชาคริต  สอนแก้ว
3. เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยลังการ์
 
1. นางสาวกัลยา  รัตนะ
2. นางภัทราวรรณ  ไชยวงค์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงทัศนีย์  หวันน้อย
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  หนูวัน
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
2. นางวันวิสา  คำพิกาศ
 
151 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกฤตยา  เลิศอนันต์
2. เด็กหญิงรักษณาลี  อาจมาก
3. เด็กชายวรพล  สิงห์คำปั๋น
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวมัทนี  เครื่องชนะ
 
152 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงชลิศา  ปัญญาเรือนแก้ว
2. เด็กหญิงญาณิพัชญ์  อินทะหลุก
3. เด็กหญิงอนุธิดา   วงศ์วัล
 
1. นางสาวิตรี  เบาจิตต์
2. นางรินทร์ลดา  มีสอน
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงพัชริดา  อุ่นเมืองใจ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  อุ่นเรือน
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คำวัน
 
1. นางเกษร  ยอดแก้ว
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กชายแสงชัย   ใจวงค์
 
1. นายอินทร  นันต๊ะแก้ว
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1. เด็กชายฐิติพงศ์   อุปนันท์
 
1. นางสนธยา  หล้าเต็น
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายธาราดล  ขัดสาร
 
1. นางสาวทิชากรณ์  อุตมะ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กชายพงศภัค    มะโนสร้อย
 
1. นางรัตนา  ตันตรา
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงจารุกร  ดวงเนตร
2. เด็กชายธนกร  ปัญโญวาท
3. เด็กชายธีรพงษ์  ชมปูภู
 
1. นางสาววารุณี  คำวิโรจน์
2. นางสาวสุพัตรา  ขันทอง
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงนภัทรสร    ติ๊บพะเต่อ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จุนุ
3. นางสาวหฤทัย   ณ. วันเพ็ญ
 
1. นางกาญจนา  แปงชัย
2. นางชนกนันท์  ทะนานแก้ว
 
161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สิทธิมาน
2. เด็กชายปานราวัตร  ต๊ะฝั้น
 
1. นางปลื้มจิตร  แตงเส็ง
2. นางวารุณี  ใจคำ
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  หล้าแก้ว
2. เด็กหญิงอภัสรา  วงอ้าย
 
1. นางสมศรี  สมร่าง
2. นายศรัตราวุธ  แซ่เฮ้อ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กชายวศิน  ณ ลำพูน
 
1. นางไพรวัลย์  ณ ลำพูน
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายศุภกร  สารอิ่น
 
1. นางเจนจิรา   เตมียะ
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1. เด็กชายพรเทพ    เรือนแก้ว
 
1. นางสนธยา  หล้าเต็น
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายรมย์รวินทร์   สกูลมูล
 
1. นางสาวเจนจิรา  เตมียะ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงนวลอ่อน   ลุงแคร่
 
1. นางพัชนี  อินต๊ะ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์ฤดีเจริญกุล
 
1. นางสาวเกษสุรางค์  เทพศักดิ์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายกฤตภาส   พงษ์ตุ้ย
 
1. นางสาวอริญรดา   มุดทุง
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เอมเอาธาน
 
1. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กชายสุเมธ   สุวรรณ์
 
1. นางสมบูรณ์    จิตนารินทร์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กหญิงอติพร   เด็กยอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  อุปนันท์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญทอง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  อินยงค์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 1. เด็กหญิงสาริกา  นอแฮ
 
1. นางศศิพิมพ์  พรธนโชติ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. นายสิทธิพล  อินถาปัน
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจอมรัตน์  ตรีทิพย์วรเนตร
2. เด็กหญิงจินตนา  ชีวีอิสระ
3. เด็กหญิงปาลิตา  วนาชุ่มโชค
4. เด็กหญิงพุทธารัตน์  แววรักษาไทย
5. เด็กหญิงมณีมณฑ์  โตทับทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
2. นางกานดา  ล้วนงาม
3. นางวาสนา  เหลืองอ่อน
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงดลยา  วาทะไทย
2. เด็กหญิงมณิสรา  อุดมสม
3. เด็กชายเอกราช  ศรีพรม
 
1. นางนิภา  จินาติ
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  ใจปินตา
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายชิดนัย  ซาแก้ว
2. เด็กชายปุณยนุช  หล้าแหง
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุภา
 
1. นางนันทนา  สร้างโศรก
2. นายวลี  มูลกัทา
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กชายก้องภพ   รัตนะพจน์
2. เด็กชายอนุชา   ธรรมจี๋
3. เด็กชายเกียรติกุล  จันตาใหม่
 
1. นางสาวกุลชญา   คะนันศรี
2. นางสาวเพ็ญศรี  ญาณะเครื่อง
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายกิตติ  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายจักรพันธ์  วังมณี
3. เด็กชายจักรภัทร  เมืองห้อม
 
1. นางธัญลักษณ์  ผาบเมฆ
2. นางฉัตรหทัย  นาหลวง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 1. เด็กชายธนกร  อินถาปัน
2. เด็กชายพัทธดนย์  ใจซาง
3. เด็กชายวรพงศ์  กุนา
 
1. นายสีมา   ปุ๊ดแก้ว
2. นางสาวอัชฌา  พงษ์ธรรม
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กชายธนเดช   อังศุโชติ
2. เด็กชายสิริราช   ปาระ
3. เด็กชายอนุชา  ธรรมจี๋
 
1. นางสาวชุติพร  แตะแนะ
2. นางเพ็ญศรี  ญาณะเครื่อง
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วยะวงค์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ปุ๊ดตะล้อค้อ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ขันนารัตร
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยแดน 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  ใจกันทะ
2. เด็กชายรณชัย  วิญญายอง
 
1. นางสาวริณดา  เรือลม
2. นางสาวลำจวน  เตชะวงค์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนรีกานต์  กันทะมา
2. เด็กชายเนติพงษ์  ปันกันทะ
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นางสาววรัญญา  เชียงแก้ว
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล   ชุ่มบัวทอง
2. เด็กชายศุภกร   ไพรัตน์
 
1. นางกัลยา   วงค์ปาลีย์
2. นางสาวเจนจิรา  พงษ์สุวรรณ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงติชิลา   ก้อนแก้ว
2. เด็กชายธนากร  ณ ลำพูน
 
1. นายธราธร  ตันวิพงษ์ตระกูล
2. นางสาวกุลธิดา  อินมณี
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงขวัญพร  -
2. เด็กชายอชิรชา  ใจยะ
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายณัฐพล  ยะกาวิน
2. เด็กชายศุภกิจ  บุญหลวง
 
1. นางจันจิรา  คำบุญมา
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายคุณานนต์  ทาบุญสม
2. เด็กชายนิวัฒน์  หลี้แซม
3. เด็กชายสรรชัย  อุดขา
 
1. นายสันทัด  วรรณภิระ
2. นางกัลยา  พรหมนวล
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คำเปียง
2. เด็กชายธวัชชัย  เตจา
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  หัวอ่อน
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
2. นางน้ำทิพย์  ตันสุข