สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 38 5 3 0 46
2 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 25 3 1 0 29
3 อนุบาลวังดิน 22 1 0 0 23
4 สามัคคีศรีวิชัย 20 7 3 0 30
5 บ้านแม่เทย 20 6 2 0 28
6 บ้านม่วงสามปี 18 3 0 0 21
7 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 16 1 0 1 17
8 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 13 2 0 0 15
9 บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 12 2 2 1 16
10 บ้านเหล่ายาว 11 6 1 0 18
11 บ้านก้อจัดสรร 11 4 1 0 16
12 บ้านปวง 10 4 1 0 15
13 บ้านแม่ป้อก 10 3 3 2 16
14 บ้านปาง 10 3 1 1 14
15 อัยยสิริ 10 1 1 0 12
16 บ้านนาเลี่ยง 10 0 0 1 10
17 บ้านดง 10 0 0 0 10
18 บ้านต้นผึ้ง 9 9 4 2 22
19 ชุมชนบ้านแม่ตืน 9 3 1 0 13
20 บ้านโฮ่งวิทยา 9 1 0 0 10
21 บ้านไม้ตะเคียน 8 7 2 2 17
22 บ้านหนองปลาสะวาย 8 1 2 0 11
23 บ้านห้วยหละ 7 9 2 1 18
24 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 7 9 0 1 16
25 บ้านท่าช้าง 7 4 2 0 13
26 วัดวังหลวง 7 3 1 0 11
27 บ้านผาลาด 7 2 0 0 9
28 บ้านหล่ายท่า 7 0 0 0 7
29 บ้านห้วยห้าง 6 0 0 0 6
30 บ้านป่าพลู 5 3 1 0 9
31 บ้านล้องเครือกวาว 5 2 1 0 8
32 บ้านโป่งแดง 5 2 0 0 7
33 บ้านสันปูเลย 5 1 1 0 7
34 บ้านสันวิไล 5 1 0 0 6
35 บ้านแม่ลาน 5 0 1 0 6
36 บ้านหัวยปันจ๊อย 4 5 0 0 9
37 บ้านม่วงโตน 4 3 2 2 9
38 บ้านห้วยห้า 4 3 0 0 7
39 บ้านไม้สลี 4 2 0 0 6
40 บ้านเหล่าดู่ 4 1 1 0 6
41 บ้านห้วยแพ่ง 4 1 0 0 5
42 บ้านหนองหลัก 4 0 0 1 4
43 วัดหนองยวง 4 0 0 0 4
44 บ้านหนองสูน 3 2 0 2 5
45 บ้านห้วยไร่ 3 2 0 1 5
46 บ้านฮ่อมต้อ 3 2 0 1 5
47 บ้านทุ่งหัวช้าง 3 1 0 1 4
48 บ้านห้วยปิง 3 1 0 0 4
49 บ้านทุ่งข้าวหาง 3 0 1 0 4
50 บ้านห้วยหญ้าไซ 3 0 0 0 3
51 บ้านท่าหลุก 3 0 0 0 3
52 บ้านห้วยกาน 2 3 3 0 8
53 บ้านแม่กองวะ 2 2 0 0 4
54 บ้านห้วยบง 2 1 1 0 4
55 บ้านป่าจี้ 2 1 0 0 3
56 บ้านผาต้าย 2 0 2 0 4
57 บ้านแม่บอน 2 0 1 0 3
58 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 0 0 0 2
59 บ้านศรีเตี้ย 2 0 0 0 2
60 บ้านดอนมูล 2 0 0 0 2
61 บ้านวังมน 2 0 0 0 2
62 วัดร้องธาร 1 2 0 1 3
63 บ้านดอยแดน 1 1 2 0 4
64 ไทยรัฐวิทยา 48 1 1 2 0 4
65 บ้านฮั่ว 1 1 1 2 3
66 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 1 1 1 0 3
67 บ้านแม่แนต 1 1 0 0 2
68 บ้านปางส้าน 1 1 0 0 2
69 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 1 0 0 2
70 บ้านห้วยแทง 1 0 1 0 2
71 บ้านห้วยงูสิงห์ 1 0 0 1 1
72 บ้านห้วยแหน 1 0 0 0 1
73 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 0 1
74 บ้านแม่หาด 1 0 0 0 1
75 บ้านโฮ่ง(ลี้) 1 0 0 0 1
76 บ้านไร่ 1 0 0 0 1
77 บ้านนากลาง 1 0 0 0 1
78 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1 0 0 0 1
79 บ้านแม่ป้อกใน 0 2 0 0 2
80 บ้านดงสักงาม 0 2 0 0 2
81 บ้านแม่ปันเดง 0 1 0 0 1
82 บ้านสันป่าสัก 0 1 0 0 1
83 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 1 0 0 1
84 วัดวังสะแกง 0 0 1 0 1
85 บ้านป่าคา 0 0 1 0 1
รวม 480 154 57 24 691