สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 21 8 5 34 38 5 3 0 46
2 บ้านม่วงสามปี 14 4 1 19 18 3 0 0 21
3 อนุบาลวังดิน 12 6 4 22 22 1 0 0 23
4 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 11 9 6 26 25 3 1 0 29
5 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 11 3 2 16 16 1 0 1 17
6 สามัคคีศรีวิชัย 9 7 7 23 20 7 3 0 30
7 บ้านแม่เทย 8 5 5 18 20 6 2 0 28
8 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 7 4 3 14 13 2 0 0 15
9 บ้านหล่ายท่า 6 0 1 7 7 0 0 0 7
10 บ้านแม่ป้อก 5 4 0 9 10 3 3 2 16
11 อัยยสิริ 5 2 2 9 10 1 1 0 12
12 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 4 2 1 7 7 9 0 1 16
13 บ้านล้องเครือกวาว 4 2 0 6 5 2 1 0 8
14 วัดวังหลวง 4 1 3 8 7 3 1 0 11
15 บ้านปาง 4 0 2 6 10 3 1 1 14
16 บ้านหัวยปันจ๊อย 4 0 1 5 4 5 0 0 9
17 บ้านก้อจัดสรร 3 7 3 13 11 4 1 0 16
18 บ้านดง 3 6 0 9 10 0 0 0 10
19 บ้านไม้ตะเคียน 3 4 6 13 8 7 2 2 17
20 บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 3 3 5 11 12 2 2 1 16
21 ชุมชนบ้านแม่ตืน 3 2 5 10 9 3 1 0 13
22 บ้านห้วยหละ 3 1 4 8 7 9 2 1 18
23 บ้านเหล่าดู่ 3 1 2 6 4 1 1 0 6
24 บ้านแม่ลาน 3 0 1 4 5 0 1 0 6
25 บ้านปวง 2 6 3 11 10 4 1 0 15
26 บ้านต้นผึ้ง 2 4 3 9 9 9 4 2 22
27 บ้านโฮ่งวิทยา 2 4 2 8 9 1 0 0 10
28 บ้านนาเลี่ยง 2 3 2 7 10 0 0 1 10
29 บ้านหนองปลาสะวาย 2 3 1 6 8 1 2 0 11
30 บ้านหนองหลัก 2 2 0 4 4 0 0 1 4
31 บ้านห้วยไร่ 2 2 0 4 3 2 0 1 5
32 บ้านเหล่ายาว 2 1 2 5 11 6 1 0 18
33 บ้านป่าพลู 2 1 1 4 5 3 1 0 9
34 วัดหนองยวง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
35 บ้านทุ่งข้าวหาง 2 1 0 3 3 0 1 0 4
36 บ้านโป่งแดง 1 4 1 6 5 2 0 0 7
37 บ้านห้วยห้าง 1 3 1 5 6 0 0 0 6
38 บ้านฮ่อมต้อ 1 3 1 5 3 2 0 1 5
39 บ้านม่วงโตน 1 2 1 4 4 3 2 2 9
40 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
41 บ้านทุ่งหัวช้าง 1 1 2 4 3 1 0 1 4
42 บ้านผาต้าย 1 1 1 3 2 0 2 0 4
43 บ้านแม่กองวะ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
44 บ้านป่าจี้ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
45 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านสันปูเลย 1 0 3 4 5 1 1 0 7
47 บ้านท่าหลุก 1 0 1 2 3 0 0 0 3
48 บ้านดอยแดน 1 0 0 1 1 1 2 0 4
49 บ้านแม่แนต 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 บ้านห้วยแทง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
51 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านแม่หาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านโฮ่ง(ลี้) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านไร่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านท่าช้าง 0 3 0 3 7 4 2 0 13
57 บ้านห้วยกาน 0 2 3 5 2 3 3 0 8
58 บ้านไม้สลี 0 2 2 4 4 2 0 0 6
59 บ้านผาลาด 0 2 1 3 7 2 0 0 9
60 บ้านศรีเตี้ย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
61 บ้านห้วยปิง 0 1 2 3 3 1 0 0 4
62 บ้านสันวิไล 0 1 1 2 5 1 0 0 6
63 บ้านห้วยแพ่ง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
64 บ้านหนองสูน 0 1 1 2 3 2 0 2 5
65 บ้านดอนมูล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
66 บ้านแม่บอน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
67 วัดร้องธาร 0 1 0 1 1 2 0 1 3
68 บ้านปางส้าน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านนากลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่ป้อกใน 0 1 0 1 0 2 0 0 2
72 บ้านห้วยห้า 0 0 2 2 4 3 0 0 7
73 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
74 ไทยรัฐวิทยา 48 0 0 1 1 1 1 2 0 4
75 บ้านฮั่ว 0 0 1 1 1 1 1 2 3
76 บ้านดงสักงาม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
77 บ้านแม่ปันเดง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
78 บ้านวังมน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
79 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
80 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 บ้านห้วยงูสิงห์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
82 บ้านสันป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 วัดวังสะแกง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 195 150 114 459 480 154 57 24 691