สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 20 8 4 32 35 5 3 0 43
2 บ้านม่วงสามปี 14 3 1 18 17 3 0 0 20
3 อนุบาลวังดิน 10 5 4 19 18 1 0 0 19
4 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 9 8 5 22 21 3 0 0 24
5 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 9 2 2 13 13 1 0 1 14
6 สามัคคีศรีวิชัย 7 7 7 21 18 7 3 0 28
7 บ้านแม่เทย 6 5 4 15 17 4 2 0 23
8 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 6 2 2 10 10 1 0 0 11
9 บ้านหล่ายท่า 6 0 1 7 7 0 0 0 7
10 อัยยสิริ 5 2 2 9 10 1 1 0 12
11 บ้านปาง 4 0 2 6 9 3 1 1 13
12 บ้านก้อจัดสรร 3 6 3 12 10 3 1 0 14
13 บ้านแม่ป้อก 3 4 0 7 7 3 3 2 13
14 บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 3 3 5 11 12 2 2 1 16
15 บ้านไม้ตะเคียน 3 3 5 11 6 7 2 2 15
16 บ้านล้องเครือกวาว 3 1 0 4 4 2 0 0 6
17 วัดวังหลวง 3 0 1 4 3 3 1 0 7
18 บ้านดง 2 5 0 7 8 0 0 0 8
19 บ้านโฮ่งวิทยา 2 4 2 8 9 1 0 0 10
20 ชุมชนบ้านแม่ตืน 2 2 5 9 8 3 1 0 12
21 บ้านหนองหลัก 2 2 0 4 4 0 0 1 4
22 บ้านห้วยหละ 2 1 4 7 6 9 2 1 17
23 บ้านเหล่ายาว 2 1 2 5 10 5 1 0 16
24 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 2 1 1 4 5 8 0 1 13
25 บ้านป่าพลู 2 1 1 4 5 3 1 0 9
26 บ้านเหล่าดู่ 2 0 2 4 2 1 1 0 4
27 บ้านแม่ลาน 2 0 1 3 4 0 1 0 5
28 บ้านโป่งแดง 1 4 1 6 5 2 0 0 7
29 บ้านนาเลี่ยง 1 3 2 6 9 0 0 1 9
30 บ้านฮ่อมต้อ 1 3 1 5 3 2 0 1 5
31 บ้านห้วยห้าง 1 2 1 4 5 0 0 0 5
32 บ้านม่วงโตน 1 2 1 4 4 3 2 2 9
33 วัดหนองยวง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
34 บ้านทุ่งหัวช้าง 1 1 1 3 2 1 0 1 3
35 บ้านผาต้าย 1 1 1 3 2 0 2 0 4
36 บ้านแม่กองวะ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านสันปูเลย 1 0 3 4 5 1 1 0 7
39 บ้านท่าหลุก 1 0 1 2 3 0 0 0 3
40 บ้านหัวยปันจ๊อย 1 0 1 2 1 5 0 0 6
41 บ้านแม่แนต 1 0 0 1 1 1 0 0 2
42 บ้านห้วยแทง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
43 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านแม่หาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านโฮ่ง(ลี้) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านไร่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านปวง 0 6 3 9 7 4 1 0 12
49 บ้านต้นผึ้ง 0 4 3 7 7 8 4 2 19
50 บ้านไม้สลี 0 2 2 4 4 2 0 0 6
51 บ้านห้วยกาน 0 2 1 3 1 3 2 0 6
52 บ้านท่าช้าง 0 2 0 2 6 4 2 0 12
53 บ้านศรีเตี้ย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านผาลาด 0 1 1 2 5 2 0 0 7
55 บ้านสันวิไล 0 1 1 2 5 0 0 0 5
56 บ้านหนองปลาสะวาย 0 1 1 2 4 1 2 0 7
57 บ้านดอนมูล 0 1 1 2 2 0 0 0 2
58 วัดร้องธาร 0 1 0 1 1 2 0 1 3
59 บ้านปางส้าน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านทุ่งข้าวหาง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
61 บ้านแม่บอน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านห้วยหญ้าไซ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านแม่ป้อกใน 0 1 0 1 0 2 0 0 2
65 บ้านห้วยห้า 0 0 2 2 4 3 0 0 7
66 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
67 ไทยรัฐวิทยา 48 0 0 1 1 1 1 2 0 4
68 บ้านฮั่ว 0 0 1 1 1 1 1 2 3
69 บ้านห้วยปิง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
70 บ้านดงสักงาม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
71 บ้านห้วยแพ่ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
72 บ้านวังมน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
73 บ้านหนองสูน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
74 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
75 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
76 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 บ้านห้วยงูสิงห์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
78 บ้านป่าจี้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 บ้านดอยแดน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
80 บ้านสันป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 วัดวังสะแกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 124 100 378 399 141 53 23 593