สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 35 5 3 0 43
2 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 21 3 0 0 24
3 สามัคคีศรีวิชัย 18 7 3 0 28
4 อนุบาลวังดิน 18 1 0 0 19
5 บ้านแม่เทย 17 4 2 0 23
6 บ้านม่วงสามปี 17 3 0 0 20
7 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 13 1 0 1 14
8 บ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 12 2 2 1 16
9 บ้านเหล่ายาว 10 5 1 0 16
10 บ้านก้อจัดสรร 10 3 1 0 14
11 อัยยสิริ 10 1 1 0 12
12 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 10 1 0 0 11
13 บ้านปาง 9 3 1 1 13
14 บ้านโฮ่งวิทยา 9 1 0 0 10
15 บ้านนาเลี่ยง 9 0 0 1 9
16 ชุมชนบ้านแม่ตืน 8 3 1 0 12
17 บ้านดง 8 0 0 0 8
18 บ้านต้นผึ้ง 7 8 4 2 19
19 บ้านปวง 7 4 1 0 12
20 บ้านแม่ป้อก 7 3 3 2 13
21 บ้านหล่ายท่า 7 0 0 0 7
22 บ้านห้วยหละ 6 9 2 1 17
23 บ้านไม้ตะเคียน 6 7 2 2 15
24 บ้านท่าช้าง 6 4 2 0 12
25 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 5 8 0 1 13
26 บ้านป่าพลู 5 3 1 0 9
27 บ้านโป่งแดง 5 2 0 0 7
28 บ้านผาลาด 5 2 0 0 7
29 บ้านสันปูเลย 5 1 1 0 7
30 บ้านห้วยห้าง 5 0 0 0 5
31 บ้านสันวิไล 5 0 0 0 5
32 บ้านม่วงโตน 4 3 2 2 9
33 บ้านห้วยห้า 4 3 0 0 7
34 บ้านล้องเครือกวาว 4 2 0 0 6
35 บ้านไม้สลี 4 2 0 0 6
36 บ้านหนองปลาสะวาย 4 1 2 0 7
37 บ้านแม่ลาน 4 0 1 0 5
38 บ้านหนองหลัก 4 0 0 1 4
39 วัดวังหลวง 3 3 1 0 7
40 บ้านฮ่อมต้อ 3 2 0 1 5
41 วัดหนองยวง 3 0 0 0 3
42 บ้านท่าหลุก 3 0 0 0 3
43 บ้านเหล่าดู่ 2 1 1 0 4
44 บ้านห้วยบง 2 1 1 0 4
45 บ้านทุ่งหัวช้าง 2 1 0 1 3
46 บ้านห้วยแพ่ง 2 1 0 0 3
47 บ้านผาต้าย 2 0 2 0 4
48 บ้านแม่กองวะ 2 0 0 0 2
49 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 0 0 0 2
50 บ้านศรีเตี้ย 2 0 0 0 2
51 บ้านดอนมูล 2 0 0 0 2
52 บ้านวังมน 2 0 0 0 2
53 บ้านหัวยปันจ๊อย 1 5 0 0 6
54 บ้านห้วยกาน 1 3 2 0 6
55 บ้านหนองสูน 1 2 0 2 3
56 วัดร้องธาร 1 2 0 1 3
57 ไทยรัฐวิทยา 48 1 1 2 0 4
58 บ้านฮั่ว 1 1 1 2 3
59 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 1 1 1 0 3
60 บ้านแม่แนต 1 1 0 0 2
61 บ้านปางส้าน 1 1 0 0 2
62 บ้านห้วยปิง 1 1 0 0 2
63 บ้านห้วยน้ำดิบ 1 1 0 0 2
64 บ้านห้วยไร่ 1 1 0 0 2
65 บ้านห้วยแทง 1 0 1 0 2
66 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 0 1 0 2
67 บ้านแม่บอน 1 0 1 0 2
68 บ้านห้วยงูสิงห์ 1 0 0 1 1
69 บ้านห้วยแหน 1 0 0 0 1
70 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 0 1
71 บ้านแม่หาด 1 0 0 0 1
72 บ้านโฮ่ง(ลี้) 1 0 0 0 1
73 บ้านไร่ 1 0 0 0 1
74 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 0 0 0 1
75 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1 0 0 0 1
76 บ้านป่าจี้ 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่ป้อกใน 0 2 0 0 2
78 บ้านดงสักงาม 0 2 0 0 2
79 บ้านดอยแดน 0 1 2 0 3
80 บ้านสันป่าสัก 0 1 0 0 1
81 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 1 0 0 1
82 บ้านป่าคา 0 0 1 0 1
83 วัดวังสะแกง 0 0 0 0 0
รวม 399 141 53 23 616