หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
4 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
5 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
6 นางเสาวนี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
7 นางแสงหล้า ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
8 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
9 นางสุชาดา เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
10 นางผ่องศรี รัตนงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
11 นายยุุกตดม โมสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ  
12 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
13 นางสาวกาญจนา ปาลี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง กรรมการอำนวยการ  
14 นายนิคม พรหมอนันต์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร กรรมการอำนวยการ  
15 นายวิทยา ยะปัญญา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ กรรมการอำนวยการ  
16 นายนพดล รัตนปัญญา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย กรรมการอำนวยการ  
17 นายสุเทพ เทพพู่ทอง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี กรรมการอำนวยการ  
18 นายธีรศักดิ์ โชติกวิรัชกิจ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย กรรมการอำนวยการ  
19 นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง กรรมการอำนวยการ  
20 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
21 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการอำนวยการ  
22 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
23 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
24 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
25 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
26 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
27 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
28 นายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
29 นายวีรยุทธ์ แย้มศรีเกียรติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
30 นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
31 นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
32 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
33 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
34 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
35 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
36 นางสาวกาญจนา ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ประธานกรรมการดำเนินงาน  
37 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
38 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
39 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
40 นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว กรรมการดำเนินงาน  
41 นายสมพล หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย กรรมการดำเนินงาน  
42 นายประสิทธิ์ มั่นจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวง กรรมการดำเนินงาน  
43 นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสะแกง กรรมการดำเนินงาน  
44 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการดำเนินงาน  
45 นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง กรรมการดำเนินงาน  
46 นายวีรยุทธ์ จิตรปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุก กรรมการดำเนินงาน  
47 นางรัตนา จันทร์วงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบ้านเวียงหนองล่อง กรรมการดำเนินงาน  
48 นางศศิธร สมบัติใหม่ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องธาร กรรมการดำเนินงาน  
49 นางทัศนีย์ เตชาวงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าดู่ กรรมการดำเนินงาน  
50 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน  
51 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน  
52 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
53 นางวาสนา ภูผา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน  
54 นางสาวกาญจนา ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์  
55 นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์  
56 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
57 นายสมพล หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
58 นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสะแกง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
59 นายวีรยุทธ์ จิตรปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
60 นางทัศนีย์ เตชาวงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าดู่ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
61 นางรัตนา จันทร์วงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบ้านเวียงหนองล่อง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
62 นางศศิธร สมบัติใหม่ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องธาร กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
63 นายพรหมมา กันทอน ช่างไฟฟ้าโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
64 นายยงยุทธ คำยอง ช่างไฟฟ้าโรงเรียนบ้านเหล่าดู่ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
65 นายไพศาล พงษ์ดา ช่างไฟฟ้าโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
66 นายนพดล กันทาดง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
67 นายบุญเป็ง สกุลมูล นักการภารโรงโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
68 นายดวงคำ แปงถานี นักการภารโรงโรงเรียนวัดบ้านดง กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
69 นายจำรัส ปาระมี นักการภารโรงโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
70 นายสุวรรณ แก้วสุนันท์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านท่าหลุก กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
71 นายประสิทธิ์ มั่นจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
72 นายสุวัตร์ พร้อมสุภา ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์  
73 นายพงษ์ศักดิ์ ไชยชนะ ครูโรงเรียนวัดบ้านดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์  
74 นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
75 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
76 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
77 นายวิลาศ แก้วทันใจ ครูโรงเรียนวัดวังสะแกง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
78 นางสาววิไลวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
79 นางรัตนา ตันตรา ครูโรงเรียนวัดหนองยวง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
80 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
81 นางพรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
82 นางสาวกาญจนา ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
83 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
84 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
85 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
86 นางสุกันดา สารแสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
87 นางแสงสุรีย์ พันธ์พืช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
88 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
89 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
90 นางจารุณีย์ กองตองกาย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
91 นางสาวสุกานดา เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
92 นายวรวุฒิ รัตนพรม ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
93 นางชรินนา ไชยเดช ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
94 นางสาวสุพรรณี วรรณภิระ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
95 นางชลธิชา วงศ์ฝั้น ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
96 นางสาวเสงี่ยม โฮ่งสิทธิ์ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
97 นางสาวชุติพร แตะแนะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
98 นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจยุ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าดู่ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
99 นางสายรุ้ง ติปะวรรณา ครูโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว กรรมการฝ่ายปฏิคม  
100 นางสาววิรัญญา จินะสุข ครูโรงเรียนวัดบ้านดง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
101 นางสาวเนตรนภา ชมพูแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
102 นางสาวลักษมณ พัลวัลย์ ครูโรงเรียนวัดร้องธาร กรรมการฝ่ายปฏิคม  
103 นางสาวสายรุ้ง มะโนธรรม ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
104 นางสาวคณิตชนก จันทวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
105 นางสาวคนึงนุช กันเพชร ครูโรงเรียนวัดวังสะแกง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
106 นางสาวสาลินี ปัญญาเมือง ครูโรงเรียนบ้านท่าหลุก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
107 นางสิริลักษณ์ ภูธร ธุรการโรงเรียนตำบลหนองยวง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
108 นางชาลิณี ขวัญคำ ธุรการโรงเรียนตำบลวังผาง และโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
109 นางสาวเบญจมาศ ทิศลา ธุรการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และโรงเรียนวัดบ้านดง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
110 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
111 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
112 นางวาสนา ภูผา นางวาสนา ภูผา กรรมการฝ่ายปฏิคม  
113 นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
114 นางอมรา อนุวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
115 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
116 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
117 นางวาสนา ภูผา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
118 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
119 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
120 นางจารุณีย์ กองตองกาย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
121 นางสาวสุกานดา เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
122 นายวรวุฒิ รัตนพรม ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
123 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
124 นางแสงหล้า ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
125 นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน  
126 นางสาวสกาวเดือน ทาระนัด นักวิชาการชำนาญการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน  
127 นางสาวสุพิชญา ไชยเมืองดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
128 นางสาวนิภาพร ซุยหลวง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
129 นางณฐพรรณ จักรบุตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
130 นางพัชรินทร์ วงศ์ไชย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
131 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
132 นางสาวสุพรรณี วรรณภิระ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
133 นายประสิทธิ์ มั่นจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวง ประธานกรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
134 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
135 นางรัตนา ตันตรา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบ้านเวียงหนองล่อง กรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
136 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
137 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
138 นางสุพพตา ยองจา ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง รองประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
139 นายชัชวาล อุดดง ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
140 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
141 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
142 นางวาสนา ภูผา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
143 นางสาวสุพรรณี วรรณภิระ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
144 พิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
145 นายสมพล หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
146 นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย รองประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
147 นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่อง ครูโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
148 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
149 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
150 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
151 นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
152 นางจรียพร วงษ์กระสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสะแกง รองประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
153 นางแสงสุรีย์ พันธุ์พืช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
154 นางสาวนฤมล ชมภูแก้ว ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
155 นางรัตนา จอมขันเงิน ครูโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
156 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
157 นายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
158 นายวีรยุทธ์ จิตรปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุก ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
159 นางสุพิน ชัยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าหลุก กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
160 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
161 นายวีรยุทธ์ แย้มศรีเกียรติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
162 นางสุกันดา สารแสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
163 นางชรินนา ไชยเดช ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
164 นางรัตนา จันทร์วงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบ้านเวียงหนองล่อง ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
165 นางรัชนีกร มังสัง ครูโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
166 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
167 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  
168 นางทัศนีย์ เตชาวงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
169 นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้ายมูล ครูโรงเรียนบ้านเหล่าดู่ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
170 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
171 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
172 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
173 นางชลธิชา วงศ์ฝั้น ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
174 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
175 นางสุพพตา ยองจา ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
176 นางสาวภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
177 นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
178 นางวาสนา ภูผา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
179 นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดง ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
180 นางศศิธร สมบัติใหม่ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร้องธาร กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
181 นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
182 นางขนิษฐา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ครูโรงเรียนวัดบ้านดง กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
183 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
184 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
185 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
186 นางสาวกาญจนา ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ประธานกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
187 นางรัตนา จันทร์วงค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบ้านเวียงหนองล่อง กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
188 นายสุวัตร์ พร้อมสุภา ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
189 นางวนิดา พรมฝาย ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
190 นายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
191 นายวีรยุทธ์ แย้มศรีเกียรติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
192 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
193 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
194 นางสาวสุกานดา เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
195 นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลาง โรงเรียนเรียนร่วม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]