หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 29 64 45
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 15 31 15
3 006 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 16 32 25
4 008 โรงเรียนบ้านดง 11 28 17
5 007 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 2 17 6
6 009 โรงเรียนบ้านดอนมูล 2 5 3
7 010 โรงเรียนบ้านดอยแดน 5 12 6
8 011 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 25 44 36
9 014 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 4 8 7
10 015 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 5 21 8
11 012 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 14 25 17
12 013 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 3 4 3
13 016 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 3 2
14 017 โรงเรียนบ้านนาทราย 0 0 0
15 018 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 11 48 22
16 019 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 15 29 22
17 021 โรงเรียนบ้านปวง 17 26 19
18 020 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 18 42 31
19 024 โรงเรียนบ้านปาง 16 30 22
20 023 โรงเรียนบ้านปางส้าน 2 4 3
21 022 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 1
22 025 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 4 15 8
23 028 โรงเรียนบ้านป่าพลู 9 26 11
24 030 โรงเรียนบ้านผาต้าย 4 7 4
25 031 โรงเรียนบ้านผาลาด 10 13 12
26 033 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 21 51 23
27 032 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 11 21 12
28 049 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 8 20 11
29 050 โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 4 4
30 051 โรงเรียนบ้านวังมน 2 7 4
31 052 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 2 9 4
32 054 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 8 29 16
33 053 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 2 7 4
34 055 โรงเรียนบ้านสันวิไล 6 15 10
35 057 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 18 45 27
36 058 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1 1 1
37 059 โรงเรียนบ้านหนองสูน 7 10 10
38 060 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 5 22 8
39 061 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 7 19 12
40 077 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 10 20 12
41 062 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 8 13 8
42 063 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 2 5 2
43 064 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 51 195 93
44 066 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 2 3 3
45 067 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 9 6
46 068 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 4 5 5
47 072 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 3 12 3
48 073 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 20 42 25
49 075 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 7 10 9
50 074 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 6 12 9
51 065 โรงเรียนบ้านห้วยแทง 3 4 3
52 070 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 5 14 5
53 076 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1 9 3
54 069 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 3 2
55 071 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 12 10
56 081 โรงเรียนบ้านฮั่ว 5 6 5
57 080 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 6 12 8
58 078 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 6 11 8
59 079 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 19 26 22
60 034 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 5 14 9
61 037 โรงเรียนบ้านแม่บอน 3 5 3
62 040 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 1 3 2
63 038 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 18 39 27
64 039 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 2 4 3
65 041 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 7 14 7
66 043 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 17 38 25
67 044 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 2 1
68 035 โรงเรียนบ้านแม่เทย 30 59 45
69 036 โรงเรียนบ้านแม่แนต 2 6 4
70 042 โรงเรียนบ้านแม่แสม 0 0 0
71 029 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 7 17 12
72 082 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1 2 2
73 084 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1 1 1
74 046 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 19 34 28
75 047 โรงเรียนบ้านไม้สลี 7 10 8
76 048 โรงเรียนบ้านไร่ 1 2 1
77 085 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 18 31 24
78 086 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 3 7 4
79 087 โรงเรียนวัดร้องธาร 4 9 6
80 088 โรงเรียนวัดวังสะแกง 2 4 2
81 089 โรงเรียนวัดวังหลวง 12 26 17
82 090 โรงเรียนวัดหนองยวง 4 9 6
83 091 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 30 78 48
84 094 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 23 94 42
85 005 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 4 7 5
86 001 โรงเรียนจิรพิทยา 0 0 0
87 083 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 10 35 13
88 092 โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา 0 0 0
89 093 โรงเรียนอนุบาลลี้ 0 0 0
90 095 โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ 0 0 0
91 096 โรงเรียนอัยยสิริ 12 25 20
92 026 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 0 0 0
93 027 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 0 0 0
94 004 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง 0 0 0
รวม 752 1793 1097
2890

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]