หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางพิสมัย เอี้ยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวนิดานุช ปันโปธาโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางวัฒนา สินธุบุญโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นางสาววรรณิสา แก้วสุยะโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์บ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางพิสมัย เอี้ยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวนิดานุช ปันโปธาโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางวัฒนา สินธุบุญโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นางสาววรรณิสา แก้วสุยะโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางพิสมัย เอี้ยเจริญโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวนิดานุช ปันโปธาโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางวัฒนา สินธุบุญโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นางสาววรรณิสา แก้วสุยะโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสกาวเดือน ขัดเรือนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
2. นางสุวิมล พุ่มอิ่มโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ มาปินตาโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางศศิธร สุตานันท์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางวรรณา โยธาราษฎร์โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)กรรมการ
7. นางนภัสสร อุปละกุลโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสกาวเดือน ขัดเรือนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
2. นางสุวิมล พุ่มอิ่มโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ มาปินตาโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางศศิธร สุตานันท์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางนภัสสร อุปละกุลโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางวรรณา โยธาราษฎร์โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล พุ่มอิ่มโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ มาปินตาโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางศศิธร สุตานันท์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
5. นางนภัสสร อุปละกุลโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางวรรณา โยธาราษฎร์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางนันทวัน จันทร์ตรง โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒนา ยะจอม โรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวปราณี ศรีคำวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายมัตตัญญู แสงเงินชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 กรรมการ
5. นางลำดวน บุญปกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางอภิญญา ตาสุยะ โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางสังวาลย์ แย้มศรีเกียรติกุลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒนา ยะจอมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวปราณี ศรีคำวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายมัตตัญญู แสงเงินชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
5. นางลำดวน บุญปกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางอภิญญา ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางสังวาลย์ แย้มศรีเกียรติกุลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นายพิกุล หอเจริญโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ กาบบัวโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางพิศมัย ดวงบุรงค์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางวิภา อาจหาญโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
7. นางปาริฉัตร อินกองงามโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางพิกุล หอเจริญโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ครูโรงเรียน กาบบัวโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางพิศมัย ดวงบุรงค์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางวิภา อาจหาญโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
7. นางปาริฉัตร รูโรงเรียน อินกองงามโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางพิกุล หอเจริญโรงเรียนครูโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ กาบบัวโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถักรรมการ
4. นางพิศมัย ดวงบุรงค์ โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางวิภา อาจหาญโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
7. นางปาริฉัตร อินกองงาม โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวจริญญา แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวาโย มณีวรรณโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
3. นางจิราวรรณ พจมานเลิศพรโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
4. นางลำเจียก รุณผาบโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางกาญจนา แปงชัยโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวจริญญา แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวาโย มณีวรรณโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
3. นางจิราวรรณ พจมานเลิศพร โรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
4. นางลำเจียก รุณผาบโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางกาญจนา แปงชัยโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจริญญา แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวาโย มณีวรรณโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
3. นางจิราวรรณ พจมานเลิศพรโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
4. นางลำเจียก รุณผาบโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางกาญจนา แปงชัยโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายศราวุฒิ ปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ วิชัยคำ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ จอมงามโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุวรรณโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาววารุณี คำวิโรจน์โรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการ
6. นางพัชนี อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ ปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ วิชัยคำโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ จอมงาม โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุวรรณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวววารุณี คำวิโรจน์ โรงเรียนบ้านแม่เทย กรรมการ
6. นางพัชนี อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสายพิณ ใจยวนโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นายบดินทร์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางสาวสิวาภรณ์ โพธิ์อบโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายสมบัติ ฉางกันทาโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สุรินทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางดวงเดือน อุปการะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธนภัทร ภูดอนตองโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวลำดวน วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางลำเจียก ยศชัยโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี นะวันโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
6. นางสาวนวพร เรือนฟ้างามโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นางสาวนัยนา ต๊ะน้อยโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโชติกา อโนต๊ะโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสุเธียร คำออนโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ วงศ์เยาว์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวรัชราภรณ์ คำมูลโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ไชยชนะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา นิเกษโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอัจฉรา เชียงหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา นิเกษโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอัจฉรา เชียงหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา นิเกษโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอัจฉรา เชียงหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภิตรา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นายเสถียร สุดสมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจุฑาพร แก้วสว่างโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิตรา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นายเสถียร สุดสมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจุฑาพร แก้วสว่าง โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวฤทัย นุ่นอาระโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางกนกพร บังคมเนตร โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางแอนนา เหล็กตั๋ว โรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ติ๊บเตปินโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นายสุวิชา เมืองมูลโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางนิภาพร บวรบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายชัชวาลย์ อุดดงโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวฤทัย นุ่นอาระโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางกนกพร บังคมเนตร โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางแอนนา เหล็กตั๋วโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ติ๊บเตปินโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นายสุวิชา เมืองมูลโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางนิภาพร บวรบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายชัชวาลย์ อุดดงโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวฤทัย นุ่นอาระโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางกนกพร บังคมเนตรโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางแอนนา เหล็กตั๋ว โรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ติ๊บเตปินโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นายสุวิชา เมืองมูลโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางนิภาพร บวรบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายชัชวาลย์ อุดดงโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายระบิล หล้าภิระโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางศิกานต์ สร้อยญาณ โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางวริยา โคโทโมริ โรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
4. นางจตุพร พุฒโตโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางสาววรณัน ใจคำโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
6. นางกัลยาณี คำไทยโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฆัมพร คำใจหนักโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพิรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ฝั้นต๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน สีสิงห์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ กันทิยะโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางยุพาพรรณ์ วงษ์วานโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางศรีพร แก้วโขงโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย อิ่นคำโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
6. นางสาวภัทราพร ขัดสี โรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
7. นางรัตนา จอมขันเงินโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน สีสิงห์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ กันทิยะ โรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางยุพาพรรณ์ วงษ์วานโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางศรีพร แก้วโขงโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย อิ่นคำโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
6. นางสาวภัทราพร ขัดสีโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
7. นางรัตนา จอมขันเงินโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา ก้องกังวาลไกลโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางเบญญามาศ วงศ์สถานโรงเรียนานห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสนิท สงคุ้มโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางจีราภรณ์ ทันวันโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นายพิรุณ เตจ๊ะแก้วโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นายเจษฎา สร้อยญาณโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ก้องกังวาลไกลโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางเบญญามาศ วงศ์สถานโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสนิท สงคุ้ม โรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางจีราภรณ์ ทันวันโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นายพิรุณ เตจ๊ะแก้วโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นายเจษฎา สร้อยญาณโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางฉัตรหทัย นาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายถนอม เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วรรณ ศรีนันท์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางภัสชาวรรณ จันทนุปานโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นายบัวเรียม โสภา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางฉัตรหทัย นาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายถนอม เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วรรณ ศรีนันท์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางภัสชาวรรณ จันทนุปานโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางบัวเรียม โสภา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางชนกนันท์ ทะนานแก้วโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางจิราภา ปลัดกองวันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ นันทขว้าง โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาวแจ่มจันทร์ วงศ์ต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ชมภูเทศโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนกนันท์ ทะนานแก้วโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางจิราภา ปลัดกองวัน โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเสาวคนธ์ นันทขว้างโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาวแจ่มจันทร์ วงศ์ต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายนิรันดร์ ชมภูเทศโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวินัย พรหมอนันต์โรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
2. นางพรพิมล แก้วภูสีโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นายสุภชาติ ไกรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นายสยาม กองคำโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
5. นายบรรจง วงค์กาแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางไพรศรี แสนหาญโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
7. นางสาวญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาววิสา ขานวลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายอนุชา อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ชุติปกรณ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายสมยศ พรหมซาวโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
5. นายวันพิทักษ์ ปันฟูโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
6. นายศรัณญ์ บุญมาดงโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาววิสา ขานวลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายอนุชา อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ชุติปกรณ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายสมยศ พรหมซาวโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
5. นายวันพิทักษ์ ปันฟูโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
6. นายศรัณญ์ บุญมาดงโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิตา กรุงมณีโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางวาสนา เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประวิทย์ สิขิวัฒน์โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นายสุวิชา มณีขัติย์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
5. นางสาวญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิตา กรุงมณีโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางวาสนา เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประวิทย์ สิขิวัฒน์โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นายสุวิชา มณีขัติย์ โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
5. นางสาวญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋บ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางประกาย โชคชัยบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายบุญชวน จันหนิ้วบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางพรรณี สุวรรณวงค์อนุบาลวังดินกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ รัตนอิ่นคำวัดร้องธารกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋บ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางประกาย โชคชัยบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายบุญชวน จันหนิ้วบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ รัตนอิ่นคำวัดร้องธารกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิวุฒิ สีวิจี๋บ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางประกาย โชคชัยบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายบุญชวน จันหนิ้วบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุพรรณี สุวรรณวงค์อนุบาลวังดินกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ รัตนอิ่นคำวัดร้องธารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบุญศรี ไชยพรมบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางนงคราญ สุธรรมบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางธัญญา วงษ์พันธ์บ้านวังมนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรำเพียร ทองแท้บ้านหลุกกรรมการ
2. นางพิมพา มีสอนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ชมภูศรีบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางกันติชา ศรีแก้วบ้านป่าจึ้กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญศรี ไชยพรมบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางนงคราญ สุธรรมบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางธัญญา วงษ์พันธ์บ้านวังมนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวโสภี ศรีใจต๊ะบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อิสระพงศ์พันธ์สามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวีรยุทธ์ จิตรปราณีบ้านท่าหลุกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวโสภี ศรีใจต๊ะบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อิสระพงศ์พันธ์สามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
4. นายวีรยุทธ์ จิตรปราณีบ้านท่าหลุกกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกรรณิการ์ อิสระพงศ์พันธ์สามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ จินดาหลวงบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา บางหลวงบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางลัดดา คำปุกบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา แก้วคืออัยยสิริกรรมการ
6. นางพัชรา ขาวแสงชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายบรรจง ปัญญาหลีวัดบ้านดงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ อิสระพงศ์พันธ์สามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ จินดาหลวงบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา บางหลวงบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางลัดดา คำปุกบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา แก้วคืออัยยสิริกรรมการ
6. นางพัชรา ขาวแสงชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นายบรรจง ปัญญาหลีวัดบ้านดงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวโสภิณ ต๊ะอุ่นบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางอัจฉริยา ป๊อกเชื้อวัดวังหลวงกรรมการ
3. นายวรกิจ ทากี้บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทัศนา อุณหนันท์บ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางนราภรณ์ ภูมาศชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์บ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภิณ ต๊ะอุ่นบ้านแสมกรรมการ
2. นางอัจฉริยา ป๊อกเชื้อวัดวังหลวงกรรมการ
3. นายวรกิจ ทากี้บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทัศนา อุณหนันท์บ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางนราภรณ์ ภูมาศชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์บ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิณ ต๊ะอุ่นบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางอัจฉริยา ป๊อกเชื้อวัดวังหลวง กรรมการ
3. นายวรกิจ ทากี้บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทัศนา อุณหนันท์บ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางนราภรณ์ ภูมาศชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
6. นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์บ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางทัศทรวง ชินพันธ์บ้านดงกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี กัณฑาซาวบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางปราณี จอมทันบ้านเหล่ายาวกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมินชัย ทานาบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางรัตติยา ทะสุใจบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ มีสอนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวผกามาศ ปัญญาคำบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นายยุทธนา ปันวารีชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เตชาวงค์บ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ นาคนามบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกฤติยา ปาตีคำบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นางเหรียญทอง รังสิยารมณ์บ้านไร่กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสายฝน มณีทองบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นายสุชัช ทัศนีย์คติบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทร์ศิริ จอมทันบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ อิ่นแก้วบ้านป่าคากรรมการ
5. นายสุพจน์ รุณผาบบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสายฝน มณีทองบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นายสุชัช ทัศนีย์คติบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทร์ศิริ จอมทันบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ อินแก้วบ้านป่าคากรรมการ
5. นายสุพจน์ รุณผาบบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
2. นางสาวรัชภรณ์ สิงห์ชัยบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอิสระ มาโรจน์บ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สุภศิลป์วัดวังหลวงกรรมการ
3. นายศฤงคาร นันทชัยบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ยองจาบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นายเพชร โสภาชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้ายมูลบ้านเหล่าดู่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอิสระ มาโรจน์บ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สุภศิลป์วัดวังหลวง กรรมการ
3. นายศฤงคาร นันทะชัยบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ยองจาบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นายเพชร โสภาชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวภิญญาพัชญ์ อ้ายมูลบ้านเหล่าดู่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์วัดหนองยวงกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้บ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นายสุธีร์ จิตหาญบ้านแม่ลานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ จิตหาญบ้านแม่ลานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้บ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์วัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์วัดหนองยวงกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้บ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นายสุธีร์ จิตหาญบ้านแม่ลานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุพิศ กรแก้วบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา แก้วคำตาบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางอารี ศรีสง่าบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาวโยทกา พิงคะสันต์บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร มังสังวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุพิศ กรแก้วบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางราตรี รัตนพรมบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา แก้วคำตาบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางอารี ศรีสง่าบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาวโยทกา พิงคะสันต์บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางสาวรัชนีกร มังสังวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายดำรง วงษาปันบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสมใจ ฮองกุลบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นางณัฐชานันท์ เกษมุติบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นายถาวร จินะกาศบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายดำรง วงษาปันบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสมใจ ฮองกุลบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นางณัฐชานันท์ เกษมุติบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นายถาวร จินะกาศบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางเกศรินทร์ ทองจีนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นางสะเรียม นันทะวิจิตรบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางธณัฏฐา ทองวิเชียรบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางบุปผา ไชยวงค์บ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางเกศรินทร์ ทองจีนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นางสะเรียม นันทะวิจิตรบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางธณัฏฐา ทองวิเชียรบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางบุปผา ไชยวงค์บ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
2. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ไชยปัญญาบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ไชยปัญญาบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร แสงทิพย์บ้านผาลาดกรรมการ
2. นายพิชิต ทองนะวงค์สินธุ์บ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิบูลย์ เสนยองบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์บ้านสันปูเลยกรรมการ
3. นางสุขสม ยองจาวัดบ้านดงกรรมการ
4. นายเชิด กันชูลีบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายณัฐดนัย อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ณ น่านบ้านม่วงโตนกรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสุพรรณ์ ตาสุยะบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพิบูลย์ เสนยองบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นายเชิด กันชูลีบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์บ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นายณัฐดนัย อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
5. นางสุขสม ยองจาวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ณ น่านบ้านม่วงโตนกรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
4. นางสุพรรณ์ ตาสุยะบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิบูลย์ เสนยองบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสุขสม ยองจาวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์บ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นายณัฐดนัย อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
5. นายเชิด กันชูลีบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ณ น่านบ้านม่วงโตนกรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสุพรรณ์ ตาสุยะบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพิบูลย์ เสนยองบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นายเชิด กันชูลีบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์บ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นายณัฐดนัย อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
5. นางสุขสม ยองจาวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ณ น่านบ้านม่วงโตนกรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์บ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสุพรรณ ตาสุยะบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางโสภา มณีจอมบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาววิภากรณ์ ไชยเลิศบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี สุใจบาลอนุบาลวังดินกรรมการ
4. นางสาวรัตติพร วงค์อุตไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางชนิดาภา ไชยชนะวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางโสภา มณีจอมบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาววิภาภรณ์ ไชยเลิศบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวรัตติพร วงค์อุตไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สุใจบาลอนุบาลวังดินกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางชนิดาภา ไชยชนะวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางโสภา มณีจอมบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาววิภาภรณ์ ไชยเลิศบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวรัตติพร วงค์อุตไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สุใจบาลบ้านสันวิไลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางชนิดาภา ไชยชนะโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางโสภา มณีจอมบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาววิภาภรณ์ ไชยเลิศบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวรัตติพร วงค์อุตไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สุใจบาลอนุบาลวังดินกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางชนิดาภา ไชยชนะวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุพิณ สินธุบุญบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา ยศอิบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นายจิระพงษ์ สนิทบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางรินจง ไชยห้วยห้าไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
5. นางมธุรส วะละบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางสุมาลี คุ้มเสนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
7. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกดน อินต๊ะปันธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายสัญญา ดวงแก้วบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางรัชฎา ภูแดนผาบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุพิน ชัยวงค์บ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวแก้วตา ยศอิบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ สนิทบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรินจง ไชยห้วยห้าไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นางสุมาลี คุ้มเสมบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางมธุรส วะละบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางสุพิณ สินธุบุญบ้านห้วยปิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกดน อินต๊ะปันธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางรัชฎา ภูแดนผาบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสัญญา ดวงแก้วบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสุพิณ ชัยวงค์บ้านท่าหลุกกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสุพิณ สินธุบุญบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา ยศอิบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นายจิระพงษ์ สนิทบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางรินจง ไชยห้วยห้าไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
5. นางมธุรส วะละบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางสุมาลี คุ้มเสมบ้านต้นผึ้งกรรมการ
7. นายชำนาญวิทย์ เชษฐธงแม่ตืนวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวการะเกตุ ชมชื่นโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวการะเกตุ ชมชื่นโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวการะเกตุ ชมชื่นโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวการะเกตุ ชมชื่นโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mr.Li Ziao Dongวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Li Ziao Dongวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Li Ziao Dongวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศรัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นายสุขคำ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ อินต๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางสมจิตร ทองหล่ำโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นายธวัช รังสิยารมณ์ โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นายวิลาศ แก้วทันใจโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายทวีชัย อัมพุธโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายนิรุทพันธ์ เรือนรัตนาโชติโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
3. นายจรัญ อู่อรุณโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
4. นายเชาว์ไชยเชษฐ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
5. นายประสงค์ อุตสาพะแลโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย แก้วคำปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายมานพ วงค์เศษโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
3. นายเสนีย์ อินทสระโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอดิศร กาวิเป็งโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสวิง สร้อยญาณะโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายอดิศร กาวิเป็งโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสวิง สร้อยญาณะโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นางสาวพิสมัย ทอเตี้ยโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสุเพชร มั่นจรรยาโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
4. นางสาวกฤษดาพร เขียวอ้ายโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
5. นางมณเฑียรทอง ภีระแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นางสาวพิสมัย ทอเตี้ยโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสุเพชร มั่นจรรยาโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
4. นางสาวกฤษดาพร เขียวอ้ายโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
5. นางมณเฑียรทอง ภีระแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกานต์รวี จันไกยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางแอ้ว เชียงแขกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกานต์รวี จันไกยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางแอ้ว เชียงแขกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอภิชาต บังคมเนตรบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางวนิดา ทนุชิตบ้านแม่เทยกรรมการ
3. นางศรัณยา วงค์โพธิ์บ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาววรุณยุพา เตชาวงค์บ้านปวงกรรมการ
5. นางสาวสาริกา คำปัญญาอัยยสิริกรรมการ
6. นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมีบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุตินิษฐ์ นราวัฒน์บ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางรุ่งธิดา เอียดสีบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อินตามูลบ้านแม่ป้อกกรรมการ
4. นางศรีเริญ มีพิมพ์ธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา อินตามูลบ้านแม่ป้อกกรรมการ
2. นางสาวชุตินิษฐ์ นราวัฒน์บ้านหนองหลักกรรมการ
3. นายนิพล ปลุกเสกธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์บ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายทรงพล กันแก้วบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นางสาวอรทัย กันทะลอมวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์บ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายทรงพล กันแก้วบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นางสาวอรทัย กันทะลอมวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายฐปนนท์ สีวิจี๋บ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายจักราวุธ บัณฑิตวัดวังหลวง กรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ จันหนิ้วบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุกุล วงศ์ปาลีย์บ้านโฮ่ง กรรมการ
5. นายวันชัย กองแสงบ้านแม่แนตกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีประกิต โอบเอื้อบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นางศรีเริญ มีพิมพ์ธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายฐปนนท์ สีวิจี๋บ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายจักราวุธ บัณฑิตวัดวังหลวง กรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ จันหนิ้วบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุกุล วงศ์ปาลีย์บ้านโฮ่ง กรรมการ
5. นายวันชัย กองแสงบ้านแม่แนตกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีประกิต โอบเอื้อบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นางศรีเริญ มีพิมพ์ธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาววรุณยุพา เตชาวงค์บ้านปวง กรรมการ
2. นายอภิชาต บังคมเนตรบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางศรัณยา วงค์โพธิ์บ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสาวสาริกา คำปัญญาอัยยสิริกรรมการ
5. นางวนิดา ทนุชิตบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมีบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชาคริต อินแถลงบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสุทธิรักษ์ มณีทองบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นางกัลยา วงศ์ปาลีย์บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชาคริต อินแถลงบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสุทธิรักษ์ มณีทองบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นางกัลยา วงศ์ปาลีย์บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายต้องเก่ง วรรณห้วยบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวิตรี อินแถลงบ้านนากลางกรรมการ
3. นางศรีเริญ มีพิมพ์ธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิพล ปลุกเสกธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมัคร ไชยสมภารบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางนงคราญ สุนิลหงษ์บ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายปริญญา ขันอาษาบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางลัดดา อรินแจ้บ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นายวิเชษฐ์ กามะแพบ้านแม่แนตกรรมการ
6. นางสาวดวงสมร เลิศอนันต์บ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ไชยสมภารบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางนงคราญ สุนิลหงษ์บ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายปริญญา ขันอาษาบ้านก้อสรรกรรมการ
4. นางลัดดา อรินแจ้บ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาวดวงสมร เลิศอนันต์บ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นายวิเชษฐ์ กามะแพบ้านแม่แนตกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางยุพดี กมลสารบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายสยาม มูลอินทร์บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุบิน ตาสุยะบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์ธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางยุพดี กมลสารบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายสยาม มูลอินทร์บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุบิน ตาสุยะบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์ธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางยุรี ปาอินทร์บ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
2. นางสาวทัศนาพร ัปัญญาคำสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาวเสาวณี กันทาดงบ้านแม่หาดกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์บ้านก้อจัดสรรกรรมการ
5. นางวิไล อินทร์แก้วบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
6. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนาพร ปัญญาคำสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวเสาวณี กันทาดงบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์บ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางวิไล อินทร์แก้วบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางยุรี ปาอินทร์บ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ อินทรสัมพันธ์วัดบ้านดงกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ยาวิชัยบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์บ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชาลินี พูลชนะวัดวังหลวง กรรมการ
2. นางสมพร ตันวิพงษ์ตระกูลชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
3. นายชัยพิชิต อุดคำมีธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์บ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายสามารถ สุทะบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางพิกุล ปัญญาคำบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นายพันชีพ ก๋าวิบูลย์บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
5. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุลธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์บ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายสามารถ สุทะบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายพันชีพ ก๋าวิบูลย์บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุลธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ วงค์คมบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางมยุรี สุริยะบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางพัสดี วิรัชพินทุวัดหนองยวงกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ วงค์คมบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางมยุรี สุริยะบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางพัสดี วิรัชพินทุวัดหนองยวงกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐรินทร์ อภิวงค์งามบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นางจิดาภา ประภาวิลัยบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมจิต ไชยเชษฐชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ ใจอุดมวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐรินทร์ อภิวงค์งามบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นางจิดาภา ประภาวิลัยบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมจิต ไชยเชษฐชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ ใจอุดมวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวพิทยา โปทาบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาวเด่นดาว กุณามาบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรุจาภา กีรัตนสุวรรณบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นายฐานพัฒน์ ไกรสรอัยยสิริกรรมการ
5. นางจุรี พงศ์จันตาบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิทยา โปทาบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาวเด่นดาว กุณามาบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรุจาภา กีรัตนสุวรรณบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นายฐานพัฒน์ ไกรสรอัยยสิริกรรมการ
5. นางจุรี พงศ์จันตาบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ ชุ่มอินทร์จักรบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสร้อยหงษ์ สมศรีบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชุ่มอินทร์จักรบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสร้อยหงษ์ สมศรีบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยธีรกานต์บ้านโฮ่งกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอารีรัตน์ ก้อนจำปาบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางอัมพร ยะปัญญาบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โพวิลัยบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวปรัชญาภรณ์ ใจปินตาบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวิตรี เบาจิตต์ชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
6. นางแสงเดือน เชียรกิจสุนทรบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นางบัวเถา วิญญาณวัดบ้านดงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวอัชฌา พงษ์ธรรมบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางทิพย์สุคนธ์ สงคุ้มบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสุดาพร พรมมิบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางยุวฎี เตจ๊ะบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางวลี คำโสมบ้านหล่ายท่ากรรมการ
6. นางอรอุมา อุดหนุนบ้านแม่แนตกรรมการ
7. นางสาวพิมพิไล วงค์ษายะบ้านท่าช้างกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางราชาวดี คงเอียดโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญผกา จีนมัชยาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เตมียะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางราชาวดี คงเอียดโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญผกา จีนมัชยาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เตมียะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ เตชะระโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางราตรี ทับทิมโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางวารุณี ใจคำโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ เตชะระโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางราตรี ทับทิมโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางวารุณี ใจคำโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ เตชะระโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางราตรี ทับทิมโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางวารุณี ใจคำโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ เตชะระโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางราตรี ทับทิมโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางวารุณี ใจคำโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกัญญา อินกันสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางไพวรรณ ศรีบัวนำบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางประนอม สุทธรังษีบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิเชียร สิงห์ชัยบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัญญา อินกันโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางไพวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางประนอม สุทธรังษีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิเชียร สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐกฤตา แสงผาบบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางกัลยากร ก่อเจดีย์บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอรพินทร์ ปารมีบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางนันท์นภัส พุทธิธนพัฒน์อนุบาลวังดินกรรมการ
5. นางสนทยา หล้าเต็นวัดบ้านดงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐกฤตา แสงผาบบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางกัลยกร ก่อเจดีย์บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอรพินทร์ ปารมีบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางนันท์นภัส พุทธิธนพัฒน์อนุบาลวังดินกรรมการ
5. นางสนทยา หล้าเต็นวัดบ้านดงกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงเยาว์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
6. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
8. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอรพินธุ์ ปินทุกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกุลชญา คะนันศรีโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพินธุ์ ปินทุกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกุลชญา คะนันศรีโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรพินธุ์ ปินทุกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกุลชญา คะนันศรีโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพินธุ์ ปินทุกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกุลชญา คะนันศรีโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพินธุ์ ปินทุกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกุลชญา คะนันศรีโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรพินธุ์ ปินทุกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกุลชญา คะนันศรีโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพินธุ์ ปินทุกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกุลชญา คะนันศรีโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นายเอกดน อินต๊ะปันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายสวาท แซ่ตั้งบ้านนาทรายกรรมการ
2. นางทัศนาวรรณ บุญธิฟองบ้านสันปูเลยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคณิตา ณ น่านบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นางอุมาพร ธาดาสันติพงษ์บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนวพร ปวกบ้านนากลางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคณิตา ณ น่านบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นางอุมาพร ธาดาสันติพงษ์บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุบ้านปวงกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ อินยงค์บ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางสาวทิชากร สุวรรณมงคลชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุบ้านปวงกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ อินยงค์บ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางสาวทิชากร สุวรรณมงคลชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุบ้านปวง กรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ อินยงค์บ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางสาวทิชากร สุวรรณมงคลชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุมาพร ธาดาสันติพงษ์บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวนวพร ปวกพรหมมาบ้านนากลางกรรมการ
3. นางคณิตา ณ น่านบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุมาพร ธาดาสันติพงษ์บ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวนวพร ปวกพรหมมาบ้านนากลางกรรมการ
3. นางคณิตา ณ น่านบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี ฤทธิ์ดีแก้วบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายพัว ลิ้นฤาษีบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สิริกรเกษมบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา วงค์ษายะชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์วัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี ฤทธิ์ดีแก้วบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายพัว ลิ้นฤาษีบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สิริกรเกษมบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา วงค์ษายะชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์วัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี ฤทธิ์ดีแก้วบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายพัว ลิ้นฤาษีบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สิริกรเกษมบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา วงค์ษายะชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์วัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี ฤทธิ์ดีแก้วบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายพัว ลิ้นฤาษีบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สิริกรเกษมบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา วงค์ษายะชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์วัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี ฤทธิ์ดีแก้วบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายพัว ลิ้นฤาษีบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สิริกรเกษมบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา วงค์ษายะชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์วัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี ฤทธิ์ดีแก้วบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายพัว ลิ้นฤาษีบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สิริกรเกษมบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา วงค์ษายะชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์วัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางตวงพร คงเมืองบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายศุภณัฎฐ์ ปังวาบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
3. นายดิเรก กำแพงทิพย์บ้านสันวิไลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางตวงพร คงเมืองบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายศุภณัฎฐ์ ปังวาบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
3. นายดิเรก กำแพงทิพย์บ้านสันวิไลกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]