หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 16 พ.ย. 2559 09:00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 16 พ.ย. 2559 09:00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09:00
4 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 16 พ.ย. 2559 09.00
5 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09:00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
12 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
13 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
14 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
15 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
16 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
17 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
18 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
19 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
20 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
21 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
22 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
23 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
24 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
25 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
26 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
27 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
28 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
29 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
30 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
31 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
32 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
33 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
5 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
2 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
3 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
4 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
5 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 16 พ.ย. 2559 09.00
6 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00
7 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 16 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]