หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 1 ชั้น ป.6 15 พ.ย. 2559 09.00 -12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 1 ชั้น ป.6 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 1 ชั้น ป.6 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 2 ชั้น ป.5 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 2 ชั้น ป.5 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 2 ชั้น ป.5 15 พ.ย. 2559 09.00 -12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 3 ชั้น ป.4 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 3 ชั้น ป.4 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 4 ชั้น ป.3 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 5 ชั้น ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 4 ชั้น ป.3 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 6 โรงอาหาร (แข่งตอนที่ 1) และ ห้องสอบที่ 7 ชั้น ป.1 (แข่งตอนที่ 2) 15 พ.ย. 2559 ตอนที่ 1 เวลา 09.00-10.00 , ตอนที่ 2 เวลา 10.30-12.00
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 6 โรงอาหาร (แข่งตอนที่ 1) และ ห้องสอบที่ 7 ชั้น ป.1 (แข่งตอนที่ 2) 15 พ.ย. 2559 ตอนที่ 1 เวลา 09.00-10.00 , ตอนที่ 2 เวลา 10.30-12.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 6 โรงอาหาร (แข่งตอนที่ 1) และ ห้องสอบที่ 9 ห้องธุรการ (แข่งตอนที่ 2) 15 พ.ย. 2559 ตอนที่ 1 เวลา 09.00-10.00 , ตอนที่ 2 เวลา 14.30-16.00
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 5 ชั้น ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 5 ชั้น ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 15 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 1 (ใหญ่) 15 พ.ย. 2559 09:00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 1 (ใหญ่) 15 พ.ย. 2559 09:00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ในโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ลานหน้าโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ในโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ลานหน้าโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ลานหน้าโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 15 พ.ย. 2559 09:00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 15 พ.ย. 2559 09:00
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก ห้อง ป.6 15 พ.ย. 2559 09:00
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก ห้อง ป.6 15 พ.ย. 2559 09:00
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก ห้อง ป.6 15 พ.ย. 2559 09:00
9 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก ห้อง ห้อง ป.3 15 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 15 พ.ย. 2559 09:00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 15 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 15 พ.ย. 2559 09:00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 15 พ.ย. 2559 09:00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 15 พ.ย. 2559 09:00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ห้อง ห้อง ป.5 15 พ.ย. 2559 09:00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ห้อง ห้อง ป.5 15 พ.ย. 2559 09:00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ห้อง ห้อง ป.1 15 พ.ย. 2559 09:00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ห้อง ห้อง ป.3 15 พ.ย. 2559 09:00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ห้อง ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09:00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ห้อง ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09:00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ลานสนามบาส 15 พ.ย. 2559 09:00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ ลานสนามบาส 15 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 9 ห้องธุรการ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 9 ห้องธุรการ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ห้องสอบที่ 9 ห้องธุรการ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ถนนหน้าหอประชุม (โรงอาหาร) 15 พ.ย. 2559 09:00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สนามฟุตบอลฝั่งศาลาไทย 15 พ.ย. 2559 09:00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต้นมะขามใหญ่หน้าโรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 15 พ.ย. 2559 09:00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 15 พ.ย. 2559 09:00
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 15 พ.ย. 2559 09:00
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 15 พ.ย. 2559 09:00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 15 พ.ย. 2559 09.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 15 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ใต้ถุนอาคาร 15 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.1 15 พ.ย. 2559 09:00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09:00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง เต็นท์หน้าอาคารรัฐอนุเคราะห์ 15 พ.ย. 2559 09:00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง เต็นท์หน้าอาคารรัฐอนุเคราะห์ 15 พ.ย. 2559 09:00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.3 15 พ.ย. 2559 09:00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.3 15 พ.ย. 2559 09:00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ประชุม 15 พ.ย. 2559 09:00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ประชุม 15 พ.ย. 2559 09:00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วัดบ้านดงหลวง ศาลาริมน้ำ 15 พ.ย. 2559 09:00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วัดบ้านดงหลวง ศาลาริมน้ำ 15 พ.ย. 2559 09:00
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2559 09:00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วัดบ้านดงหลวง ลานวัดบ้านดงหลวง 15 พ.ย. 2559 09:00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วัดบ้านดงหลวง ลานวัดบ้านดงหลวง 15 พ.ย. 2559 09:00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วัดบ้านดงหลวง ลานวัดบ้านดงหลวง 15 พ.ย. 2559 09:00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วัดบ้านดงหลวง ลานวัดบ้านดงหลวง 15 พ.ย. 2559 09:00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.5 15 พ.ย. 2559 09:00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านดง ห้อง ป.5 15 พ.ย. 2559 09:00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง อาคาร 2 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง อาคาร 3 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องเด็กพิเศษ 15 พ.ย. 2559 09.00
2 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องเด็กพิเศษ 15 พ.ย. 2559 09.00
3 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องเด็กพิเศษ 15 พ.ย. 2559 09.00
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องเด็กพิเศษ 15 พ.ย. 2559 09.00
5 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ภาษาไทย 15 พ.ย. 2559 09.00
6 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องสังคมฯ 15 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ และห้องจริยธรรม 15 พ.ย. 2559 09.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ และห้องจริยธรรม 15 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00
6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00
8 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.6 และ ห้อง ป.2 15 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงรถนักเรียน 15 พ.ย. 2559 09.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ระเบียงอาคาร 15 พ.ย. 2559 09.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ระเบียงอาคาร 15 พ.ย. 2559 09.00
4 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงรถครู 15 พ.ย. 2559 09.00
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงรถครู 15 พ.ย. 2559 09.00
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงรถครู 15 พ.ย. 2559 09.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงรถครู 15 พ.ย. 2559 09.00
8 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ระเบียงอาคาร 15 พ.ย. 2559 09.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ระเบียงอาคาร 15 พ.ย. 2559 09.00
10 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00
11 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00
13 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00
14 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00
15 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00
16 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.5 15 พ.ย. 2559 09.00
17 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้อง ป.3 15 พ.ย. 2559 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]