หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15 พ.ย. 2559 09:00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 1 (ใหญ่) 15 พ.ย. 2559 09:00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 1 (ใหญ่) 15 พ.ย. 2559 09:00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องประชุม 2 (เล็ก) 15 พ.ย. 2559 09:00 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ในโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ลานหน้าโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ในโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ลานหน้าโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ลานหน้าโกดัง 15 พ.ย. 2559 09:00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]