หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นางสายสิน เสวกวรรณ์  
2 วัดบ้านดงหลวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ์  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายประสิทธิ์ มั่นจรรยา  
4 ศูนย์รับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์  
5 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นางศศิธร สมบัติใหม่  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นางสาวกาญจนา ปาลี  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายไพจิตร พายุมั่ง  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายไพจิตร พายุมั่ง  
9 โรงเรียนบ้านท่าหลุก อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายวีรยุทธ์ จิตรปราณี  
10 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายสมพล หล้าเต็น  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นางทัศนีย์ เตชาวงค์  
12 โรงเรียนวัดบ้านดง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายเทวฤทธิ์ ตรียาวรรณ  
13 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นางรัตนา จันทร์วงค์  
14 โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นางรัตนา จันทร์วงค์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอมรา อนุวงค์ โทร. 081-2874029, นางกรรณิการ์ โพธา โทร. 083-7659192, นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา โทร. 087-1922010
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]