รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลุงมั่น
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   วงค์ษายะ
 
1. นางจิราพร   วงศ์ษายะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองซิว 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พรมเสพสัก
 
1. นางศิริพร  สิงห์ไผ่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองงาม 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์   ปาระมี
 
1. นางดวงนภา   ลังกาพินธ์ุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบังวัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมเจริญ
 
1. นายปริญญา  ศรีวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายดนัย  ลุงเจเร
 
1. นางภัทรนิษฐ์  อุปละกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงนันทยา  วงค์นันตา
 
1. นายขวัญชัย  สุรินทร์ศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญมา
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละอองทิพย์ 1. เด็กหญิงสุนิสา   มโนชัย
 
1. นายวีระพงษ์   ผาบเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สิทธิวงศ์
 
1. นางจิราพร  สุวรรณัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เชียงคำ
2. เด็กหญิงมน  ลุงตี้
3. เด็กชายเฉลิมวัน  วิซ่า
 
1. นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์
2. นางรุจิรา  เทพวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ธรรมานุพัฒน์
2. เด็กหญิงฐิติชญา   คำธิตา
3. เด็กชายนนทพัทธ์   สายเครื่อง
 
1. นางผ่องศรี   กมูลธง
2. นางสาวกาญจนา   โปธาพันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  งามเมือง
2. นางสาวพรนภา  เขียวอาสะวะ
3. นางสาวเงิน  ลุงหริ่ง
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  หาญประกอบสุข
2. นางพรรณศรี  โมราราย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุวรรณมา
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   วงศยา
 
1. นางสิริวรรณ  ใจกระเสน
2. นางวรพิชชา  ด้วงวัง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงธนพร  ใจหล้ากาศ
2. เด็กหญิงวันทนา  เลาแม่ทา
 
1. นายรัตนชัย  ปาปะกัง
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ผาด่านสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายธีระโชติ   ฟูใจ
 
1. นางพิไลลักษณ์   ทองภักดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายนวพร   จิตนารินทร์
 
1. นางสุชาดา  แซ่ตง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุจริตจันทร์
 
1. นางนงนุช  พงษ์สุวรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงกฤตพร   จันทร์สุข
2. เด็กหญิงณปิยา   ลังกาฟ้า
3. เด็กชายปณิธิ   วงศ์คำปัน
 
1. นางสาวเกศรา   ผัดเป้า
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กชายพิชชากร  แสนละมุล
2. เด็กชายรักษ์ชีวิน  โยพนัสสัก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณชมภู
 
1. นางโชติกา  กิจเนตร
2. นายรังสรรค์  สิทธิตัน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงจนิสตา   ปันตุมมา
2. เด็กชายภควัต   วัฒนาหาญนุวัฒน
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์   จิตรเกื้อกูล
 
1. นางสาวสุพัตรา   ปานาม
2. นายกิตติชัย   สีฆ้อง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงนรยา  เครือเหล็ก
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  กาวารี
3. เด็กหญิงอนุสรา  โกมลธง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกิดพงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายรัชชานนท์   มุขแก้ว
2. เด็กหญิงไกลกังวน   ตันตรา
 
1. นายณัฐพล   พรหมณี
2. นางจงจิตร์   จันทร์บุญเป็ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงชีวาวรรณ  วงค์ปัญญา
2. เด็กหญิงนันทิชา   ชมภูงาม
 
1. นางสาวปุณยาภรณ์  ฐิติสุทธิกุล
2. นางสุดารัตน์  เหลี่ยมโสภณ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่เตียว
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงบุณยานุช  สร้อยนาค
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายศิขรินทร์  วิริยะ
 
1. นางสาวณัฐพิมล  กองเงิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายธีรพิชญ์  จันทร์ดี
2. เด็กชายรุจิภาส  ยศน่าน
3. เด็กชายศิวกร  ขันแก้วผาบ
 
1. นางสายสมร  ปาระมี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองซิว 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ศักดิ์ชน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ราชสัก
3. เด็กหญิงสายฝน  โท๊ะทองซิว
 
1. นายกมล  ศรีสวัสดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เตอะสกุล
2. เด็กชายภูมิรินทร์  มาละแซว
3. เด็กหญิงมาย  เสาหล้า
 
1. นางประนอม  อุ่นเรือน
2. นายสุชาติ  ทองคำฟู
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงทัตสรวง  ฟองจันทร์
2. นางสาวพาฝัน  ลุงกุ่มมา
3. เด็กหญิงเอ็มมิกา  โปร่งคำ
 
1. นายชิษณุชา  ลครศรี
2. นางอรุณี  แสงเพ็ญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กชายธีรภัทร  เนตรสุวรรณ
2. เด็กชายนพกร  กันทากาศ
3. เด็กหญิงพรลภัส  จ่างคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  นันตาเวียง
2. นางสาวชลธิชา  บุรีรัตน์ศรีสกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายจิรภาส   วงค์นางาม
2. เด็กหญิงภัสราพร   วรรณใหม่
3. เด็กชายศุภกร   กองคำมูล
 
1. นางสาวแสงเดือน   คณะราช
2. นางมาริสา   เสนธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางวะนา
2. เด็กชายกอบชัย  มหาวงค์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมมินทร์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   ธนาตย์ชโยดม
2. นางสาวชยานันท์  พญาวัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์
 
1. นางถนอมจิต  ปิ่นกันทา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กชายปฏิภาณ  กรุณา
2. เด็กชายมหพล  อินขะ
 
1. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสถาน 1. เด็กชายปี  ลุงจาย
2. เด็กชายหม่อง  -
 
1. นายจตุรภัทร  จันคะณา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำภิมุข 1. เด็กชายวีรภัทร  ผุสดี
2. เด็กชายเกิง  พรสุข
 
1. นางสิริพร  ทิพย์วรรณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทากาศ 1. เด็กชายจักริน  อะตะกุมมา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ใจยะกาศ
 
1. นายบุญส่ง  คำปิงยศ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายณัฐพล  ใจใส
2. เด็กชายธนวัฒน์  คำอนุกูล
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเพ่ง
2. เด็กชายนครินทร์  มั่นคง
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กหญิงปองทิพย์  ลุงละ
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ลุงต่า
3. เด็กหญิงหนุงหนิง  ลุงวิ
4. เด็กหญิงแอนนา  ลุงคำ
5. เด็กหญิงไอรดา  ลุงนวล
 
1. นางรัตนาภรณ์  กันทะลอม
2. นางศิริพร  ชัยชะนะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบังวัน 1. เด็กหญิงบุญชญา  วงษ์ธิสา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนพรหม
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อินต๊ะพิงค์
4. เด็กหญิงเนสินี  แสนทะนา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  มะณี
 
1. นายปริญญา  ศรีวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เคลื่อนตา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขาวงศ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต๊ะพรม
4. เด็กหญิงสาวิตรี  อุดม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  กิติคำ
 
1. นางพูลศรี  เลิศสกุลวงษ์
2. นางมยุรี  ศรีกอก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
2. เด็กชายจิรดนัย  ฟองนวล
3. เด็กหญิงฐิติมา  ตาสุยะ
4. เด็กชายธนาพิสุทธิ์  จินดาหลวง
5. เด็กหญิงไอริสา  ประธานราษฎร์
 
1. นายวัฒนา  ปัญญากาศ
2. นางสาวเพียงดาว  สมคะเน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชกร  เกษมเติมโรจนชัย
2. เด็กหญิงพรนภา  ฤทธิ์ถิ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ขาวกาศ
4. เด็กชายสิทธิพล  มาตุทาวรรณ
5. เด็กหญิงสุชานันท์  คำสุกร
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงกุล  ลุงติยะ
2. เด็กชายชนะศึก  ปิ่นแสงแก้ว
3. เด็กหญิงศจี  สาวคำ
4. เด็กชายเอกรัตน์  ใจคำ
5. เด็กหญิงแก้ว  ลุงเงิน
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญทวี
2. นายดาบฟ้า  ไชยลับแล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   จันทนุปาน
2. เด็กหญิงพรณัชชา   ทองสกุล
3. เด็กหญิงยุพเรศ  ต๊ะคำ
4. เด็กหญิงอรณัญช์   กิ่งสวัสดิ์
5. เด็กชายอิงครัตน์   สายเกิด
 
1. นางสายฝน   สายเกิด
2. นายรุติพงษ์   สายเกิด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไชยวรรณ์
2. เด็กหญิงดาว  ลุงกอ
3. เด็กหญิงมอน  ลุงจาม
4. เด็กชายรัตนสุจินต์  ดอนวงษ์ชัย
5. เด็กหญิงศิรินภา  ปาลี
 
1. นางเกศริน  ภิระตา
2. นายนพดล  สุขสาร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย 1. เด็กชายจักริน  สมยศ
2. เด็กชายชนะพล  ราชัยม่อง
3. เด็กชายปฏิภาน  บุญมาตุ้ย
4. เด็กหญิงปานทิพย์  มะโนธง
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีวิราช
6. เด็กหญิงพฤกษ์รพี  นันใจ
7. เด็กหญิงพิชชาพร  อุปกรณ์
8. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แสนสม
9. เด็กหญิงมณีทอง  ศรีวรรณ
10. เด็กหญิงวะลี  เครือช่วย
11. เด็กชายวัณณุวรรชน์  เครือทราย
12. เด็กหญิงสุนิตา  ปารีชัย
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมืองใจ
14. เด็กหญิงอริศรา  กองวัน
15. เด็กชายอัฐพล  สิงห์ดิเรก
16. เด็กชายเมธาวุฒิ  อุปกรณ์
17. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุปกรณ์
18. เด็กหญิงแพรพลอย  ชมภูงาม
19. เด็กชายไกรสิทธิ์  กิติสาร
20. เด็กชายไกรสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางวนิดา  สุภาใจ
2. นางรัตนา  ศรีสวิสดิ์
3. นางพรพิมล  สิทธิวงศ์
4. นางเบญจมา  ประสาธน์สุวรรณ
5. นางนงคราญ  ตาลเงิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   ยาขม
 
1. นางสาวณัฐพร   จันทร์ป่า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. เด็กหญิงบุ๋ม  -
 
1. นายสราวุธ  ขัดเรือน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายชัชวาล  เงินแก้ว
 
1. นางพิตระพร  ปารมีแจ้
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายรังสิมันต์   สุทธิศานนท์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปัญญาทะ
 
1. นางอุทุมพร  มูลรินต๊ะ
2. นางสาวกนิษฐา  กาวิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าบุก 1. เด็กชายกฤติวุฒิ  กิติ
2. เด็กหญิงจิตราวรรณ  กาวี
 
1. นางรัตนา  แก้วกำเนิด
2. นางณัชชา  กำเหนิด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนราธิป  คำตา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ดอนตอง
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกิ่ง  จินต๊ะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สุภายอง
3. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
4. เด็กหญิงวรนันท์  จุ้มเขียว
5. เด็กหญิงศศิกานต์  กุลไพศาล
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ซาวบุญตัน
7. เด็กหญิงศิภาพรรณ  จันทะวัง
8. เด็กหญิงศิภาภรณ์  จันทะวัง
9. เด็กหญิงสิรินทร  ภูดอนตอง
10. เด็กหญิงสุชานันท์  มะกอกคำ
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
3. นางจันทร์ศรี  มณีชัยกุล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกัญสมาพร  ห้าแสน
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีชัยมูล
3. เด็กหญิงนันทิวา  อุดเต็น
4. เด็กหญิงนิรมล  จุ้มเขียว
5. เด็กหญิงพรรณนภา  อมราภรณ์
6. เด็กหญิงวริศรา  บุญมา
7. เด็กหญิงศลิษา  รัตนพงค์
8. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ต๊ะตา
9. เด็กหญิงอังคณา  นาภี
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  หิรัญรัตน์
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
3. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิรชยา  หลวงโปธา
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณมา
4. เด็กหญิงณัฐวรา  แดงแสน
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปันดอนตอง
6. เด็กหญิงพรรณรพี  ฤาชา
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  มูลสุรินทร์
8. เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณมา
9. เด็กหญิงพิชญากร  พรเอี่ยม
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วยองผาง
11. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ธรรมศร
12. เด็กหญิงศศิประภาภรณ์  คำด้วงโรม
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จุ้มเขียว
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  วรรณหลวง
15. เด็กหญิงเปรมณัฐดา  แสนโพธิ์
 
1. นางจันทร์ศรี  มณีชัยกุล
2. นางวงเดือน  รัตนเกษมสุข
3. นางเบญจวรรณ  ใจจิตร
4. นางพิกุล  ปูแดง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   ด้วงกระยอม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์   โยสิทธิ
 
1. นายชัยณรงค์   ผลเชื้อ
2. นายคุณานนท์.   พุทธวงค์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. นางสาวศลิษา  ผาด่านประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิรประภา  สูงพนาดอน
 
1. นางวาสนา  ใจดีกาศ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ใจดีกาศ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กหญิงคำนุ  ลุงคำ
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงพินทุกานต์   บุญเทพ
 
1. นางรุ่งทิพย์   มาโนชญ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงณิศา  หวันมา
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสถาน 1. เด็กหญิงโมอู  -
 
1. นางเครือวัลย์  บัวคอม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กหญิงฉันทนา  ลุงยี่
 
1. นายไพโรจน์  ลือศักดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ติ๊บวัน
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงเพชราพรรณ  จี้ต๊ะนันท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยวงค์ษา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงธิดา  แก้วเงิน
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงนู่  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงยิงหลาว  ลุงจื่น
 
1. นางศิริรัตน์  สิทธิใหญ่
2. นางสุพิน  อภิวงค์งาม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงคำขวัญ  ลุงจื่น
2. เด็กหญิงฐิติมา  สร้อย
 
1. นางศิริรัตน์  สิทธิใหญ่
2. นางสาวธัญญาภรณ์  สิทธิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงปาริชาต  ดอกสุข
2. เด็กหญิงสุธิดา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงสุธิดา  ใจแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
2. นางพัชบูรณ์  ปัญญาประเสริฐ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายทิตย์  ลุงยุ้น
 
1. นายอำนาจ  พรหมมหาวัน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสถาน 1. เด็กชายหลาวแสง  ลุงก่ำ
2. เด็กชายอ่องเต็ง  -
3. เด็กหญิงเดือนแสง  ลุงซอ
 
1. นางพิมล  ชัยมงคล
2. นางวันพา  จันทะสินธุ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นาซอ
2. เด็กชายจักรพันธ์  วงค์ซื่อ
3. เด็กชายอุ่นแดง  น้อยลือ
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นางรักษิณา  หทัยพัทรกุล
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายกฤษณะ  ฉิงฉ่อง
2. นายปาน  ปาทอน
3. นายออม  เมาคำ
 
1. นายอำนาจ  พรหมมหาวัน
2. นางณภัทร  พรหมมหาวัน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เขียวธง
 
1. นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  กันทะธง
 
1. นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงพรชนก  ตาธง
 
1. นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงรติกานต์   มูลธิจันทร์
 
1. นายอนุพงษ์   คำปัน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงศิริ
 
1. นายประยูร  อุ่นเรือน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงพรภิรมย์   เตชะวงค์
 
1. นางวรพิชชา   ด้วงวัง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงลลนา  เล่าสกุล
 
1. นายอดิเรก  อุดแจ่ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายดนัย  จำนงจามิกร
2. เด็กชายถิรธนา  จันต๊ะตึง
3. เด็กชายนันทพงศ์  เพียอำมาตย์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ขัตติยวงค์
5. เด็กชายศิขรินทร์  วิริยะ
6. เด็กหญิงอัญชลี  จายศักดิ์
 
1. นายสำเริง  ยอดประทุม
2. นายประพันธ์  จันทราภู
3. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรรธิชา  ธินา
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  อิ่นนวน
3. เด็กหญิงกัลยา  ใฝ่สำเริงชื่น
4. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาแจ่ม
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองภัคดี
6. เด็กหญิงคำมุ้ง  ลุงจ่าหลิ่ง
7. เด็กหญิงคำอ่อง  ลุงนะ
8. เด็กชายคุณานนต์  สมพะมิตร์
9. เด็กหญิงจีรนันท์  แซ่หลี่
10. เด็กหญิงชนากานต์  จักร์วรรณา
11. เด็กหญิงชนิสรา  จองหม่อง
12. เด็กชายชาตรี  ปู่อ้าย
13. เด็กหญิงณัฏฐนรี  วงศ์ตะวัน
14. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เครือ
15. เด็กหญิงนภัสสร  กันอ่วม
16. เด็กชายนวมินทร์  อินสวรรค์
17. เด็กหญิงนาตยา  ตามพระหัตถ์
18. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุโพ
19. เด็กหญิงน้ำแก้ว  ลุงเล็ก
20. เด็กหญิงน้ำใส  ลุงคำ
21. เด็กชายปฐวีกานต์  ปิมเกษม
22. เด็กหญิงปุณญนุช  กาบเงิน
23. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วังสาร
24. เด็กหญิงวาสนา  แซ่หลี่
25. เด็กชายศุภกร  สุรินทร์ปา
26. เด็กชายสมชาย  คมคายแก้ว
27. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ลุงออ
28. เด็กชายสิรวิชญ์  กรรณทอน
29. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทองภัคดี
30. เด็กหญิงสุจิตรา  เกาะสมัน
31. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่หลี่
32. เด็กหญิงสุรีพร  โย้งมนัส
33. เด็กหญิงห่าน  ลุงทูน
34. เด็กหญิงอำพรรณ  สายน้ำคำ
35. เด็กหญิงเยาวราช  พรมใหม่
36. เด็กหญิงแก้ว  ลุงนะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  สมศรีดา
2. นายอลงกรณ์  อินทชัย
3. นางอัมพร  ดวงงาม
4. นางสาวอโณชา  อิริจา
5. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
6. นายเจษฎา  พิริยะพงษ์พิทักษ์
7. นายวรพล  สภาวจิตร
8. นายจีราวุธ  รักร่วม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กชายธนวินท์  เรียงตอง
 
1. นายกฤษณรักษ์  วงค์ชมภู
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กชายภาสกร  จอมกาศ
 
1. นางนภาพร  จักรมณี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ์
 
1. นางสายทอง  จีปราบนันท์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  มณีขัติย์
 
1. นายธิติฎฐ์  อุนจะนำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กชายกอบชัย  มหาวงค์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   ธนาตย์ชโยดม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สมสงวน
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรษา  ภูดอนตอง
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายพัฒนชัย  อินทร์ชูพงษ์
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วันตื้อ
 
1. นางดวงเดือน  ขันตี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ขัดเรือน
 
1. นางสายทอง  จีปราบนันท์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  แก้วเล็ก
 
1. นางศิริลักษณ์  ประพันธ์ปรีชา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กชายพิสุทธิ์   ณะศิลป์
 
1. นายอาคม   คำวังพฤกษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายอธิพล  มาตุทาคาม
 
1. นายอรรณพ  จี้รัตน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   สุยะน้อย
 
1. นายอาคม  คำวังพฤกษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กหญิงพรนภา  นุนพนัสสัก
 
1. นายพงศกร  พุทธิมา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีดอนไชย
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ปันคำแดง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพรม
5. เด็กหญิงชาลิสา  มณีวรรณ
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เป็งคำตา
7. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คำรังษี
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะพรม
9. เด็กหญิงดิสยากรณ์  มะโนเสาร์
10. เด็กหญิงธนพรพรรณ  คำภีระ
11. เด็กหญิงธนัญญา  ปัญญาคำ
12. เด็กหญิงธัญญภรณ์  เนตรสัก
13. เด็กหญิงนภสร  หล่อเนตร
14. เด็กหญิงนภัสรา  ลิ้นฤาษี
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  วนพฤกษาศิลป์
16. เด็กหญิงบุณยานุช  ยอดจักร
17. เด็กหญิงพอหทัย  ใจมา
18. เด็กหญิงพิมพิกา  ชลายศ
19. เด็กหญิงภัศรา  หลวงสุวรรณ
20. เด็กหญิงภูษณิศา  สว่างภักดี
21. เด็กหญิงวรดาพร  บุญเป็ง
22. เด็กหญิงวรรณษา  กิติบุตร
23. เด็กหญิงวริยา  ฝั้นกาศ
24. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วชุม
25. เด็กหญิงศุภักจิรา  สมบูรณ์ชัย
26. เด็กหญิงสริศรา  วงศา
27. เด็กหญิงสุกันยา  มาโสด
28. เด็กหญิงเจตปรียา  จี้สละ
29. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  แสนปวน
30. เด็กหญิงเรลดา  พรมปิมปา
 
1. นายธิติฎฐ์  อุนจะนำ
2. นางวาสนา  จันทร์ทิพย์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สมบูรณ์ชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาวิจา
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  กาวินา
4. เด็กชายศิวะวงศ์  เจริญลาภ
5. เด็กชายสาริน  จันเทมา
6. เด็กหญิงสาวิทตรี  นิมิตรศิลป์
7. เด็กชายอภิชาต  ปันเจริญ
8. เด็กหญิงอริศรา  คำหล้า
9. เด็กชายอรุณวัชช์  จันทร์หอม
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  จักรแก้ว
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
2. นางสาวจันทร์นิภา  ปัญโญ
3. นางสาวกนิษฐา  กาวิน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พจน์ฐิติพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญากาศ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรียอด
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทร์อินทร์
5. เด็กหญิงพิมพิศา  ดวงสนั่น
6. เด็กหญิงวชิรญาณ  ตะโนรี
7. เด็กหญิงศศินิภา  กะหะกะสิทธิ์
8. เด็กหญิงเพียงจันทร์  เครือเทพ
 
1. นางปาณิสรา  บัณฑิต
2. นางวาสนา  จันทร์ทิพย์
3. นางสาวอังคณา  วิลัยเลิศ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงกฤตพร   ไชยแสน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงกิตติกัลญา   นันทผาสุข
4. เด็กชายกีรกันต์ธร   เป็นพนักสัก
5. เด็กหญิงญาโณทัย   ไชยยา
6. เด็กชายนนทพัทธ์   กมลธง
7. เด็กหญิงปานตะวัน   เต๋จ๊ะนันท์
8. เด็กหญิงปโยธร  น้อยหมอ
9. เด็กหญิงพรนภัส   นันตา
10. เด็กชายพิจักษณ์   พันกันทะ
11. เด็กหญิงวชิรญาณ์   โสภณจิตร
12. เด็กหญิงวรัญชนก   พีระเป็ง
13. เด็กชายวีรพัฒน์   ปวนกาศ
14. เด็กหญิงศวิตา   ขันสะวะ
15. เด็กชายสิรพิชญ์   ธานีคำ
16. เด็กหญิงอนันตญา   นวลนิ่ม
 
1. นายชัยณรงค์   ผลเชื้อ
2. นางสาวษรดาว   อินต๊ะมี
3. นางกรรณิการ์   เดชชิต
4. นางสุรพร   คละตัน
5. นางสาวประภัสรา   มุดดาดุก
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายตุลยวัต  กับเป็ง
2. เด็กชายนัทดนัย  จันต๊ะตึง
3. เด็กชายยศ  จอต๊ะ
4. เด็กหญิงสุมินตรา  สุขแสง
5. เด็กหญิงหนูจิ่น  ใจคำ
 
1. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
2. นางวิมลพร  เทพศักดิ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กหญิงวรัญญา  วิญญาปา
2. เด็กหญิงศิริพร  วงค์ยา
 
1. นางดารณี  พรหมณะ
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงภัควลัญญ์   ปัญญาไวย์
 
1. MissWu   xue
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงเขียว
2. เด็กชายชิน  ลุงออ
3. เด็กชายประจัญ  -
4. เด็กชายวาทิน  แสงเขียว
5. เด็กชายเมตไตร  นัยกล่ำ
6. เด็กชายไชยา  ลุงเสนต๊ะ
 
1. นางสาวศิริพร  คงแดง
2. นายณัฐชานนท์  พงษ์กิจเกษมโชติ
3. นางสาวดาราทอง  เลิกการ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุขโชติ
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  สุขโชติ
3. เด็กชายก้องเกียรติ  วงค์วรเนตร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ขันนา
5. เด็กชายอภิรักษ์  ลี้เจ้ยวาระ
6. เด็กชายเครือ  ลุงกู
 
1. นายสมบูรณ์  ลือสัก
2. นายประเสริฐ  ชัยชนะ
3. นางประภารัตน์  เสียงใส
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ก้อนกู่
2. เด็กชายดลชา  ทรัพย์สินพันธุ์
3. เด็กหญิงทิพานัน  อุปธรรม
4. เด็กชายธีรภัทร  แก่นโพธิ์
5. เด็กหญิงนภาพร  อินตา
6. เด็กหญิงปนัดดา  ลังกาพะยอม
7. เด็กหญิงวริศรา  แฮดพนัส
8. เด็กชายศศิกร  ไชยวารินทร์
9. เด็กชายอินจิระ  ภราดรบัญชา
10. เด็กหญิงเกศสุรีย์  บัติพิมาย
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  ขจรวัลย์
2. นางสาวมัณฑนา  อภิวงศ์งาม
3. นางพรสวาท  บุญเหมย
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  เรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงนิราภรณ์  บุญตันแดง
3. เด็กหญิงนิรินทร์ทรา  สุขเสาร์
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ขันอาชาวะ
5. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ธรรมไชย
6. เด็กหญิงรสพร  มะโนเสาร์
7. เด็กหญิงวริษา  แสนแก้วกาศ
8. เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตนะ
 
1. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
2. นางสารภี  ยาทอง
3. นายจักรพงศ์  กันทะวงศ์วาร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงนีรพัฒน์   ปัญญาวีระวงศ์
2. เด็กหญิงพิมมาดา   มาเขียว
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ที่ปรึกษา
 
1. นางทัศนี   ศรีบุญเรือง
2. นางผ่องศรี   กมูลธง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พากเพียร
2. เด็กหญิงบุญนิศา  ภูมิอินทร์
3. เด็กหญิงสุภชาดา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวปราณี  มาผาบ
2. นางสาวกานต์สิรี  ก๋าวิชัย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กหญิงทิพานัน  อุปธรรม
2. เด็กหญิงวริศรา  แฮดพนัส
3. เด็กหญิงเกศสุรีย์  บัติพิมาย
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  ขจรวัลย์
2. นางสาวมัณฑนา  อภิวงศ์งาม
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  สันโรงพิน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไฮคำ
 
1. นายอนุกูล  หลวงธิจา
2. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงณัฐพร   ลุงจิเตง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินต๊ะปัน
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ถาพยอม
2. เด็กชายเอกรัตน์  นคร
 
1. นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์
2. นางสาวชัณณ์วรัฑม์  ปัญญามณีศร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์   ศิริวราดร
2. เด็กหญิงวรรณฤทัย   ใจจอมกุล
 
1. นายพิษณุกร   วงเวียน
2. นางสาวสุภรัตน์   รัตนงาม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายรัฐพงศ์  ปาลี
2. นางสาวสุนันชา  แก่งกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ   กรสวรรค์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   บุญฤทธิ์
 
1. นายพิษณุกร   วงเวียน
2. นางสาวสุภรัตน์  รัตนงาม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงกัญญามณี  ขัดเรือน
2. เด็กหญิงปัฐมาศ  กองอรินทร์
 
1. นายอนุกูล  หลวงธิจา
2. นายเจษฎา  วันตื้อ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กชายอัศนัย  เสาร์เจริญ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีดอกไม้
 
1. นางบุญทาริกา  หน้างาม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงภาวินี  ปัญญากาศ
2. เด็กชายสิทธิพล  ฟยี
 
1. นายเทวินทร์  บุญเรือง
2. นางสาวรตน  ดีอาษา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจป้อม
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปัญโญกิจ
 
1. นายบุญรัตน์  ทำปวน
2. นางศิริภา   เนียมทัง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กชายศักรินทร์  วงษากาศ
2. เด็กชายอภิเชษฐ  เรือนฝายกาศ
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  แสนสะวะ
 
1. นายณรงค์  จินะกาศ
2. นางเกษวิมล  จินะกาศ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงคำ  ลุงปานโค่
2. เด็กหญิงจิ้ง  ลุงต่า
3. เด็กหญิงมัด  ลุงปานโค่
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิทธิ
2. นายอภิชัย  ปัญโญใหญ่
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงนริศรา  จักรกาศ
2. เด็กหญิงพัชรา  ปงผางวงศ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สง่าคีรีวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญทอง  แสงกาศ
2. นายรัตนชัย  ปาปะกัง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงขวัญพร  ลุงลู
2. เด็กหญิงคำดาว  อายาทอง
3. เด็กหญิงนวล  มี่ติง
4. เด็กหญิงปพิชญา  ทันปัญญา
5. เด็กหญิงหล้าขิ่น  ลุงดำ
6. เด็กหญิงหล้าน้อย  ลุงดำ
 
1. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
2. นายสุนทร  ศรีนวล
3. นายสนั่น  สิงห์ไผ่
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงจันทภา  ปองรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงณัชญา  คำภิคำ
3. นางสาวมีแหง่  เมรี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วพิงชัย
5. เด็กหญิงสมปราถนา  พรมราช
6. เด็กหญิงหอมเครือ  ณ มาลัย
 
1. นางอมรา  จิตตะวนา
2. นายอำนวย  ใจคำ
3. นางสาวรุ่งฤดี  เชิงผาวารีสงบ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1. เด็กหญิงภวิภา  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงศิรินภา  ทองดำ
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลุงตี้
 
1. นายจักร์พันธ์  โพธิ์ศรี
2. นางศิริยาภรณ์  เพียรชนะ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงกันตา  ลุงเอ่อง
2. เด็กหญิงพัชรี  ยากู๋
3. เด็กหญิงวนิดาภรณ์  สกุลนิ
 
1. นางประภาภรณ์  ไชยวรรณ
2. นายยุทธพงศ์  วีระพันธ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กหญิงจ๋ามคำ  ลุงแดง
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  อินเถิง
3. เด็กชายหนุ่ม  ยอดคำ
 
1. นางนุชจรี  โพธิ์ศรี
2. นางนิตยา  ฐานันตรานนท์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. นายคมสัน  สิทธิ
2. เด็กชายธนโชติ  โพธิยอด
3. เด็กชายพัสกร  สุรินทร์
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณา
2. นายดาบฟ้า  ไชยลับแล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอกไม้
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  สังทองพันธ์
3. เด็กหญิงอรทัย  ดวงอาทิตย์
 
1. นายจักร์พันธ์  โพธิ์ศรี
2. นางศิริยาภรณ์  เพียรชนะ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ฟักทอง
2. เด็กหญิงพัณณิตา   ยอดมูลดี
3. เด็กหญิงวิลาสิณีย์   ปันทะแค
 
1. นางสาวกรรณิกา   พิมพิรัตน์
2. นางนันทนา   หงษ์ศรี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หัสตกรรม
2. เด็กหญิงชนิกา  ใจอารี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยแจ่ม
 
1. นางเทียมจันทร์  เสงี่ยมภาพ
2. นางวิพา  เหมืองใจมา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทากาศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสวะกะ
2. เด็กชายศรยุทธ  ขนาดกตัญญู
3. เด็กหญิงเกศรา  ศรีวิชัย
 
1. นางพราวจันทร์  อัครวงศ์วิริยะ
2. นางสาวเกวลี  ดีกาศ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปันสกูล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  มณีจักร
3. เด็กชายสุธาสิต  ปัญโญใหญ่
 
1. นางสาวทัศนีย์  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวนิภาพร  ชาวน่าน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กชายจักรพันธ์  เหลาพนัสสัก
2. เด็กชายวิชยานนท์  จอมศักดิ์
3. เด็กหญิงอริศรา  กลิ่นเอียม
 
1. นายพงศกร  พุทธิมา
2. นายตฤบดี  นามสอนธนโชติ
 
142 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบังวัน 1. เด็กชายณภัทร  คำป๊ก
2. เด็กชายทินกฤต  คำแปง
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  วงค์จันเสือ
 
1. นางสาวลาวัลย์  ชูยกปิ่น
2. นางรุ่งทิวา  ต้อนรับ
 
143 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แก้วมาเมือง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สินธุ์เทียม
3. เด็กหญิงพิชยภา  ตำปาละ
 
1. นางวันเพ็ญ  ทิพย์เวียง
2. นางอรุณวันธ์  วสุธวัช
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงจิดาภา  อนันชัย
 
1. นางจันทร์ศรี  มณีชัยกุล
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กชายจินภัทร  แสนชื่น
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงอันยาณี  ปั่นกองกลาง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แสงย่าง
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  เลาเทาะ
3. เด็กหญิงอรณัฐ  ชูมือกู่
 
1. นางสาวศรัญญา  กิตติชัยพลังกุล
2. นางสาวสร้อยสุดา  จันทิมา
 
148 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปะหยี
2. เด็กชายเพ  ลุงซอ
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
2. นางสาวอัมพร  จิตนารินทร์
 
149 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กชายกฤษณรักษ์  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงอรสา  ประภาสกานต์โกศล
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
2. นางสาวอัมพร  จิตนารินทร์
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง-บ้านปง 1. เด็กหญิงสิริวริศรา  กันทะวงค์
 
1. นางวราภรณ์  คำแร่
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกู่ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาค๊ะป่า
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  พูลทวี
 
1. นางภัทรินญา  ลครศรี
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปลูกปัญญากุล
 
1. นางแสงจันทร์   จรเทศ
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่หวือ
 
1. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงอินทิรา  ทันใจ
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาญโกศล
2. เด็กหญิงจันทิมา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงประภาพร  ชมพู
4. เด็กหญิงลลิตา  ลีลาธรรมสัจจะ
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ลีรัตน์ไพจิตร
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หารจิวัฒนา
7. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขทองงาม
 
1. นายกรัณรัตน์  จันแลง
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
3. นางพลับพลึง  วงค์คำมูล
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงวิ
2. เด็กหญิงศริญญา  เงาธรรม
3. เด็กชายสันติภาพ  ปาลี
 
1. นางวีรนุช  ชุดเงิน
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงจันทิวา  ลุงวาหลิ่ง
2. เด็กหญิงสาม  ลุงใส
3. เด็กหญิงอรวีย์   ดาวลอย
 
1. นายสุนทร  ศรีนวล
2. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เลาว้าง
2. เด็กชายอภิรัตน์  ลีลาศีลธรรม
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สันฑ์วนาคีรี
 
1. นางจตุรงค์  ใจจิตร
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายกิตติกานต์  เทพวรรณ์
2. เด็กชายพิชชากร  เพียงไพรชม
3. เด็กชายศุภวิช  มูลรังษี
 
1. นางนภัสภรณ์  ดวงเนตร
2. นางสาวกฤติกา  กันจะนะ
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายพีรภัทร  เขม้นดี
2. เด็กชายภูมิวัตร   ศรีเรือน
 
1. นางแจ่มจันทร์   ชุมภูชนะภัย
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อินกองงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ซ่ามยอง
 
1. นางแจ่มจันทร์   ชุมภูชนะภัย
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชนุดม  บิดธิพรม
2. เด็กชายศรายุทธ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สกุลชัยลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
2. นายวิทยา  ขอสุข
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยยาบ 1. เด็กชายจ๋ามมอญ  ลุงอุ๊ก
2. เด็กชายรอด  ลุงออ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลุงซอ
 
1. นายนิล  ปาลี
2. นางปรียานุช  เรืองสวัสดิ์