รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  องอาจ
 
1. นางกิตติพร  บุญเตี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุภะมาตรา
 
1. นางจันทร์ธิลา  สุจริต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุสทิพย์
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงหทัยชนนี   การมี
 
1. นางชนัตกมล  แต้มคม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ลือดี
 
1. นายสิงห์ทอง  อาภากรอนุรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงคอบ 1. เด็กชายเจษฎา  เตือนอารมณ์
 
1. นางบุญเรือง  ณ ลำปาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำแดง
 
1. นางสาววารินทร์  แก้วรวม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงประภัสสร  บุญโนนแต้
 
1. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงน้องนาน  ตาเงิน
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงเตย  ุคุณจอน
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฤทธิวงค์
2. เด็กหญิงชนันธร  มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สวยสอาด
 
1. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
2. นางสาววรินทร  มีมานะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงเขมจิรา  คิดอ่าน
3. เด็กหญิงแพรไหม  ศรีชัย
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชชา  นามสุข
2. เด็กหญิงอรทัย  นามสุข
 
1. นางสาวมาริษา  จิตกล้า
2. นางสาวสุภาภรณ์  ณ ลำปาง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงชิรายุ  อวดผิว
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ประเทิง
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายจิรภัทร  สิงห์ใจ
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัชญาภา  สมปาน
2. เด็กหญิงดลนภา  ปันตา
3. เด็กชายยศกฤต  ธิวงค์
 
1. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
2. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อินนา
2. เด็กหญิงนรินดา  อัดแอ
3. เด็กหญิงสุจินดา  มากุลต๊ะ
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประสม
2. เด็กหญิงนันท์นภัสภรณ์  สิทธิธรรม
3. เด็กชายรักษ์ษิต  ประสม
 
1. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
2. นายธงชัย  ทำนา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายภูมิฤทธิ์  อยู่สบาย
2. เด็กชายไชยกาญจน์  ตาคำ
 
1. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
2. นางสาววรินทร  มีมานะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงอภิณห์พร  ทองสุข
 
1. นางพนิดา  ประสม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แหวนทองคำ
3. เด็กชายไผทภูมิ  อวดมูล
 
1. นายอักครชัย  ทองเขียว
2. นางสาวอภิญญา  ตามวงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงธณัฐภรณ์  สูตรเลข
2. เด็กหญิงธนัญชนก  สูตรเลข
3. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  สูตรเลข
 
1. นางฉันทนา  สุคณากุล
2. นางดาราณี  ปัญโญแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงมินตรา  เทียมศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  คอสั้น
3. เด็กชายสุรกานต์  จันตะมะ
 
1. นางสาวพรนิภา  มีใจ
2. นางสาวสุภาณี  ตามวงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงมัสยา  โกเมฆ
2. เด็กหญิงลลิตา  จานุวี
3. เด็กชายสุวิทย์  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  ยิ้มวรารักษ์
2. เด็กชายพีระวัฒน์  นุชาญรัมย์
3. เด็กหญิงอินทิรา   ประทุมทิพย์
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐวรินทร์  อุ่นจิตต์
2. เด็กหญิงปิยดา  เรืองเกษม
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช  เปลวทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ปานเขียว
2. เด็กชายภาสกร  อ่อนน้อม
3. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ครองจริง
 
1. นางสาวภาวิณี  เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
2. นางสาวพีรชา  มีธรรม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กชายชลศักดิ์  ทำนา
2. เด็กชายมนัญชัย  อัดแอ
 
1. นายณัฐนันท์  คงธนพินิต
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายปิติชัย  กุดโอภาส
2. เด็กชายอนุชา  ไชยวัง
 
1. นางสุภาพร   มีธรรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กชายชวลิต  อัดแอ
2. เด็กชายอัมรินทร์  บัวหนุน
 
1. นายจักรพงษ์  จิตรกล้า
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กชายศุภกิจ  เลเฉอะ
2. เด็กชายสุชาพงศ์  ชูมือ
 
1. นายอิทธิเดช  พงษ์นิกร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายจักริน  ขันคำ
2. เด็กชายนัทธพงศ์  เสียงหาญ
 
1. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดื่ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดมูล
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   เรือนเฟย
2. เด็กหญิงธัญพิชชา   โพธิวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงพัธธิราชัย   ชนะวารินกุล
4. เด็กหญิงพิชญาฎา   เปตุมรรค
5. เด็กหญิงมัญชุพร   ใจสงคราม
 
1. นายวสุรัตน์   บุตรปะสะ
2. นางสาวรติกุล   กัลปสันติ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกีรภัส  สิงหระ
2. เด็กหญิงกุลกานต์  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  เพลินพร้อม
4. เด็กหญิงพรลดา  วงค์ก๋องคำ
5. เด็กหญิงอัยลดา  ติดชัย
 
1. นางสายสวาท  มณีเวียง
2. นายเชวง  คนเที่ยง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทำสุข
2. เด็กหญิงจุฬานันท์  ขัดแข็งแรง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  หน่อคำ
4. เด็กหญิงวิกานดา  ดีมาก
5. เด็กชายสุริยะ  ดีมาก
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
2. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ลามเกษร
2. เด็กหญิงณรัณธญาณ์  อุตสม
3. เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว
4. เด็กชายศุภวิชญ์  แหลมจริง
5. เด็กหญิงหทัยกานต์  เต็มแบบ
 
1. นางรัตติกา  สมันจิตร์
2. นางณิชกมล  คิดอ่าน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงปภาพินท์  บุญเตี่ยม
3. เด็กหญิงพรภิรมย์  พงษ์ขจร
4. เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
5. เด็กหญิงสุพัศสร  เกตุนวม
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. นางรัตนาพร  ปันดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายกสิกร  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมไค้
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  งามพิง
4. เด็กหญิงนภาพร  มากุลต๊ะ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  มุงเมือง
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไม้รัง
2. เด็กหญิงดาราธิป  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  เลขที่
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  พรหมคำ
5. เด็กชายเกศฎา   พูดฉลาด
 
1. นายคณิต  คนคม
2. นายวรุฒม์  บุญนัก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายพัฒนะ  วงค์สิงห์
3. เด็กชายพิชิตพัฒน์  หน่อคำ
4. เด็กหญิงมุทิตา  ยนต์วงค์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญยืน
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงกฤตยา  อานุ
3. เด็กชายจักรภพ  ยืดยาด
4. เด็กชายชนาธิป  เลขที่
5. เด็กหญิงชุมพูนุท  เทพพิพิธ
6. เด็กชายธีรยุทธ์  เพราะมือ
7. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เสาร์แก้ว
8. เด็กหญิงพรญาณี  โพ๊ะสูงเนิน
9. เด็กชายพิศรุต  รักสถาน
10. เด็กหญิงภัณฑิรา  จำชาติ
11. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  วางโต
12. เด็กชายรัชพล  ซอแบก
13. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วาวแวว
14. เด็กชายฤทธิชัย  ชัยวงศ์
15. เด็กหญิงสาวิณี  หริ่มฉ่ำ
16. เด็กชายอดิศร  เข่งปลา
17. เด็กชายอภิชาต  ใจยะ
18. เด็กชายเจษฎา  อัดจันทึก
19. เด็กหญิงแคทรียา  พาแขะ
20. เด็กชายโมทนา  ซอเซอ
 
1. นายนัทธ์ณรงค์  กันทะเสน
2. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
3. นางสาวโชสิญาณ์  วิเคียน
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์
5. นางพรทิพย์  มัชชะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
 
1. นางวาสนา  คนเที่ยง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กหญิงภวิภา  มานะทำ
 
1. นางจิรภิญญา  หน้างาม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนัน  ภูพิลา
 
1. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายนพฤทธิ์  ว่องไว
2. เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองพิพัฒน์พันธุ์
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
2. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐนพัฒน์  เปล่งใส
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วิลัย
 
1. นายวุฒิ  มหานิล
2. นางปรารถนา  มหานิล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปณัฐชนก  วงค์สิงห์
2. เด็กชายราชวิทย์  หน่อคำ
 
1. นายจิรภัทร  วังที
2. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงกีรติ  ศรีแก้วใส
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองสลับ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มีธรรม
5. เด็กหญิงภัทรศยา  โลมากุล
6. เด็กหญิงวริศรา  ลำดวน
7. เด็กหญิงวิภาวดี  กองตัน
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาวินชัย
9. เด็กหญิงอภิสรา  รักสัตย์
10. เด็กหญิงเพชรลดา  วงศ์เวียน
 
1. นางรัตนาพร  ปันดี
2. นางธนิดา  ใหญ่ผล
3. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พับกระโทก
2. เด็กชายกฤษณะ  ใจเจริญกุลยิ่ง
3. เด็กหญิงชนิกา  ก๋าเร็ว
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามพันธ์
5. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ยอดเรือน
6. เด็กชายธนพล  หมายจริง
7. เด็กชายธนภัทร  ขันทแพทย์
8. เด็กชายธนวัฒน์  เนวะลา
9. เด็กชายนิรชา  อภิเสถียรพงษ์
10. เด็กหญิงน้ำหอม  ประจัญบาน
11. เด็กชายพันธวัช  สัตย์ฉิ่ง
12. เด็กชายภานุพงษ์  หลีกเลี่ยง
13. เด็กชายภูมิศาสตร์  มุงเมือง
14. เด็กหญิงสิราวรรณ  การุพันธ์
15. เด็กหญิงสุชาดา  วงเวียน
 
1. นายภาคิน  เกษณา
2. นางจารุณี  มุงเมือง
3. นางสาวศศิวิมล  ประสม
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายกิจชนะ  จริงมาก
2. เด็กหญิงกุลสิณี  เถาจันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงชาริกุล  ปินใจกุล
4. เด็กชายต่อตระกูล  วิหารธรรมเม
5. เด็กหญิงทาริกา  การเก่ง
6. เด็กชายธีรนัย  ใจช่วย
7. เด็กหญิงนภัสสร  เยียดยัด
8. เด็กชายนิติกร  ยอดธงชัย
9. เด็กหญิงพรพธู  วงค์ลอดแก้ว
10. เด็กชายพิชัยวุฒิ  นันต๊ะเสน
11. เด็กชายพิษณุชัย  ใจจอมกุล
12. เด็กชายพีระภัทร  เครือคำหล้า
13. เด็กชายภูริวัฒน์  พัทบุรี
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุลพันธ์
15. เด็กชายไชยเชษฐ์  พรหมมา
 
1. นางเพลินพิศ  รัตนโชติกุล
2. นายสมบูรณ์  สายเขียว
3. นางดาวเรือง  สุริยวงค์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กชายวิรัชสัณห์   รักเกียรติ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงค์ทาแก้ว
 
1. นายปกครอง   เทพสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีพร  มักได้
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงธีราพร  ชุ่มชา
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์ทาแก้ว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายสวิตต์   กลิ่นมาลา
 
1. นายลิขิต   พรมสวณา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงลีลาวดี  บัวหนุน
 
1. นางสาวณัฐชา  วงค์สาโรจน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญสมร  ลือดี
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงปรียากร   เรียนเก่ง
 
1. นางสาวจันจิรา  สยอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิมล  มุงเมือง
 
1. นางสาวณัฐชา  วงค์สาโรจน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายธนากร  เพ่งพิศ
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เสียงดัง
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงวทันยา  พงษ์ทวีกุล
2. เด็กหญิงแสง  ตาตัน
 
1. นางพิม  นามวงศ์
2. นายนพดล  วังซ้าย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงรัตนวดี  สวยฉลาด
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุปิน
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิยา  บุญสาระวัง
2. เด็กหญิงปณิตา  โอละลึก
 
1. นางพนิดา  ประสม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงวรดา  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นายนเรศ  สมป่าสัก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ตามศักดิ์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  หยกภู
3. เด็กชายอนาวิน  ตาลคำ
 
1. นางพัชรี  ลาลัมนา
2. นายสมบูรณ์  เตวิรัตน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐกฤต   กระทาง
2. เด็กชายปุณยากรณ์   ธารีสืบ
3. เด็กชายวัชรินทร์   โนกูล
 
1. นายชัยวัฒน์  จันตะมะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายธีรโชติ  พุ่่มแก้ว
2. เด็กชายสุพิชชา  พุทธสอน
3. เด็กชายเดชาวัต  กันไว
 
1. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายเมธา  เค็มมาก
 
1. นายสมบูรณ์  สายเขียว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงพันธิดา  แยบคาย
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  นันทิสี
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงกนกพร  แยบคาย
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศนา
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายจักรพล  อวดห้าว
2. เด็กชายณัฐพล  สวยสด
3. เด็กชายพงศธร  ประกอบมี
4. เด็กชายภูวนัย  ไชยยะ
5. เด็กหญิงรักษณาลี  วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พงค์อ้าย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ฝึกฝน
3. เด็กชายจักรพล  อวดห้าว
4. เด็กหญิงชนิตา  พรหมวงค์
5. เด็กหญิงชาลิสา  ประดับเพ็ญแข
6. เด็กชายณัฐพล  สวยสด
7. เด็กชายธีรภัทร  สะสม
8. เด็กชายธีรศักดิ์  รัตนไทย
9. เด็กชายนพชัย  ศรีธิเเดช
10. เด็กชายนพดล  มัชชะ
11. เด็กหญิงนาลอ  โวยือ
12. เด็กชายปิยนันต์  การเพียร
13. เด็กชายพงศธร  ประกอบมี
14. เด็กหญิงพาสุข  ตาเงิน
15. เด็กชายภานุวัฒน์  สามแก้ว
16. เด็กชายภานุเดช  กำแก้ว
17. เด็กชายภูวนัย  ไชยยะ
18. เด็กหญิงรักษณาลี  วรรณฤทธิ์
19. เด็กหญิงวราภรณ์  ล้านหล้า
20. เด็กชายวิชิตชัย  เรศประดิษฐ์
21. เด็กชายวีรชน  ทองเนื้อแปด
22. เด็กหญิงศันสนีย์  ตาลี
23. เด็กชายสุทธิภัทร  ปัญญามูล
24. เด็กชายอภิชาต  ธนารีย์กูล
25. เด็กชายอภิชาติ  ธนารีย์กุล
26. เด็กหญิงอมลวรรณ  จ๊ะมี
27. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เติ๋น
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นายชาติชาย  สมศักดิ์
3. นางอัมพร  ทุ่งมีผล
4. นางอรพิน  เทียมเย็น
5. นางสาวปิยะวดี  คำหมื่นกุล
6. นางสาววิลาวัลย์  มะโนรมณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ศรีเมืองพรหม
 
1. นายเอกภพ  เครือสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แต้มลึก
 
1. นางสุภัทรศรี  วงค์ครองศักดิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แปลนดี
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เชียงพันธ์
 
1. นายยงยุทธ์  เจนคิด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คันซอ
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงรินรดา   กุลพรม
 
1. นายทนงศักดิ์  สูงขาว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  รักบุตร
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายวีรภัทร   เต็มแบบ
 
1. นางสาวจิราภรณ์   วิญญกูล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   วิญญกูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  โภควนิช
 
1. นางฉันทนา  สุคณากุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายวีรภัทร   เต็มแบบ
 
1. นางวัชรี   เมืองยศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายจักรพล  อวดห้าว
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์   อุพงค์
 
1. นายวิเชียร  จันทร์แดง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงรักษณาลี  วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกัญชรส  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงกุลปรียา  อวดปาก
3. เด็กหญิงชนิกานต์  จีระเสมานนท์
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  หมื่นคิด
5. เด็กหญิงชมพูนุช  เต็มแบบ
6. เด็กหญิงชาลิสา  แย้มดนตรี
7. เด็กหญิงญาณธิชา  คำประภา
8. เด็กหญิงฐานุตรา  จันตะมะ
9. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
10. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทัศนา
11. เด็กหญิงณัฐรวิภา  วิลิมพชพรกุล
12. เด็กหญิงณัฐวดี  มะโนรมย์
13. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุริยาวงค์
14. เด็กหญิงนันทิกานต์  สารขาว
15. เด็กหญิงนิติภัทร   ก๋านวม
16. เด็กหญิงนิภาดา  พานทอง
17. เด็กหญิงบันฑิตา  ปุ้มตะมะ
18. เด็กหญิงประพิมพร  สอาด
19. เด็กหญิงปวันพัสตร์  วิจิตรประภาสินธุ์
20. เด็กหญิงพนิตพิชา  เกิดมูล
21. เด็กหญิงพรขวัญ  ทาเกษม
22. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คิดอ่าน
23. เด็กหญิงพอเพียง  เอ็นดู
24. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาก๋อง
25. เด็กหญิงภัคธีมา   คนกวน
26. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรธนสิริ
27. เด็กหญิงมนิษา  สิทธิยศ
28. เด็กหญิงรติภัทร   แรงอด
29. เด็กหญิงรัชนิตา  จุกสีดา
30. เด็กหญิงวริศรา  กาวิชัย
31. เด็กหญิงวาสนา  จะงาม
32. เด็กหญิงวิชญาดา  บวบหอม
33. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองกุล
34. เด็กหญิงวีรดา  อินต๊ะมา
35. เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์ทอง
36. เด็กหญิงสุดารัตน์   พิมพ์ดา
37. เด็กหญิงอธิชา  มาลา
38. เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มใจ
39. เด็กหญิงอินทิรา  สายขัติ
40. เด็กหญิงเจวรินทร์  มุงเมือง
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
4. นายนฤทธิ์  เสาร์ฝั้น
5. นางวิไลวรรณ  วงค์ขัติยะ
6. นางวาสนา  คนเที่ยง
7. นางผ่องพรรณ  จูงาม
8. นางวัชรี  เมืองยศ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แปดนัด
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ปุ่นสกุล
4. เด็กชายธนภพ  นพคุณ
5. เด็กหญิงพรรณราย  เหล็กดี
6. เด็กชายพิมพ์ผกา  วงศ์แปง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  มาตรจินดา
8. เด็กชายภัทรพล  ขาวสะอาด
9. เด็กชายอธิราช  เพชรเก่า
10. เด็กชายอัครพล  กุลดิถี
 
1. นายนพรัตน์  ตรัสสุภาพ
2. นายสมบูรณ์  เตวิรัตน์
3. นางฉวีวรรณ  ตรัสสุภาพ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภา  ปันถา
2. เด็กหญิงจุฬานันท์  ขัดแข็งแรง
3. เด็กชายธัญยธรณ์  ลาภเกิด
4. เด็กชายปัญญาชาติ  ขัดแข็งแรง
5. เด็กชายพชรพล  บุญยืน
6. เด็กหญิงมนธิรา  อ่อนหวาน
7. เด็กชายราชวิทย์  หน่อคำ
8. เด็กหญิงสรณีย์  สุวิมล
9. เด็กชายเกียรติพงษ์  เหล็กแก้ว
10. เด็กหญิงเด็กหญิงทีปกา  ทองปา
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
3. นางลลิพัฒน์  สายสุริย์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงจรรยพร  แยบคาย
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  เป็นลาภ
3. เด็กหญิงรมิดา  อุดสม
4. เด็กหญิงวรกาญจน์  จิตใหญ่
5. เด็กหญิงศศิรดา  อ่างคำ
6. เด็กหญิงอลิษา  หลีชัยกูล
 
1. นางสาววรรษมล  ไหวพริบ
2. นางอัปสร  สุรินทร์โท
3. นางปาริฉัตต์  จุราเพชร
4. นางจันทร์ฉาย  รูปงาม
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มุงเมือง
2. นางสาวพิมพ์วิภา  มะโนรมย์
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทาวงค์
4. เด็กหญิงวรรณภา  ม่วงพิมาย
5. เด็กหญิงศิริพร  สมคิด
6. เด็กหญิงศุภาภรณ์  สิทธิกรพันธ์
7. เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
8. เด็กหญิงอังควิภา  แต้มรู้
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร  เมธีพิทักษ์กุล
3. นางหทัยกาญจน์  ฤทธิ์สกุลชัย
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มุงเมือง
2. เด็กหญิงน้องฟ้า  จะติ๊ด
3. เด็กหญิงปัณชญา  มูลทิน
4. นางสาวพิมพ์วิภา  มะโนรมย์
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทาวงค์
6. เด็กหญิงวรรณภา  ม่วงพิมาย
7. เด็กหญิงศิริพร  สมคิด
8. เด็กหญิงศุภาภรณ์  สิทธิกรพันธ์
9. เด็กหญิงสาลิกา  สมคิด
10. เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
11. เด็กหญิงอังควิภา  แต้มรู้
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร  เมธีพิทักษ์กุล
3. นางหทัยกาญจน์  ฤทธิ์สกุลชัย
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงฐานุตรา   จันตะมะ
2. เด็กชายณัฐพร  แดนปัน
3. เด็กชายธนพล  คิดอ่าน
4. เด็กชายสุธีร์  ตันยง
5. เด็กชายอลงกร  เชื้อสายทอง
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายปนัญชัย  แซ่ลี
 
1. นางรัชฎากร  กันทหล้า
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1. เด็กหญิงจิราภา   แรงอด
2. เด็กหญิงณิชากร   มีใจดี
3. เด็กชายรัฐศาสตร์   ก๋าเร็ว
4. เด็กหญิงวราณุภรณ์   หินอ่อน
5. เด็กชายสีรีธร   สีโวย
6. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมมาศ
 
1. นางยุพร  มูลฟอง
2. นายเมธี  อ้วนล่ำ
3. นางยุพา  ดวงแก้ว
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายณัฐวัตร  จานใจ
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วอุ๊ด
3. เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่สุข
4. เด็กชายพลวัต  กำลังกล้า
5. เด็กชายพิบูลย์  แตงวิเชียร
6. เด็กชายวุฒิชัย  คำมะฤกษ์
 
1. นายวิเชียร  เอี่ยวเฮง
2. นางสาวสุพรรณิกา  คนภู
3. นางปนัดดา  รักมิตร
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์  ธรรมเสนา
2. เด็กหญิงณฐภัทร  สมยา
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วรรณารักษ์
4. เด็กหญิงณัฐวรินทร์  อุ่นจิตต์
5. เด็กหญิงธิชาภรณ์  หวังดี
6. เด็กหญิงปภาวี  สวยฉลาด
7. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  สุกใส
8. เด็กหญิงปิยดา  เรืองเกษม
9. เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
10. เด็กหญิงอมิตตา  พุทธรักษ์
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. นางรัตนาพร  ปันดี
3. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  การดึ
2. เด็กหญิงฐิติยา  เป็งกิจ
3. เด็กชายณัฐพล  กุญชร
4. เด็กชายธนภูมิ  ฟังเพลิน
5. เด็กหญิงปาณวัล  ใจหมั้น
6. เด็กหญิงสุชาดา  ทำนา
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริคำเพ็ง
8. เด็กหญิงอาทิตยา  นิ่มละออ
9. เด็กหญิงอารัญญา  ลำทา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามพิง
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นายธงชัย  ทำนา
3. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลลินี  มากุลต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  งามพิง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วางมือ
4. เด็กหญิงนันทิชา  ทิเขียว
5. เด็กชายสรายุทธ  สัตย์มาก
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ยศไธสง
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตภากร  ปานกลาง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กำลังแข็ง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อ่อนสมบูรณ์
 
1. นางการะเกตุ  ไวสติ
2. นางปาจรีย์  เค็มมาก
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันหา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  อาวรณ์
3. เด็กหญิงเจนธิชา  วรรณารักษ์
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางสาวณัฐกานต์  เป็นมูล
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    จำหลัก
2. เด็กชายณัฐพล   หลักคำ
 
1. นางแววดาว  ขัดธะสีมา
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  เป็งขวัญ
2. เด็กชายพงษ์ฐกร  คัทจิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  กุญชร
2. เด็กชายอัษฎา  จันทร์ตา
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายจิรภัทร  ตากล้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล้าจริง
 
1. นายกนก  รักมิตร
2. นางสาวรัตชญาภรณ์  แสนตา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงณัฐพงษ์  ประกอบการ
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  สัตย์จริง
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถ้ำทอง
2. นางสาวสุริฉาย  เป็นเอก
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กหญิงบุษกร  รูปงาม
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ชุ่มอินทร์จักร
 
1. นายนเรศ  หมายหมั้น
2. นายศราวุธ  เจมิวัง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แย้มศรี
2. เด็กหญิงุรุ่งนภา  อวดมูล
 
1. นายบุญสัน  วงศ์เจริญทัศน์
2. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 1. เด็กชายนวพล   ก๋าสม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ภาวนา
 
1. นางสาวกานดา  สมบัติ
2. นางสาวนงลักษณ์  วังแง่
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันไว
2. เด็กหญิงลักขิกา  อ่อนจิต
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์หยวก
2. เด็กชายเจษฎา  ลีรัตน์
 
1. นายมนตร๊  สุรินทร์
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายจิรยุทธ  อวดดี
2. เด็กชายพสิษฐ์  ประวรรณ
3. เด็กชายวิธวินท์  จริยา
 
1. นายธนวัฎ  แม่นยำ
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กหญิงนาเดีย  สีหะวงค์
2. เด็กชายศราวุฒิ  สดใส
3. เด็กหญิงสุภานัน  แรงดี
 
1. นายธนวัฎ  แม่นยำ
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายภัทรกฤต  วงเวียน
2. เด็กชายศุภกร  วังเสาร์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  จินจำ
 
1. นายนพดล  รูปงาม
2. นางปิยะภัทร์  ไชยยา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีขัด
2. เด็กชายธนพนธ์  ไชยชมภู
3. เด็กชายนราวิชญ์  เหรียญทอง
 
1. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1. เด็กชายธีรเดช  ยาง
2. เด็กหญิงนุษบา  ยาง
3. เด็กหญิงสุชานาถ  พงษ์พลวัต
 
1. นายนิกร  สายวงค์
2. นางสาวบุษบา  แสงอ่อน
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดผล
2. เด็กชายพชรพล  บุญยืน
3. เด็กหญิงเปมิกา  ดีมาก
 
1. นายสุธรรม  สุวรรณวงศ์
2. นายบุญธรรม  มณฑา
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์คาสุข
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  การดี
3. เด็กหญิงปลัศดา  วงศ์อ๊อด
4. เด็กหญิงมัลลิกา  พอใจ
5. เด็กหญิงวิภาพร  ของเดิม
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คมจริง
 
1. นางสาวชลลดา  แอบอุ่น
2. นางทองดี  เทพศิริ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ขันตี
2. เด็กหญิงณิชา  ติตะสี
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วิเชียรดี
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ขันตี
5. เด็กชายยุทธา  อัศวภูมิ
6. เด็กหญิงเก็จมณี  มีคลองแบ่ง
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ล่ำสวย
2. เด็กหญิงนิติภัทร   ก๋านวม
3. เด็กหญิงอริสรา   มีซอง
 
1. นางณิชกมล   คิดอ่าน
2. นางรัตติกา   สมันจิตร์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  อัดแอ
2. เด็กชายชโนดม  ฟังเพลิน
3. เด็กหญิงเกวริน  การดี
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางอรพิน  สมเสียง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สารขาว
2. เด็กชายภัทรพงษ์  วงค์เที่ยงทำ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อบกลิ่น
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายชลศักดิ์  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงวริศรา  ดวงตั้ง
3. เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์สิงห์
 
1. นางวิชชุดา  อาวรณ์
2. นายบุญธรรม  มณฑา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์  วิจิตรประภาสินธุ์
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทาก๋อง
3. เด็กหญิงวาสนา  จะงาม
 
1. นางรัตติกา  สมันจิตร์
2. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงดาวนภา  เกตทะเวทย์
2. เด็กหญิงปวีณา  คุณเลย
3. เด็กหญิงสุนิตรา  หลักหมั้น
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งเชิง
2. เด็กหญิงวริสา  หน่อคำ
3. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เชื้อเขียว
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  อบเชย
3. เด็กหญิงสุขกัญญา  ขวัญนาง
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางสาวสนธยา  จารุทรรศน์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดผล
2. เด็กชายจัณณวัตร  เกิดผล
3. เด็กหญิงพรรณ์ธิพา  ดีมาก
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงธวีกานต์   อาษา
2. เด็กหญิงรุจจิรา  ดวงตั้ง
3. เด็กหญิงเกศวรินทร์  ลาภเกิด
 
1. นางสุวิมล  คันธวังอินทร์
2. นายอภิสิทธิ์   หมายเหมั้น
 
136 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แสนสอาด
2. เด็กหญิงพัชธิชาภรณ์  ไหวคิด
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ขยันดี
 
1. นางนิตยา  วิ่งเร็ว
2. นายสัมปทาน  พาติกรรม
 
137 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายกันตวิชญ์   จิตโต
2. เด็กหญิงชาลินี  คำภีระ
3. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  อกกว้าง
 
1. นางสาวภัสอรม์  ปิงพรม
2. นางสาวรัตชญาภรณ์  แสนตา
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ทวี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายศุภโชค  กายะพันธ์
 
1. นางคนึงนิจ  สารเชื้อ
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  มูลผึ้ง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฟองสม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่อหลาย
 
1. นางสุกรรณิการ์  วงศ์เรือน
2. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
141 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กชายชโยทิต  ศรีสุวรรณศักดา
2. เด็กหญิงพรนภัส  ตับไหว
 
1. นางสาวสุรางศ์คณา  ตาสุวรรณ
2. นางสุพรรณี  ราหุรักษ์
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ฝั้นปัญญา
 
1. นางสาวอรพรรณ  คิดอ่าน
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงพรภาวิษย์  อ้อยหวาน
 
1. นายชลทิตย์  คนเที่ยง
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงเกวลิน  คุณฟู
 
1. นายวัฒนพงศ์  ไชยวิริยะ
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายพรเทพ  ปันดี
 
1. นางสาวศิริพร  พนาพันธุ์
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แต้มดื่ม
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุทธิภาค
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กชายกรวิทย์  เชิงคร่อง
 
1. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายพรเทพ  ปันดี
 
1. นางสาวศิริพร  พนาพันธุ์
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  คงธนปารมี
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงมัสยา  โกเมฆ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงจันทร์แก้ว  คุณจอน
2. เด็กหญิงจิรฐา  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงชนิษฐา  คงธนปารมี
4. เด็กหญิงณิชา  ตาแสง
5. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่หุ่น
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ทองคำ
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางอมลรุจี  ใจดี
3. นางพูลศรี  อินทสุก
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายชินวัตร  จันตะมะ
2. เด็กชายทัศพล  ยาง
3. เด็กชายพุทธิพงศ์  นิพิธคุณ
 
1. นายศุภชัย  มัชชะ
2. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงรักษิณา   ช่อทับทิม
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์   หวานดี
 
1. นางเพียรทอง  ไชยวิลยศ
2. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายชนินทร์  สามสี
2. เด็กชายไตรวิชญ์  คิดมั่ง
 
1. นายวิราช  รักเพื่อน
2. นางสกุลทอง  กุหลั่น
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  สุขเกษม
2. เด็กชายปิยชัย  พานแก้ว
 
1. นางสมหญิง  ขันเวชร์
2. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สุดรัก
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  เสรีวงค์สวัสดิ์
3. เด็กชายอนันต์  รักบุตร
 
1. นางประนอม  ปันตา
2. นายจิรศักดิ์  สุจริต
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายณัฐพัช  โกสุโท
2. เด็กชายศุภกิจ  เหล็กเทศ
3. เด็กชายอภิชาติ  โวหาร
 
1. นางอัญชลี  ใหม่ทา
2. นางคำเพียร  ไชยสาร