สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 18 8 6 32 32 6 5 1 43
2 อนุบาลวังเหนือ 14 8 6 28 26 9 2 5 37
3 แจ้คอนวิทยา 10 7 7 24 29 8 5 15 42
4 ไผ่งามวิทยา 10 5 3 18 22 13 3 17 38
5 ร่องเคาะวิทยา 8 6 4 18 20 6 1 10 27
6 ทุ่งฮั้ววิทยา 7 6 5 18 15 10 4 14 29
7 แจ้ซ้อนวิทยา 7 5 2 14 20 9 1 5 30
8 ผาช่อวิทยา 6 6 8 20 21 11 3 11 35
9 วังแก้ววิทยา 5 7 2 14 17 8 5 8 30
10 ทุ่งคาวิทยา 5 6 2 13 14 6 3 6 23
11 บ้านขอวิทยา 5 4 6 15 18 9 1 2 28
12 บ้านวังใหม่ 5 1 2 8 15 7 3 4 25
13 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 4 1 9 12 13 2 3 27
14 บ้านทัพป่าเส้า 4 1 3 8 7 4 1 3 12
15 บ้านแป้น 4 1 1 6 7 5 1 5 13
16 บ้านสบลี 3 2 0 5 10 5 1 3 16
17 บ้านดอนแก้ว 3 2 0 5 6 3 1 4 10
18 บ้านวังโป่ง 3 1 6 10 11 3 0 5 14
19 บ้านหัวทุ่ง 3 0 4 7 10 8 1 4 19
20 บ้านกล้วย 3 0 2 5 11 6 4 4 21
21 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 3 0 1 4 7 10 3 7 20
22 บ้านใหม่ผ้าขาว 3 0 0 3 5 6 0 4 11
23 บ้านแม่สุขวังเหนือ 2 7 1 10 10 5 2 3 17
24 บ้านก่อ 2 2 2 6 13 12 1 6 26
25 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 2 1 3 6 10 7 3 5 20
26 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2 1 3 6 1 2 2 6 5
27 บ้านป่าแขม 2 0 0 2 6 0 1 0 7
28 บ้านป่าเหว 1 5 2 8 11 4 7 7 22
29 บ้านศรีบุญเรือง 1 3 1 5 7 5 2 5 14
30 บ้านต้นงุ้น 1 3 1 5 5 8 3 6 16
31 บ้านใหม่เหล่ายาว 1 3 1 5 4 4 1 2 9
32 บ้านน้ำจำ 1 3 0 4 8 4 2 2 14
33 วังทองวิทยา 1 2 4 7 10 4 2 6 16
34 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1 2 3 6 9 9 3 9 21
35 บ้านใหม่สามัคคี 1 2 3 6 7 2 1 2 10
36 บ้านแพะ 1 2 2 5 12 6 2 3 20
37 ชุมชนบ้านใหม่ 1 2 0 3 13 5 3 2 21
38 บ้านหนองนาว 1 1 2 4 5 1 2 4 8
39 บ้านแม่สุขใน 1 1 1 3 3 2 3 6 8
40 บ้านปงคอบ 1 0 2 3 2 5 3 0 10
41 บ้านฮ่องลี่ 1 0 1 2 2 1 0 3 3
42 บ้านสบฟ้า 1 0 0 1 4 2 2 3 8
43 บ้านทุ่งฮี 1 0 0 1 4 1 3 2 8
44 บ้านทุ่งฮ้าง 1 0 0 1 3 3 1 6 7
45 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 3 0 1 0 4
46 บ้านขาม 1 0 0 1 2 4 3 1 9
47 บ้านแม่เย็น 1 0 0 1 2 1 1 1 4
48 บ้านช่อฟ้า 1 0 0 1 2 0 3 1 5
49 บ้านเลาสู 1 0 0 1 2 0 0 3 2
50 บ้านนางาม 1 0 0 1 1 0 2 1 3
51 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 ชุมชนบ้านสา 0 2 2 4 3 10 2 10 15
53 บ้านเมืองตึง 0 2 1 3 2 3 1 4 6
54 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 0 1 2 3 8 9 3 2 20
55 บ้านทุ่งโป่ง 0 1 2 3 5 3 2 4 10
56 บ้านปงถ้ำ 0 1 0 1 5 1 1 1 7
57 บ้านไร่ 0 1 0 1 4 8 1 2 13
58 บ้านแม่พริก 0 1 0 1 3 1 1 6 5
59 บ้านทุ่งส้าน 0 1 0 1 2 2 1 1 5
60 บ้านแม่เบิน 0 1 0 1 1 3 3 1 7
61 บ้านนาไหม้ 0 1 0 1 1 0 2 1 3
62 บ้านวังมน 0 1 0 1 0 3 1 1 4
63 บ้านสันมะเกลือ 0 0 2 2 4 5 4 7 13
64 บ้านเปียงใจ 0 0 1 1 3 6 3 3 12
65 บ้านแม่สุก 0 0 1 1 2 4 4 1 10
66 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 1 1 1 2 0 1 3
67 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 1 1 1 1 1 2 3
68 บ้านสาแพะ 0 0 0 0 3 4 1 4 8
69 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 3 0 0 2 3
70 บ้านทุ่งปี้ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
71 บ้านหัวเมือง 0 0 0 0 2 0 0 3 2
72 บ้านสวนดอกคำ 0 0 0 0 1 6 1 3 8
73 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 5 2 3 8
74 บ้านปางดะ 0 0 0 0 1 2 0 3 3
75 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
76 บ้านป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
77 บ้านแม่หีด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
78 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
79 บ้านแม่ม่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 167 133 116 416 557 349 147 308 1,053