สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 18 8 6 32 32 6 5 1 43
2 อนุบาลวังเหนือ 13 6 6 25 24 8 2 5 34
3 แจ้คอนวิทยา 10 7 7 24 29 8 5 15 42
4 ไผ่งามวิทยา 10 5 3 18 22 13 3 17 38
5 ร่องเคาะวิทยา 8 6 4 18 20 6 1 10 27
6 ผาช่อวิทยา 6 6 8 20 20 11 3 11 34
7 ทุ่งฮั้ววิทยา 6 5 4 15 12 10 4 14 26
8 แจ้ซ้อนวิทยา 6 4 1 11 18 8 1 5 27
9 วังแก้ววิทยา 5 7 2 14 17 8 5 8 30
10 ทุ่งคาวิทยา 5 6 2 13 14 6 3 6 23
11 บ้านทัพป่าเส้า 4 1 3 8 7 4 1 3 12
12 บ้านแป้น 4 1 1 6 7 5 1 5 13
13 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 3 4 1 8 11 13 2 3 26
14 บ้านสบลี 3 2 0 5 10 5 1 3 16
15 บ้านดอนแก้ว 3 2 0 5 6 3 1 4 10
16 บ้านวังใหม่ 3 1 2 6 13 6 3 4 22
17 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 3 0 1 4 7 10 3 7 20
18 บ้านแม่สุขวังเหนือ 2 7 1 10 10 5 2 3 17
19 บ้านขอวิทยา 2 4 5 11 14 9 1 2 24
20 บ้านก่อ 2 2 2 6 13 12 1 6 26
21 บ้านวังโป่ง 2 1 5 8 9 3 0 5 12
22 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2 1 3 6 1 2 2 6 5
23 บ้านหัวทุ่ง 2 0 4 6 9 8 1 4 18
24 บ้านป่าแขม 2 0 0 2 6 0 1 0 7
25 บ้านศรีบุญเรือง 1 3 1 5 7 3 2 5 12
26 บ้านใหม่เหล่ายาว 1 3 1 5 4 4 1 2 9
27 วังทองวิทยา 1 2 3 6 8 2 2 6 12
28 บ้านแพะ 1 2 2 5 12 6 2 3 20
29 บ้านใหม่สามัคคี 1 2 2 5 6 1 1 1 8
30 ชุมชนบ้านใหม่ 1 2 0 3 13 5 3 2 21
31 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1 1 3 5 9 7 3 5 19
32 บ้านหนองนาว 1 1 2 4 5 1 2 4 8
33 บ้านต้นงุ้น 1 1 0 2 2 4 3 6 9
34 บ้านกล้วย 1 0 2 3 9 6 4 4 19
35 บ้านปงคอบ 1 0 2 3 2 5 3 0 10
36 บ้านฮ่องลี่ 1 0 1 2 2 1 0 3 3
37 บ้านสบฟ้า 1 0 0 1 4 2 2 3 8
38 บ้านทุ่งฮี 1 0 0 1 4 1 3 2 8
39 บ้านใหม่ผ้าขาว 1 0 0 1 3 6 0 4 9
40 บ้านทุ่งฮ้าง 1 0 0 1 3 3 1 6 7
41 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 3 0 1 0 4
42 บ้านแม่เย็น 1 0 0 1 2 1 1 1 4
43 บ้านช่อฟ้า 1 0 0 1 2 0 3 1 5
44 บ้านเลาสู 1 0 0 1 2 0 0 3 2
45 บ้านนางาม 1 0 0 1 1 0 2 1 3
46 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 0 2 3 5 8 8 3 9 19
48 บ้านป่าเหว 0 2 2 4 7 3 7 6 17
49 ชุมชนบ้านสา 0 2 2 4 3 10 2 10 15
50 บ้านเมืองตึง 0 2 1 3 2 3 1 4 6
51 บ้านทุ่งโป่ง 0 1 2 3 5 3 2 4 10
52 บ้านแม่สุขใน 0 1 1 2 2 2 3 6 7
53 บ้านน้ำจำ 0 1 0 1 5 4 2 2 11
54 บ้านปงถ้ำ 0 1 0 1 5 1 1 1 7
55 บ้านแม่พริก 0 1 0 1 3 1 1 6 5
56 บ้านทุ่งส้าน 0 1 0 1 2 2 1 1 5
57 บ้านแม่เบิน 0 1 0 1 1 3 3 1 7
58 บ้านนาไหม้ 0 1 0 1 1 0 2 1 3
59 บ้านวังมน 0 1 0 1 0 3 1 1 4
60 บ้านสันมะเกลือ 0 0 2 2 4 5 4 7 13
61 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 0 0 1 1 6 9 3 2 18
62 บ้านเปียงใจ 0 0 1 1 3 6 3 3 12
63 บ้านแม่สุก 0 0 1 1 2 4 3 1 9
64 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 0 1 1 1 2 0 1 3
65 บ้านแม่แจ๋ม 0 0 1 1 1 1 1 2 3
66 บ้านสาแพะ 0 0 0 0 3 4 1 4 8
67 บ้านทุ่งปี้ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
68 บ้านหัวเมือง 0 0 0 0 2 0 0 3 2
69 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 2 0 0 2 2
70 บ้านไร่ 0 0 0 0 1 7 1 2 9
71 บ้านสวนดอกคำ 0 0 0 0 1 6 1 3 8
72 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 1 5 2 3 8
73 บ้านขาม 0 0 0 0 1 4 3 1 8
74 บ้านปางดะ 0 0 0 0 1 2 0 3 3
75 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
76 บ้านป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
77 บ้านแม่หีด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
78 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
79 บ้านแม่ม่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 146 120 108 374 512 334 146 306 992