สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 32 6 5 1 43
2 แจ้คอนวิทยา 29 8 5 15 42
3 อนุบาลวังเหนือ 24 8 2 5 34
4 ไผ่งามวิทยา 22 13 3 17 38
5 ผาช่อวิทยา 20 11 3 11 34
6 ร่องเคาะวิทยา 20 6 1 10 27
7 แจ้ซ้อนวิทยา 18 8 1 5 27
8 วังแก้ววิทยา 17 8 5 8 30
9 บ้านขอวิทยา 14 9 1 2 24
10 ทุ่งคาวิทยา 14 6 3 6 23
11 บ้านก่อ 13 12 1 6 26
12 บ้านวังใหม่ 13 6 3 4 22
13 ชุมชนบ้านใหม่ 13 5 3 2 21
14 ทุ่งฮั้ววิทยา 12 10 4 14 26
15 บ้านแพะ 12 6 2 3 20
16 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 11 13 2 3 26
17 บ้านแม่สุขวังเหนือ 10 5 2 3 17
18 บ้านสบลี 10 5 1 3 16
19 บ้านหัวทุ่ง 9 8 1 4 18
20 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 9 7 3 5 19
21 บ้านกล้วย 9 6 4 4 19
22 บ้านวังโป่ง 9 3 0 5 12
23 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 8 8 3 9 19
24 วังทองวิทยา 8 2 2 6 12
25 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 7 10 3 7 20
26 บ้านแป้น 7 5 1 5 13
27 บ้านทัพป่าเส้า 7 4 1 3 12
28 บ้านป่าเหว 7 3 7 6 17
29 บ้านศรีบุญเรือง 7 3 2 5 12
30 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 6 9 3 2 18
31 บ้านดอนแก้ว 6 3 1 4 10
32 บ้านใหม่สามัคคี 6 1 1 1 8
33 บ้านป่าแขม 6 0 1 0 7
34 บ้านน้ำจำ 5 4 2 2 11
35 บ้านทุ่งโป่ง 5 3 2 4 10
36 บ้านหนองนาว 5 1 2 4 8
37 บ้านปงถ้ำ 5 1 1 1 7
38 บ้านสันมะเกลือ 4 5 4 7 13
39 บ้านใหม่เหล่ายาว 4 4 1 2 9
40 บ้านสบฟ้า 4 2 2 3 8
41 บ้านทุ่งฮี 4 1 3 2 8
42 ชุมชนบ้านสา 3 10 2 10 15
43 บ้านเปียงใจ 3 6 3 3 12
44 บ้านใหม่ผ้าขาว 3 6 0 4 9
45 บ้านสาแพะ 3 4 1 4 8
46 บ้านทุ่งฮ้าง 3 3 1 6 7
47 บ้านแม่พริก 3 1 1 6 5
48 บ้านหัวฝาย 3 0 1 0 4
49 บ้านปงคอบ 2 5 3 0 10
50 บ้านต้นงุ้น 2 4 3 6 9
51 บ้านแม่สุก 2 4 3 1 9
52 บ้านเมืองตึง 2 3 1 4 6
53 บ้านทุ่งปี้ 2 3 1 1 6
54 บ้านแม่สุขใน 2 2 3 6 7
55 บ้านทุ่งส้าน 2 2 1 1 5
56 บ้านแม่เย็น 2 1 1 1 4
57 บ้านฮ่องลี่ 2 1 0 3 3
58 บ้านช่อฟ้า 2 0 3 1 5
59 บ้านเลาสู 2 0 0 3 2
60 บ้านหัวเมือง 2 0 0 3 2
61 บ้านทุ่ง 2 0 0 2 2
62 บ้านไร่ 1 7 1 2 9
63 บ้านสวนดอกคำ 1 6 1 3 8
64 บ้านใหม่พัฒนา 1 5 2 3 8
65 บ้านขาม 1 4 3 1 8
66 บ้านแม่เบิน 1 3 3 1 7
67 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1 2 2 6 5
68 บ้านปางดะ 1 2 0 3 3
69 บ้านทุ่งสะแกง 1 2 0 2 3
70 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 1 2 0 1 3
71 บ้านแม่แจ๋ม 1 1 1 2 3
72 บ้านนางาม 1 0 2 1 3
73 บ้านนาไหม้ 1 0 2 1 3
74 บ้านป่าเหมี้ยง 1 0 1 2 2
75 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 0 0 0 1
76 บ้านวังมน 0 3 1 1 4
77 บ้านแม่หีด 0 2 1 1 3
78 บ้านทุ่งผึ้ง 0 2 0 2 2
79 บ้านแม่ม่า 0 0 1 0 1
รวม 512 334 146 306 1,298