สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 32 6 5 1 43
2 แจ้คอนวิทยา 29 8 5 15 42
3 อนุบาลวังเหนือ 26 9 2 5 37
4 ไผ่งามวิทยา 22 13 3 17 38
5 ผาช่อวิทยา 21 11 3 11 35
6 แจ้ซ้อนวิทยา 20 9 1 5 30
7 ร่องเคาะวิทยา 20 6 1 10 27
8 บ้านขอวิทยา 18 9 1 2 28
9 วังแก้ววิทยา 17 8 5 8 30
10 ทุ่งฮั้ววิทยา 15 10 4 14 29
11 บ้านวังใหม่ 15 7 3 4 25
12 ทุ่งคาวิทยา 14 6 3 6 23
13 บ้านก่อ 13 12 1 6 26
14 ชุมชนบ้านใหม่ 13 5 3 2 21
15 ศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 12 13 2 3 27
16 บ้านแพะ 12 6 2 3 20
17 บ้านกล้วย 11 6 4 4 21
18 บ้านป่าเหว 11 4 7 7 22
19 บ้านวังโป่ง 11 3 0 5 14
20 บ้านหัวทุ่ง 10 8 1 4 19
21 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 10 7 3 5 20
22 บ้านแม่สุขวังเหนือ 10 5 2 3 17
23 บ้านสบลี 10 5 1 3 16
24 วังทองวิทยา 10 4 2 6 16
25 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 9 9 3 9 21
26 ศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 8 9 3 2 20
27 บ้านน้ำจำ 8 4 2 2 14
28 ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 7 10 3 7 20
29 บ้านศรีบุญเรือง 7 5 2 5 14
30 บ้านแป้น 7 5 1 5 13
31 บ้านทัพป่าเส้า 7 4 1 3 12
32 บ้านใหม่สามัคคี 7 2 1 2 10
33 บ้านดอนแก้ว 6 3 1 4 10
34 บ้านป่าแขม 6 0 1 0 7
35 บ้านต้นงุ้น 5 8 3 6 16
36 บ้านใหม่ผ้าขาว 5 6 0 4 11
37 บ้านทุ่งโป่ง 5 3 2 4 10
38 บ้านหนองนาว 5 1 2 4 8
39 บ้านปงถ้ำ 5 1 1 1 7
40 บ้านไร่ 4 8 1 2 13
41 บ้านสันมะเกลือ 4 5 4 7 13
42 บ้านใหม่เหล่ายาว 4 4 1 2 9
43 บ้านสบฟ้า 4 2 2 3 8
44 บ้านทุ่งฮี 4 1 3 2 8
45 ชุมชนบ้านสา 3 10 2 10 15
46 บ้านเปียงใจ 3 6 3 3 12
47 บ้านสาแพะ 3 4 1 4 8
48 บ้านทุ่งฮ้าง 3 3 1 6 7
49 บ้านแม่สุขใน 3 2 3 6 8
50 บ้านแม่พริก 3 1 1 6 5
51 บ้านหัวฝาย 3 0 1 0 4
52 บ้านทุ่ง 3 0 0 2 3
53 บ้านปงคอบ 2 5 3 0 10
54 บ้านแม่สุก 2 4 4 1 10
55 บ้านขาม 2 4 3 1 9
56 บ้านเมืองตึง 2 3 1 4 6
57 บ้านทุ่งปี้ 2 3 1 1 6
58 บ้านทุ่งส้าน 2 2 1 1 5
59 บ้านแม่เย็น 2 1 1 1 4
60 บ้านฮ่องลี่ 2 1 0 3 3
61 บ้านช่อฟ้า 2 0 3 1 5
62 บ้านเลาสู 2 0 0 3 2
63 บ้านหัวเมือง 2 0 0 3 2
64 บ้านสวนดอกคำ 1 6 1 3 8
65 บ้านใหม่พัฒนา 1 5 2 3 8
66 บ้านแม่เบิน 1 3 3 1 7
67 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1 2 2 6 5
68 บ้านปางดะ 1 2 0 3 3
69 บ้านทุ่งสะแกง 1 2 0 2 3
70 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 1 2 0 1 3
71 บ้านแม่แจ๋ม 1 1 1 2 3
72 บ้านนางาม 1 0 2 1 3
73 บ้านนาไหม้ 1 0 2 1 3
74 บ้านป่าเหมี้ยง 1 0 1 2 2
75 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 0 0 0 1
76 บ้านวังมน 0 3 1 1 4
77 บ้านแม่หีด 0 2 1 1 3
78 บ้านทุ่งผึ้ง 0 2 0 2 2
79 บ้านแม่ม่า 0 0 1 0 1
รวม 557 349 147 308 1,361