หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 46 32 72.73% 6 13.64% 5 11.36% 1 2.27% 44
2 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 63 29 50.88% 8 14.04% 5 8.77% 15 26.32% 57
3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 43 26 61.9% 9 21.43% 2 4.76% 5 11.9% 42
4 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 60 22 40% 13 23.64% 3 5.45% 17 30.91% 55
5 โรงเรียนผาช่อวิทยา 48 21 45.65% 11 23.91% 3 6.52% 11 23.91% 46
6 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 40 20 57.14% 9 25.71% 1 2.86% 5 14.29% 35
7 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 38 20 54.05% 6 16.22% 1 2.7% 10 27.03% 37
8 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 32 18 60% 9 30% 1 3.33% 2 6.67% 30
9 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 38 17 44.74% 8 21.05% 5 13.16% 8 21.05% 38
10 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 45 15 34.88% 10 23.26% 4 9.3% 14 32.56% 43
11 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 31 15 51.72% 7 24.14% 3 10.34% 4 13.79% 29
12 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 34 14 48.28% 6 20.69% 3 10.34% 6 20.69% 29
13 โรงเรียนบ้านก่อ 34 13 40.63% 12 37.5% 1 3.13% 6 18.75% 32
14 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 24 13 56.52% 5 21.74% 3 13.04% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 33 12 40% 13 43.33% 2 6.67% 3 10% 30
16 โรงเรียนบ้านแพะ 24 12 52.17% 6 26.09% 2 8.7% 3 13.04% 23
17 โรงเรียนบ้านกล้วย 27 11 44% 6 24% 4 16% 4 16% 25
18 โรงเรียนบ้านป่าเหว 29 11 37.93% 4 13.79% 7 24.14% 7 24.14% 29
19 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 19 11 57.89% 3 15.79% 0 0% 5 26.32% 19
20 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 24 10 43.48% 8 34.78% 1 4.35% 4 17.39% 23
21 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 26 10 40% 7 28% 3 12% 5 20% 25
22 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 21 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
23 โรงเรียนบ้านสบลี 19 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
24 โรงเรียนวังทองวิทยา 23 10 45.45% 4 18.18% 2 9.09% 6 27.27% 22
25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 33 9 30% 9 30% 3 10% 9 30% 30
26 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 24 8 36.36% 9 40.91% 3 13.64% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 17 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 28 7 25.93% 10 37.04% 3 11.11% 7 25.93% 27
29 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 22 7 36.84% 5 26.32% 2 10.53% 5 26.32% 19
30 โรงเรียนบ้านแป้น 19 7 38.89% 5 27.78% 1 5.56% 5 27.78% 18
31 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 17 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
32 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 14 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
34 โรงเรียนบ้านป่าแขม 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 25 5 22.73% 8 36.36% 3 13.64% 6 27.27% 22
36 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 16 5 33.33% 6 40% 0 0% 4 26.67% 15
37 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 15 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
38 โรงเรียนบ้านหนองนาว 13 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
39 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านไร่ 15 4 26.67% 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
41 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 21 4 20% 5 25% 4 20% 7 35% 20
42 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 12 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
44 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
45 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 27 3 12% 10 40% 2 8% 10 40% 25
46 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 16 3 20% 6 40% 3 20% 3 20% 15
47 โรงเรียนบ้านสาแพะ 12 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
48 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 14 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 6 46.15% 13
49 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 14 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 14
50 โรงเรียนบ้านแม่พริก 11 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 6 54.55% 11
51 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านทุ่ง 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
53 โรงเรียนบ้านปงคอบ 12 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านแม่สุก 12 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านขาม 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
57 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
60 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
61 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 6 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
63 โรงเรียนบ้านเลาสู 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
64 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 12 1 9.09% 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 11
65 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 11 1 9.09% 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 11
66 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 12 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 6 54.55% 11
68 โรงเรียนบ้านปางดะ 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
69 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
70 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
72 โรงเรียนบ้านนางาม 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
75 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านวังมน 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านแม่หีด 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
79 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]