หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายนิรันดร์ ตันจันกุลโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสวลักษณ์ ต้องชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ ตาใยโรงเรียนบ้านสวนดอกคำกรรมการ
3. นางอาภรณ์ บุญญาฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ ลามเกษรโรงเรียนบ้านแม่เย็นกรรมการ
3. นางรัตนา สิงหกุลโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
3. นางสุพรรณี ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านป่วเหวกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางเพียงผกา ต่างใจโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ลามเกษรโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
3. นายศกุนต์ คุณยศยิ่งโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านต้นงุ้นประธานกรรมการ
2. นางการเกตุ ไวสติโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
3. นางบุญเรือง ณ ลำปางโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสมพล วิ่งเร็วโรงเรียนทุ่งคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ มนีสารโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
3. นางยุพราศรี ใจคำโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายธีรเดช โยมงามโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ วังแง่โรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
3. นายนัธณรงค์ กันทะเสนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนบ้านปงคอบประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ก๋าชุ่มโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ แข็งแรงโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศโรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ใจยังโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายบุญสันต์ วงค์เจริญทัศน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายจักรวาล เขียวดีโรงเรียนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล ประสมโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกานต์ ทามาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางดาราณี ปัญโญแก้วโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา รู้เกณฑ์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางเบญจมาศ รังษีสกรณ์โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา รู้เกณฑ์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางเบญจมาศ รังษีสกรณ์โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
3. นางอำพรรณ เรืองวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา งามเริงโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
3. นางพนิดา ประสมโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปธิตา ธาดาศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
3. นางสุพัชฌา สยองโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สัตย์มากโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
2. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สัตย์มากโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สัตย์มากโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธานกรรมการ
2. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์โรงเรียนบ้านแม่เบินประธานกรรมการ
2. นายเจด็จ เจต๊ะวันโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวรชต กาวีอ้ายโรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตากรรมการ
4. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเสถียร หมายมั่นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธานกรรมการ
2. นายแสวง กระทางโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เมืองแมะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ สติแน่โรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
5. นางจงรักษ์ เขื่อนคำโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุผัสสา สังขาวโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
7. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นางสาวคารม คำวงศ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
9. นางยุพิน ยะทิพย์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
10. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
11. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
12. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
13. นางสาวจิญณ์ณัชชา มัดทุโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
14. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
15. นางอุทุมพร คำเขียวโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
16. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยากรรมการ
17. นางสาวเจิดจันทร์ สวยฉลาดโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเสถียร หมายมั่นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธานกรรมการ
2. นายแสวง กระทางโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เมืองแมะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ สติแน่โรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
5. นางจงรักษ์ เขื่อนคำโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
6. นางสุผัสสา สังขาวโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
7. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นางสาวคารม คำวงศ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
9. นางยุพิน ยะทิพย์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
10. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
11. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
12. นางจิญณ์ณัชชา มัดทุโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
13. นายดำรง ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
14. นางอุทุมพร คำเขียวโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
15. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยากรรมการ
16. นางสาวเจิดจันทร์ สวยฉลาดโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
17. นางมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี เมืองแมะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวคารม คำวงศ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
5. นางสาวปธิตา ธาดาศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางยุพิน ยะทิพย์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
8. นางพนิดา ประสมโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
9. นายจิระศักดิ์ สติแน่โรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นายอักครชัย ทองเขียวโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
3. นางณิชกมล คิดอ่านโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรษา กล้าหาญโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นางอรพิน สมเสียงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางชยาณิช แก้วสะอาดโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรียานุช เปลวทองโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรียานุช เปลวทองโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรียานุช เปลวทองโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรียานุช เปลวทองโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ สิงหกูลโรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสานประธานกรรมการ
2. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สิงหกูลโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
3. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
3. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายสายัณห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่หีดประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เรืองพิพัฒน์พันธุ์โรงเรียนบ้านเปียงใจกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ หน้าผ่องโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
4. นางสาวปรียารัตน์ เป็งขวัญโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ตั้งตรงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
6. นายธนกิจ แม่นยำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวัชรพงศ์ อินทรชิตโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิกา คนภูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอรษา ขาวอ้วนโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
4. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
5. นางดวงพิกุล หวานแหลมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
6. นางสาวนราพร ใจยังโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
7. นายณัฐกิจ วิจิตรจรัสแสงโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางฉันทนา สุคณากุลโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
5. นายเอกจิต แดนปันโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดาพร สารขัดโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร สารขัดโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ก๋าแก้วโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
4. นางฉันทนา สุคณานุกุลโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
6. นายเอกจิต แดนปันโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
4. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ตั้งตรงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
6. นายธนกิจ แม่นยำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
7. นายสุรชัย สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนครินทร์ ภูริพงษ์โรงเรียนบ้านแม่กองปินประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงค์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทศ ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธ์ ต้องใจโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางปรารถนา มหานิลโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
3. นางสัญญา จิตรเกษมโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศิราวุฒิ จันทร์เที่ยงโรงเรียนบ้านเปียงใจกรรมการ
3. นางนงคราญ รักเกียรติโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นายปรัชญา นภีตะภัฎโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศิราวุฒิ จันทร์เที่ยงโรงเรียนบ้านเปียงใจกรรมการ
3. นางนงคราญ รักเกียรติโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา นภีตะภัฎโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไกรสร นามกุณาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธานกรรมการ
2. นางวาสนา คนเที่ยงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
3. นางสาวมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอัษฎาวุธ ฆบูชาโรงเรียนบ้านน้ำจำประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ปันดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางลำดวน คชาปัญญาโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอัษฎาวุธ ฆบูชาโรงเรียนบ้านน้ำจำประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ปันดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางลำดวน คชาปัญญาโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนบ้านปงคอบประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง ณ ลำปางโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางอุทุมพร คำเขียวโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางภารณี ทนดีโรงเรียนบ้านทุ่งปี้ประธานกรรมการ
2. นายเกษม หน่อโอยโรงเรียนทุุ้งฮั้ววิทยากรรมการ
3. นางพิกุล ทิพย์ประวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
4. นางรัตนาพร ปันดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอัษฎาวุธ ฆบูชาโรงเรียนบ้านน้ำจำประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางพิมพรรณ จวรรณตูมโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายปัญญา ใจหาญโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงประธานกรรมการ
2. พระวัดแม่สุก วัดแม่สุกโรงเรียนวัดแม่สุกศึกษากรรมการ
3. นางวิไล คนฟูโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วงศ์ภักดีโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายศรเพชร มุกดีโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วงศ์ภักดีโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายศรเพชร มุกดีโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางยุวดี คำฟูบุตรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางยุวดี คำฟูบุตรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
3. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายภาสกร นามะกุณาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายภาสกร นามะกุณาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ปกปิดโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายภาสกร นามะกุณาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านนาไหม้ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านนาไหม้ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านตันงุ้นกรรมการ
4. นายประหยัด นรสารโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
4. นายประหยัด นรสารโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
2. นางวนิดา ขมหวานโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางณะระยอง เจดีย์ยอดโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ขมหวานโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางณะระยอง เจดีย์ยอดโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พานอรุโณทัยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นายประหยัด นรสารโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธีรเดช โยมงามโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มีกลิ่นโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางกิรรณิกา กันชาติโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
4. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธีรเดช โยมงามโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มีกลิ่นโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางกรรณิกา กันชาติโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
4. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช โยมงามโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มีกลิ่นโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางกรรณิกา กันชาติโรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
4. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮัั้ววิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
4. นายสมัย บุญโสมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นายบรรจบ การเร็วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
4. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางพรรณี สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
4. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางพรรณี สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
4. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม กรรมการ
3. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ บุญสมปานโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวาริญญ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธนา คงธนไพบูลย์กุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายอภิรมย์ อภิวงศ์งามโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอภิรมย์ อภิวงศ์งามโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายสายันห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการ
4. นายเอกจิต แดนปันโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
หุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธานกรรมการ
2. นางโสภิญ รัตนะโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางสุภา พูดงามโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นางสาวกัญตยา คนเที่ยงโรงเรียนทุ่งฮัั้ววิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายประสาน จาตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธานกรรมการ
2. นางจารุณี มุงเมืองโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ตรัสสุภาพโรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
4. นางละเอียด แก้วประภาโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นายจีราภัทร วังทีโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านนาไหม้ประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
3. นายวิราช รักเพื่อนโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านนาไหม้ประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
3. นายวิราช รักเพื่อนโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านนาไหม้ประธานกรรมการ
2. นายวิราช รักเพื่อนโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านนาไหม้ประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
3. นายวิราช รักเพื่อนโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สิงห์ขรโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ สิงห์ขรโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สารเชื้อโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านนาไหม้ประธานกรรมการ
2. นายวิราช รักเพื่อนโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย จิตใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
3. นางแสงเมือง ฟังอารมณ์โรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย จิตใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางแสงเมือง ฟังอารมณ์โรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย จิตใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
3. นางแสงเมือง ฟังอารมณ์โรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย จิตใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป้าเส้ากรรมการ
3. นางแสงเมือง ฟังอารมณ์โรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย จิตใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
3. นางแสงเมือง ฟังอารมณ์โรงเรียนบ้านแพะกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ อวดห้าวโรงเรียนบ้านวังใหม่ประธานกรรมการ
2. นายจักริน สิงห์กันทาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางประนอม ปันตาโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เจมิวังโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เจมิวังโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เจมิวังโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางสุราณีย์ ธิแก้วโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ อุดรโรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ ตามสัตย์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธานกรรมการ
2. นางสุราณีย์ ธิแก้วโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ อุดมโรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปานกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]