รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป. ลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   สว่างปัญญา
 
1. นางสาวเยาวเรศ   ศรีเวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  วงษา
 
1. นายวิทยา  เมธาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายคงพัฒน์  มอญแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ถอยกระโทก
 
1. นางสาวสุเรือน  วงศ์เศรษฐี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงอธิติ  จ๊ะปิน
 
1. นายอุทิศ  จ๊ะปิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล   อุตตะมะ
 
1. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปิงพิสืบ
 
1. นางวรัญญา  สุทธะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงณัติฐพร  ตางคำ
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงอริสา  ฝั้นเฝือ
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถัดพลกลาง
 
1. นางทับทิม  ตันประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัตรา  พรรณอำไพ
 
1. นางทับทิม  ตันประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คำพิโล
2. เด็กชายธราเทพ  ทาคำ
3. เด็กชายสุวภัทร  แว่นติ๊บ
 
1. นางสาวสุภัทรา  กาวินา
2. นางสาวถนอมศรี  บุญตัน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณกัญญา  สายมัน
2. เด็กหญิงนันทภัทร  กันยะมูล
3. เด็กหญิงพัชริดา  อาจอารี
 
1. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
2. นางลัดดาวัลย์  ลำขาว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ขอนดอก
2. เด็กหญิงอทิตา  ธิดา
3. เด็กชายไชยา  เลี้ยมแหลม
 
1. นางชโลบล   แลกันทะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายณัฐดนย์  สิทธิสงคราม
2. เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  ภาณุโสภณ
 
1. นางอัจฉรา  ชุมภู
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   สายสืบ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    แก้วศรี
 
1. นางอมรรัตน์   กัญญเทพ
2. นางจันทร์ฉาย  วังหล่อ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายวรปรัชญ์  เทพิกัน
 
1. นางสุนทรี  ภักดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงพรธีรา   กรวยทอง
 
1. นางพัชรินทร์  ธนสิทธิ์สุนทร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  โปทาเมือง
 
1. นางสาวอรอุมา  คำแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายกฤษฎา  เปียงตา
2. เด็กชายชานนท์   เทพปัน
3. เด็กหญิงศรัญญา   ยาวิชัย
 
1. นางประกายดาว  โรจน์กิติรัตน์
2. นางสาวนัทธ์หทัย   ยศแก่น
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  อินสุริยา
2. เด็กหญิงเกตุศรา  หล้าชุมภู
3. เด็กหญิงเกษสุดาภรณ์  บุญเกิด
 
1. นางแสงดาว  บุญมา
2. นางวรารัตน์  ศิริชุ่ม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  วงศ์ยา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิตต์สถิ่น
3. เด็กชายเศรษฐโชค  สระทองจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
2. นางสาวธีราพร  บุญมาวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล   คำสม
2. นายอนุศิษฎ์  นวลสม
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  จอมคำ
 
1. นายสมเกียรติ์  แก้วปินตา
2. นางวรัชญา  แก้วปินตา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงธนัชชา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงวิรัลยา  เสาร์แก้วคำ
 
1. นายอาทิตย์  กิติโรจน์
2. นางสาวพงศ์ผกา  อุ่นแแก้ว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายชนาธิป  ปุกคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร  กันเชียง
 
1. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
2. นายกฤษณะ  กิ่งนาระ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สารอินทร์
 
1. นางสาวชนมณี  อินวัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิยา  ยะหัวฝาย
 
1. นางนิตย์รดี  รัตนา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์  วงค์คำลือ
 
1. นายบุญราช  วังเวียง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เป็งกันทา
2. เด็กชายสรายุทธิ์  สิงห์คำโล
3. เด็กหญิงอภิชญา  บัวลาแก้ว
 
1. นางสาวพิชชานันท์  ปันใจเย็น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงธนพร   วันนาดี
2. เด็กชายธีระภัทร   ชมเชย
3. เด็กหญิงวรัชญา   มูลสาร
 
1. นางจุฑามาศ  ชุ่มเชย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวิละมูล
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ทองเครือ
3. เด็กชายรัชชานนท์  ชุมภูยศ
 
1. นางสาววิภรณ์รัตน์  พรมอินทร์
2. นางสาวอาไพพรรณ  จันทราช
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กหญิงปานชลิตา  เกนทา
2. เด็กชายอนุชา  ก๋าคำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หน่อทอง
 
1. นางบุญนัด  ขุนเสถียร
2. นางสาวจิรารัตน์  แสงศร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญพรม
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เทพสุภา
3. เด็กหญิงวีรนันท์  ทองน้อย
 
1. นางดวงจันทร์  จวรรณตูม
2. นางสาววิริยา  จำนงจิตรเจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงถิรดา  ดอนชัย
2. เด็กชายพงศ์ตะวัน  ตุงใย
3. เด็กชายพันธการณ์  พินทิสืบ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ใจมา
2. นางสาววิริยา  จำนงจิตรเจริญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงพัชรีย์  จูมวงษ์
2. เด็กหญิงวิราสินี  คำภิระ
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จ๊ะถา
 
1. นางสาวภริตพร  คารมย์
2. นายตันตริน  สืบปัญญา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เสาปันนา
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ   ทิพย์แก้ว
3. เด็กหญิงอภิชญา  คันธะวงศ์
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กหญิงสิริลดา   อมรรัตน์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทวงค์
 
1. นายบุญนพดล   แก้วดวงตา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายมงคลธรรม  ธรรมมาด
2. เด็กชายไผทภูมิ  คำแก้ว
 
1. นางอรชร  มูลศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ขัดผาบ
2. เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์ปัญญา
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายรพีพัฒน์  เทือกถา
2. เด็กชายศักรินทร์  วงศ์สะพันธ์
 
1. นางสาวภริตพร  คารมย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1. เด็กชายธัชชัย  โยธา
2. เด็กชายภูวนาท  พื้นพรม
 
1. นายประดิษฐ์  เป็นแผ่น
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  กาวิลตา
2. เด็กชายอริยะ  วงษ์พันธ์
 
1. นายณรงค์  ชาวเขียววงศ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายนวพล  ไชยลังกา
2. เด็กชายวรัญญู  สาเคน
 
1. นางอรทัย  ชัยวิลยศ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาซิว
2. เด็กหญิงธัญชนก  โคบำรุง
3. เด็กหญิงปวริศา  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงพิชญธิดา  ปัญญาแก้ว
5. เด็กหญิงสุนิสา  ใจเดช
 
1. นางณัฏฐา  กาวิลเครือ
2. นางสายหยุด  ธนสิทธิ์สุนทร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ใจคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เปี้ยกาศ
3. เด็กหญิงพีรยา  นกด้วง
4. เด็กหญิงมนัศนันท์  บุญมั่งมี
5. เด็กหญิงอนัญญา  กันตาวงศ์
 
1. นางณัฏฐา  กาวิลเครือ
2. นางสายหยุด  ธนสิทธิ์สุนทร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  หล้าทา
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  วงศ์ชัยวะ
3. เด็กหญิงวรัญญา  เมืองมูลชัย
4. นายอมรินทร์  ใจตาวงศ์
5. นางสาวเบญญาภา  คำแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทราช
2. นางลลิตา  จุมดวง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  อินง้อง
2. เด็กหญิงนพนารินทร์  หมื่นข่ม
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  อินต๊ะพันธ์
4. เด็กหญิงเนตรนภา  พลูน้อย
5. เด็กหญิงเพชรดา  บุญมาจา
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงชรินทร์ดา  วันดู
2. เด็กหญิงวิภา  จินะกะ
3. เด็กหญิงอริสรา  จินะกะ
 
1. นางอำไพ  ลินใจ
2. นางสาวกรรณิกา  เถิงจ่าง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร  สายปัน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์จินา
3. เด็กชายวรรธนชาติ  ชัยแก้ว
4. เด็กหญิงสุธิตา   สามารถ
5. เด็กชายสุวเทพ  ไชยชมภู
 
1. นายรัฐพงษ์  คำใส
2. พระกฤษฎา  อิทฺธิญาณเมธี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจมูล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ป้อต๊ะมา
3. นายนัทธพงศ์  วงศ์คำเฮียง
4. เด็กหญิงยิมธิดา  วงศ์มา
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทาจี
 
1. นายพรหมมิฬ  ยะนะโย
2. นางวรารัตน์  ศิริชุ่ม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คันธิยะ
2. เด็กชายกฤษต์  ศรีพรม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุ่นสุข
4. เด็กหญิงกุลปรียา  กันทะวงศ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  กาใส
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดมศักดิ์
7. เด็กชายธนกร  เมืองแดง
8. เด็กชายนพณัฐ  เครือพรมมินทร์
9. เด็กหญิงนันทพร  ใจอ้าย
10. เด็กชายนิธิกร  หวันกันหา
11. เด็กหญิงพัชรี  เมืองสิทธิ์
12. เด็กหญิงภัชราพร  เมืองสิทธิ์
13. เด็กชายวรภัทร  ใจบุญ
14. เด็กชายสุทธิภัทร  ทับศรีแก้ว
15. เด็กหญิงอรอุมา  เรืองดิษฐ์
16. เด็กหญิงอารีรัตน์  โนปิง
17. เด็กชายเมธิชัย  อินศรี
 
1. นางเพ็ญทิพา  นันตาดี
2. นางศุภลักษณ์  คำสุทธิ
3. นางสาวสุพิชญา  ทิพย์ประยูร
4. นางสาวรจนา  ทองสิน
5. นางสาวศิรินภา  กลัดเล็ก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กชายกชพงค์  จงใจ
2. เด็กหญิงกฤติญา  เลามา
3. เด็กชายกฤษฎากร  ธรรมสอน
4. เด็กชายกฤษณะ  อุดทาคำ
5. เด็กชายกิติชัย  ทาอาสา
6. เด็กชายจักรีพันธ์  อุดทาคำ
7. เด็กหญิงจิราภา  สมกันทา
8. เด็กหญิงณัญจนา  ใจอินถา
9. เด็กชายธนบัตร  แก้วลังกา
10. เด็กชายธนวัต  ใจใหม่
11. เด็กชายธวัชชัย  ใจบุญมา
12. เด็กชายนภัสกรณ์  ประเสริฐภักดิ์
13. เด็กชายนเรธร  ขัดผาบ
14. เด็กหญิงปานวาด  พิณพงษ์
15. เด็กชายพัชระพงษ์  ฟูเอี้ยง
16. เด็กชายภูริภัทร  อุดทาคำ
17. เด็กชายรัฐภูมิ  จอมใจ
18. เด็กชายวุฒิภัทร  ฟูกัน
19. เด็กชายอภินันท์  กวยทา
20. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชุ่มธิ
 
1. นายณัฐนันท์  จันทร์ตา
2. นายสมาน  คำปวน
3. นางสุมารัช  คำปวน
4. นางสาววราภรณ์   มณีอรุณ
5. นางสุจิณณา  วัฒนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1. เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์  สุภมาตา
 
1. นางเพ็ญทิพา  นันตาตี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คันธิยะ
 
1. นางเพ็ญทิพา  นันตาดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   เนื่องวงศ์
 
1. นางสาวทิพรัตน์   ธัมสีโร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายฐตพลกร  สิทธิกลม
2. เด็กหญิงอุรัสยา  ดวงสาร
 
1. นางสุเรียม  วงศ์ฟู
2. นางมณีรัตน์  ทองเครือ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงชวัลนุช  ทาต่อมวงศ์
2. เด็กชายพลาธิป  สองเมือง
 
1. นางสาวอาไพพรรณ  จันทราช
2. นางรัตติกาล  ปิงใจ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงคนธวัลย์  ตุ่นแจ้
2. เด็กชายเอกรินทร์  มีชัย
 
1. นางสาวดวงพร   ปวงมาลา
2. นางเกวรี  โยธาวุฒิ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกี้ยมหู้
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะสร
3. เด็กชายธีรวัสล์  จันสุภาเสน
4. เด็กหญิงนัสทพร  ปันลำ
5. เด็กหญิงปนัดดา  คำปนแก้ว
6. เด็กหญิงปิยะพร  ตั๋นเต๋
7. เด็กหญิงพรรณิภา   ธรรมเสน
8. เด็กหญิงพิชชราภรณ์  ตุงใย
9. เด็กหญิงสุภัสรา  พุ่มแก้ว
10. เด็กหญิงอรุณกมล  นุจกิจ
 
1. นางปราณี  เมืองคำ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เครือวงค์
2. เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  สุภาสอน
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คำน้อย
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ใยสำลี
5. เด็กหญิงณัฐินี  ปงคำ
6. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปวนคำ
7. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ทำชาวนา
8. เด็กหญิงนาฏนารี  บุญสูง
9. เด็กหญิงนิภาพร  พิชัยสืบ
10. เด็กหญิงปทุมรัตน์   ดีสุติน
11. เด็กชายมิรันตรี  ประสาสม
12. เด็กหญิงวิภาวี  ยารังษี
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ปิกเกษม
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยวรรณ์
15. เด็กหญิงอภิญญา   พินทิสืบ
 
1. นางจินตกานท์  เสานอก
2. นายชัยวุฒิ  บุญโสกันต์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงดรัลพร  สายปัน
3. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วก้อน
4. เด็กหญิงธนีวรรณ  พงศ์เชียงเงิน
5. เด็กชายธารพระกร  ใจทาหลี
6. เด็กหญิงปรีลดา  สมุทธวงค์
7. เด็กชายปวีร์  ปินฑศิริ
8. เด็กชายปิยกมล  เครือดวงคำ
9. เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
10. เด็กหญิงอริษา  จันต๊ะจี๋
11. เด็กหญิงอุษณิษา  วงศ์ฟู
12. เด็กชายเทพพร   กรจรานุพงศ์
13. เด็กชายเทวา  กรจรานุพงศ์
14. เด็กหญิงเบญญาภา  เปียกสันเทียะ
15. เด็กชายเมธาวี  ศรีปินตา
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
2. นางจันทร์ศรี  วิรุณวราทิพย์
3. นางเทียมจันทร์  วงศ์นันตา
4. นางเพ็ญศรี  ศิริชยพงศ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนิติพร  ชุมภูชูวงศ์
2. เด็กชายวัชระ  วงศ์เขียว
 
1. นายศรายุทธ์  วงษพันธ์
2. นายพิเชษฐ์  สวนไธสง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายชนสรณ์  สายเขียว
2. เด็กหญิงบัวตอง  บุญธรรม
 
1. นายเศรษฐนัย   คำแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  จิตรีขาล
 
1. นายเจริญ  เรืองจิตต์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายเอกภาพ  โสภาแปง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงรัชนี  วงษ์สวาท
 
1. นางสาวกุลชาติ  วิชายะ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กหญิงพัชรีรินทร์   ปันโปทา
 
1. นางยุพิน  อบหอม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงวรัชยา  กันทา
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปาละอ้าย
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะฟู
 
1. นายสุรศักดิ์  ตาธิ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. นายปฏิวัติ  จันนวล
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐชา   ทาแก้ว
2. เด็กหญิงเมสิยา   สิทธิวะ
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณยาพร  ขัดทาน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    ทัดเจริญ
2. เด็กหญิงโชติรส    ตาอุด
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. นางสาวณัฐธิชา  สายจันทร์
2. นางสาวสุภาณี  ปัญญาเครือ
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงสุภัทธิณี  จันดี
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พวงสมบัติ
2. เด็กหญิงอารียา  สุภมาตา
3. เด็กหญิงเบญจพร  สายเขียว
 
1. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
2. นางกรานต์จนา  แก้วพิลา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ติ๊บปิน
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ตรองจิต
3. เด็กหญิงเกวลินย์  มาลัย
 
1. นางพิกุล  สระทองจันทร์
2. นางธัญชนก  มูลประการ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญคำ
2. เด็กชายธนันชัย  จีนามูล
3. เด็กชายอาทิตย์  ชอบศิลป์
 
1. นายธวัชชัย  ทามณีวรรณ
2. นางสาวพัชรี  สิทธา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมืองมา
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำวงศ์
 
1. นายภาคภูมิ  จันทมาศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  นำ้ทอง
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายธนพล  แสงสุกวาว
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงนพนารินทร์  หมื่นข่ม
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทินี   กุณาบุตร
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  อินง้อง
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   เขินแก้ว
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายนรากร  ยศบุรี
 
1. นายศรายุทธ  กันทะวงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงพรรณอร  คำยุ
 
1. นายศรายุทธ  กันทะวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  สินพลับ
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ถีนา
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกมล  สุวรรณหงษ์
2. เด็กหญิงชฎาพันธ์  แก้วมาเรือน
3. เด็กชายชวัลวิทย์  มงคลคูณ
4. เด็กชายฐิติชัย  อ้นคง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สมศรี
6. เด็กชายธนฤทธิ์  สานตา
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุ่นนวล
8. เด็กชายพิภพภัทร  สมคำ
9. เด็กชายภรภัทร  ฉายรังษี
10. เด็กชายภานุวิชญ์  มังคะวงค์
11. เด็กชายรัตนพงษ์  จะวะนะชมภู
12. เด็กชายวีรวัฒน์  กิริกา
13. เด็กชายศุภณัฐ  ปันปวน
14. เด็กหญิงสาริศา  แก้วน้อย
15. เด็กชายสิขเรศ  ศรีแกวงศ์
16. เด็กชายสิทธิวัฒนา  คงชนะ
17. เด็กชายอภิชาติ  ทิพย์บุญธรรม
18. เด็กหญิงอารยา  สาแสด
19. เด็กชายเกษมศักดิ์  เครือดวงคำ
20. เด็กชายเอกอัฐกาล  มูลกิน
 
1. นายบุญถิ่น  อินทราย
2. นางธัญชนก  จักวาฬ
3. นายบัวชุม  ประเสริฐ
4. นายถาวร  เครือยศ
5. นางสาววัฒนา  ท้าวยศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาดี
2. เด็กหญิงกานต์สิรี  สิงห์เนตร
3. เด็กชายกิตติพศ  ติ๊บปะละ
4. เด็กหญิงจามีน่า  เป็งยาวงศ์
5. เด็กหญิงชยารัตน์  คำแก้ว
6. เด็กชายณัฐชนน  พรมมินทร์
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปันบ่อละ
8. เด็กชายณัฐภัทร  มงคลกาวิล
9. เด็กหญิงธัญภรณ์  ดอบุตร
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กันธา
11. เด็กชายธีระวัฒน์  กิบุญมา
12. เด็กหญิงนิภา  หรรณเปี้ยอุด
13. เด็กชายปฏิญญาวัฒน์  จันทราช
14. เด็กหญิงพัชรนุช  ยุติธรรม
15. เด็กชายภูริพัฒน์  สิทธิสัตย์
16. เด็กชายภูริพันธ์  สิทธิสัตย์
17. เด็กหญิงรัชาภรณ์  สลีวงศ์
18. เด็กหญิงรัญชิดา  จอมดวง
19. เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สุริยา
20. เด็กชายวรปรัชญ์  กันทะวงศ์
21. เด็กหญิงวรรษพร  บุญตาเห็น
22. เด็กหญิงสมัญญา  ตั้งสูงเนิน
23. เด็กชายสัณหภาส  ตะนะ
24. เด็กหญิงอภิชญา  ชูบาล
25. เด็กหญิงอภิสรา  จินะเครือ
26. เด็กหญิงอรนิชา  วงค์ชื่น
27. เด็กหญิงอัจฉรา  คำหล้า
28. เด็กหญิงเกศราวดี  สุริยะมณี
29. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ตาลวาล
30. เด็กหญิงเบญญาภา  ประวงศ์
31. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เปรมพิทักษ์
32. เด็กชายไกรรวี  สลีวงศ์
 
1. นายพรรณเชษฐ  พุ่มสลิด
2. นางสาวอมรรัตน์  แสนตา
3. นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
4. นางสาวจุรีรัตน์  ติ๊บประวงศ์
5. นายอติกานต์  เทวะสาย
6. นายพงษ์วิทย์  แก้วนันไชย
7. นายกฤษณะ  แสงอ่อน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กชายกันตะชาติ  อินแก้วเครือ
 
1. นายเอกวิทย์  ชัยลังกา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายนนท์ฐิชัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
1. นายธิปัตย์  สาระมนต์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงณัฐชา  แสนเปี้ย
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สายจันทร์
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายชินวัตร  วงษ์ปัน
 
1. นางชมชื่น  วงค์กลม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายอนิษฐ์  ปิ่นทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ไพศาลวนิชสกุล
 
1. นายธีรพล   หมื่นโฮ้ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวดวงพร  ปวงมาลา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  จันทนาศักดิ์
 
1. นางจุฑามาศ  ทาจิตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชัยตา
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงนิชา    เปรมเจริญ
 
1. นางมยุรี  ทองประเสริฐ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กชายกันตะชาติ  อินแก้วเครือ
 
1. นายเอกวิทย์  ชัยลังกา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กันทะสอน
 
1. นางสาวระตินุช  หนูเครือ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงฉัตรยา   ภูมิคอนสาร
 
1. นายธีรพล   หมื่นโฮ้ง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  ตาคำปัญญา
 
1. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พรมเสน
2. เด็กชายณัฐพล  เชียงโญ
3. เด็กหญิงดลพร  โมทารัตน์
4. เด็กหญิงนฤมล  ทิพย์แก้ว
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  อินต๊ะปัด
6. เด็กชายภาณุพงศ์  โมทารัตน์
7. เด็กหญิงรุจิรดา  เสมอคำ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ลือดี
9. เด็กหญิงเมธาวี  ติ๊บกันเงิน
 
1. นายณัฐเดช  กิ่งก้ำ
2. นางสาวขนิษฐา  เต๋ติ
3. นางสาวรุจิเรข  อินคาสาย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายก้องเกียรติ   บุญทา
2. เด็กชายจิราวัฒน์   แข็งแรง
3. เด็กหญิงฉัตรยา   ภูมิคอนสาร
4. เด็กชายฐิติชัย   จันทร์ปัญญา
5. เด็กชายณัฏฐนันท์   ใจคำวัง
6. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   ศรีพรม
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   ไพศาลวนิชสกุล
8. เด็กชายณัฐนันท์   ฟูเทพ
9. เด็กชายธนกร   อินทะมูล
10. เด็กชายธนภัทร   เวชัยภูมิ
11. เด็กชายธราดล   เขื่อนแก้ว
12. เด็กชายธีรวัชร   เทพทอง
13. เด็กหญิงนริศรา   น้อยเมือง
14. เด็กหญิงนฤมล   ปัญญาลังกา
15. เด็กหญิงนัสธิชา   แก้วยศ
16. เด็กหญิงนิติรัตน์   ร้อยศรี
17. เด็กหญิงบุษยมาส   แก้วมุกดา
18. เด็กหญิงประกายเพชรรัตน์   ไชยเมืองชื่น
19. เด็กหญิงปรัชญาพร   วิสุทธิ์
20. เด็กหญิงพักตร์พิรมณ์   คำเป็ง
21. เด็กหญิงพัชรรินทร์   กังวาน
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ปงคำ
23. เด็กชายภัทรพงษ์   วงศ์น่าน
24. เด็กชายภูมินทร์   อุดถา
25. เด็กหญิงรวินันท์   เมืองปัญโญ
26. เด็กหญิงรัชตรียา   ศรไชย
27. เด็กชายรัฐภูมิ   ไชยเมืองชื่น
28. เด็กชายรัฐภูมิ   ลาแท่น
29. เด็กชายวรกันต์   ศรีจันทร์
30. เด็กหญิงวริศรา   จันทร์กาวี
31. เด็กหญิงศิริณญา   เสนแก้ว
32. เด็กชายสรายุทธ   สดสุภา
33. เด็กชายสราวุธ   วิวันชัย
34. เด็กหญิงสุพรรณษา   บัวอ่อน
35. เด็กหญิงสุภาวดี   อันสีละ
36. เด็กชายอภิวิชญ์  กันทะวงค์
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   พรมมาลา
38. เด็กชายเมธัส   มะเทิ่ง
 
1. นายธีพล   หมื่นโฮ้ง
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
3. นายบรรเจิด   ดวงบุรงค์
4. นางอัมพรรณ   จักรบุญมา
5. นางพวงพร   เรืองคำ
6. นางสุปราณีย์   เดี่ยวสันติกุล
7. นางสาวเสานิต   ปงก๋าวงศ์
8. นางชนิษฎา   คำภา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1. เด็กหญิงงามสิริ  ต๊ะนางอย
2. เด็กชายธีระวัฒน์  วันมาลา
3. เด็กชายปิยะพงศ์  ปุ๊ดจินะ
4. เด็กชายพงศกร  ธารสุขไชโย
5. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไชยเมืองชื่น
6. เด็กหญิงพิยดา  ก๋าแก่น
7. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจแก้วมา
8. เด็กหญิงอรพลิน  แสงลูน
 
1. นางนาฏอนงค์  หมุดปิน
2. นางรัตนา  อัศวะสัย
3. นายอภิชาติ  ไชยเมืองชื่น
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กชาย เจษฎาภรณ์   กาสอน
2. เด็กหญิงกวิตา  นันตา
3. เด็กหญิงธัญชนก    สายลังกา
4. เด็กชายบูรพา    วงศ์กาวี
5. เด็กชายรัชพล   วงศ์กัน
6. เด็กหญิงสมฤดี   สายวงค์ฝั้น
7. เด็กชายสรัล   มั่งมูล
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ธรรมสอน
9. เด็กหญิงอนุธิดา   คำแก้ว
10. เด็กชายเจษฎา    แก้วไชยวงศ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  วังหล่อ
2. นางอมรรัตน์   กัญญเทพ
3. นางสุวพร  พันธุ์สุภา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์มณีวรรณ
2. เด็กหญิงชญารัศม์  วงศ์จักรคำ
3. เด็กหญิงรุจิรา  พรมเทพ
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ยะฟู
 
1. นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกรกนก  กันทะมา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โมทารัตน์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยวัน
4. เด็กหญิงรังสิมา  จันทร์เรือง
5. เด็กหญิงอรปรียา  คำพิโล
6. เด็กหญิงเมลาณี  สุเมทา
 
1. นางอภิรดี  พยับทอง
2. นางสมพิศ  รัตนวิจิตร
3. นายธัณวัฒน์  อุดหมอ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ตื้อปา
2. เด็กชายณรงค์เดช  เถนลาด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแก้ว
4. เด็กชายพลภัทร  ศรีวิชัยลำพรรณ
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สลีวงศ์
 
1. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
2. นางลลิตา  จุมดวง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายแปง
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  ทิพย์ทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
2. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงอังควิภา  หาระคุณ
 
1. นางสาวธันวามาศ  วงศ์จันทร์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายธเนศ  จำปา
 
1. นางสาวเปมิกา  เจริญธนทัต
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงค์หมอก
2. เด็กชายนวพล  เครือวงศ์สา
3. เด็กชายวริศ  แก้ววิชัย
4. เด็กชายศราวุธ  สายมูล
5. เด็กชายอนุพงษ์  อุดสาย
6. เด็กหญิงอรนรินทร์  อุดสาย
 
1. นางบุญนำ  คิ้วดวงตา
2. นางพิชญา  สมดวง
3. นางสาวสกุลรัตน์  บุญสม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาแล 1. เด็กชายณัฐชนน  แก้วสันปูเลย
2. เด็กชายพัชระ  อนันต๊ะ
3. เด็กชายพีรภัทร  วงค์เรือง
4. เด็กชายภูวดล  อุปการะ
5. เด็กชายวีระยุทธ  วรรณวงค์
6. เด็กชายอรรถพล  อินทร์ป่าน
 
1. นายประสงค์  วรรณประเวช
2. นายสุขสันต์  บัวชุม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายชินบุตร  ทิศจิ๋ว
2. เด็กชายธนาธิป  กันทะวงศ์
3. เด็กชายภูมิรพี  สีบัว
4. เด็กชายภูมิวรินทร์  ขัดเรียบ
5. เด็กชายวรพล  สอนลือ
6. นายวัฒนาการ  เงินขาว
7. เด็กชายอนุพล  เณรกุล
8. เด็กชายโภคิน  พนาเจือเพชร
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นางณชนก  ลี้นำ
3. นายสมมาตร  จีนาวุธ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงกรพินธ์  อินตาคำ
2. เด็กหญิงจิรัชยา   ฝั้นแปง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ   ยะวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐนิดา   เขื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงนภัสสร   หนองคาย
6. เด็กหญิงบุษญาภรณ์   วงศ์วารมะโน
7. เด็กหญิงศศิธร  ภาวะหาญ
8. เด็กหญิงสิรินยา   ปะละปิก
9. เด็กหญิงสุภาพร   เครือฟอง
10. เด็กหญิงอริยา   เรือนแจ้
 
1. นายพนมพงค์  วงศ์ทาเครือ
2. นางสวนิต  ภัทรโชควัฒน์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เรืองศรีใส
2. เด็กชายนวพล  ขันดำ
3. เด็กหญิงวริศรา  อาศัยบุญ
4. เด็กหญิงสุวนันท์  สีทน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ลือดี
 
1. นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ
2. นางนิตยา  ตุ้ยเต็มวงค์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร   ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงประกายดาว   สุภมาตรา
3. เด็กหญิงศศิวิมล   เครือบุญ
 
1. นางสาวปราณี  ขจรคำ
2. นางภัทรศรี  บุญสูง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายคงพัฒน์   มอญแก้ว
2. เด็กหญิงณัติฐพร   ตางคำ
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ไชยจิตร
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  วงศ์ชมภู
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เฟื่อนไหล
3. เด็กหญิงภคนันท์  สายปะละ
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  แก้วดี
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  สิทธินวล
 
1. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
2. นางดวงฤดี  ขำมั่น
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วคำมา
2. เด็กชายธนกร   ก๋าอิน
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แปงสาย
2. เด็กหญิงวิภาพร  ปากแคว
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
2. นายพงศกร  บูรณเทศ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฟูชุม
2. เด็กชายจักรภัทร  อิ่มทรัพย์ไพศาล
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
2. นางสาวศุภาภรณ์  บัวกนก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงนัทฐริการ์  สายปะละ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นามสอน
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางไศลทิพย์  วงศ์มณี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แดงประเสริฐ
2. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วลือ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
2. นายณรงศักดิ์  บุญปวน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  คงทน
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
2. นายพงศกร  บูรณเทศ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1. เด็กชายอธิพัฒน์  ประเขียว
2. เด็กชายอนุชา  กงถัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะกัน
2. นางจุไรรัตน์  เวชโช
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. นายนราวิชญ์  เมืองมา
2. นางสาวอักษราภัค  ติ๊บปะละวงค์
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1. เด็กหญิงลินลณี  ปัญโญ
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  สมดวง
 
1. นายบรรจง  บุญมา
2. นางสาวกมลวรรณ  สายปินตา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. นายณัฐพล  เมฆิน
2. นายสุรชาติ   สุวรรณ
 
1. นายภูริช  เกษม
2. นายจักรพงศ์   ไชยคำ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อานุภาพ
2. เด็กหญิงปุณยานุช  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงรวิพร  จะวะนะ
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทะนันชัย
2. เด็กหญิงธนพร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงศศิวิมล  มุสี
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้าปวงคำ
2. เด็กชายปฤษฎาวัตร  สุเม็ง
3. เด็กชายศิวกร  สุเม็ง
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กชายชัยฤทธิ์   ศรีจันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ยนต์นิยม
3. เด็กชายวิชชากร  ยี่พะบาง
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   เทพวัลย์
2. เด็กชายวัลพันภูมิ    แอบครบุรี
3. เด็กชายสุวิจักขณ์    ทิพปง
 
1. นางอนงค์    พิชัยพงค์
2. นายชูชาติ   ธิญญากุล
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนิชานาถ   ฟูตุ้ย
2. เด็กหญิงปิยธิดา   เขียนใจ
3. เด็กหญิงอภัสนันท์   พรหมแพง
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายกฤษณะพล  มาละวัง
2. เด็กชายทักษิณ  กฤษณโสภา
3. เด็กชายวีรพงษ์   สายก้อน
 
1. นายมานะ  ยากองโค
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หม่องมูล
2. เด็กชายพลทัต  สายเครือ
3. เด็กชายพีรภัทร์  แปดทิศ
 
1. นายประการ  ติ๊บประสอน
2. นางมัสยา  ติ๊บประสอน
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายธนากุล  สายจีน
2. เด็กชายธาราเทพ  กิติสอน
3. เด็กชายศุภกิจ  สายจีน
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นางจรรยาภรณ์  พนาเจือเพชร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงชนิสรา  วงศ์ศรีเบอะ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หาญแท้
 
1. นางสาวบุญลอย  มูลน้อย
2. นางภานุมาศ  อินทร์ศรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงจุราภรณ์  สอนดี
2. เด็กหญิงธนัญญา  หล้าปวงคำ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ใจเรือน
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หล้าปวงคำ
5. เด็กหญิงเกษมณี  วังจินา
6. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ใจนันตีะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
2. นางวิภาวดี  ศรีจันทร์
3. นางสาวเบญจพร  จันทราช
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำบิน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศ์ใจคำ
3. เด็กหญิงญาตรี  ศรีฮุย
4. เด็กหญิงตาลทิพย์  แก้วมา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ล่ำรักศรี
6. เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วใบงาม
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางสาวเบญจมาศ  ใจมา
3. นายณัฐนนท์  อุปมัย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงศตกมล  ตาธิมา
3. เด็กหญิงเขมพร  ขจรคำ
 
1. นางสาวอัญชลี  ปูเทพ
2. นางสาวทัศนียา  วงค์เก๋
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถาน้อย
2. เด็กหญิงบุษกร  ชมภูฟู
3. เด็กหญิงอนงค์นุช  ศรีคำภา
 
1. นางกฤษยาภรณ์  ศรีเทพ
2. นางนาฎอนงค์  ปองดอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1. เด็กชายนครินทร์  ดวงมณี
2. เด็กชายรัชชานนท์  สาระวงค์
3. เด็กชายอนุชิต  วาสีมีศักดิ์
 
1. นายนิวัติ  กาบุตร
2. นายธนยศ  สาริบุตร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โมทารัตน์
2. เด็กชายวรากร  ขันธิ
3. เด็กชายวัชรินทร์  จั่นวิชิต
 
1. นางนิตยา  ตุ้ยเต็มวงค์
2. นางสาวดวงศิริ  เครือหงษ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทำพิทำ
2. เด็กหญิงรินรดา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
2. นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี   แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงวริศรา   สุภาเสน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ธรรมเสนา
 
1. นางอรพรรณ  คำวงศ์
2. นางสุกันยา   ปิงแก้ว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กหญิงรัตนา  ทิพชา
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  กระจาย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อุจายะ
 
1. นางลสา  สายทอง
2. นางสุดคนึง  มิตตา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  พลอยประดับ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ทองคำฟู
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี  คำดวง
 
1. นางอรพรรณ  คำวงศ์
2. นางวราลักษณ์  นุชนาฎ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เมืองมา
2. เด็กหญิงนาถชนก   อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงศิริมาศ   บุรี
 
1. นางวรัชยา  ทาชาติ
2. นายชลปภัส  ปัญญาคำ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กชายชัยวัฒน์    คำดวง
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ถาน้อย
3. เด็กหญิงธนวรรณ   กัลพฤกษ์
 
1. นางอรพรรณ   คำวงศ์
2. นางสาวจรินทร   แปงแก้ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายณัฏฐณุชา  สอนสุภาพ
2. เด็กชายนพพร  ใจนันต๊ะ
3. เด็กชายปิยังกูร  บรรจงศรี
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
2. นางกันยา  ลาดปะละ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. นายชนวีร์  ใจนันต๊ะ
2. นายสาริน  อิ่มสะอาด
3. นางสาวสุวารี  วัฒโล
 
1. นางแตง  ห้าวหาญ
2. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
 
162 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงช่อลดา   สุวรรณคุ้ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สุตะพรม
3. เด็กชายนิพพิชฌน์   ปริกเพชร
 
1. นางสาวแววสุดา   สีโฮง
2. นางสาวรัตนาภรณ์   วงค์เรือง
 
163 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงรติมา  มงคลศิลป์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ปิกคำ
3. เด็กหญิงอรญา  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางลัดดา  ทานุชิต
2. นางสาวเฟื่องลดา  หมื่นธรรมชัย
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหล่หิน 1. เด็กหญิงเขลางรัตน์  ไชยมุติ
 
1. นายสมจิตร  ธรรมริตร์
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายภานุ  บรรจงศรี
 
1. นางรุ่งนภา  คำป๊ก
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายนคร  นิติคุณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ติ๊บแสน
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติดา  ศรีเพย
2. เด็กชายกิตติพงค์  โพธิ์รัตน์
3. เด็กชายวัชระ  พนมรัมย์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  โพธิสอน
2. นายสราวุฒิ  โนนันธิ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายทัศไนย  อินต๊ะมูล
2. เด็กชายภาสกร   บุญไทย
3. เด็กชายวีรภัทร   เยี่ยมรัมย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ติ๊บแสน
2. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  วิเชียรกุล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วรุณวัฒน์
 
1. นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน์
2. นางจรรยา  วิญญา
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายธีรนันท์   ใจคำฟู
2. เด็กหญิงสุพรรษา   บัวอ่อน
 
1. นางประกายดาว   โรจน์กิติรัตน์
2. นางสาวนัทธ์หทัย   ยศแก่น
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ปิงวงศ์
 
1. นางสาวดวงพร  ปวงมาลา
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ธรรมเสน
 
1. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล   ใต้สันเทียะ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ติ๊บแสน
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันติ๊บ
 
1. นางจุไรวรรณ  ชมภู
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายพัทธดนย์  อยู่สบาย
 
1. นางสาวแสงจันทร์  การิยา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร์  ใจเรือน
 
1. นางสาวสิรีกานต์  แก้วเตชะ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายเฉลิมศักดิ์  อินต๊ะจันทร์
 
1. นายบงกช  ใจกล้า
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายภานุพล   เถินบุรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณยาพร  ขัดทาน
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาแล 1. เด็กชายอนาวิล  ดวงเดช
 
1. นางสาวธันยธร  ไชยมงคล
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1. เด็กหญิงอทัยรัตน์  ธรรมขันคำ
 
1. นางศุภลักษณ์  คำสุทธิ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงมณีวรรณ   ศรีเฟย
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุเม็ง
 
1. นายสมชาย  ใจนันต๊ะ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ปัญญาคำ
 
1. นางสาวชุติภัทร   เทพสุทะ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายนิติพงศ์  กุลโยธี
 
1. นางเกี๋ยงมา  สิทธิพันธ์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กชายวุัชระ  ประสานทอง
 
1. นางสาวธนฝัน  สุธรรม
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  โคนชัยภูมิ
2. เด็กชายนนทกร  ทองงาม
3. เด็กชายรัชพล  ฮ่อธิวงศ์
4. เด็กชายลัทธพล  อิ่นคำมา
5. เด็กชายศรายุทธ  เตชะวงศ์
6. เด็กชายศุภกิจ  ไล้ทอง
7. เด็กชายอานนท์  จินดาเนตร์
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
2. นายคมสันต์  อุ่นจันทร์
3. นางรุ่งนภา  สอนลือ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงจิราภา  กองภูเขียว
2. เด็กชายนรงค์ฤทธิ์  วิลาศรี
3. เด็กชายพุฒิเมธ  ยิ่งดีเจริญ
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เป็งปก
2. นางจีราภา  จิตตรง
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ   โมขวัญ
2. เด็กชายณภัทร   อินนวล
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  พ่วงปาน
 
1. นางสาวชไมพร  แข่นจันทร์หลวง
2. นางทัศนีย์  ปันวารินทร์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยขุนพล
2. เด็กชายธนากร  ชัยขุนพล
3. เด็กชายอนุวัฒน์  คำภิระแปง
 
1. นางมณีรัตน์  ทองเครือ
2. นางมุกดา  พลหนองคูณ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กาแก้ว
2. เด็กชายพงษ์  ปาระสาร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชื่นบาน
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางดวงจันทร์  จวรรณตูม
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายไพฑูรย์  ทิศจิ๋ว
 
1. นายนพดล  สืบเครือพรม
2. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาคำ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายวรวัฒน์   จัทร์ปัญญา
2. เด็กชายวรเวศ   เมต๊ะ
 
1. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
2. นางสาวศุภิวรา   วิสุทธิ์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายปิยชนม์  หล้าแดงสาย
2. เด็กชายภูวเดช  ฤดีทองเลิศ
 
1. นางสาววาสนา  อิ่มจันทร์
2. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำมา
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายชวกร  คำผง
2. เด็กชายพัสกร  เตจ๊ะสุภา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หล้าปวงคำ
 
1. นายกิตติพงษ์  ถึงสุข
2. นายสมชาย  ใจนันต๊ะ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กชายณภัทร  สุระเดช
2. เด็กหญิงวิชุดา  คำปา
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จิระดา
 
1. นางแสงอรุณ  พรหมเสน
2. นางสาวธนฝัน  สุธรรม