สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา 45 3 1 0 49
2 อนุบาลเสริมงาม 36 3 1 1 40
3 ผาปังวิทยา 18 2 0 0 20
4 ทองทิพย์วิทยา 17 3 1 0 21
5 นายางวิทยา 16 4 5 1 25
6 วังพร้าววิทยา 14 6 1 2 21
7 แม่พุหอรบวิทยา 14 1 1 0 16
8 บ้านเด่น 14 0 0 0 14
9 ชุมชนบ้านจัววิทยา 13 4 1 0 18
10 แม่เชียงรายวิทยา 13 4 0 0 17
11 ศรีลังกาวิทยา 13 3 3 1 19
12 อนุบาลแม่พริก 13 2 1 2 16
13 ห้วยแก้ววิทยา 13 0 0 0 13
14 ต้นธงวิทยา 12 4 0 0 16
15 อ้อมอารีพิทยา 12 2 2 1 16
16 สันโป่งวิทยา 11 4 1 1 16
17 บ้านป่าตาล 10 1 1 0 12
18 บ้านหลุก 10 1 0 0 11
19 แม่ถอดวิทยา 9 1 0 0 10
20 บ้านปางอ้า 9 0 1 0 10
21 เสริมขวาวิทยา 9 0 0 2 9
22 อนุบาลแม่ทะ 9 0 0 0 9
23 อนุบาลเถิน 8 3 0 0 11
24 ศาลาวิทยา 8 2 1 1 11
25 แม่มอกวิทยา 8 1 0 0 9
26 แสลมวิทยา 8 0 1 0 9
27 ห้วยขี้นกวิทยา 7 3 2 0 12
28 ป่าตันวิทยา 7 2 1 0 10
29 ชุมชนบ้านทุ่ง 7 1 1 0 9
30 บ้านนาแก้วประชารัฐ 7 1 0 0 8
31 บ้านแม่พริกบน 7 0 0 1 7
32 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 7 0 0 0 7
33 บ้านเหล่า 7 0 0 0 7
34 บ้านไหล่หิน 7 0 0 0 7
35 อนุบาลสบปราบ 6 2 0 2 8
36 บ้านสองแควใต้ 6 1 0 0 7
37 บ้านแม่ทะ 6 1 0 0 7
38 วังหินวิทยา 6 0 0 0 6
39 บ้านท่าเกวียน 6 0 0 0 6
40 ห้วยมะเกลือวิทยา 5 1 0 0 6
41 กิ่วประชาวิทยา 4 2 1 0 7
42 สบต๋ำวิทยา 4 2 0 0 6
43 บ้านสามขา 4 1 1 0 6
44 บ้านแม่กัวะ 4 1 1 0 6
45 วัดสบแม่ทำ 4 1 0 1 5
46 บ้านสะเลียมหวาน 4 1 0 0 5
47 สุนทรศึกษา 4 1 0 0 5
48 บ้านอ้อวิทยา 4 0 1 0 5
49 แม่วะวิทยา 4 0 0 0 4
50 นาบ้านไร่วิทยา 4 0 0 0 4
51 บ้านทุ่งขาม 4 0 0 0 4
52 ชุมชนบ้านแม่ปุ 4 0 0 0 4
53 บ้านน้ำโทก-หัวดง 3 0 1 0 4
54 บ้านศาลาสามัคคี 3 0 0 2 3
55 บ้านสมัย 3 0 0 0 3
56 นาครัวประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
57 บ้านน้ำหลง 3 0 0 0 3
58 บ้านปงแพ่ง 3 0 0 0 3
59 บ้านนาคต 3 0 0 0 3
60 บ้านปงกา 3 0 0 0 3
61 ชุมชนบ้านท่าแหน 2 1 1 0 4
62 ล้อมแรดวิทยา 2 1 0 0 3
63 วัดนาแก้ว 2 1 0 0 3
64 ชุมชนบ้านมั่ว 2 1 0 0 3
65 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 1 0 0 3
66 บ้านนาดง 2 1 0 0 3
67 บ้านนาเบี้ย 2 0 0 0 2
68 บ้านเวียง 2 0 0 0 2
69 บ้านแม่ทาน 2 0 0 0 2
70 วัดสาแล 2 0 0 0 2
71 ปางกุ่มวิทยา 2 0 0 0 2
72 บ้านทุ่งต๋ำ 2 0 0 0 2
73 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 0 0 0 2
74 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 0 0 0 2
75 บ้านแม่ตั๋ง 2 0 0 0 2
76 วัดนาเอี้ยง 2 0 0 0 2
77 บ้านผาแมว 2 0 0 0 2
78 บ้านกิ่วห้วยเบิก 1 2 0 0 3
79 บ้านอุมลอง (สบปราบ) 1 1 1 1 3
80 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 1 0 0 2
81 บ้านวังยาว 1 1 0 0 2
82 บ้านท่าช้าง 1 0 0 0 1
83 บ้านหลวง 1 0 0 0 1
84 บ้านอุมลอง (เถิน) 1 0 0 0 1
85 บ้านท่าผา 1 0 0 0 1
86 บ้านท่าเวียง 1 0 0 0 1
87 บ้านหัวน้ำ 1 0 0 0 1
88 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 0 0 1
89 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 1 0 0 0 1
90 บ้านแม่เลียง 1 0 0 0 1
91 บ้านแม่ต๋ำ 1 0 0 0 1
92 บ้านแม่หลง-สบจาง 1 0 0 0 1
93 อักษรศิลป์ 1 0 0 0 1
94 บ้านจอมปิง 1 0 0 0 1
95 บ้านดอนธรรม 1 0 0 0 1
96 บ้านดอนไชย 1 0 0 0 1
97 บ้านแม่ผึ้ง 0 2 0 0 2
98 บ้านหนองถ้อย 0 1 1 0 2
99 บ้านบอม 0 1 1 0 2
100 บ้านนาต๋ม 0 1 0 1 1
101 บ้านวัฒนา 0 1 0 0 1
102 บ้านแก่น 0 1 0 0 1
103 บ้านแม่ปุง 0 1 0 0 1
104 บ้านท่า 0 1 0 0 1
105 เพ็ญจิตตพงษ์ 0 1 0 0 1
106 เสริมซ้ายวิทยา 0 1 0 0 1
107 ไตรมิตรสามัคคี 0 1 0 0 1
108 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 0 0 1 0 1
109 บ้านน้ำดิบ 0 0 0 1 0
รวม 578 98 36 21 712