หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 7 28 12
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 18 34 25
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 9 20 13
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 4 8 4
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 3 12 6
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 4 10 7
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 4 3
8 009 โรงเรียนต้นธงวิทยา 16 30 23
9 012 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 21 45 34
10 014 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 3 19 8
11 015 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 4 6 5
12 016 โรงเรียนนายางวิทยา 27 66 42
13 018 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 3 5 4
14 019 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 7 31 13
15 017 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง 0 0 0
16 022 โรงเรียนบ้านจอมปิง 1 2 2
17 024 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1 6 3
18 023 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 3 2
19 033 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 4 10 6
20 034 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 2 40 10
21 032 โรงเรียนบ้านท่า 1 3 2
22 027 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 2 2
23 029 โรงเรียนบ้านท่าผา 1 8 3
24 030 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 0 0 0
25 026 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 6 14 11
26 031 โรงเรียนบ้านท่าเวียง 1 1 1
27 028 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0 0 0
28 035 โรงเรียนบ้านนากวาง 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านนาคต 3 3 3
30 038 โรงเรียนบ้านนาดง 3 6 4
31 039 โรงเรียนบ้านนาดู่ 0 0 0
32 040 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 3 6 4
33 041 โรงเรียนบ้านนาบง 0 0 0
34 042 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 2 3 3
35 036 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 8 21 14
36 043 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 0 0 0
37 045 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1 2 1
38 047 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 3 9 6
39 044 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ 0 0 0
40 046 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 4 9 4
41 048 โรงเรียนบ้านบอม 2 4 3
42 049 โรงเรียนบ้านปงกา 3 8 5
43 143 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 3 6 4
44 050 โรงเรียนบ้านปางอ้า 10 24 13
45 051 โรงเรียนบ้านป่าตาล 13 19 17
46 053 โรงเรียนบ้านผาแมว 2 6 4
47 073 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 1 3 2
48 074 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 2 2
49 075 โรงเรียนบ้านวัฒนา 1 1 1
50 077 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 5 9 7
51 078 โรงเรียนบ้านสมัย 4 9 3
52 080 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
53 079 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 8 14 10
54 081 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 0 0 0
55 082 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 5 5 5
56 083 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา 0 0 0
57 084 โรงเรียนบ้านสันหลวง 0 0 0
58 085 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 6 4
59 086 โรงเรียนบ้านสามขา 6 14 9
60 090 โรงเรียนบ้านหนอง 0 0 0
61 088 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย 2 2 2
62 089 โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง 0 0 0
63 087 โรงเรียนบ้านหนองเตา 0 0 0
64 091 โรงเรียนบ้านหลวง 1 20 5
65 093 โรงเรียนบ้านหลุก 11 29 14
66 092 โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ 0 0 0
67 094 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 1 3 2
68 101 โรงเรียนบ้านอุมลอง (สบปราบ) 5 8 4
69 100 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1 3 2
70 099 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 6 15 10
71 102 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 0 0 0
72 021 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 0 0 0
73 025 โรงเรียนบ้านเด่น 14 28 20
74 076 โรงเรียนบ้านเวียง 2 2 2
75 096 โรงเรียนบ้านเหล่า 8 11 10
76 095 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 0 0 0
77 020 โรงเรียนบ้านแก่น 1 1 1
78 054 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 6 9 9
79 055 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 10 3
80 057 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 2 5 4
81 058 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 3 2
82 061 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 7 17 10
83 062 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 2 8 5
84 063 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 0 0 0
85 064 โรงเรียนบ้านแม่ปุง 1 1 1
86 065 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 2 6 4
87 066 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 8 13 12
88 070 โรงเรียนบ้านแม่วะ 0 0 0
89 069 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 0 0 0
90 071 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 1 1 1
91 072 โรงเรียนบ้านแม่ฮวก 0 0 0
92 056 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 1 3 2
93 059 โรงเรียนบ้านแม่เติน 0 0 0
94 060 โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ 0 0 0
95 067 โรงเรียนบ้านแม่เลียง 1 1 1
96 068 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา 0 0 0
97 052 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 3 5 4
98 097 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
99 098 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 7 8 4
100 103 โรงเรียนปงหลวง 0 0 0
101 104 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 3 7 6
102 105 โรงเรียนป่าตันวิทยา 11 11 11
103 107 โรงเรียนผาปังวิทยา 22 44 33
104 114 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 3 5 4
105 115 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 23 55 34
106 116 โรงเรียนวังหินวิทยา 6 7 7
107 118 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 2 3 2
108 117 โรงเรียนวัดนาแก้ว 4 8 6
109 119 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 0 0 0
110 120 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 7 23 12
111 121 โรงเรียนวัดสาแล 2 7 3
112 122 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 0 0 0
113 123 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 20 41 26
114 125 โรงเรียนศาลาวิทยา 12 15 11
115 126 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 7 41 11
116 127 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 17 26 21
117 133 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 13 31 21
118 134 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 6 9 9
119 132 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 13 29 18
120 139 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 11 21 17
121 135 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 50 127 83
122 136 โรงเรียนอนุบาลเถิน 11 53 20
123 140 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 44 154 82
124 137 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 9 18 15
125 138 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 19 35 28
126 011 โรงเรียนเถิน-ท่าผา 0 0 0
127 129 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 12 19 18
128 130 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1 3 2
129 110 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 10 33 23
130 111 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 16 33 22
131 112 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 9 21 15
132 113 โรงเรียนแม่วะวิทยา 4 10 7
133 109 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 17 42 24
134 131 โรงเรียนแสลมวิทยา 9 30 18
135 010 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 1 2 2
136 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 0 0 0
137 008 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 0 0 0
138 106 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 0 0 0
139 124 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 4 3
140 128 โรงเรียนสุนทรศึกษา 5 17 10
141 142 โรงเรียนอักษรศิลป์ 3 17 6
142 141 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 17 27 19
143 108 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ 1 1 1
รวม 758 1837 1153
2990

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวุฒิการ เมธานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4949-6090 e-mail : Maythanan@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]