หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางพัชรินทร์ อภิชนนันท์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางกุหลาบ เครือวงศ์โรงเรียนวังยาวกรรมการ
3. นางอรวรรณ สายคำฟูโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
4. นางปัทมาวรรณ มาคำวังโรงเรียนท่าโป่งกรรมการ
5. นางสมนึก ทองเกษมโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
6. นางวิไล ธนทรัพย์สมบัติโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางดวงเดือน อินต๊ะชัยโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางลำเดือน เทพแก้วโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางแสงดา ใจกล้าโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางพูลทรัพย์ ม่วงมีโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพยงค์ทอง อภิวงศ์งามโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นางสาวสุมานี เจียมทวีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางณัฎฐา กาวิลเครือโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นางนิภาพร เขื่อนปัญญาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
5. นางกันยา ลาดปะละโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางวัจนา เทิ้มแพงพันธ์โรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางสมพิศ รัตนวิจิตรโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางอาพร เครือดวงคำโรงเรียนบ้านก้อมหนองมุงกรรมการ
4. นางสาวสายใจ พรมปาวงศ์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวระบอบ ด้วงเฟื่องโรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางเกี๋ยงมา สิทธิพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางจินดา ปงคำโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางสาวทัศนียา วงศ์เก๋โรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ มาลีแก้วโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางรัตนา อัศวะสัยโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางกนกวรรณ ขัติยาโรงเรียนแม่กัวะกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายรังสี สุวรรณบุตรโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางบัวเพชร สัญญาเขื่อนโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
3. นางวิลาสินี ไชยคำโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ สมาศิลป์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงพร ปวงมาลาโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชนาฎ โพธิสอนโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
2. นางสุมน อายุวรรณาโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
3. นางยุพิน ศุภรัตช์เศรณีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
4. นางจันทร์แสง ไชยเมืองชื่นโรงเรียนบ้านนาจะลากรรมการ
5. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านบ้า่นแม่พริกบนกรรมการ
6. นางวรัญญา สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ สุจริตโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
2. นางเกษศิรินทร์ ใจรักษาโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
3. นายอัครา ทนันไชยชมภูโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ไชยคันทาโรงเรียนชุมชนบ้านมั่วกรรมการ
6. นางทัศนา พันธ์เจริญโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสายวสันต์ เสนาธรรมโรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นางปราณี ฟูอุดโรงเรียนบ้านจอมปิงกรรมการ
3. นางสาธิตา กิติยาโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นางศรีเนียร เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดสาแลกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี อุดแควโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสายใจ ยอดเมืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
2. นางวิไล เยี่ยมจรรยาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นางปราณี ประสัณลักษณ์โรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางวรัชยา ทาชาติโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสมจิตร ธรรมสอนโรงเรียนวังพร้าว สบเรียงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเดือนฉาย นิลสวิทโรงเรียนนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางนุภารัตน์ สุริยะโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางธันย์นิชา ตันแดงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี แสงภักดีโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดกรรมการ
5. นางนิตยาพร บังคมเนตรโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายจักรแก้ว นิลสวิทโรงเรียนบ้านจู้ดกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย ชุมภูโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
3. นายเสถียร ปัญญาสีห์โรงเรียนบ้านน้ำโจ้กรรมการ
4. นางปวีณา ขัดทานโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางระเบียบ ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางวริศา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางชโลบล แลกันทะโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
2. นางสาวมยุรี เทือกตาโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
3. นางเย็นจิต มุ่งเหมยโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
4. นางมาลัย ลาดจันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านปงหลวงกรรมการ
5. นางสมจิต อุปดีโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางเกวลี เต็งรัตน์ล้อมโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นายวิทยา ชัยวิลยศโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
4. นายบงกช ใจกล้าโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นางจริยา มังป๋องโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัทรา กาวีนาโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นางอัจฉรา ชุมภูโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
3. นายอัครา ทนันไชยชมภูโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางลัดดา ประไพย์โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดกรรมการ
6. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอัมภา อินธาราทิพวงศ์โรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
2. นางเบญจนันท์ สืบสุยะโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กัญญาเทพโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางวราพร มหาไม้โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นายบุญราช วังเวียงโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางแตง ห้าวหาญโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวุฒิพงศ์ สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
2. นางศรินญา เทพแก้วโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นางสุทินีย์ แปงสนิทโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เป็งคำวันโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นางดรุณี ปัญญาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
6. นางกฤษณา ใจดีโรงเรียนบ้านวัฒนากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพินญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
2. นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์โรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นายอรรณพ หลีแก้วเครือโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วปาเฟือยโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นางชนัฐภรณ์ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ ทิน้อยโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทวรรณ ปัญญาสีห์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายวัชระ อภิภูลทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสาวกุลทิพย์ เครือคำอ้ายโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
4. นางอัญชลี คำเฟื่องฟูโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
5. นายวัชรพันธ์ โกหลั่นโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประไพย์ ดวงบุรงค์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
2. นางสาววิยะดา จันทร์โรจน์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ขุนเงินโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
4. นายสมเกียรติ แก้วปินตาโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เป็นแผ่นโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
6. นางศิริจันทร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านวัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประไพ ดวงบุรงค์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
2. นางสาววิยะดา จันทน์โรจน์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วปินตาโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน ขุนเงินโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เป็นแผ่นโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
6. นางศิริจันทร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านวัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวัชรพันธ์ โกหลั่นโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงคราญ หลวงเขียวโรงเรียนเถินท่าผากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
4. นางวราภรณ์ อินทรวิจิตรโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
5. นางสรวีย์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
6. นางสาวปจรีย์นัฐ ท่าจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพันธ์ โกหลั่นโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
2. นางสาวนงคราญ หลวงเขียวโรงเรียนเถินท่าผากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
4. นางวราภรณ์ อินทรวิจิตรโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
5. นางสรวีย์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
6. นางสาวปจรีย์นัฐ ท่าจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ จงลักษมณีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวว่านศิณา นาต๊ะโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
3. นางณิชากร สมพมิตรโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
4. นายวิศเวศ เด่นศิริกุลโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางแสงดาว บุญมาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวชนากานต์ บ่มผิวโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเกษม สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นายอรุณ คำสอนโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นายวัลลพ ใจรักษาโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
4. นางอังคณา พุ่มพวงโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางสุวพร พันธุ์สุภาโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางธวชินี มาหล้าโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
2. นางกมลวรรณ สายปินตาโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางสาวชนมณี อินวันโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นายสถิต ศรีรุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นายอานนท์ สมพมิตรโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
6. นางภัทรา วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านป่าแขกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนิตย์รดี รัตนาโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
2. นางเจียมจิต ปรารถนาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สุกใสโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางสุพรรณิการ์ เครือพรมมินทร์โรงเรียนบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
5. นางอรอนงค์ วิโรจน์ศศิธรโรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญราช วังเวียงโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
2. นางเกวรี โยธาวุฒิโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
3. นางพิชชาพร งามจำโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
4. นางนันทรัตน์ อุ่นจันทร์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางอัมภวัน คำไทยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
6. นายพงษ์พันธ์ สุขถาโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจำเรียง จิระโพธิ์โรงเรียนวัดหาดปู่ด้ายกรรมการ
2. นางอรทัย ชัยวิลยศโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
3. นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางโสภา ป้องมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางอรชร มูลศรีโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
2. นางวารุณี วงศ์เขียวโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุบล คำฟูโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ ลาภะกุลโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นางกฤษยาภรณ์ ศรีเทพโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา เครือคำโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร ติ๊บปาละวงศ์โรงเรียนบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายสมชาย วงศ์น่านโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางอำไพ ลินใจโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ จวรรณตูมโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นางสาววณิชญา กามะโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร จีปนโรงเรียนบ้านแม่ตั๋งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนัยนา เทพนามวงค์โรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
2. นางบุญนัด ขุนเสถียรโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
3. นายรัชตา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ แว่นนนท์โรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภาพร รจิตแก้วโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางฤทัยวรรณ ชัยเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายบุญนพดล แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ เถาปัญญาโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางพรจนา มีเดชโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางณัฐนิชา ศรีรุวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
5. นางณิชาพัฒน์ ธิติพัฒนวิทย์โรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
6. นางสาวขวัญฤทัย ผมจันทร์โรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี คำทาโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
2. นางสาวพรรณรมณ ภิระโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งนภา คำป๊กโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางแสงเดือน พุทธศรีโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
5. นางศรีวรรณ์ ขัดชุ่มแสงโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
6. นายธนพล กายะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายจรัล รัตนศุภสิริโรงเรียน้านนากวางกรรมการ
2. นางวาสนา หิรัตนพันธ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวเจษฎาภรณ์ จอมแก้วโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
4. นางสาวธีราพร บุญมาวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
5. นายตันตริน สืบปัญญาโรงเรียนบ้านปางอ้ากรรมการ
6. นางสาวปริศนา กันกาโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชิววพร เสริมสมโรงเรียนวชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
2. นางไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์โรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณรมณ ภิระโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
4. นางเมฑิณี เมืองเดชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลปนา อินปันใจโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ ตุ้ยเขียวโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา บัวนุ่มโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
2. นายสุวรรณ จงลักษมณีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอาไพพรรณ จันทราชโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางสุปราณี เดี่ยวสันติกุลโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอำพร คำแหงโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
6. นางอนงค์ พิชัยพงค์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญฉาย ธรรมะโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
2. นายธวัชชัย ปัญญาคำโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิชัย วงศ์เขียวโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
4. นางสาววิลัยพร ขันคำโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นายรัชตา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นางสุบิน อินตาโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางวาสนา หิรัตนพันธ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นายสิทธิโชค สุขวิสิทธิ์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ ใหม่กันทะโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ษร โพธิยองโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
5. นายนพดล ปัญญาสีห์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ลาภะกุลโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางมณฑาทิพย์ คำปนโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
2. นางณัฐณิชา ศรีรุวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
3. นางอำพร คำแหงโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางสุบิน อินตาโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
5. นางสาวโสภา กุลาวงศ์โรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นางสาวจันทร์แก้ว ปัญญาเรืองโรงเรียนบ้านแม่ตั๋งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางจุฑามาศ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เสรีวงศ์โรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
3. นางสมนึก ทองเกษมโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บัวนุ่มโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ปะละวันนาโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
6. นางโสภา ป้องมาโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ฟูปลูกโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางพัชริยา ศรีธิพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
3. นายจำเรียง จิระโพธิ์โรงเรียนวัดหาดปู่ด้ายกรรมการ
4. นายรัชตา ศรีวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นายธวัชชัย ปัญญาคำโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลพร ขันคำโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ไชยคำโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
2. นายวิทยา เมธาวงศ์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
3. นางอนงค์ พิชัยพงษ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นายสมชาย วงศ์น่านโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางสาวเกษร จิวเดชโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
6. นางกฤษยาภรณ์ ศรีเทพโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญนพดล แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านสองแควใต้กรรมการ
2. นางศิริจันทร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านวัฒนากรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ปรากฎโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินจุ้มสายโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญฉาย ธรรมะโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปริศนา กันกาโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์โรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางเครือฟ้า กาญจนเลิศวิไลโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
3. นายประสงค์ วรรณประเวชโรงเรียนวัดสาแลกรรมการ
4. นางฤทัยวรรณ ชัยยะเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นายนิกร หน่อแก้วโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์โรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางเครือฟ้า กาญจนเลิศวิไลโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
3. นายประสงค์ วรรณประเวชโรงเรียนวัดสาแลกรรมการ
4. นางฤทัยวรรณ ชัยยะเกิดโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นายนิกร หน่อแก้วโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมินตรา ก๋าเงินโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นางสุพรรณ วงศ์คีนีโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
3. นางดวงใจ สุรินทร์โรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
4. นายยก มิ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นายนพดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นายวีรพงษ์ คำภิระยศโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ อินทรวิจิตรโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางอรวรรณ กองวงศ์โรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
3. นางลมัย คำภีระโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางอรพิน ธนะสารโรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย สุยะตาโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นางวลัยรัตน์ จินตกสิกรรมโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
3. นายวิวัฒน์ วงศ์ปันติโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอารีย์ คำแสนโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
5. นางสมพร อินคำโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ชัยเมืองมูลโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือกรรมการ
2. นางละออ คันธวงศ์โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางวราภรณ์ มณีจันทราโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ นิ่มสุวรรณโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
6. นายกิติคุณ ธรรมวันทาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางรวิสรา บุญทาหอมโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
2. นางพิชชาภรณ์ อ้นน้อยโรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋นกรรมการ
3. นายสิทธิโชค สุขวิสิทธิ์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นายกิตติคุณ ธรรมวันทาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
5. นางนิสงค์ สายสุวรรณโรงเรียนบ้านบอมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุพร คำกัมพลโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ ติ๊บประสอนโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา วงษ์วันโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
4. นายเกษม ขันตรีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นายนพดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสุพร คำกัมพลโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ ติ๊บประสอนโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา วงษ์วันโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
4. นายเกษม ขันตรีโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นายนพดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเรืองวิไล ประเวชโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
2. นางวราภรณ์ นิยมพงษ์วิรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ แสนตาโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
4. นางลักขณา เดชะหล่อโรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
5. นางปณิชา คันธชุมภูโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสาวอังศุริน สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเรืองวิไล ประเวชโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
2. นางวราภรณ์ นิยมพงษ์วิรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ แสนตาโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
4. นางลักขณา เดชะหล่อโรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
5. นางปณิชา คันธชุมภูโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสาวอังศุริน สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพรัตน์ ธัมสีโรโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางปณิชา คันธชุมภูโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นางกฤติกา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
4. นางลักขณา เดชะหล่อโรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
5. นางสาวนิชนันท์ ปะระวรรณาโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
6. นางสุนันทณี กันทวังโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริพร วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
2. นางภัทรา วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านป่าแขกรรมการ
3. นางชวนพิศ คำวาสโรงเรียนบ้านสองแคว(เถิน)กรรมการ
4. นางศรีลา นางทินโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดกรรมการ
5. นางพูลทรัพย์ ม่วงมีโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
6. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริพร วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
2. นางภัทรา วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านป่าแขกรรมการ
3. นางชวนพิศ คำวาสโรงเรียนบ้านสองแคว(เถิน)กรรมการ
4. นางศรีลา นางทินโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดกรรมการ
5. นางพูลทรัพย์ ม่วงมีโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
6. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนา ท้าวยศโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
2. นายนพดล ยศเรืองศรีโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
3. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณโรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
4. นางพนมพร กาวีโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
5. นางชัญญานุช อิ่นคำมาโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
6. นางวิภาวดี มิ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระเอกรินทร์ วชิรธัมโมโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
2. พระอาจารย์วิทิยา สิริปัญโญโรงเรียนศรีสุนทรลีลวิสุทธิ์กรรมการ
3. พระพรชัย อริญชโยโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ไทยสมัครโรงเรียนชุมชนบ้านมั่วกรรมการ
5. นายสุเทพ สุนันทะโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ศรี วิรุณวราทิพย์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
2. นายนิวัติ ปิงใจโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
3. นางดวงปราณ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านปงหลวงกรรมการ
4. นายภาคภูมิ นำนนท์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นายประุวิทย์ จิ้นดารัตน์โรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
6. นายปรีชา สุยะคำวงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ศรี วิรุณวราทิพย์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
2. นายนิวัติ ปิงใจโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
3. นางดวงปราณ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านปงหลวงกรรมการ
4. นายภาคภูมิ นำนนท์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นายประวิทย์ จินดารัตน์โรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
6. นายปรีชา สุยะคำวงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทัศนะ วิรุณวราทิพย์โรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
2. นางจินตกานต์ เสานอกโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายิอภิชาติ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
4. นายภาคภูมิ นำนนท์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิพงศ์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
6. นายปราโมทย์ มีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพรหมมิฬ ยะนะโยโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร หิรัตนพันธ์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ การิยาโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
5. นายสมมาตร จีนาวุธโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
6. นางชินภัคร สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ สายคำฟูโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อุดแควโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นายจรวน ใจแสนโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
6. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ สายคำฟูโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อุดแควโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นายจรวน ใจแสนโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
6. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นางชลลดา คนซื่อโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
3. นางอรวรรณ สายคำฟูโรงเรียนบ้านผาแมวกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อุดแควโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นายจรวน ใจแสนโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
6. นายวิเชียร ศุภศรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นายสมิทธิศักดิ์ อินทะเสนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
3. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ พุทธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นายสมิทธิศักดิ์ อินทะเสนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
3. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นางสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
6. นายชัยวัธน์ ุพุทธวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเจริญ เรืองจิตต์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นายสมิทธิศักดิ์ อินทะเสนโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
3. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน อบหอมโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
6. นายชัยวัธน์ พุทธวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ต้นปลูกโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายพลเจต จอมวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำโจ้กรรมการ
4. นางรุจิราวรรณ ใหม่ตันโรงเรียนแม่วะเด่นชัยกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
7. นายจิระภักดิ์ ลือเมืองโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ต้นปลูกโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายพลเจต จอมวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำโจ้กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ตะสะโรงเรียนบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
5. นางรุจิราวรรณ ใหม่ตันโรงเรียนแม่วะเด่นชัยกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต่ำกรรมการ
3. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต่ำกรรมการ
3. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวัชรียา ใจสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นายสมาน คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต่ำกรรมการ
3. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ บังเมฆโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นางละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
3. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางทัศนา วัจนประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นายจรัญ อินว่านโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสิรฐโรงเรียนบ้านศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
2. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
3. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
4. นางสมศรี คำภีระแปงโรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการ
5. นายปริญญา กลั่นตาโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
6. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นางสมศรี คำภีระแปงโรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการ
4. นายปริญญา กลั่นตาโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
5. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางอำพร พรมเรืองโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
2. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
3. นางสาวมนทิรา ไชยสารโรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
4. นางสมศรี คำภีระแปงโรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการ
5. นายปริญญา กลั่นตาโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
6. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นายจินพัชญ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ กันทะวงศ์โรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นายภาณุพันธ์ แก้วมูลโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลา พันธ์คำเกิดโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายนิวัตน์ ปิงใจโรงเรียนบ้านดอนธรรมกรรมการ
2. นายปรีชา สุยะวงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
3. นางจินตกานต์ เสานอกโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ศรี วิรุณวราทิพย์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายนภดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ดวงใจโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายนภดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ดวงใจโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายนภดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นายสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ดวงใจโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา จันทราชโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายนภดล แก้วฉายโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายสมัย สานอินจักร์โรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ดวงใจโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงษ์ เทพอาภาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ลามาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เป็งบังวันโรงเรียนแม่เลียงพัฒนากรรมการ
5. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นางแตง ห้าวหาญโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงษ์ เทพอาภาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ลามาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เป็งบังวันโรงเรียนแม่เลียงพัฒนากรรมการ
5. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นางแตง ห้าวหาญโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงษ์ เทพอาภาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ลามาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เป็งบังวันโรงเรียนแม่เลียงพัฒนากรรมการ
5. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นางแตง ห้าวหาญโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงษ์ เทพอาภาโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ลามาโรงเรียนอ้อมอารีพิทยากรรมการ
4. นายยุรนันท์ เป็งบังวันโรงเรียนแม่เลียงพัฒนากรรมการ
5. นางสายหยุด ธนสิทธิ์สุนทรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นางแตง ห้าวหาญโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางลลิตา จุมดวงโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางพิชญาภา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางลลิตา จุมดวงโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางพิชญาภา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางลลิตา จุมดวงโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางพิชญาภา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางลลิตา จุมดวงโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี อองกุลนะโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางพิชญาภา กาญจนัมพะโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวระตินุช หนูเครือโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ นุชนาฎโรงเรียนบ้านป่าแขกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวระตินุช หนูเครือโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ นุชนาฎโรงเรียนบ้านป่าแขกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวระตินุช หนูเครือโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ นุชนาฎโรงเรียนบ้านป่าแขกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวระตินุช หนูเครือโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสงวน ทิฐธรรมโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ นุชนาฎโรงเรียนบ้านป่าแขกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นายจินพัชญ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย เทพนามวงศ์โรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายธีรพล หมื่นโฮ้งโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นายจินพัชญ์ ปัทมแก้วโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ อินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
2. นางธวชินี มาหล้าโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
3. นางยุพิน ศรีสมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ถาน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา)กรรมการ
5. นางจินตนา ใจตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ ด่านจรูญโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
2. นางธวชินี มาหล้าโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
3. นางยุพิน ศรีสมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ถาน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา)กรรมการ
5. นางจินตนา ใจตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ ด่านจรูญโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
2. นางนางมยุรี ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
3. นางยุพิน ศรีสมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
4. นางนาฎอนงค์ หมุดปินโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
5. นางจินตนา ใจตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ ด่านจรูญโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์โรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
2. นางมยุรี ทองประเสริฐโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
3. นางยุพิน ศรีสมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองถ้อยกรรมการ
4. นางนาฎอนงค์ หมุดปินโรงเรียนวัดสบแม่ทำกรรมการ
5. นางจินตนา ใจตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ ด่านจรูญโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไชยวุฒิ บุญยะโสกัณฑ์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายไชยวุฒิ บุญยะโสกัณฑ์โรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูศรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงโรงเรียนบ้านปงกากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรี บุญส่งโรงเรียนเทศบาล5 บ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
2. นายอิสระ ศิริวงค์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Wu Leiโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายอิสระ ศิริวงค์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Wu Leiโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชรี บุญส่งโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนภูมิ สุรงครัตน์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
2. นายสุจิณ เกตุสุภะโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
3. นายบรรเจิด ดวงบุรงค์โรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นายภาคภูมิ นำนนท์โรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นายมนัส จันทร์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสมจิตร ธรรมริตร์โรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
7. นางจินตกานท์ เสานอกโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นางสาววิยะดา จันทร์โรจน์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ศรี สืบศรีวิชัยโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นายสงัด แก้วพรมงามโรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดงกรรมการ
4. นางดวงปราณ เกตุแก้วโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ คำกัมพลโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายพรหมมิฬ ยะนะโยโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
7. นายมานัด ไชยแก้วโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ เครือปัญญาโรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ คิ้วดวงตาโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นายธีรเดช ศิริคำน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายปิยะพงศ์ หมุดปินโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายนุสาคร ปันปวงโรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงจันทร์ การิยาโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร หิรัตนพันธุ์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
3. นายสมมาตร จีนาวุธโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงจันทร์ การิยาโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร หิรัตนพันธุ์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
3. นายสมมาตร จีนาวุธโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวระบอบ ด้วงเฟื่องโรงเรียนบ้านน้ำหลงกรรมการ
2. นางอัจฉรา ชุมภูโรงเรียนอนุบาลเถินกรรมการ
3. นางอรุณี ปินตาปลูกโรงเรียนบ้านจอมปิงกรรมการ
4. นางวรัชญา แก้วปินตาโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางมิ่งขวัญ สมาศิลปิ์โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นางแสงจันทร์ สุขกรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ทะกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเกษศิรินทร์ ใจรักษาโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นางสายทิม นนท์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านอุมลองกรรมการ
3. นางวันดี เขื่อนสอนโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางบัวชุม ประเสริฐโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
6. นางแสงเทียน วงศ์บาตรโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงจันทร์ การิยาโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพร หิรัตนพันธุ์โรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
3. นายสมมาตร จีนาวุธโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐวุฒิ ิอินต๊ะกันโรงเรียนบ้านนาเบี้ยกรรมการ
2. นางสาววิริยา พะยอมโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสุดาดวง วงศ์ราษีโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
4. นางสาวกุณฑล พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนพดล สืบเครือพรมโรงเรียนบ้านปางอ้ากรรมการ
2. นายพิษณุ กล้าณรงค์กรโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุภาสอนโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายอนิรุทธ์ แสงเงินโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เรียงกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ยินดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายเอกวิทย์ ชัยลังกาโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุภาสอนโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายสุวิทย์ ตับไวโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนลินดา ด่านอินถาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ยินดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนลินดา ด่านอินถาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ยินดีโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางสาววิริยา พยอมโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
4. นายบรรจง บุญมาโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางนารินทร์ มากบุญโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
4. นายบรรจง บุญมาโรงเรียนบ้านแม่ทานกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ทันใจโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางศิริญญา คำฟูโรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋นกรรมการ
2. นางสาววิริยา พะยอมโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุภาสอนโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
4. นางสาวกุณฑล พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ กอบัวโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุยะลังกาโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ จันทร์ดวงโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ กอบัวโรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายเอกชัย จันทราชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ จันทร์ดวงโรงเรียนบ้านทุ่งขามกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ บุญสมปานโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางจิตติมา ก๋าทองโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางวรารัตน์ ศิริชุ่มโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
4. นายเศรษฐวุฒิ คัมภีพิทักษ์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นางศรีนภา ขนานไขโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวศรีรุ้ง สุทธิรินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรีรุ้ง สุทธิรินทร์โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)กรรมการ
5. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายอดิเทพ ธิวงศ์สายโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูริช เกษมโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
6. นายสฤษฎิชัย ยะโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ ไชยคันธาโรงเรียนบ้านมั่วกรรมการ
2. นางณิชาพัฒน์ ธิติพัฒนวิทย์โรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ วงศ์ตาโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์โรงเรียนชุชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นางสาวบัวจันทร์ บุญสมโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญวรรณ ฟูลันตองโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ไชยคันธาโรงเรียนบ้านมั่วกรรมการ
2. นางณิชาพัฒน์ ธิติพัฒนวิทย์โรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ วงศ์ตาโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์โรงเรียนชุชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นางสาวบัวจันทร์ บุญสมโรงเรียนแม่มอกวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ ฟูลันตองโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิชัย น้อยสะปุ๋งโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
2. นายเกษม กาวิโลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวสาเรศ กันทะสรโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นางสุนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นางสุพิณญา วงศ์ทาเครือโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
6. นางสมคิด ไทยสมัครโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิชัย น้อยสะปุ๋งโรงเรียนบ้านแม่กัวะกรรมการ
2. นายเกษม กาวิโลโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวสาเรศ กันทะสรโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นางสุนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นางสุพิณญา วงศ์ทาเครือโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
6. นางสมคิด ไทยสมัครโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเสงี่ยม คำดีโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
2. นางสมถวิล ไชยชะนะโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางพริ้งเภา อินตามาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
5. นางสมจิตร อุปดีโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม คำดีโรงเรียนบ้านไหล่หินกรรมการ
2. นางสมถวิล ไชยชะนะโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางพริ้งเภา อินตามาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
5. นางสมจิตร อุปดีโรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
6. นางเกษร สิงห์ชัยโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมโชค คำแสนโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
2. นางพัฒนา อินทะปัดโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวจรรยาภรณ์ พนาเจือเพชรโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมพิศ อุบลศรีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสุมารัช คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางสาวเมฑิณี เมืองเดชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค คำแสนโรงเรียนบ้านนาคตกรรมการ
2. นางพัฒนา อินทะปัดโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวจรรยาภรณ์ พนาเจือเพชรโรงเรียนแสลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมพิศ อุบลศรีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางสุมารัช คำปวนโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางสาวเมฑิณี เมืองเดชโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธนยศ สาริบุตรโรงเรียนบ้านอุมลอง(เถิน)กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อินยาศรีโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นายนิกร อุดแควโรงเรียนบ้านอุมลอง(สบปราบ)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัชนี ยะอินทร์โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
5. นายจักรแก้ว นิลสวิทโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
6. นางสาวนิชนันท์ ปะระวรรณาโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธนยศ สาริบุตรโรงเรียนบ้านอุมลอง(เถิน)กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อินยาศรีโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
3. นายนิกร อุดแควโรงเรียนบ้านอุมลอง(สบปราบ)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัชนี ยะอินทร์โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
5. นายจักรแก้ว นิลสวิทโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
6. นางสาวนิชนันท์ ปะระวรรณาโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางนงคราญ ลังกาดีโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นางเบญจา อภิชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางนงคราญ ลังกาดีโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยะเปียงโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางผาสุก ปันคำโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นางเบญจา อภิชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางธิดาภรณ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
2. นางสุภิญญา กาจนะคงคาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางคนึงนิจ อยู่แจ่มโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางชโลบล แลกันทะโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
5. นางปิยฉัตร เสียงดีโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
6. นางนาฎอนงค์ ปองดองโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร เสียงดีโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
2. นางธิดาภรณ์ สุนทรวาทีโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
3. นางคนึงนิจ อยู่แจ่มโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นางชโลบล แลกันทะโรงเรียนสบต๋ำวิทยากรรมการ
5. นางนาฏอนงค์ ปองดองโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางสุภิญญา กาจนะคงคาโรงเรียนปางกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
2. นางอาภรณ์วรรณ พิรุณกลโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
3. นางพูลศรี สร้อยสุวรรณโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นางบุญเยี่ยม ฐิติศาสตร์โรงเรียนบ้านดานงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร แสงแก้วโรงเรียนบ้านแก่นกรรมการ
2. นางบุญเยี่ยม ธิติศาสตร์โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางอาภรณ์วรรณ พิรุณกลโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
4. นางพูนศรี สร้อยสุวรรณโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นางสุดคะนึง มิตตาโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ทามณีวรรณโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นางวันทนา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
3. นางสาวพัชรีย์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางณัฏฐา กาวิลเครือโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสมควร บุญเลิศโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
6. นางวิไล ขัดผาบโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ทามณีวรรณโรงเรียนแม่วะวิทยากรรมการ
2. นางวันทนา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
3. นางสาวพัชรีย์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางณัฏฐา กาวิลเครือโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางสมควร บุญเลิศโรงเรียนบ้านสันป่าเปากรรมการ
6. นางวิไล ขัดผาบโรงเรียนบ้านท่าผากรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางดารา บริราชโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
2. นางลัศณียา นามะเสนโรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
3. นางอิ่มเอม จ๊ะปินโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
4. นางพิกุล สระทวงจันทร์โรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
5. นางจิตตินันท์ ตุ้ยหล้าโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวมยุรี ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพัชยา เครืออินต๊ะโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่โรงเรียนวัดนาเอี้ยงกรรมการ
3. นางนิชกานต์ เพชรสำแดงโรงเรียนป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา ตาธิโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางชนิกา แก้วมณีโรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะกรรมการ
6. นางสายรุ้ง ปิงวังโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสันทะนา อ้วนใสโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นางปราณี ประสันลักษณ์โรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางศรีสวาท ศรีสดโรงเรียนนาจะลากรรมการ
4. นางวิภาวดี ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
5. นางสาวนันท์นรี แก้วดำโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิตประภา วงศ์เขื่อนแก้วโรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอัมรินทร์ บุญอเนกโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
2. นางสุพร หมื่นตาบุตรโรงเรียนบ้านน้ำโจ้กรรมการ
3. นางทองศรี ปากาศโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นางธมลวรรณ มณีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางศุภัคภางค์ มุงเมืองโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
6. นางสาวพัชรันทร์ แก้วเตชะโรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา วิญญาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์นภา มาลัยโรงเรียนวังหินวิทยากรรมการ
2. นางจรรยา วิญญาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางอรพิน ธนสารโรงเรียนวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
4. นางเครือฟ้า กาญจนเลิศวิไลโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
5. นางทองศรี ปากาศโรงเรียนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางสุนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอาทิตยา มะโนปิงโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางจำเรียง ยศบุญเรืองโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจางกรรมการ
3. นางภัชรญา จันทร์ใสโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุภาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
2. นางอัมภวัน คำไทยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุญชญา มณีกาศโรงเรียนศาลาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุลีพร อุปรีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ สุจริตศาลาวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ศรี วิรุณวราทิพย์โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพรอำไพ วงศ์เรือนโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ ตุ้ยเขียวโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจวัลย์ ตาเขียววงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางศรัณย์พร ตระกูลดลโรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
4. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันแก้ว มาน้อยโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางจุรีย์พร แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นางสาวสุลีพร อุปรีโรงเรียนอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เก่งสาริกันโรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางพวงพร เรืองคำโรงเรียนอนุบาลเสริมงามกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางอินทิอร ถิระโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
4. นายจเร บุรีโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นางจุไรวรรณ ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิรีกานต์ แก้วเตชะโรงเรียนชุมชนบ้านจัวกรรมการ
3. นางสุกันยา ปิงแก้วโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นางวีณา จันยอดโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
5. นางสาวนกน้อย ปิกก่ำโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางอินทิอร ถิระโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
4. นายจเร บุรีโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นางจุไรวรรณ ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิรีกานต์ แก้วเตชะโรงเรียนชุมชนบ้านจัวกรรมการ
3. นางสุกันยา ปิงแก้วโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นางวีณา จันยอดโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
5. นางสาวนกน้อย ปิกก่ำโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางอินทิอร ถิระโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
4. นายจเร บุรีโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นางจุไรวรรณ ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิรีกานต์ แก้วเตชะโรงเรียนชุมชนบ้านจัวกรรมการ
3. นางสุกันยา ปิงแก้วโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นางวีณา จันยอดโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
5. นางสาวนกน้อย ปิกก่ำโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางอินทิอร ถิระโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
4. นายจเร บุรีโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นางจุไรวรรณ ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิรีกานต์ แก้วเตชะโรงเรียนชุมชนบ้านจัวกรรมการ
3. นางสุกันยา ปิงแก้วโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นางวีณา จันยอดโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
5. นางสาวนกน้อย ปิกก่ำโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะโรงเรียนบ้านแม่เลียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางอินทิอร ถิระโสภณโรงเรียนวัดนาแก้วกรรมการ
4. นายจเร บุรีโรงเรียนบ้านฮ่องห้ากรรมการ
5. นางจุไรวรรณ ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
6. นางชินภัค สิทธิวงศ์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐ์ฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิรีกานต์ แก้วเตชะโรงเรียนชุมชนบ้านจัวกรรมการ
3. นางสุกันยา ปิงแก้วโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นางสุวพร พันธ์สุภาโรงเรียนกิ่วประชาวิทยากรรมการ
5. นางวีณา จันยอดโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
6. นางสาวนกน้อย ปิกก่ำโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนผาปังวิทยากรรมการ
2. นางแสงดาว ชนะพยัคฆ์โรงเรียนบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
4. นางศรัณย์พร ตระกูลดลย์โรงเรียนห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววริสรา มาโชคโรงเรียนบ้านปงแพ่งกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางสุจิรา สร้อยเงินโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา สังวาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
4. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ตาลมูลโรงเรียนบ้านอุมลอง(สบปราบ)กรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ ตาเขียววงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางสุจิรา สร้อยเงินโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
3. นางสาวรัตนา สังวาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
4. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาริฉัตร ตาลมูลโรงเรียนบ้านอุมลอง(สบปราบ)กรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ ตาเขียววงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุจิรา สร้อยเงินโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สังวาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ตาลมูลโรงเรียนบ้านอุมลอง(สบปราบ)กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ตาเขียววงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจิรา สร้อยเงินโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สังวาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ตาลมูลโรงเรียนบ้านอุมลอง(สบปราบ)กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ตาเขียววงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางนพารัตน์ ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายสมเด็จ สุขแว่นโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางนพารัตน์ ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายสมเด็จ สุขแว่นโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นายสมชาย ใจนันต๊ะโรงเรียนบ้านเด่นกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางนพารัตน์ ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายสมเด็จ สุขแว่นโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางนพารัตน์ ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายสมเด็จ สุขแว่นโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
6. นางศรีวรรณ คุณสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุจิรา สร้อยเงินโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สังวาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ตาลมูลโรงเรียนบ้านอุมลอง(สบปราบ)กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ตาเขียววงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจิรา สร้อยเงินโรงเรียนบ้านเวียงกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สังวาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางสาวละอองศรี เรือนทองโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ตาลมูลโรงเรียนบ้านอุมลอง(สบปราบ)กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ตาเขียววงศ์โรงเรียนต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
3. นายสราวุฒิ โนนันธิโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววาสนา เครือวงศ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
3. นายสราวุฒิ โนนันธิโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววาสนา เครือวงศ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
3. นายสราวุฒิ โนนันธิโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววาสนา เครือวงศ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
3. นายสราวุฒิ โนนันธิโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววาสนา เครือวงศ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
3. นายสราวุฒิ โนนันธิโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววาสนา เครือวงศ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ พุ่มแก้วโรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
3. นายสราวุฒิ โนนันธิโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววาสนา เครือวงศ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางนพารัตน์ ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายสมเด็จ สุขแว่นโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเลอพงษ์ แก้วคำน้อยโรงเรียนวังพร้าววิทยากรรมการ
2. นายสุคนธ์ สิทธิแปงโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางนพารัตน์ ศรีสองเมืองโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
4. นายสมเด็จ สุขแว่นโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางสุนีย์ ไฝเครือโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวุฒิการ เมธานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 08-4949-6090 e-mail : Maythanan@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]