รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1. เด็กหญิงอรอุมา  สันอุดร
 
1. นางนิรุชา  จำฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หอม
 
1. นางกุลภา  เเก้วอรุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กชายคมสัน    ไชยวงศ์
 
1. นางรัตนา   ขันธพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงอลิษา  เครือทิพย์
 
1. นางฟองจันทร์  อินทวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  วังมูล
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล้าวงศ์
 
1. นางสาวเมทินี  กาวิละมูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 1. เด็กหญิงปิ่นพลอย  ลอยธง
 
1. นางจินดา  กันยะพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 1. เด็กหญิงธิดานันท์  แซ่จ๋าว
 
1. นางจำเนียร  เทพา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรมหมพร  พุธมา
 
1. นางรมิดา   ธนาธิปศิริสกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตรพัตรา  อิ่นแก้วน่าน
2. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์ลังกา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เทพสืบ
 
1. นางสุกัญญา  ไหวคิด
2. นางสาวเมทินี  กาวิละมูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โชติชุตินันท์
2. เด็กหญิงวริศรา   ใจคำ
3. เด็กหญิงอริศา  เทพพรมวงศ์
 
1. นางสมคิด  วงค์ษา
2. นางสาวเบญจพร  เทวะประทีป
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงพัชธิดา  ตาเปี้ยสืบ
2. เด็กหญิงมติมนต์  กาจารี
 
1. นางเยาวนิต  อุปละกูล
2. นางสาวสาวิตรี  ปินใจรักษา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  เสริมสุข
2. เด็กหญิงนิรชา  ใจศรี
 
1. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
2. นางยุวดี  แปงสนิท
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสกาวรัตน์  มั่นตรง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายสุรชัช  โสภา
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มะโนรส
 
1. นายเฉลิมชัย  พันโนลิด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  พนาพันธุ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะสุวันนะ
3. เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน
 
1. นางปัทมาพร  ปงหาญ
2. นางสาวชุติมา  เจตอธิการ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนัชชา  มั้นคง
2. เด็กหญิงศิริกาญ  เเก้วมา
3. เด็กหญิงศิริกาญ  เเก้วมา
4. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางปัทมาพร  ปงหาญ
2. นางสาวชุติมา  เจตอธิการ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
2. นางสาวพิชญาภา  ไข่ทา
3. นางสาวพิชญาภา  ไข่ทา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงนลินญา    เหล็กหล่อ
2. เด็กหญิงพรณิชา   หวานมีรส
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยวงษ์
2. นางนิตยา  ยะทุ่งตัน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปวีณา  เดชวงศ์ญา
 
1. นางพรนิพา  ยศบุญเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  ใจชุ่ม
 
1. นางทัศวัลย์  โพธิสมพรรัตน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฎภรณ์  ใจมนต์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีชัยตัน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติ  ช่อไชยกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  สองเป็ง
3. เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา
 
1. นางนิภา  เพชรหาญ
2. นางสาวบุญเเถม  ทองคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สังขจันทร์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พานธงรักษ์
3. เด็กชายพุฒินาท    สิทธิวงค์
 
1. นางนิรมล  เกตุวงค์
2. นางสาวพัชรา  ภาพแสนหาญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ
2. เด็กหญิงณภัทร  สิงห์คำ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
 
1. นางกัญญารัตน์  สุมนะ
2. นางจิตอนงค์  ไทยกรณ์
3. นางจิตอนงค์  ไทยกรณ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์ทรายมูล
2. เด็กหญิงมัญฑิตา  ป้อมบ้านต้า
3. เด็กหญิงเกษริน  เมืองมาหล้า
 
1. นางกาญจนา  มณีมูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปมลวรรณ  ตันจันกูล
2. เด็กชายศุภกร  กาตาสาย
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีธรรมใจ
 
1. นายณฐพล  มะณัย์
2. นางกนกกร  กอไธสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    มะลิแก้ว
2. เด็กชายณัฐวัตร    ใจหวัน
3. เด็กชายพิทักษ์พงศ์   สีหา
 
1. นายเอกรัตน์   ทาคำ
2. นายอิทธิ  ทุ่งเก้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทราเครือ
2. เด็กหญิงอัญมณี  เครือปันแก้ว
3. เด็กหญิงอารดา  สุทธหลวง
 
1. นางสุธินี  ต๊ะแสง
2. นางสาวอัมพิกา  พิมสอน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กหญิงธันยธร  เตชะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสียงทา
 
1. นางสาวเกษศินี  เปิดตา
2. นางกัตติกา  อินเจือจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา
 
1. นางกนกกร  กอไธสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงอทิตยา   เจนเชี่ยวชาญ
2. เด็กชายเขตตะวัน   พันธุ์เป้า
 
1. นางสมจิตต์  ยมสาธาร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายประทีป  เสาโอน
2. เด็กชายลือส่า  โย่ง
 
1. นายคมกฤษ  โยมงาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  ง้าวกาเขียว
2. เด็กชายอภินันท์  ปันทนา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายคัชถาเทพ  ลีนิคมพงศ์สกุล
2. เด็กชายเมธี  เต็มธนโชติ
 
1. นายพร้อมพงษ์  ไชยชนะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์   นันตาพรม
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์   หวานมีรส
 
1. นางธัญพิชชา   อุดเป็ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายณัฐพล  สว่างวงษ์
2. เด็กชายนิรมิต  แสนเทพ
 
1. นายอนัติยา  เชียงทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หมัดโหมด
2. เด็กหญิงฟ้าใส  วิชัยดิฐ์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา
4. เด็กหญิงสุวิชชาดา  ปิงวัง
5. เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
2. นางพรชนก  ชุ่มตา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพลา
2. เด็กหญิงกุลปรียา  เเว่นเเก้ว
3. เด็กชายปวริศร์   ผันศรี
4. เด็กหญิงสุชานาถ  พรมใจ
5. เด็กหญิงเดือนรัตน์  บุตรดาบุตร
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
2. นางกนกภรณ์  วงศ์มาวิวัฒน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ใจแปง
2. เด็กหญิงพัฒนาวรรณ  ยะถา
3. เด็กหญิงรัตติกาล  หมื่นคำฝั้น
4. เด็กหญิงวีสวัส  ใจยะคำ
5. เด็กหญิงเกวริน  เมืองมาหล้า
 
1. นางกฤษณี  คำราช
2. นายพันธดนย์   สุนันต๊ะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 1. เด็กหญิงจิรัชญา   คมนัย
2. เด็กหญิงดาว   ลุงซอ
3. เด็กหญิงธารธารา   วงค์การดี
4. เด็กหญิงเขมิกา   เหลือบุญนุ่ม
5. เด็กหญิงเอมมิกา   ฟูบุตร
 
1. นางอาทิตยา   ใจนา
2. นางสาวนัฐริกา   มีข้าว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนดน  อินเขียวสาย
2. เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ธงหนึ่ง
3. เด็กหญิงวรัญธร  อิ่นคำ
4. เด็กหญิงวรันญา  พรมวิชัย
5. สามเณรสิริญญา  วงศ์นาสัก
 
1. นางพิมล  วงศ์เจริญทัศน์
2. นางสาวเบญญาภา  เสนาบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรวรุณ    สุกใส
2. เด็กหญิงทิตยา   ยอดคำ
3. เด็กหญิงปภาวี    แก้วใจ
4. เด็กหญิงปริญญาดา   ฝั้นเบ้า
5. เด็กหญิงอังศุมาลี   คำปันบุตร
 
1. นายเอกรัตน์   ทาคำ
2. นายอิทธิ  ทุ่งเก้า
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญมายอดแพร่
2. เด็กชายภิญธนโชค  จงถนอม
3. เด็กชายสุขสรรค์  เครือดี
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์อ้าย
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีวโรบล
 
1. นายกัมพล  วงศ์เรือน
2. นายสุชาติ  สังคีรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ทนันไชยชมภู
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์  คำตา
3. เด็กหญิงบรรณสรณ์  แสงบุญเรือง
4. เด็กชายวุฒิไกร  ตำนาน
5. เด็กชายเมธัส  สุริยา
 
1. นายบพิธ  ทิพย์ศรี
2. นางสาววีณา  เอมพิณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกนกพล   ช่างทอง
2. เด็กหญิงจุฑามณี   กิติสาย
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ฝั้นสืบ
4. เด็กชายชนะวิน   อินคำเชื้อ
5. เด็กหญิงฐิดาภา   ใจชุ่ม
6. เด็กชายนภนันท์   วงศ์ใหญ่
7. เด็กชายนลธวัช   ละคำปา
8. เด็กชายนันท์นภัส   ตะนะ
9. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์   ผลัญชัย
10. เด็กชายยศพร   เถินบุรินทร์
11. เด็กชายรัฐภูมิ   ศรีมอย
12. เด็กหญิงลักษณ์รพี   พิมบุปผา
13. เด็กชายศิริพงศ์   ทะปะละ
14. เด็กหญิงศิริรัตน์   เกตุหมัด
15. เด็กหญิงสสิมน   งามจรัส
16. เด็กหญิงสุวิตา   โกฎสืบ
17. เด็กหญิงอรปรียา   ชัยวุฒิ
18. เด็กหญิงเนตรชนก   จันทร์กลิ่นหอม
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
2. นางละเอียด  ยะจินะวงศ์
3. นางกาญจนา  ทาทาน
4. นางทานตะวัน  อินต๊ะขัน
5. นางวัชราพร  การสูงเนิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณํฐณิชา  วงศ์ใจมา
2. เด็กหญิงณํฐณิชา  วงศ์ใจมา
 
1. นางชุติกาญจน์  นวลอนงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สุนันตา
 
1. นางทิวาพร  อิ่มคำมา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  อันยงค์
 
1. นางกฤษณี  คำราช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบค่อม 1. เด็กชายธีรภัทร   ม้าวทุ่งตัน
2. เด็กหญิงอรณิชา   หวานมีรส
 
1. นางสาวประภัสจิต   เตชะ
2. นางสาวมณฑกานต์   อินกาวี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใชยเลิศ
2. เด็กชายพิชิต  แก้วศิริ
 
1. นางทรงศรี  ฟูใจ
2. นางสาวชมพูนุท  ทิพย์มณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองดี
2. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ปูปินตา
 
1. นางสุพิน  อริยะเครือ
2. นางสาววิจิตรา  แก้วปัญญา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนพรดา  สระทองเเพ
2. เด็กหญิงนิศาชล  หมดดี
3. เด็กหญิงปานชนก  มหามงคล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองงาม
5. เด็กหญิงวิภวานี  กันทะยอด
6. เด็กหญิงศิรันยาธร  พงศ์นุช
7. เด็กหญิงสุพิชา  ตายะสืบ
8. เด็กหญิงอริศรา  ปะนับใจ
9. เด็กหญิงอริสา  สมเเก้ว
10. เด็กหญิงเเพรวา  สาลี
 
1. นางวรางคณา  เกษณา
2. นางชุลีพร  กอบกำ
3. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจารุมาศ  คำชมภู
2. เด็กหญิงชญานี  บุญเลี้ยง
3. เด็กหญิงณัฐมล  เตจะดี
4. เด็กหญิงพรทิญา  ศรีใจ
5. เด็กหญิงภาสินี  เขินแก้ว
6. เด็กหญิงศิลารัตน์  อินภู่
7. เด็กหญิงหทัยลักษณ์  จำปาขาว
8. เด็กหญิงอภิญญา  ปวงศาลา
9. เด็กหญิงอริศรา  มาตรา
10. เด็กหญิงอัญชนิกา  พิกุลทอง
 
1. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
2. นายชลิต  ปัญญาเหล็ก
3. นางสาววทันยา  อุดอิ่นแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงกุหลาบ  วงค์วิชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  ธนวัชรสันติ
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  มะเทวิน
4. เด็กหญิงธารรีรัตน์  คิดตาโย
5. เด็กหญิงนภัสสร  กะฐิน
6. เด็กชายนารีรัตน์  ปานภูมิ
7. เด็กหญิงปิยมาศ  สิยานันท์
8. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยดายันต์
9. เด็กหญิงพิมพกานต์  กาวิโล
10. เด็กหญิงรจนา  สุรินวงค์
11. เด็กหญิงสุกานดา  ยะอ้อน
12. เด็กหญิงสุภัสสร  อ่องศรี
13. เด็กหญิงอรปรีญา  ทัศน์ศรีสกุล
14. เด็กหญิงอัญชลี   จี๋ชุม
15. เด็กหญิงเมธาวี  ทิพย์คำ
 
1. นายขจรศักดิ์  แสนเมืองใจ
2. นายจตุพล  วรรณวงค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกมลธิดา  ศรีเรืองรอง
2. เด็กหญิงฐานภรณ์  สุธาพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจช่วย
4. เด็กหญิงดุจฤดี  โกษาวัง
5. เด็กหญิงธัญพิชชา  สิงหศักดิ์
6. เด็กหญิงพรชนัน  ดำรงพงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงพิชญา  บ่อเเก้ว
8. เด็กหญิงภัททิยา  พิจอมบุตร
9. เด็กหญิงภิริษา  สีด้วง
10. เด็กหญิงรมิตา  ไชยทนุ
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สินเปียง
12. เด็กหญิงสุธิดา  สุทโธ
13. เด็กหญิงอทิตยา  วงค์สุตา
14. เด็กหญิงเบญจมาพร  ของงาม
15. เด็กหญิงโชติมา  วงค์ทองจันทร์
 
1. นางอำไพ  วงศ์นาม
2. นางสาวเปมิกา  เมษสุวรรณ
3. นางสาวอาทิตยา  มูลศรี
4. นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  ตามวงค์
2. เด็กหญิงฐิตารัตน์  ตามวงค์
3. เด็กหญิงนงรวีร์  ต๊ะนางอย
 
1. นางผ่องพรรณ์  สายสืบ
2. นางสาวอ้อยทิพย์  เเย้มทองคำ
3. นางสาวอ้อยทิพย์  เเย้มทองคำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. นางสาวนิฐิกาญจน์  อิทธิกูน
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์นิโฮม
 
1. นางสาวส่องหล้า   ภักดีวงศ์
2. นายขวัญชัย  อุ่นเอ้ย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงเอเชีย   ไชยบุรี
 
1. นายนัฐพงศ์   นำมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจินรดา  สายอุดต๊ะ
 
1. นางประภาศรี  ธรรมรัตนพงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา   สีนา
 
1. นางสาวทิพวรรณ   ยิ่งนอก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ธรรมวงค์งาม
 
1. นางธีรารัตน์  เทือกเถาสาร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงไหล่ฟ้ง  เหลื่อง
 
1. นางประภาศรี  ธรรมรัตนพงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอรจิรา  ฮาวคำฟู
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ปัญญารักช่วยชอบ
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงชลิดา   ชมภูสาย
 
1. นายณัฏฐ-นิกานต์   ใหม่วรรณกา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วคินี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์สมวงค์
 
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์  อินต๊ะเทพ
2. นางเรไร  มาปลูก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ฉายกล้าหาญ
2. เด็กหญิงหทัยชนก   เสียงเย็น
 
1. นางสาวภัคนันท์    สุขาวรรณ
2. นางอุไร   สายนาคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงบังอร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  เผ่ายศ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก
2. นางสาวสุพัตรา  หลวงบุญมี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เจียระนัย
 
1. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1. เด็กหญิงพัชนิดา  เป็นต้น
2. เด็กหญิงพิมชนิกา  มูลกาศ
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ชุ่มบุญ
4. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ชุ่มบุญ
 
1. นางสาวนาฏยา  วงค์ชุม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายกันต์กวี  กันทะวงศ์วาร
2. เด็กชายคีตพัฒน์  ทะจันทร์
3. เด็กหญิงชนิตรา  ทุเวทไทสง
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายปกรณ์  บุญรัตน์
2. เด็กชายสุรชาติ  โพชะณะ
3. เด็กชายเอกชัย  โสนันโต
 
1. นายครองลาภ  ใจธิ
2. นายบุญพัตร  อุดมเพ็ชร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายปฏิหารย์   จันสุกปุก
 
1. นางเกตุแก้ว   แก้วสิทธิวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายธีรกานต์  คำวรัตน์
 
1. นายยุทธนา  การุณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายวัฒนา  วัฒนาศิริโรจน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทหน่อ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวศินนท์  มณีทิพย์
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแขม 1. เด็กชายธนวัฒ   โรจน์สิงห์
 
1. นายธรรมนูญ   เสาร์แก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  คงแป้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจปินตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงปรรักษ์  บัวสะอาด
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบงกช  วงค์แก้วมูล
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสิรายากร  สำอางคศรี
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศตพร  ฟักแก้ว
 
1. นางสาวอรวี  กาวิโล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์   ผุดผ่อง
 
1. นายเกตุแก้ว   แก้วสิทธิวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนฤเดช  กองคำ
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  เครือศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมอมูล
2. เด็กชายจิรายุ  ใจเปียง
3. เด็กชายณภัทร  บุตรสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐญาดา  ราชลำ
5. เด็กหญิงธนัสชิดา  กันธิยะ
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  ฉิมพลี
7. เด็กชายธีรภัทร  ทองเงิน
8. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทาริน
9. เด็กชายบริวัฒน์  วงค์ต๊ะมา
10. เด็กหญิงปริยาภัทร  สายสุุข
11. เด็กหญิงปรีชญา  กันหล้า
12. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริวงศ์
13. เด็กหญิงภัทรภร  วังชัย
14. เด็กหญิงรัชนีกร  วิจิตรจรัสแสง
15. เด็กชายวิทวัส  บุญสาระวัง
16. เด็กชายศีล  สุขจีน
17. เด็กหญิงศุภสุตา  ธรรมสอน
18. เด็กชายสันติสุข  จงกล
19. เด็กชายเมธาพันธ์  แย้มสุริโยทัย
20. เด็กหญิงเมธาวดี  เอกรัตน
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุทา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายนัยวุฒิ  แสนดี
2. เด็กหญิงนิสา  สร้อยเงิน
3. เด็กหญิงปรรัชม์  จำปาคำ
4. เด็กหญิงมณีทิพย์  ทาายะรินทร์
5. เด็กหญิงมนธิรา  ฝั้นกันทา
6. เด็กหญิงรติญา  พรมวัย
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
2. นายอนุชา  นามะสอน
3. นางสาวทิพย์ชนก  อินเขียวสาย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแช่ 1. เด็กชายอานุภาพ  อินบุหรั่น
 
1. นายภัทรพล  ปัญญาจารนุกูล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายราชันย์  ธรรมพิทักษ์
 
1. นายอนุพงษ์  สิงห์ทองไชย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กหญิงปานทิพย์์  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นายนำชัย  วงศ์อินทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงมลธิรา  ฝั้นกันทา
 
1. นางละมัย  หล้าปาวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทาสี
 
1. นายฉัตรชัย  ธรรมสิทธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  เชียงพรหม
 
1. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนงนภัส  ภิญญาพัชญ์
 
1. นางอรัญญา  ฟููเฟื่อง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ฟองกาวี
 
1. นายครองลาภ  ใจธิ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายหิรัญญภพ   จันตาเรือน
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  เชียงพรหม
 
1. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลพญา
 
1. นายสงวน  ทิฐธรรม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมพร   พุธมา
 
1. นางสาวสาวิตรี   ปาปะกัง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  วงศขาแก้ว
 
1. นายภาณุพงษ์  เฟื่องฟู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กชายทศพร   บุญมาเทพ
 
1. นางสาวอัจฉรา   ใจสุต๊ะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐนิชา   เชิงดี
 
1. นางสาวอัจฉรา   ใจสุต๊ะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงวิจิตรา  เจริญไชย
 
1. นางสุพรรณ  โลกคำลือ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ใจจู
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  ปินตาวงศ์
3. เด็กหญิงกฤติยา  จริงมาก
4. เด็กหญิงกัญญาพร  เสวิกา
5. เด็กชายกัมปนาท  ถาน้อย
6. เด็กหญิงขวัญมนัส  คันธวังอินทร์
7. เด็กชายจักรภัทร  ตันตระกูล
8. เด็กชายจิรพัฒน์   วิไลวิริยะ
9. เด็กหญิงฉันทกานต์  นิลเขต
10. เด็กชายชยานันท์  ผันผาย
11. เด็กหญิงฐิณีวัลย์  เทพปินตา
12. เด็กชายณชพล  ศิริชา
13. เด็กหญิงณัชชา  โตสงวน
14. เด็กหญิงณัฐนรี  ช่างคำ
15. เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย
16. เด็กหญิงณิรัฐธิดา  เเก้วศรีงาม
17. เด็กหญิงนงรวีร์  ต๊ะนางอย
18. เด็กหญิงนริสรา  ตั้งตัว
19. เด็กชายนิติชัย  วิเชียรสาร
20. เด็กหญิงปรัชญาพร  จันทร์ต๊ะคำ
21. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภูธนิก
22. เด็กหญิงปองการ  สิทธิกูลนะ
23. เด็กชายปัญญากร  นิวันติ
24. เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
25. เด็กหญิงพัชราภา  มาเทศ
26. เด็กหญิงภณิดา  โชติกรณ์
27. เด็กหญิงภัทรลภา  ธิดา
28. เด็กหญิงลภาพร  สุพจนานุรักษ์
29. เด็กหญิงวรภาพร  วงค์ช่างเงิน
30. เด็กชายวรรธนัย  ใจการ
31. เด็กหญิงวิชาดา  ธรรมสิทธิ์
32. เด็กหญิงศจีพิชตรา  ชัยทรัพย์
33. เด็กชายศตายุ  คำใส
34. เด็กชายสรชัช  พิพัฒน์ทิพย์สุมล
35. เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์
36. เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์
37. เด็กหญิงอาภาพิสิฐ  พงศ์พาสิน
38. เด็กชายเจมส์  เพรลย์
39. เด็กหญิงเดือนรัตน์  บุตรดาบุตร
40. เด็กชายโชตยากร  ดวงเเก้ว
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นางสุนันทา  ยาท้วม
3. นางประวีณา  ติง
4. นางสาวศศิวิมล  วงศ์ครองศักดิ์
5. นางประวีณา  ชมพูราช
6. นางสาวจิตรตรา  ทราจารวัตย์
7. นายอนุพงษ์  หล้านามวงศ์
8. นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรภัทร  เหมยหล้า
2. เด็กชายณัฐธนเสฏฐ์  ฝั้นเต็ม
3. เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น
4. เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล
5. เด็กหญิงพิชาสิรี  วงศ์เอบุตร
6. เด็กชายภานุรัตน์  ชมภูสืบ
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินชัยยงค์
8. เด็กชายวรุฒม์  พรมวัง
9. เด็กหญิงอรรัมภา  บุลยเลิศ
10. เด็กหญิงเบญญาภา  สุนินตา
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
2. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
3. นางญาณัญญา  เเสนชมภู
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลเอี่่ยม
2. เด็กชายจิรายุส  บุตรตา
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  งิ้วเรือง
4. เด็กชายธีรเดช  ฉัตรกันทะ
5. เด็กชายนครินทร์  ธรรมสุขี
6. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เป็งพยอม
7. เด็กชายปาระเมศ  มะโนเปียง
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  มลิวัลย์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
10. เด็กชายสิทธิพล  ซาวสืบ
 
1. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
2. นางรุ่งเรือง  ขัดศรี
3. นางสาวเรียม  ก๋าขัติ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงทิชาพร  เกตุหมัด
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยานนท์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์คำเครือ
4. เด็กหญิงสวรินทร์  อารมณ์
5. เด็กหญิงสินีนาท  ปันทะโชติ
6. เด็กหญิงอภิชญาภา  ทาทองเชื้อ
 
1. นางอัญชลี  โตเดช
2. นางสาวณัฐธิดา  ดุลย์ส่วยโอ
3. นางสาวกุลจิรา  เกิดผล
4. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชัชชลิดา  เเก้วสด
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หอม
3. เด็กหญิงพาขวัญ  ผันผาย
4. เด็กหญิงมาติกา  วงค์เขียวเเดง
5. เด็กหญิงอชิรญา  ธรรมธิกูล
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
2. นางสาวจิราภรณ์  เเก้วโมลา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงดาวประกาย   อุตส่าห์
2. เด็กหญิงทริกา   เม่งเตี๋ยน
3. เด็กหญิงปิ่นนภา   หวานดี
4. เด็กหญิงลักขณา   โสภาแปง
5. เด็กหญิงสุรางค์คนา   วังโพธิ์
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   อิ่มประสงค์
 
1. นางพรสิริน   เกตุวงค์
2. นางบัวบาน   ตาเต็มดวง
3. นางสาวฉัตรณาลิน   เฮงสิมมาเคารพ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายตุลภัทร  ศิริรัตน์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญไชยวงค์
3. เด็กชายประจักษ์  คำลือ
4. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มงคลทอง
5. เด็กชายเกียรติพงษ์  กาวิโล
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  วังใจฟู
2. นางประกายทอง  จันทร์จร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กชายกนกชาลี  พุฒิรัตน์
 
1. นางสาวกัลยา  ดวงสุวรรณ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงณัฐธัญ  จำปาทิพย์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีนวลฟูต๊ะ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงค์ปัน
 
1. นางสาวปวีณา  เนียมประยูร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มัชณิมวงศ์
 
1. นางสาวเรียม  ก๋าขัติ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายกฤษนัย  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายคุณาสิน  ดวงแก้ว
3. เด็กชายจักรริน  อินปัญโญ
4. เด็กชายชานนท์  พลรัตน์
5. เด็กชายตะวันฉาย  หล้าวงศา
6. เด็กชายนวพล  พรมวิชัย
7. เด็กชายปริญญา  ตันปิงเมือง
8. เด็กชายเกษฎากร  ตันปิงเมือง
 
1. นายเกรียงไกร  กอวิเศษ
2. นายธานินทร์  พรมวิชัย
3. นายวีรพงศ์  หล้าวงศา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกวิศรา   ช่อไชยกุล
2. เด็กหญิงกัลยกรณ์  พนาพันธ์
3. เด็กหญิงกัลยกรณ์  พนาพันธ์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หอม
5. เด็กหญิงนพรัตน์  ใจมา
6. เด็กชายฟรอนท์   โชติธนกิจ
7. เด็กหญิงภัท่ริยา  พิจอมบุตร
8. เด็กหญิงมาติกา  วงศ์เขียวแดง
9. เด็กหญิงสิรวิชญ์   พุ่มน้อย
 
1. นางณัฐพัชร์  บวรภัสพงศ์
2. นางสาวชุติมา  เจตอธิการ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายชาคริต  ล้างป่า
3. เด็กชายธีรวัฒน์  แก่นแก้ว
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  นวลมา
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  แปลกปลาด
6. เด็กชายพงษ์พันธ์  ปันแกว่น
7. นางสาวมณีวรรณ  ฟองจันทร์
8. เด็กชายอนาวิน  อินต๊ะรักษา
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินมาเมือง
10. เด็กหญิงเมษา  กนธี
 
1. นางญาดา  พันธุ์เกษ
2. นางสรวีย์  ดีสืบชาติตระกูล
3. นางสาวศรัณย์ปพร  ศรีจันทร์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผิวแก้ว
2. เด็กหญิงจีราภา  อินมาเมือง
3. นายธีรวัฒน์  กันตา
4. เด็กหญิงปิยธิดา  คำกันหา
5. เด็กหญิงวรรณิษา  อิ่นแก้ว
 
1. นางญาดา  พันธุ์เกษ
2. นางสรวีย์  ดีสืบชาติตระกูล
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายพาสุข   ทำบุญ
2. เด็กหญิงพิรุณห์มณี   อินต๊ะ
3. เด็กหญิงสุกันยา   เทียมทอง
 
1. นางอำไพ   ผัดวัง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายธนาธร  อินทะวัง
2. เด็กหญิงปวีณา  ขันสุธรรม
3. เด็กหญิงพัชรพร  ยาธรรมมาตร
 
1. นางพิมพ์จันทร์  พัชรดำรงกุล
2. นางสาววนิดา  ทักสิน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา   เชื้อสายใจ
2. เด็กหญิงนภารัตน์   ธรรมวงศ์
3. เด็กหญิงเมขลา   สุดตั๋นแก้ว
 
1. นางสาวศรีบุตร  เปี้ยอุตร
2. นางนงคราญ   ยอดวีระพงศ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา
2. เด็กหญิงเชาวภา  เทศสลุด
 
1. นางวิไล  ปทุมวรรณ
2. นายอนุพงษ์  หล้านามวงศ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงปณิตรา   กาใจ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์   ปุ๊ดทะวงศ์
 
1. นางอัมพร   วรรณแก้ว
2. นางสาวธัญสุธินี   เตชะธิ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1. เด็กชายจิรวัฒน์   วงค์คง
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   ปิงแก้ว
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์   เครือสาร
2. นางสาวธัญสุธินี   เตชะธิ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ
2. เด็กชายศุภ  วจีกรรม
 
1. นางอิศรา  สารบรรณ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  หลักแน่น
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา   พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงปิยมาศ   มุสุ
 
1. นางสาวดวงนภา   อินยะยศ
2. นางสาวกรรณิการ์   สุยะสืบ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพนศักดิ์  คำพะเเย
2. เด็กชายเพชรช่วง  ฟูปินวงศ์
 
1. นางสาวสุนันทา  แนวบรรทัด
2. นางสาวศุภรัตน์  มูลชนะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  อินทราวุธ
2. เด็กชายเกวฤทธิ์  ชมภูแก้ว
 
1. นายเอกพล  ปิกเกษม
2. นายรัฐชัย  ภูกองชนะ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจิตราภา  คงสมบุญ
2. เด็กหญิงณํฐติยา  เววา
 
1. นายวสันต์  แปงจิตต์
2. นางปวีณา  ติง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกิตติธัช  เเก้วสุภา
2. เด็กชายนพรัตน์  เลี่ยมวิลัย
 
1. นายวสันต์  แปงจิตต์
2. นางปวีณา  ติง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  คิดตาโย
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  วรรณะ
 
1. นางประกายทอง  จันทร์จร
2. นายจตุพล  วรรณวงค์
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โนสา
2. เด็กหญิงวรรณิศา  นวลสม
3. เด็กหญิงสรินทร์ยา  เรือนเป็ง
 
1. นายมนู   คชพรม
2. นางดาวเรือง   คชพรม
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายปกรณ์  พงษ์คุณกร
2. เด็กชายปพนรัตน์  ฟูใจ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน
 
1. นางสุภัสสรา  กล่อมเกษม
2. นายอรรถพล  ชื่นกุล
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายประภากร   ปัญญาเทพ
2. เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
3. เด็กชายศตวรรษ  รังสรรค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายนัฐพล  ต๊ะวงศ์ษา
2. เด็กชายรัตนพล  หาสร
3. เด็กชายรายทิพย์  สุวรรณ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนภัสรา  วันอุด
2. เด็กหญิงมณีนนท์  เสือคง
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  ชัยพรม
 
1. นายวสันต์  แปงจิตต์
2. นางปวีณา  ติง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เตชะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เปี้ยกาศ
3. เด็กชายสงกรานต์   วงค์ทอง
 
1. นายบุญส่ง  อิ่นฝั้น
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายดนัย  แก่นไท้
2. เด็กชายวรวิทย์  กณธี
3. นายวันชัย  ต๊ะสิทธิ
 
1. นายประวิทย์  แสงงาม
2. นางสุรภี  บัวแก้ว
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 1. เด็กหญิงราพร  ซึหมื่อ
2. เด็กหญิงอรทัย  บุญมา
3. เด็กชายอัมพร  บิวเซ
 
1. นางกรรณิการ์  ทาใจ
2. นางกัญนิกา  ฟูใจ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตกลาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทะนะ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ตาสุวรรณ
 
1. นางรวิพรรณ  แสนใจดี
2. นางสาวศิริวรรณ  วงค์ศรี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 1. เด็กชายกฤษดา  เมืองงาว
2. เด็กหญิงชนิดา  ปันแกว่น
3. เด็กหญิงญารินดา  กำเพ็ชร
4. เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  สมยศ
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยวงค์
 
1. นางเนาวนิจ  บุญชมภู
2. นางอัมพร  ยืนสุข
3. นางสาวรพีพรรณ  ค้ำเมฆ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  หล้าสมบูรณ์
3. เด็กหญิงดวงใจ  ธรรมลังกา
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  มูลเมือง
5. เด็กหญิงรีริ  ฟูสกุล
6. เด็กหญิงสุวัจนัน  กองไชย
 
1. นางยุพิน  แก้วบุญเรือง
2. นายณัฐพนธ์  จันทร์ทิพย์
3. นางสาววลัยภรณ์  ขำหรุ่น
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิกุมเพชร
2. เด็กหญิงวรัญญา   สุขใส
3. เด็กหญิงศิวลา   มะโนชัย
 
1. นางละเอียด   โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา   อินต๊ะพันธ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตรา   แก้ววงค์นิล
2. เด็กหญิงปรารถนา   จันทร์สุกปุก
3. เด็กหญิงวลิศรา   หมูกลิ้ง
 
1. นางฟองจันทร์   อินทวงศ์
2. นางสาวธิติกานต์   เสริมกลิ่น
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงธารารัตน์   เทวินสืบ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   เครือวงค์
3. เด็กชายเมฆินทร์   สร้อยก๋ม
 
1. นางบุญจิรา   ก๋าจารี
2. นายนัฐพงศ์   นำมา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงลดาภรณ์  ชนะพาล
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนพรม
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  พงษ์ขาว
 
1. นายโกศล  ผัดวัง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกนกลาวัลย์   เกี๋ยงเมือง
2. เด็กหญิงณิชา   ศรีใจอู๊ด
3. เด็กหญิงผ่องพรรณ   มะโนชัย
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา  อินต๊ะพันธ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ปาโกวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร   ยวงอ้าย
3. เด็กหญิงศศลักษณ์   เมืองเย็น
 
1. นางเกศริน   ศรีรัตนาวิชัยกุล
2. นางดาวเรือง   คชพรม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แปงปวนจู
2. เด็กหญิงฐิติพร  ขัดทองล้วน
3. เด็กหญิงฐิติพร  ขัดทองล้วน
4. เด็กหญิงสุภิชา  ตื้อยศ
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
2. นางจอมขวัญ  หมื่นเเก้วโอวาท
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายนพฤทธิ์   ปัญญาหลวง
2. เด็กหญิงรวิวรรณ   วงค์สาย
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์   คำเขื่อน
 
1. นางรุจนี   ทองคำ
2. นางสาวปัณณิชา   จันทะกูล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตุ้ยวงศ์
2. เด็กชายณัฐนันท์   ฝั้นคำ
3. เด็กหญิงสุนิตา  มูลเมืองมา
 
1. นางสาวชาลิณี  ปิงบ้านเหล่า
2. นางวลัญช์ภัทร  สุวรรณสุระ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   นามปัน
2. เด็กหญิงทิตยา    ยอดคำ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   เกิดผล
 
1. นายเอกรัตน์   ทาคำ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ยศปินตา
2. เด็กชายนครินทร์   หล้าปวงคำ
3. เด็กหญิงสุนันทา   เตชะยอด
 
1. นางเพชรรัตน์    กุญชร
2. นางปราณี   แก้วเมืองมา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรวรุณ  สุกใส
2. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วปวงคำ
3. เด็กหญิงปริญญาดา  ฝั้นเบ้า
 
1. นางรัตนา  ขันธพร
2. นางสายัน  สายเครือปัน
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัฐชา  กล้าหาญ
2. เด็กชายธนพล  พรแก้ว
3. เด็กหญิงเอมภิกา  หมั่นงาน
 
1. นางพิกุล  โศจิรัตน์
2. นางนฤมล  ปัญโญ
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปราณณิชาย์  ศรีรัตนไชย
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เทพปินตา
3. เด็กหญิงรัตนาภา  มากบุญ
 
1. นางเยาวนาฏ  นุภักดิ์
2. นางพรรธนา  เเสงจันทร์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปุย 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดอนเลย
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  อินทิยศ
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกฤษพงษ์   เสมอวงค์ติ๊บ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายอภิเดช  แจ้คำ
 
1. นางสาววัฒิตา  ปาระมี
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาทา
 
1. นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายภัทรเมธี  ประดิษฐกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญญายืน
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายธัญญากร  ดวงดี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อยู่เจริญ
3. เด็กชายอดิเรก  เตชะ
 
1. นางมัณฑนา  สุวรรณศร
2. นางละออง  สะเภาคำ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ทิศลูน
2. เด็กหญิงดาว  แซ่เจ๊า
3. เด็กชายมัสมาย  มัถุนาวงค์
 
1. นางจินดารัตน์  ศิริวงค์
2. นายสมศักดิ์  ศิริวงค์
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายชนาณุพงษ์  วาวแวว
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางประไพพร  สายเปียง
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงธิติกานต์  แสนเตชะ
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญพัวพันธ์
 
1. นางสาวประภาภรณ์  อินทรศรี
2. นางสาวอรทัย  บุญแก้ว
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ขันนาแล
2. เด็กหญิงเกศริน  ศรีวัง
 
1. นางสุชาดา  ศรีวิชัย
2. นางปิยะพร  ศิลปภิรมย์สุข
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายอรรคพล  สิงห์ทอง
 
1. นางวลัยลักษณ์  ศรีวงค์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กหญิงอารียา  คำดี
 
1. นางวลัยลักษณ์  ศรีวงค์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสัก 1. เด็กชายวชิระพงษ์   ทาดี
 
1. นางสุพรรณี   ปิติวรนันท์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะดา  เขื่อนคำปา
 
1. นางรมิดา  ธนาธิปศิริสกุล
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1. เด็กหญิงอภิรดี   อินตานันท์
 
1. นายประภากรณ์  สิงห์หล้า
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชลิดา   ฟูแก้ว
 
1. นางภัทรวดี  เวทะธรรม
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงรัตนวดี  วงค์ใจพู
 
1. นายอรรถณพ  คุ้มมี
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางศรีนวล  แก้วร่วมวงศ์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณเมือง
2. เด็กชายฐานุวัฒน์  เกี๋ยงแก้ว
3. เด็กหญิงสาธิกา  ยาวิเคียน
 
1. นางสาวเบญญาภา  เสนาบุตร
2. นางเปรมมิกา  ดามูลมาตย์
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงปิยมล  สุวรรณวลัย
2. เด็กหญิงปิยานุช  วงค์อารีไท
3. เด็กหญิงพิจิตร  วงค์อารีไท
 
1. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายก้องภพ  โพธิ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ใจปินตา
3. เด็กชายสรยุทธ  จานชา
 
1. นายบุญส่ง  อิ่นฝั้น
2. นายพิทักษ์  ก๋าวิตา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายกฤตยศ  มาลา
2. เด็กชายวีรภัทร  พรมจันทร์
 
1. นางปิยาภัทร  อินผูก
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำค่า 1. เด็กชายศุภโชค  จามรี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  หน่ออวย
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางสาวอัญชลี  ติไชย
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำค่า 1. เด็กชายธนากร  อินเสาร์
2. เด็กชายพีระณัฐ  ทองพูนศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางณพัทธสนธิ์  พานคีรีวรกุล
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายพิศนุพงษ์  แก้วพเยาว์
2. เด็กชายรัฐพล  ธิยะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธ์ุเพ็ง
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นายเฉลิมวุฒิ  ปู่คำ
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เจริญงาม
2. เด็กชายพัชรพล  จันทร์สืบ
3. เด็กชายเวชวิชิต  อินต๊ะเสน
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นายพัฒนพงษ์  ฟูใจ