รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ก่ารศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2.
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณดา  จี่มุข
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ทับเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กหญิงโชติกา  แซ่สิน
 
1. นางสาวจิตรา  เลี่ยมรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงศิรินญา    จันทรวงษ์
 
1. นางศิริพร  จงกลรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงอุทัย 1. เด็กหญิงกรองขวัญ  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวสุจิตรา   เงินเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  ศรีศักดิ์เพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  อ้นโต
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ภู่งาม
 
1. นางพิมพ์วรา  เมธินธนาพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณคำ
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  ศิริกำเนิด
 
1. นางสมศรี  พิศสารี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงญาราวี  ใจเปรมปรีดี
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนทะจัน
 
1. นางอุบล   คงใหญ่
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กหญิงนงนภัส  เป็งวงศ์
2. เด็กหญิงพิชชากร  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงศิรันดา  หนูชัย
 
1. นางภาณี  กุลประดิษฐ์
2. นางอังษณา  รอดเทียน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายธนัธชัย   วารินทร์อินทร์
2. เด็กหญิงนพัสสร  กอสัมพันธ์
3. เด็กหญิงอัญรัตน์  แสนย่าง
 
1. นางพิมพ์วรา  เมธินธนาพัฒน์
2. นางกมลวรรณ   ศรีหินกอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงภัทรวดี   สระทองลัย
2. เด็กหญิงสิริจันทร์   แจ้งพระทิตย์
3. เด็กหญิงอทิตยา   น้อยสุข
 
1. นางรวงทอง   งามประเสริฐ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 1. เด็กหญิงจิราภัทร  จิระดำรงชัย
2. เด็กชายจิรายุทธ   สมประสงค์
 
1. นางสาวขวัญชนก   สุวรรณ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปริมประภา   สายเครือเปี้ย
2. เด็กหญิงวิทยา   อ่วมวงษ์
 
1. นางศิริพร   จงกลรัตน์
2. นางนิตยา   อุ่นเป็นนิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา* 1. เด็กชายปณวัฒน์   สายศร
 
1. นางสาวจริยา   อินทศร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์   วงษ์จันทร
 
1. นายชัยวัฒน์   ขันตี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงเนตรทราย  คลังวิเชียร
 
1. นางสาวอิศรา  เสือโต
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงศศิประภา   อ่างอินทร์
2. เด็กหญิงสุณิษา  เขียวบัวทอง
3. เด็กหญิงอะยูมิ   อิชิฮาระ
 
1. นายสัจจลักษม์  เนตรทอง
2. นายกฤติน   ทิศรีชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กหญิงสุกานดา  พันทะลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิ้นทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อิทริน
 
1. นายปรีชา  สุวรรณทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรสารศึกษา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   วลไพร
2. เด็กชายธนกฤต   นิลาพันธ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  วรวาท
 
1. นางจิติมา   พลอาจ
2. นางอุดมพร   เอี่ยมสุภา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงคัทลิดา  เบื้องบน
2. เด็กชายชัยชาญ  คำบุญเกิด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาคสุข
 
1. นางคณาวรรณ   ธณ์ธรรม
2. นายเอนก  บุตรสิงห์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงมาลิณี   พรานรอด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   พลายประเสริฐ
 
1. นางจุลนัฏ   อยู่สุขยิ่งสถาพร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สวัสดิ์นะที
2. เด็กชายภาคภูมิ   เสนาบุญ
 
1. นายชะราวุฒิ   ฤทธิ์ทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แพทย์วงศ์
 
1. นางสาวพัชรพร   สืบวงษ์รอด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 1. เด็กชายภากร   ฉิมบุรี
 
1. นายชัยวัฒน์   ขันตี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายธนายุทธ  วงษ์หมุด
 
1. นายศุภกฤษ์  ใจหมั้น
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงจันทรมาส   แจ้งชาติ
2. เด็กหญิงจันทริกา   จันทร์งาม
3. เด็กชายสุรดิษ   แสหลิม
 
1. นางสาวรัตดาวรรณ์   ศรีสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กหญิงชาสินี  ม่วงรัตน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แววนำ
3. เด็กหญิงแก้วมณี  พุ่มจำปา
 
1. นางอนุชิดา  กาญจนะ
2. นายลายุ  วรเจริญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกชกร  กมขุนทด
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงทอง
 
1. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
2. นางนัชนันท์  กมขุนทด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พันธ์ละออง
2. เด็กหญิงนพมาศ  เกษลักษณ์
3. เด็กหญิงปิยนุช  รัตมานนท์
 
1. นายเสถียร  สุขตระกูล
2. นายสุพรรณ   แสงประเสริฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายวิทยา  แพงทอง
3. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
 
1. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายชัชวาลย์  กิงขุนทด
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   เข็มทัด
3. เด็กชายพรชัย  ศิริวัฒนะ
 
1. นางสาวตะวัน   เขตคง
2. นายปรีชา  อินทร์ชู
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงพรรษฏิกา  มาตอุดม
2. เด็กหญิงศศินา   พานวล
3. เด็กชายอธิภัทร   กาญจนะ
 
1. นายสุรชัย   หาใจดี
2. นายภานุ  กรานต์พรมมา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา  อ้นโต
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แดงแย้ม
3. เด็กหญิงอารียา  มีมุข
 
1. นางเกวะรินทร์  โคตรภูงา
2. นายสมชาย  โคตรภูงา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กหญิงฐิตราภรณ์  อนันต์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีทิม
 
1. นายประหยัด  อนันต์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงศศิตา  พินไธสง
2. เด็กชายสมทบ   เกตุนิ่ม
 
1. นายภคนนท์   เปี้ยจรัส
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ห้อยพรมราช
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีจันทร์
 
1. นายประหยัด  อนันต์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายอนาวิล  สหะไทย
2. เด็กชายอนุชา  อะระวิง
 
1. นางสาวกชพร   สระทองแง๊ด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กชายบดินทร์  อ่านเรือง
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุญคลัง
 
1. นายจงรักษ์  จูเปรมปรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญส่ง
2. เด็กชายเข็มรัตน์  รองงาม
 
1. นายสหศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทชิต
2. เด็กชายวีระพล   ยศรุ่งเรือง
 
1. นายทินพัฒน์   บุญพงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงวีรอร  ชัยรัตน์
4. เด็กหญิงศิริพร  ชมชื่น
5. เด็กหญิงสุพนิตา  กาลอินทร์
 
1. นางจามรี  กกขุนทด
2. นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงพีรภัทร  นิลเกษม
2. เด็กหญิงรัตนา  ดวงสำราญ
3. เด็กหญิงลูกน้ำ  ป้อมม่วง
4. เด็กหญิงศศิญาพร   พันชุรี
5. เด็กหญิงศุชาวดี  อินธิจักร์
 
1. นางกนกพร  นักพรานบุญ
2. นางปิยาชนก  ผิวลออ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชื่นจิตร
2. เด็กหญิงธันยธร  จันทร์นาม
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุริวงค์
4. เด็กหญิงอนามิกา  สุริวงค์
5. เด็กหญิงเพ็ญพร  ดอนไพรรักษ์
 
1. นางจิรภาส  กล้ากสิการ
2. นางปานทิพย์  บุญโกมล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินัฐตา   นิกรฐา
2. เด็กชายชัยวัฒน์   มังคะโชติ
3. เด็กชายนภัสกร   ทองเนื้อแปด
4. เด็กหญิงสุพรรษา   ติสาขา
5. เด็กหญิงอนัญญา  วาสิกานนท์
 
1. นายณรงค์  ก้อนทอง
2. นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัฐนรี   พิกุลทอง
2. เด็กชายพงศกร  บัวเย็น
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   กันเที่ยง
4. เด็กหญิงวิลาสินี  งามดี
5. เด็กหญิงสราสินี   แก้วกล้า
 
1. นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก
2. นายณรงค์  ก้อนทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกุลยา  ทองแพ
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  อินทสิทธิ์
3. เด็กหญิงชัชฎา  ทาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงภาสินี  สระน้อย
5. เด็กหญิงอรจิรา  นามฮุง
 
1. นางพรทิพย์  คนสูงดี
2. นางจิรภาส  กล้ากสิการ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงฐิติมา   เสือแก้ว
2. เด็กชายธนิสร  เหมสุวรรณ์
3. เด็กชายสราวุธ  วิทยารัตน์
4. เด็กหญิงสุพรรณนภา   พลอยงาม
5. เด็กหญิงอนุสรา   พลอยงาม
 
1. นางอุ่นเรือน   เมืองสองชั้น
2. นางสาวจุรีพร   ทาพวง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   พุอ้อย
2. เด็กหญิงนพวรรณ   จันพิมพา
3. เด็กชายวรวุฒิ   ประทุมสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอฐิติญา   วัดเกลี้ยงพงษ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   เรียงราย
 
1. นางสาวเทียนทิพย์   จิอู๋
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ยาดำ
2. เด็กชายจักรภพ   คุ้มประดิษฐ์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กาฬโอก
4. เด็กชายณัฐกร   ปิดตา
5. เด็กชายธนทัติ   เหลาสี
6. เด็กชายธิติวุฒิ   ปางไธสง
7. เด็กชายนิรุช   แก้วประเสริฐ
8. เด็กชายปริวัตร   ฤทธิ์ไธสง
9. เด็กชายพงษ์พล   เหลาสี
10. เด็กชายภูรินทร์   พรศรีชื่น
11. เด็กชายยศนันท์   ศรีจันทร์
12. เด็กหญิงรณพร   คงชม
13. เด็กชายวชิราวุธ   พรมสโร
14. เด็กชายวิรุฬห์   สาเรียน
15. เด็กชายศักดิ์ดา   วงศ์ทองใบให
16. เด็กชายสุธิพงษ์   จันดากุล
17. เด็กหญิงสุภัสสร   ชะงาศรี
18. เด็กชายอภิวัฒน์   สาเรียน
19. เด็กชายอมรเทพ   ธงฉัตร์
20. เด็กหญิงอลิสา   กัณห์หา
 
1. นายนิมิตร์   คงประณีต
2. นายบุญทัน   ชอบใจชน
3. นายประยูร   คำภา
4. นางสาวศิริพร   โมลารักษ์
5. นายสมน้อย   ดีสม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กชาย ธีรวัฒน์   คงพารา
2. เด็กชายกัณตภณ   ผาภูมมา
3. เด็กชายจิรายุทธ    ปั้นจินดา
4. เด็กหญิงญาณิศา  บุญมี
5. เด็กหญิงณัฐธิสา   อ้นภา
6. เด็กชายณัฐภูมิ  ศิลาโชติ
7. เด็กชายธนภูมิ   นุ่มมาก
8. เด็กชายธนากร  แก่นกสิการ
9. เด็กชายพงศภัค   อ่วมปาน
10. เด็กชายพิสิษฐ์   ดัชทุยาวัฒน์
11. เด็กหญิงภคพร   อนุสุริยา
12. เด็กชายภูมินทร์   ศรีกำแหง
13. เด็กชายภูมินท์   บุญประดับ
14. เด็กชายภูวฤทธิ์  ฤทธิ์กระจาย
15. เด็กชายศิวกร   เทียนวิชัย
16. เด็กชายศุภกร  ชูรัตน์
17. เด็กชายศุภเศรษฐ์   จันทร์กระจ่าง
18. เด็กหญิงสุภัสสร  สีเหลี่ยม
19. เด็กชายอณุวัตร  กิรัมย์
20. เด็กชายเจษฎา   หัดที
 
1. นายดิเรก  แก้วบัวดี
2. นางสาวลำภู  พันคง
3. นางสาวสมจิตร  เขาแก้ว
4. นางสาวศศิภา  วงษ์คำจันทร์
5. นางสาวสุนารี  แช่มช้อย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   พงษ์คุณ
 
1. นางสาวภาณี   แสนเสนาะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กชายอรุณ   พวงทอง
 
1. นายเฉลิมพล   ชมพิกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 1. เด็กชายดลณพัฒน์  มารศรี
 
1. นางสาวจีระภา   จงจิตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายธนวรรธน์  ฉันสอน
2. เด็กหญิงศศิชา   หลวงแสง
 
1. นายเอนก   บุตรสิงห์
2. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐิยา  ศรีภุมมา
2. เด็กชายศิวานนท์  กองมา
 
1. นางอรวรรณ  ธรรมเจริญ
2. นางจิรภาส  กล้ากสิการ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายชายแดน  จบปาน
2. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายเอนก  บุตรสิงห์
2. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์   มั่นเด็ดวิทย์
2. เด็กหญิงธีรกานต์   เรืองศรี
3. เด็กหญิงนรินทิพย์   กุลโพธิ์
4. เด็กหญิงนฤมล  บวบขม
5. เด็กหญิงพัชรพร   เจนไธสงค์
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา   พันทา
7. เด็กหญิงลักขณา  ภิรมย์พงษ์
8. เด็กหญิงสุพรรษา   แดงแย้ม
9. เด็กหญิงเจนจิรา   ภู่เลื่อนลม
10. เด็กหญิงเปมิกา   ปั้นก้อน
 
1. นางอนุรักษ์  สมัครเขตรการ
2. นายสุชาติ   จันทร์บ้านโต้น
3. นางสาวหยาดฝน  เผียนอก
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ตาไว
2. เด็กหญิงณัฐนรี  วงษ์ทขันธ์
3. เด็กหญิงดาวนภา  จี่มุข
4. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมั่น
5. เด็กหญิงภัทรวดี   หิงไธสง
6. เด็กหญิงรุ้งดาว  สิทธิหาญ
7. เด็กหญิงวรรณษา  พันสาย
8. เด็กหญิงศิริวนันท์  นระสาร
9. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ปั้นปลือ
10. เด็กหญิงเพลินพิศ  ไต่ครบุรี
 
1. นางวสี  ชนะภัย
2. นางพลับพลึง  เพ็ชรพูล
3. นางสาวชนาภา  แพงทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   หนูอ้น
2. เด็กหญิงทักษพร  รักกสิวิทย์
3. เด็กหญิงทิฑัมพร   สมบุตร
4. เด็กหญิงธันยชนก   ตรีเพชร
5. เด็กหญิงนันทิดา   กันทอง
6. เด็กหญิงนิษฐา   สันชัย
7. เด็กหญิงบุษยพรรณ   แปลกผึ้ง
8. เด็กหญิงพัชราภา   บุญเกิด
9. เด็กหญิงพุดทิยา  บุญมา
10. เด็กหญิงภฦศนี   มีสูงเนิน
11. เด็กหญิงภัสสร   เก๋งป้อง
12. เด็กหญิงสุพิชญา   ชื่นชวน
13. เด็กหญิงเกวลิน  โหนา
14. เด็กหญิงเจนจิรา   ภู่กันแก้ว
15. เด็กหญิงเพียงดาว   บุญสายมา
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ   น้อยลา
2. นางสาวรัตนา   กรอยสระน้อย
3. นางมุจลินท์  พันธุ์ยี่
4. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเจ้า 1. เด็กชายวัชรวิทย์  กระเช้าเงิน
2. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนพิลึก
 
1. นางไปรยา  ศรีชาดา
2. นางประภาพร  บางเหลือง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงวิภาดา  สีสังข์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเย็น
 
1. นางสาวกมลรัตน์  บุญแสน
2. นายเอกอาทิตย์  ผาสุขจิตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำ 1. เด็กหญิงชาศินีย์   สุขุม
 
1. นางสาวฉัตรชนก   พุ่มพวง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุวรรณ  คำช่วยสิน
 
1. นายจิระ  โตมะนิตย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทียนชัย
 
1. นางไพเราะ  ศิรินทร์วงษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  พวงปัญญา
 
1. นางสาวสรีพัชญ์  จันทร์สอน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงดวงหฤทัย  อ้นพา
 
1. นางสาวสรีพัชญ์  จันทร์สอน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงน้องหมิว  ใยบู
 
1. นายสมชาย  ปัญญาสุ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร  นากามูระ
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปั้นช้าง
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงรดา   อ้อช่วย
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพิลา
 
1. นางสาวขนิษฐา   ฐานะ
2. นายมนตรี   สายอินทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กชายบัณฑิต  เสียนขุนทด
2. เด็กหญิงวิริยา  จันทร์ดี
 
1. นางสุกัญญา  มงคลศรี
2. นางปณิดา  อุ่นระโลม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงณิชา   ทองเนิด
2. เด็กหญิงสุธินี   เอมพันธ์
 
1. นางสาวเขมิกา   คำวงค์
2. นางสาวอังคณา   ตันวงศ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงปรารถนา  จินบุตร
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กชายจิรายุทธ  พิมสอน
2. เด็กชายณฐพจน์  อินธิจักร์
3. เด็กชายธนากร  ปานศรี
 
1. นางสร้อยสุดา  ภูวดล
2. นางกนกพร  นักพรานบุญ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายนพรัตน์  หนูสถิตย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์   น้อยมงคล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   แสงสม
 
1. นางสาวจิตชญา   เพชรสุวรรณ
2. นางปราณี   ก๊กตระกูล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวแพง
2. เด็กหญิงนิภาพร  นามน้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  เหลาสา
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นายธงชาติ  แซ่ย่าง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล   ตระทอง
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายศรัณย์   เนตรทิพย์
 
1. นายกวี  อิทธิวัฒนะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายพงศ์พล   จันทิมา
 
1. นายกันตภณ   รักพงษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงวาสนา  ดอนมาก
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายพงศ์พล   จันทิมา
 
1. นายกันตภณ   รักพงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายจิรายุส   กุลีพันธ์
 
1. นางสาวอนิศรา   ชลาสินธุ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายภูวสุพัศ   ทานุวัตร
 
1. นายกันตภณ   รักพงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงดวงกมล  งามลักษณ์
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงจิรัชญา   มโนมัย
 
1. นางสาวนริศรา   นนท์ไธสงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสุจินันท์   สระทองมา
 
1. นายใหม่   นนท์ไธสงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงทรรศน์กมล   เมืองสองชั้น
 
1. นางสาวจุรีพร   ทาพวง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงศิรินภา   จันทบูรณ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์   ศิริอางค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สอนสุข
 
1. นางบุษบา   เย้ยโพธิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงอรวรรณ   เมาะราษี
 
1. นายใหม่   นนท์ไธสงค์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางอำพร  อ้วนหินกอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงพรรณริษา  สุขสร
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายนัฐพล   เจริญลาภ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงส์ทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายวุฒิชัย   อินทร์ชู
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงส์ทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงซาบีน่า เบญตี้   โมฮัมหมัดซาบี้ร
 
1. นางสาวนริศรา   นนท์ไธสงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกิตติมา  แสนมา
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ภู่เพียรพูล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทรา
3. เด็กหญิงนนทพัทธ์  บุญลี
4. เด็กหญิงรัตน์ติการณ์   ทองต้นวงศ์
5. เด็กชายวันชนะ  จันทร์เพ็ชร
6. เด็กชายสรวิชญ์  ฉันทะรักษา
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ฉ่ำเจริญ
8. เด็กชายอรรถชัย  มิ่งใย
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีประเสริฐ
 
1. นายแดง  อยู่พันธุ์
2. นางวสุกาญจน์  แซ่จันทร์
3. นางปรียารัตน์  ปุราโน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกชกร  ท้าวพา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เลพล
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิจขุนทด
4. เด็กชายจิรภัทร  ขวัญงาม
5. เด็กชายณัฐพล  ตระทอง
6. เด็กชายธีระพัฒน์  แซ่พ่าน
7. เด็กชายบัญวัติ  ทองคำ
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทุมแก้ว
9. เด็กหญิงวรรณพร  ช่วยแสง
10. เด็กชายวัชรา  กุลดารัมย์
11. เด็กหญิงวิราวรรณ  กันดี
12. เด็กชายวีรภัทร  อรรคฮาด
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
2. นางพัฒนาพร  สารทอง
3. นางสาวเพลินทิพย์  เสียงเย็น
4. นางสาวสุทธิราภรณ์  ทับทิมเกิด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เขียวปลอด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ยุติธรรม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วบัวดี
4. เด็กชายดุลยวัต  อินทราศรี
5. เด็กชายธนากร  เวียงจันทร์
6. เด็กชายพันธการ  กาเรียน
7. เด็กชายภูรินทร์  สุกร
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์เดช
9. เด็กชายรัชชานนท์  เขตกัน
10. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใจเพชร
11. เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ
12. เด็กชายวายุ  อินทราศรี
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์หอม
14. เด็กชายสาธิต  น้อยแก้ว
15. เด็กชายสิรภพ  ทองดอนง้าว
16. เด็กหญิงสุชานาถ  แสงเจริญ
17. เด็กชายสุภชัย  โพธิ์ทอง
18. เด็กชายอานนท์  กิจเสนาะ
19. เด็กชายเอกภพ  เพ็งแสน
20. เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ
 
1. นายณัฐพล  เพ็งพันธ์
2. นางสาวศิริพร  จันทร์ฤทธิ์
3. นางกิ่งทอง  ใจแสน
4. นายอาคม  เมนไทยสง
5. นางสาววิริยา  แสงมณี
6. นางสาวจิรัชยา  สุริยะแก่นทราย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายณัฐภัทร์   จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายทัศนชัย  คำศรี
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีกอง
4. เด็กหญิงปิยะภัสร์   ม่วงสิมมา
5. เด็กชายเดชา   ทองคำ
 
1. นายประสิทธิ์   ทรัพย์แพ
2. นายวิทูร   สวัสดิ์นที
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชาย ธีรภัทร   สุขตระกูล
2. เด็กหญิงกัญญา   พรมมา
3. เด็กหญิงจันทรวิมล   พรหมทา
4. เด็กชายจิรพัส   ดีแป้น
5. เด็กชายชลารักษ์   นราเลิศ
6. เด็กชายณัฐกานต์   จวงสาคร
7. เด็กชายณัฐดนัย   สกิดเกิด
8. เด็กชายณัฐภัทร   จันทร์สุวรรณ
9. เด็กหญิงดุจนภัส   มนต์เปลี่ยม
10. เด็กชายทัศนชัย   คำศรี
11. เด็กหญิงธนพร   บุญลือ
12. เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีกอง
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ   พัดนาค
14. เด็กหญิงนฤมล   บุญจันทร์
15. เด็กหญิงนาตยา   ทุมจันทร์
16. เด็กชายนิธิพร   ศิริโสภณ
17. เด็กหญิงน้ำรินทร์   พีระพันธ์
18. เด็กหญิงบุญยานุช   ปานเขียว
19. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรอินทร์
20. เด็กหญิงปัทมา   จวงสาคร
21. เด็กหญิงปิยดา   ปิชัยนะ
22. เด็กชายปิยะ   ศรีสัตย์
23. เด็กหญิงปิยะภัสร์   ม่วงสิมมา
24. เด็กชายพสิษฐ์   อิ่มสิน
25. เด็กหญิงพัชราภา  พรมแว่น
26. เด็กชายพิยดา   ทศวัฒน์
27. เด็กชายพีรพัฒน์   ภู่โพธิ์
28. เด็กหญิงภัทรธิดา   ดีฉนวน
29. เด็กชายภูวดล   อินทร์จันทร์
30. เด็กหญิงวรนุช   ริดน้อย
31. เด็กหญิงวรรณา   มีมาก
32. เด็กหญิงวีรญา   หน้าชม
33. เด็กหญิงศิรินภา   โรจน์บุญถึง
34. เด็กหญิงสายพิณ   ชมภูนุช
35. เด็กหญิงสุจิตตรา   ศรีรอด
36. เด็กหญิงสุธิดา   ศรีจำปา
37. เด็กชายสุวิทย์   นิลรัตน์
38. เด็กหญิงอมิตตา   สายอาทิตย์
39. เด็กชายอัฐตพล   พรมจันทร์
40. เด็กชายเดชา   ทองคำ
 
1. นายประสิทธิ์   ทรัพย์แพ
2. นายนิรันดร์  พรหมฮวด
3. นางสาวทัศวรรณ  มณีกุล
4. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
5. นางกัสสุมา  ขัติศรี
6. นางสาวธนัชพร  มั่นจอง
7. นางพิมพ์ใจ  เจริญเวชรักษ์
8. นางสาวปิยะนุช  แจ่มหม้อ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกิชติภณ  สุวรรณฉิม
 
1. นางวิภาพร  มิตรญาติ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายวรวุฒิ  ด้วงเอก
 
1. นายจิรวัฒน์  ทับจาต
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กหญิงเนตรธิดา  วงศ์ศรีไส
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กหญิงทะยิดา  กอนาค
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 1. เด็กชายกันต์ธัช  นพภาพันธ์
 
1. นางอรสา  กระต่ายทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพลรบ  บุษย์ศรี
 
1. นายสุพรรณ  แสงประเสริฐ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนัฎชนก  สำราญ
 
1. นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กหญิงทะยิดา  กอนาค
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 1. เด็กชายกันต์ธัช  นพภาพันธ์
 
1. นางสาวชิโนรส  สุขจันทร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายอานันท์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวเทพสิริรัตน์  เทพวัง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญกมล  เสนาหมื่น
 
1. นางสาวประทุมพร  พลสันต์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กหญิงพัชราภา  อัตมาพัน
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายทีมมาดริด  สุดวิลัย
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จาวชัชวาลวงค์
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุษย์
 
1. นางวีณา  ฟุ้งธีรกุล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงกิตติญา  โมทา
 
1. นายสมภพ  ทิพยโสตถิ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายชลารักษ์   นราเลิศ
2. เด็กชายณัฐดนัย   สะกิดเกิด
3. เด็กชายธีรภัทร   สุขตระกูล
4. เด็กชายนิธิพร   ศิริโสภณ
5. เด็กชายปิยะ   ศรีสัตย์
6. เด็กชายพีรพัฒน์   ภู่โพธิ์
7. เด็กชายวรนุช   ริดน้อย
8. เด็กหญิงวรรณา   มีมาก
9. เด็กหญิงวีรญา   หน้าชม
10. เด็กชายสุวิทย์   นิลรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์   ทรัพย์แพ
2. นายวิทูร   สวัสดิ์นที
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   สัตยารักษ์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิลาจันทร์
3. เด็กหญิงคณิศร   ขำขาว
4. เด็กหญิงจิรัฎฐ์  อนันทสุข
5. เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดแสง
6. เด็กหญิงชนาพร   ผ่องอากาศ
7. เด็กหญิงชัญญา  ศุภลาภวัฒนา
8. เด็กหญิงญาณิศา  ศิลป์ชัย
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ทับสงค์
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   คุ้มสุวรรณ์
11. เด็กหญิงณัฐพร   สถิตย์พงษ์
12. เด็กหญิงทิพานัน  จำนงค์
13. เด็กหญิงธนัชพร  โตโทน
14. เด็กชายธนาธร  อ่อนศรี
15. เด็กหญิงธันยพร   โสพันธ์
16. เด็กหญิงธาริดา   ฟุ้งสุข
17. เด็กหญิงธีรกานต์   สุราเลิศ
18. เด็กหญิงนันทิกานต์   นาคชาตรี
19. เด็กหญิงปพิชญา   ข้องธัญกรณ์
20. เด็กหญิงประภากวิน  อาจหาญ
21. เด็กหญิงพรธีรา   วิชัยโย
22. เด็กหญิงพรปวีณ์   ชัยประสิทธิ์พันธุ์
23. เด็กหญิงพัชริสา   เดชะผล
24. เด็กหญิงพิชญาภา   ทัพรัตน์
25. เด็กชายภูริภัทร  ผงสูงเนิน
26. เด็กหญิงมนัสชนัญ   ช่างเก็บ
27. เด็กหญิงมุฑิตา   มาจาด
28. เด็กหญิงรุจลดา   ปัญญา
29. เด็กหญิงวรกมล  สุระภี
30. เด็กหญิงวรัชยาพร  พ่วงสมจิตร
31. เด็กหญิงวรัญญา   ฤกษ์หร่าย
32. เด็กหญิงวรัญญา   โชคมหาสมุทร
33. เด็กหญิงศิรประภา   จรลี
34. เด็กหญิงศิริสุดา   สายศร
35. เด็กหญิงสาธนี  จ่ายยัง
36. เด็กหญิงหาดธญา  ลัดดาไสว
37. เด็กหญิงอาภาภัทร   ขุนพิลึก
38. เด็กหญิงอิสราเอล  อ่วมดี
39. เด็กหญิงอุษา   ดีเลิศ
 
1. นายดนัย   สิริเจิดจรัสเลิศ
2. นางนภสร   คุ้มภัยเพื่อน
3. นางสาวนันทิกา   ขำเส็ง
4. นางสาวภาวิณี  ทัพรัตน์
5. นางสาวปรียาพัศ  มารมย์
6. นางสุรีย์  แก้วสุขา
7. นางสาวสายหยุด  ดีมอญ
8. นางสาวพิไลย์กุล  จันทประเทศ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กชายจิรายุ  ทองดี
2. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงพิมพิไลพร  สาระคำ
4. เด็กชายภควัตร  เจริญศิลป์
5. เด็กหญิงรักษณาลี  อุบล
6. เด็กหญิงวราภรณ์  สระโสม
7. เด็กชายวศิน  ชั่งถิน
8. เด็กชายสมภพ  แสงเขียว
9. เด็กหญิงอินทิรา  โพธิชัยโถ
10. เด็กชายเจษฎา  แก่นเกตุ
 
1. นายกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
3. นางสาวชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงกรนันท์  ซาตัน
2. เด็กหญิงกัณฐิกา   กลิ่นทวี
3. เด็กชายกิตติกุล   วงษ์มณี
4. เด็กชายคุณากร  รอดไพรี
5. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   มั่นคง
6. เด็กชายธนโชติ   ช่างประดิษฐ์
7. เด็กชายพงศกร  ปัญญา
8. เด็กหญิงพรณภัส   วงษ์วัฒน์
9. เด็กหญิงสุธัมมา   น้อยมหาพรม
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ตั่งเจริญทรัพย์
 
1. นางเพ็ญประภา   งามสันติชัย
2. นางสาวณภัทร   งามวิลัย
3. นางสาวอุไรพร   สุ่มแก้ว
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  วันชัย
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยาทาเปี้ย
3. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
4. เด็กหญิงพิมผกา  เจิมเมือง
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำฝอย
6. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สิทธิชัย
7. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
8. เด็กหญิงอริษา  แก้วคำลา
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นางสาวอมร  มารเขตวิธี
4. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  ชายศ
2. เด็กหญิงนภัสร  แสนมหาเกษม
3. เด็กหญิงนุชนารถ  มังหลง
4. เด็กหญิงปฐมพร  อรรคราช
5. เด็กชายพรพนม  ทีภูเวียง
6. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงวนาลี  เสือเขียว
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์แก้ว
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นางสาวอมร  มารเขตวิธี
4. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  วันชัย
2. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงณีรนุช  กี่พิมาย
4. เด็กหญิงปริยากร  โงนรี
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยาทาเปี้ย
6. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
7. เด็กหญิงพิมผกา  เจิมเมือง
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำฝอย
9. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
10. เด็กหญิงอริษา  แก้วคำลา
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นางสาวอมร  มารเขตวิธี
4. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศิริวราวาท
2. เด็กหญิงบุษบากร   โสไกร
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    พันธุ์ศรี
4. เด็กหญิงพรวลัย   พันธุ์ศรี
5. เด็กหญิงมนัสวรรณ  มองล่า
6. เด็กหญิงสุภาวดี   บุญเชิญ
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
2. นางณัฐศยากร  พรภูวเดช
3. นางทองพูน  พิลึก
4. นางอุบล  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา   ตับกลาง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  อ่าวลึกเหนือ
3. เด็กหญิงชุตินันท์   ไชยแจ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ปัญญา
5. เด็กชายธนากร  สุภาวงค์
6. เด็กชายธนาธิป  ศรสาลี
7. เด็กหญิงธันยมัย   ยื้อแฮ
8. เด็กหญิงธิตยา   กันอินทร์
9. เด็กหญิงปริฉัตร   รอดแก้ว
10. เด็กหญิงปาริตา   เครือโย
11. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   คำตื้อ
12. เด็กชายภานุวัฒน์  พานรอง
13. เด็กหญิงภารวี   แซ่ม้า
14. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ทาจี
15. เด็กหญิงลักขณา   สุววรณ์
16. เด็กชายวิทวัส  ชูบุญ
 
1. นางศศิประภา  แก่งอินทร์
2. นางศิวพร   ประเสริฐสุข
3. นายกฤติน  ทิศรีชัย
4. นางบุณฑริกา  พาสุทธิ
5. นายสัจจลักษม์  เนตรทอง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตานันท์  พิมพดี
2. เด็กหญิงชนม์นิภา   ทองจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐยา   ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพิมภราลัย  สันชัย
5. เด็กหญิงรจนา    เพ็งสุข
6. เด็กหญิงลลิตา   เสือคำรณ
7. เด็กหญิงศิรินภา   แก้วอ่อน
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ป้อมยุคล
9. เด็กหญิงสุทธนุช   จุ้ยภู่
10. เด็กชายสุทธิดา   สุวรรณฉายยา
11. เด็กหญิงสุภาพร   สมน้อย
12. เด็กหญิงสโรชา   สอนเครือ
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง   ท้องฟ้า
2. นางสาวศิริวัน   หาญนอก
3. นายวินัย  มนัสตรง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายณัฐกานต์   เกตสิระไชย
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กชายทัศนชัย  คำศรี
4. เด็กชายพงษ์เพชร   บุญมา
5. เด็กชายเฉลิมรัตน์   จันทบูรณ์
 
1. นายไกรวิชญ์  วงค์สุรินทร์
2. นางทัศวรรณ  มณีกุล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา* 1. เด็กหญิงศิรประภา   นาคเจือ
 
1. นางสาวอัมพร   งิ้วลาย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนุชวรา  มโนมัย
 
1. นางสาวปัณณธร   เกษี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Impromptu Speech ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  ทาสสร้อย
 
1. นางสาวธัญชนก   จาดดำ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  สวยสม
 
1. นางลินดา  คำภา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Story Telling ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงนันทิชา   แจ้งอรุณ
 
1. นางมารศรี  มูลสัน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Story Telling ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กบขุนทด
 
1. นางสาวธัญชนก   จาดดำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  มัยขุนทด
2. เด็กชายธนกฤต  นาคนุ่น
3. เด็กชายพัสกร   สารการ
4. เด็กชายศราวุฒิ  สีหาเนตร
5. เด็กชายศุภกิตติ์  มีสวัสดิ์
6. เด็กชายสุรยุทธ   แสงจันทร์ภักดี
 
1. นายสุพจน์   เฉื่อยฉ่ำ
2. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
3. นายสุรศักดิ์   รุ่งคีรี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1. เด็กชายปิยังกูร   สกุลทองพัฒนา
2. เด็กหญิงรดา   เอี่ยมเจริญจิตต์
3. เด็กชายศรายุทธ   สมบัติหา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวนวล
5. เด็กชายองอาจ   อินทร์นอก
6. เด็กชายเจตพิพัทธ์   การะอุ่น
 
1. นางสาววัชราภรณ์   แหลมเนียม
2. นางสาวสุภาวิณี   พัวงามประเสริฐ์
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธินนท์  ห้อยพรมราช
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายธนพล  แทนศิริ
2. เด็กชายพลวัต  อุ่นทอง
3. เด็กชายวรัญญู  เอี่ยมสุพรรณ
4. เด็กชายวีรภัทร  สอนขำ
5. เด็กชายศักดิ์  อุ่นทอง
6. เด็กชายศิริโรจน์  ปิ่นสังข์
7. เด็กชายสมพร  ช่อประเวศ
8. เด็กชายอนุชา  ทองม่วน
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นายอาคม  เมนไทยสง
3. นายสราวุธ  จักรงาม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงชณัฐดา  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงนฤลดา  คำวงศ์ภากร
3. เด็กหญิงปราณี  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วมา
5. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่จ๋าว
6. เด็กหญิงสุริยะพร    เผือกอิ่ม
7. เด็กหญิงอนันตญา  สามล
8. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ญแสง
9. เด็กหญิงอภิสรา   แสงไทย
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงฉิมพลี
 
1. ดร.ทัศณรงค์  จารุเมธีชน
2. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
3. นางสาวภัทรา  สมนึก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงงนัฐกมลฤดี  ดาจันทรา
2. เด็กหญิงจริยา  แสนสะอาด
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณสน
4. เด็กชายชัชวาลย์   กิงขุนทด
5. เด็กชายชัยชาญ  คำบุญเกิด
6. เด็กชายชายแดน  จบปาน
7. เด็กชายนพสินธุ์  ใจปานน้ำ
8. เด็กหญิงมธุรส  ปิ่นทิม
9. เด็กหญิงยุวดี  เกตุสุวรรณ์
10. เด็กหญิงวิจิตรา   จันทร์ปัญญา
 
1. นายเอนก  บุตรสิงห์
2. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
3. นายสนอง  โพธิ์ทอง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐรดี  ทองดอนง้าว
2. เด็กหญิงนิตยา  แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงมนัสชนก  เกิดเอี่ยม
4. เด็กหญิงวาสนา  นาเมืองรักษ์
5. เด็กหญิงศศิธร  จอมศิริวัฒน์
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวนันท์นภัส  นิยมพงษ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงธนพร  ตระกูลยั่งยืน
2. เด็กหญิงพรเจริญ  มโนมัย
3. เด็กหญิงอองซาง  ม้าเจริญตระกูล
 
1. นางสาวภัทรา  สมนึก
2. นางวนิดา  ไพฑูรย์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 1. เด็กหญิงทิพย์พาวรรณ์   หัวบือ
2. เด็กหญิงปนัดดา   รักไทย
3. เด็กหญิงเมษา   หัวบือ
 
1. นางสาววิมลรัตน์   มีกลิ่น
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  แซ่หาง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ว้า
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ประจำถิ่น
 
1. นางสาวณัฐฐา  แสงเชย
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจิราพร  พลอ้วน
2. เด็กชายสุทัศ  ลาดลี
3. เด็กหญิงอรทัย  สุทธิวงศ์
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวศิรินาฏ  โอสาร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายคณพศ   โคตรภูงา
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  สุธรรมา
 
1. นางสาวเกศรา  สุทธิ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ใส้พงษ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ใจวงศ์ก้อน
2. เด็กหญิงวันวิสา  สุขจิตร
 
1. นางสุทิพย์   ศิริเรือง
2. นางสาวนภารัตน์   อั๋นดอยกลอย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 1. เด็กชายสุรชัย  ใจดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พินิจสุริยะ
 
1. นายนวพล  สุขศิริ
2. นางสาวพัชรินทร์  เซี่ยงหลิว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายภานุพงศ์  มั่นมาศ
2. เด็กชายรัชภูมิ  นกน้อย
 
1. นายสถาพร  คำเกิด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1. เด็กหญิงศริมน  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสันติภาพ  คำเรือง
 
1. นายสินทารา  เกษแก้ว
2. นายสุชีพ  แก้วศรี
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงธันยธร  กอสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ย่าง
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงอรนิภา  แทนนา
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางมัจฉา  โครวัตร์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ขุนภักดี
2. เด็กหญิงณภัทร  บุญเพิ่ม
 
1. นางกาญจนา  กรานต์พรมมา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ราศรี
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์หล่ม
 
1. นางสาวปริญญาพร  จันทร์ศรี
2. นางสาวอัจฉรา  จิตสนธิ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ดวงชื่น
2. เด็กชายศุกลภัทร   ศาสนะ
 
1. นายคฑายุทธ์  บุญใหญ่
2. นางสาวสมฤดี  ใยอิ่ม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงปาริชาต   คำทองทิพย์
2. เด็กหญิงพรวนา  เภตรา
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางทองอยู่   อันทะราสี
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงนิศากร   สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา   แสงหนู
3. เด็กหญิงเทียนทอง   หล่อพันธ์
 
1. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 1. เด็กชายวสุเมธ  ขัดมัน
2. เด็กชายอธิวัช  ขัดมัน
3. เด็กชายอิทธิมนต์  กิตเสรีย์
 
1. นายปวีณวัชร์  ขุนเทียนเขมชาติ
2. นายภาณุพงศ์  อู่แสนขันธ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 1. เด็กชายธีรเทพ  หอมเชย
2. เด็กชายศิรา  โพธิ์หลวง
3. เด็กชายอชิตพล  มิตรญาติ
 
1. นายปวีณวัชร์  ขุนเทียนเขมชาติ
2. นางเครือวรัญ  ขัดมัน
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายประดิพัทธ์   อินทร์สอน
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒ   ขุยแป๊ะ
3. เด็กชายพัชรพล  สีอิ่น
 
1. นายลภัส   เอ็นดู
2. นางสาวอาภาภรณ์   ธรรมกรณ์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ไชยหงษ์
2. เด็กชายณรงค์  บำรุงเกาะ
3. เด็กชายธนาโชค   ภูครองตา
 
1. นายประเสริฐ  สิงหเดช
2. นางเรณู  ไชยหงษ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเหมือด 1. เด็กชายพิชชากร  พิลึก
2. เด็กชายศรัณยพงษ์  กาญจนวิโรธ
3. เด็กชายศรายุทธ  ศรีธาตุ
 
1. นายผจญ  ศรีดานุช
2. นายวิรัช  ธาตุวิจักษณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงหยาดฝน  ทิพย์สันเทียะ
2. นางสาวอธิติยา  บู่สาลี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีบุญจันทร์
 
1. นายจิรวัฒน์  ทับจาต
2. นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ยอดเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนฤดี  สร้อยมี
3. เด็กหญิงสุภัชชา  พุ่มมาลัย
 
1. นายเชาวิทย์  ไรเกษ
2. นางวัฒนารัตน์  ไรเกษ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชะนะชัย
2. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วมุง
3. เด็กชายอดิเทพ  สารีพงษ์
 
1. นายสุระศิลป์  โคตรประทุม
2. นางจิรา  โคตรประทุม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงชวิศา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  โพธิ์ไพร
3. เด็กหญิงภัศรา  พลอยระย้า
4. เด็กหญิงวริศรา  ทองยิ้ม
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  สระทองมา
6. เด็กหญิงสมิตา  ทองอยู่
 
1. นางกันยาวีร์  เรืองระยับชัย
2. นางนิภาพัทร  ฉิมพาลี
3. นางรัซนี  เอี่ยมรอด
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองหาญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลำนาค
3. เด็กหญิงณัฐชา  อิ่มอุไร
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  ในประเทศ
5. เด็กหญิงวิภาพร  ชาวแขก
6. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมณี
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
3. นางสาวศราวัสดี   สีใส
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงสมฤดี  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงอาจารีย์  เศษกระโทก
 
1. นายบุญลือ  จุ่นทอง
2. นายสุรินทอน  บ่อถ้ำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวฟ้าใส  ไชยัญโต
2. นางสาวราชาวดี   ระวรรณวงษ์
3. นางสาววัศนี    อินทพงษ์
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  แก้วสุข
2. นางสมัย  บุญจันทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เหมะ
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  อินทะนี
 
1. นางเมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม
2. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงปาริศา   ผึ่งสิงห์
2. เด็กหญิงลัดดา   ม่วงไม้
3. เด็กหญิงอภิชญา   ว่องธัญญกรณ์
 
1. นายนรเชษฐ   รักษ์ไพรสาณฑ์
2. นางประไพ   รักษ์ไพรสาณฑ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   แจ่มรุจี
2. เด็กหญิงรัตมณี   นิทาน
3. เด็กหญิงสุทธิดา   อินทร์มั่น
 
1. นางจินดารัตน์   รุจิพงษ์
2. นางอ้อมสร้อย  นาเวช
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จาดดำ
2. เด็กหญิงนฤมล  ทนธรรม
3. เด็กหญิงนัทมน  อยู่ยอด
 
1. นายเฉลิม  ดงบัง
2. นางสายสมร  คชภูมิ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชวิน   ศรีแป้น
2. เด็กชายณัฐพล   ใยโพธิ์
3. เด็กหญิงภัทรภรรณ   แสวงทรัพย์
 
1. นางปุณยนุช   แสงเดช
2. นางประนอม   พุทธเสม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวจันทร์ธิดา   เย็นวัฒนา
2. นางสาวจุไรรัตน์   เหล่ารอด
3. เด็กหญิงอรณัชฐ์   บุญหลาย
 
1. นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
2. นางสาวหนึ่งนภา   อินทรสูต
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   พนดี
2. เด็กหญิงอภิชญา  กงไกรลาศ
3. เด็กชายเวทิศ   ลักโพธิ์
 
1. นางสุรีย์   ศักดาเดชฤทธิ์
2. นางสาวดารณี   มั่นเขตวิทย์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวนิรัตน์ศรา   เดชพละ
2. นางสาวพันธิตรา   พาเจริญ
3. นางสาวสุดารัตน์   ภิญโญ
 
1. นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
2. นางสังวน  พุ่มหมอก
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิศิษฐ์โสธร
2. เด็กหญิงยุวดี  ดาปาน
3. เด็กชายเกรียงไกร  กาบุญยม
 
1. นางพิชญา  โชติช่วง
2. นางสาวชลธิชา  โชติช่วง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงยุวดี  มีเหมือน
2. เด็กหญิงวรรณิกา  รุ่งรัตน์
3. เด็กหญิงอรกมล  พิลึก
 
1. นางสาวนภากูล  ธาตุ
2. นายเฉลิม  พงษ์สกัด
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงบุณยาพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปมณฑ์ชนัส  ขันตี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัดสา
 
1. นางระภา  เอี่ยมสุธี
2. นางสุรีรัตน์  วิกรานนนทร์
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงวลัยพร   หนูพวก
2. เด็กหญิงสุชาดา   ปราณีตพลกรัง
3. เด็กชายโยธิน   สิงห์คำมา
 
1. นางรำจวน   ยอดเกตุ
2. นางสาววรรณี   ทุมมาโต
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เบ้าทอง
 
1. นางสุชาดา  จันทร์ต้น
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆสุวรรณ
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หวังกองกลาง
 
1. นายสัญชัย   แสงมณี
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเจ้า 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตาลประไพ
 
1. นางสาวสุชานรี  ซาพิมพ์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายธนภัทร  แก่นแก้ว
 
1. นางยุเวช  ทองนวม
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ลันดาเถาว์
2. เด็กหญิงปุณยานุช  จงเจริญยานนท์
3. เด็กชายษิณธนาการ  การเพียร
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นางสาวณัฐนิชา  ใจมั่น
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เรือศรีจันทร์
2. เด็กหญิงดวงกมล   ลำพินาศ
3. เด็กชายปริญญา   เหล่าการนา
 
1. นางพัชรินทร์   พันธุ์เฮง
2. นายสมชาย   บัวเทศ
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   อิ่มเต็ม
2. เด็กชายณัฐพล  เจริญรัมย์
 
1. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายดนุเดช  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรพัฒนะดำรง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  ศรีเดช
2. นางสาวสุรีรัตน์  โหงฉิม
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงณุตรา  เภตรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริโยธา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายนพรัตน์  สว่างภักดี
 
1. นายกู้เกียรติ  บุญยะกร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายกิตติพศ  ธนจารุวิทยากร
 
1. นางสาวสุกัญญา  สายเครือฝั้น
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางกชกร  อุดรวงษ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายจิรายุ   พรมจีน
 
1. นายธีระศักดิ์   เขียวปั้น
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายธนพล   วัฒนศิริ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   บุญสุด
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายชลชาติ   บัวแพง
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตาพรม 1. เด็กชายเกียรติวงค์  ปานทัพ
 
1. นายวีระ  ชาติบุญญฤทธิ์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ภูฆัง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวศิริวัน  หาญนอก
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงธัญสุดา   สายอินทร์
 
1. นางนงนภัทร   จินาสา
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุญช่วย
 
1. นางสาวศิริญญา  มหาโพธิ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กหญิงกรธิดา  เทียบแสน
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สุขรวย
3. เด็กหญิงกัญญ์วราภรณ์  จันทมนตรี
4. เด็กหญิงผกามาส  ปุผาเต
5. เด็กหญิงแพรวา  เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางซ่อนกลิ่น  ศุภกิจเจริญ
2. นางสาววรรณวิภา  บุญเยี่ยม
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงจันทิมา   โสขุมา
2. เด็กหญิงชลธิชา   แซ่เอี๊ยว
3. เด็กหญิงนภัสสร   ศรีน้อย
 
1. นางพัชรินทร์   คำลา
2. นางอรพิน   อิทธิวัฒนะ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   สว่าง
2. เด็กหญิงวาสนา   จินาสา
3. เด็กชายศักดา   จักรเขื่อน
 
1. นางชนกานต์   วชิรกมลกุล
2. นางสุรัชณี  จันเกิด
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงชมภูนุท  ตุมขาว
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สัปทน
3. เด็กชายสุรกรานต์  สุทธิประภา
 
1. นายจิรัฏฐ์  ศูนย์จันทร์
2. นางสาวสุภัคชา  วันพระคุ้ม
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายการัณย์ภาส  เอี่ยมวิจารณ์
2. เด็กชายกิตติธัช  ศักดิ์สม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  คำแสงดี
 
1. นายพัลลภ  เกตุวิริยะการ
2. นางสมรัก  พรมมา
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงกานดา  แช่มชื่น
2. เด็กชายจิรายุ  พรมชาติ
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริสุขพิมล
 
1. นางณัฐชาภรณ์  บุญเพ็ชรัตน์
2. นายพีระเมศวร์  บุญเพ็ชรัตน์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายชญานิน  ไหมเงิน
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทะบุตร
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายจิรโชค  เหมือนทิพย์
 
1. นายสมชาย  โคตรภูงา
2. นางเกวะรินทร์  โคตรภูงา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 1. เด็กชายชนากานต์  สโมสร
2. เด็กชายโสภี  ดีบ้านคลอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาลัย
2. นายวีรศักดิ์  บุญประจักษ์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. เด็กชายชยันต์  มีโชค
2. เด็กชายภัทรวุธ  โฉมอัมฤทธิ์
 
1. นางอุษา  นิ่มตรง
2. นางสาวสุนารี  ภุมมา
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิดา   เจริญวัฒน์
2. เด็กหญิงพินิสา  ทองแฟง
3. เด็กหญิงพุทธิดา   โพพินิจ
 
1. นายภานุวัตร   พันธุ์ยี่
2. นางมุจลินท์   พันธุ์ยี่
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายธีระกานต์  วงศ์โพธิ์ศรี
2. เด็กชายภาคภูมิ  มั่นศักดิ์
3. เด็กชายสราวุทธ  สุภากุล
 
1. นางศิริรัตน์  บุญยัง
2. นางธัญญรัศม์   โรจน์วรวิช