สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านคลองลาน 22 5 4 2 31
2 บ้านส่องตาแล 22 2 1 1 25
3 บ้านปากคลองลาน 18 4 2 1 24
4 อนุบาลคลองลาน 16 12 6 0 34
5 บ้านหนองชะแอน 15 11 4 9 30
6 บ้านโชคชัยพัฒนา 15 2 3 1 20
7 บ้านทุ่งซ่าน 14 4 0 0 18
8 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 14 2 2 1 18
9 บ้านสุขสำราญ 13 7 0 2 20
10 วัดพรหมประดิษฐ์ 12 7 2 0 21
11 บ้านโป่งน้ำร้อน 12 6 0 1 18
12 ชุมชนประชาสามัคคี 12 4 6 4 22
13 บ้านหนองน้ำแดง 12 4 2 3 18
14 บ้านบึงหล่ม 12 1 2 1 15
15 บ้านอุดมทรัพย์ 11 5 1 1 17
16 บ้านคลองลึกพัฒนา 11 3 0 2 14
17 อุทิศศึกษา 11 0 0 0 11
18 บ้านทุ่งทอง 10 6 1 1 17
19 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 10 3 0 0 13
20 บ้านใหม่หนองยาง 9 4 2 1 15
21 บ้านเพชรมงคล 9 4 0 0 13
22 บ้านวังชะโอน 8 7 4 6 19
23 บ้านทรัพย์มะนาว 8 4 2 6 14
24 วัชรสหศึกษา 8 4 0 1 12
25 ศรีวรลักษณ์ 8 3 0 1 11
26 บ้านปางตาไว 8 2 2 1 12
27 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 7 8 4 2 19
28 บ้านหนองตะเคียน 7 6 1 0 14
29 บ้านมอเจริญ 7 5 3 2 15
30 บ้านช้างคับ 7 4 4 4 15
31 บ้านวังบัว 7 3 2 6 12
32 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 7 3 1 2 11
33 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 7 2 5 5 14
34 บ้านนิคม 7 0 1 0 8
35 บ้านท่าขึ้น 6 8 6 5 20
36 บ้านกระโดนเตี้ย 6 4 1 1 11
37 บ้านถนนงาม 6 3 1 0 10
38 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 6 3 0 0 9
39 บ้านบึงสำราญ 6 2 4 0 12
40 ชุมชนบ้านสลกบาตร 6 2 3 1 11
41 บ้านไพรสวรรค์ 6 1 0 1 7
42 บ้านท่าช้าง 6 0 0 0 6
43 บ้านโพธิ์เอน 5 6 4 3 15
44 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 5 5 6 3 16
45 บ้านพัดโบก 5 4 3 1 12
46 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 5 4 1 1 10
47 บ้านคลองมดแดง 5 2 2 0 9
48 รอดนิลวิทยา 5 2 1 0 8
49 หนองปรือประชาสรรค์ 5 1 0 2 6
50 วัดหนองเหมือด 5 1 0 2 6
51 บ้านคลองสุขใจ 5 0 4 3 9
52 บ้านถาวรวัฒนา 5 0 2 2 7
53 สักงามประชาสรรค์ 4 8 2 1 14
54 บ้านใหม่เจริญสุข 4 5 3 2 12
55 บ้านดงเจริญ 4 3 2 0 9
56 อนุบาลปางศิลาทอง 4 3 1 3 8
57 บ้านคลองแขยง 4 3 1 1 8
58 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 4 3 1 0 8
59 บ้านโพธิ์ทอง 4 3 0 0 7
60 บ้านวังเจ้า 4 2 2 2 8
61 บ้านวังน้ำ 4 2 1 2 7
62 วชิรสารศึกษา 4 2 0 1 6
63 รังษีวิทยา* 4 2 0 1 6
64 บ้านวังนำ้แดง 4 1 2 1 7
65 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 4 1 2 1 7
66 บ้านจอมทองพัฒนา 4 1 0 4 5
67 บ้านวังตะล่อม 4 1 0 2 5
68 บ้านท่าข้ามสามัคคี 4 1 0 0 5
69 บ้านวังโป่งพัฒนา 4 1 0 0 5
70 บ้านแปลงสี่ 4 0 1 0 5
71 อนุบาลมิ่งขวัญ 4 0 1 0 5
72 วัชรสหศึกษา* 3 6 1 0 10
73 อุทิศศึกษา* 3 5 2 0 10
74 บ้านชายเคือง 3 4 4 1 11
75 วัดสว่างอารมณ์ 3 4 2 0 9
76 บ้านหัวเสลา 3 3 2 1 8
77 บ้านวังตาช่วย 3 3 2 1 8
78 ประชารักษ์ศึกษา 3 3 1 5 7
79 ศรีวรลักษณ์* 3 3 1 1 7
80 วรรณวัฒน์ศึกษา* 3 3 0 0 6
81 บ้านหนองชุมแสง 3 2 4 1 9
82 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 3 2 0 0 5
83 อนุบาลคลองขลุง 3 1 4 4 8
84 บ้านคลองแขยงวิทยา 3 1 1 1 5
85 บ้านหาดชะอม 3 1 1 0 5
86 บ้านใหม่ธงชัย 3 1 0 1 4
87 บ้านเขาน้ำอุ่น 3 0 0 0 3
88 บ้านคลองเตย 3 0 0 0 3
89 บ้านโป่งแต้ 3 0 0 0 3
90 วัดอุเบกขาราม 2 5 5 0 12
91 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 2 5 3 0 10
92 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 5 1 1 8
93 อนุบาลวังไทร 2 5 0 2 7
94 บ้านศรีทองสามัคคี 2 4 0 2 6
95 บ้านหนองบอน 2 4 0 0 6
96 บ้านหัวรัง 2 4 0 0 6
97 บ้านเปาะสวอง 2 3 1 1 6
98 อนุบาลธัญรดา 2 3 0 0 5
99 บ้านสามเรือน 2 2 2 0 6
100 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 2 2 1 2 5
101 บ้านหนองโมก 2 2 1 2 5
102 บ้านบึงลาด 2 2 1 0 5
103 บ้านบึงหล่มสามัคคี 2 2 1 0 5
104 บ้านห้วยน้อย 2 2 0 2 4
105 บ้านคอปล้อง 2 2 0 1 4
106 บ้านรังแถว 2 1 2 0 5
107 บ้านคลองขุด 2 1 1 3 4
108 บ้านท่าพุทรา 2 1 1 2 4
109 วัดแสงอุทัย 2 1 1 0 4
110 บ้านปางลับแล 2 1 1 0 4
111 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 1 0 1 3
112 บ้านคลองสมบูรณ์ 2 1 0 1 3
113 บ้านทุ่งหันตรา 2 0 2 2 4
114 บ้านพรหมมาสามัคคี 2 0 1 0 3
115 บ้านคลองไพร 2 0 0 1 2
116 บ้านหนองหล่ม 2 0 0 1 2
117 อนุบาลธัญรดา* 2 0 0 1 2
118 บ้านหนองหิน 2 0 0 1 2
119 บ้านเขาพริกไทย 2 0 0 1 2
120 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 0 0 2
121 พิบูลวิทยาคาร 2 0 0 0 2
122 อ่างทองราษฎร์วิทยา 1 7 3 2 11
123 อนุบาลบึงสามัคคี 1 5 3 0 9
124 บ้านเกาะตาล 1 4 0 5 5
125 อนุบาลมิ่งขวัญ* 1 3 0 1 4
126 บ้านถนนน้อย 1 3 0 0 4
127 บ้านป่าเหียง 1 2 4 0 7
128 บ้านไร่ดอนแตง 1 2 2 3 5
129 บ้านวังพลับ 1 2 2 1 5
130 บ้านวังน้ำพัฒนา 1 2 2 0 5
131 บ้านช่องลม 1 2 2 0 5
132 วัดพิกุลทอง 1 2 1 4 4
133 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 2 1 3 4
134 บ้านชุมนาก 1 2 1 2 4
135 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 2 1 0 4
136 บ้านหนองปรือ 1 2 1 0 4
137 วัดคูหาสวรรค์ 1 2 0 1 3
138 บ้านโคกเลาะ 1 2 0 0 3
139 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 1 2 0 0 3
140 บ้านหนองทองหล่อ 1 1 3 0 5
141 สหะราษฎร์วิทยา 1 1 2 0 4
142 บ้านเกาะฝ้าย 1 1 1 1 3
143 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 1 1 0 3
144 บ้านสามแยก 1 1 1 0 3
145 วัดคลองเจริญ 1 1 1 0 3
146 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 1 1 0 4 2
147 รังษีวิทยา 1 1 0 0 2
148 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 1 1 0 0 2
149 วรรณวัฒน์ศึกษา 1 1 0 0 2
150 วัดน้อยวรลักษณ์ 1 1 0 0 2
151 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองปล้อง 1 1 0 0 2
153 บ้านร้อยไร่ 1 0 2 0 3
154 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 0 1 0 2
155 อนุบาลทรายทองวัฒนา 1 0 0 2 1
156 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1
157 บ้านตากฟ้าพัฒนา 1 0 0 0 1
158 บ้านคลองสะพานช้าง 1 0 0 0 1
159 คีรีวงศ์วัฒนา 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
161 บ้านท่ามะเขือ 0 7 0 1 7
162 บ้านวังหันน้ำดึง 0 5 2 3 7
163 บ้านหนองผักหนาม 0 4 3 1 7
164 บ้านกระบวยทอง 0 3 1 0 4
165 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 2 2 0 4
166 อนุบาลปางมะค่า 0 2 1 2 3
167 บ้านหนองช้างงาม 0 2 1 1 3
168 บ้านระหานประชาศึกษา 0 2 1 1 3
169 บ้านสระตาพรม 0 2 0 0 2
170 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 1 2 0 3
171 บ้านสามขา 0 1 1 3 2
172 บ้านเพชรนิยม 0 1 1 1 2
173 บ้านหนองจอก 0 1 0 2 1
174 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 0 1 1
175 บ้านโนนตารอด 0 0 3 2 3
176 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 3 0 3
177 บ้านไผ่งาม 0 0 2 2 2
178 บ้านทะเลพัฒนา 0 0 1 0 1
179 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 1 0 1
180 บ้านวังหามแห 0 0 1 0 1
181 บ้านศรีไพศาล 0 0 1 0 1
182 อนุบาลฑิฆัมพร 0 0 1 0 1
183 บ้านมาบคล้า 0 0 0 3 0
184 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 2 0
185 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0 1 0
186 บ้านมอเจริญ(สาขา) 0 0 0 1 0
187 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 1 0
188 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 1 0
189 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0
190 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 0
รวม 707 433 237 215 1,592