สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านส่องตาแล 24 2 1 1 27
2 ชุมชนบ้านคลองลาน 22 5 4 2 31
3 อนุบาลคลองลาน 19 13 6 0 38
4 บ้านปากคลองลาน 19 4 2 1 25
5 บ้านหนองชะแอน 15 11 4 9 30
6 บ้านโชคชัยพัฒนา 15 2 3 1 20
7 บ้านสุขสำราญ 14 7 0 2 21
8 ชุมชนประชาสามัคคี 14 5 6 4 25
9 บ้านทุ่งซ่าน 14 4 0 0 18
10 เทพผดุงศิษย์ศึกษา 14 2 2 1 18
11 วัดพรหมประดิษฐ์ 13 7 2 0 22
12 บ้านอุดมทรัพย์ 13 5 1 1 19
13 บ้านบึงหล่ม 13 1 2 1 16
14 บ้านหนองน้ำแดง 12 6 2 3 20
15 บ้านโป่งน้ำร้อน 12 6 0 1 18
16 บ้านวังชะโอน 11 10 4 6 25
17 บ้านคลองลึกพัฒนา 11 3 0 2 14
18 อุทิศศึกษา 11 0 0 0 11
19 บ้านทุ่งทอง 10 6 1 1 17
20 บ้านเพชรมงคล 10 4 1 0 15
21 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 10 3 0 0 13
22 สักงามประชาสรรค์ 9 8 2 2 19
23 บ้านทรัพย์มะนาว 9 5 2 6 16
24 บ้านใหม่หนองยาง 9 4 2 1 15
25 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 9 4 1 1 14
26 บ้านปางตาไว 9 2 2 1 13
27 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 8 9 4 2 21
28 บ้านวังตาช่วย 8 7 2 2 17
29 บ้านช้างคับ 8 4 4 4 16
30 วัชรสหศึกษา 8 4 0 1 12
31 บ้านบึงสำราญ 8 3 6 1 17
32 บ้านวังบัว 8 3 2 6 13
33 ศรีวรลักษณ์ 8 3 0 1 11
34 บ้านท่าขึ้น 7 8 7 5 22
35 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 7 6 6 3 19
36 บ้านโพธิ์เอน 7 6 4 3 17
37 บ้านหนองตะเคียน 7 6 1 0 14
38 บ้านมอเจริญ 7 5 3 2 15
39 รอดนิลวิทยา 7 4 1 0 12
40 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 7 3 1 2 11
41 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 7 2 5 5 14
42 บ้านนิคม 7 0 1 0 8
43 บ้านชายเคือง 6 8 4 2 18
44 บ้านกระโดนเตี้ย 6 4 1 1 11
45 บ้านถนนงาม 6 3 1 0 10
46 ชุมชนบ้านสลกบาตร 6 2 3 1 11
47 บ้านไพรสวรรค์ 6 1 0 1 7
48 บ้านท่าช้าง 6 0 0 0 6
49 บ้านใหม่เจริญสุข 5 5 3 2 13
50 บ้านพัดโบก 5 4 3 1 12
51 เทพผดุงศิษย์ศึกษา* 5 4 1 1 10
52 อนุบาลปางศิลาทอง 5 3 2 3 10
53 ประชารักษ์ศึกษา 5 3 1 5 9
54 บ้านคลองมดแดง 5 2 3 0 10
55 บ้านวังเจ้า 5 2 2 2 9
56 หนองปรือประชาสรรค์ 5 2 0 2 7
57 วัดหนองเหมือด 5 1 0 2 6
58 บ้านคลองสุขใจ 5 0 4 3 9
59 บ้านถาวรวัฒนา 5 0 2 2 7
60 อ่างทองราษฎร์วิทยา 4 8 3 3 15
61 บ้านดงเจริญ 4 3 2 0 9
62 บ้านคลองแขยง 4 3 1 1 8
63 บ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 4 3 1 0 8
64 บ้านโพธิ์ทอง 4 3 0 0 7
65 บ้านวังน้ำ 4 2 1 2 7
66 วชิรสารศึกษา 4 2 0 1 6
67 รังษีวิทยา* 4 2 0 1 6
68 บ้านวังนำ้แดง 4 1 2 1 7
69 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 4 1 2 1 7
70 บ้านจอมทองพัฒนา 4 1 0 4 5
71 บ้านวังตะล่อม 4 1 0 2 5
72 บ้านท่าข้ามสามัคคี 4 1 0 0 5
73 บ้านวังโป่งพัฒนา 4 1 0 0 5
74 บ้านพรหมมาสามัคคี 4 0 2 0 6
75 บ้านแปลงสี่ 4 0 1 0 5
76 อนุบาลมิ่งขวัญ 4 0 1 0 5
77 วัชรสหศึกษา* 3 6 1 0 10
78 บ้านหัวรัง 3 6 0 0 9
79 อุทิศศึกษา* 3 5 2 0 10
80 วัดสว่างอารมณ์ 3 4 2 0 9
81 บ้านหนองบอน 3 4 0 0 7
82 บ้านหัวเสลา 3 3 2 1 8
83 ศรีวรลักษณ์* 3 3 1 1 7
84 วรรณวัฒน์ศึกษา* 3 3 0 0 6
85 บ้านหนองชุมแสง 3 2 4 1 9
86 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 3 2 0 0 5
87 อนุบาลคลองขลุง 3 1 4 4 8
88 บ้านคลองขุด 3 1 1 3 5
89 บ้านคลองแขยงวิทยา 3 1 1 1 5
90 บ้านหาดชะอม 3 1 1 0 5
91 บ้านใหม่ธงชัย 3 1 0 1 4
92 บ้านคลองไพร 3 0 0 1 3
93 บ้านเขาพริกไทย 3 0 0 1 3
94 บ้านเขาน้ำอุ่น 3 0 0 0 3
95 บ้านคลองเตย 3 0 0 0 3
96 บ้านโป่งแต้ 3 0 0 0 3
97 บ้านวังหันน้ำดึง 2 6 2 3 10
98 วัดอุเบกขาราม 2 5 5 0 12
99 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 2 5 3 0 10
100 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 5 1 1 8
101 อนุบาลวังไทร 2 5 0 2 7
102 บ้านศรีทองสามัคคี 2 4 0 2 6
103 บ้านไร่ดอนแตง 2 3 2 3 7
104 บ้านห้วยน้อย 2 3 2 2 7
105 บ้านเปาะสวอง 2 3 1 1 6
106 อนุบาลธัญรดา 2 3 0 0 5
107 บ้านสามเรือน 2 2 2 0 6
108 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 2 2 1 2 5
109 บ้านหนองโมก 2 2 1 2 5
110 บ้านบึงลาด 2 2 1 0 5
111 บ้านบึงหล่มสามัคคี 2 2 1 0 5
112 บ้านคอปล้อง 2 2 0 1 4
113 บ้านรังแถว 2 1 2 0 5
114 บ้านท่าพุทรา 2 1 1 2 4
115 วัดแสงอุทัย 2 1 1 0 4
116 บ้านปางลับแล 2 1 1 0 4
117 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 1 0 1 3
118 บ้านคลองสมบูรณ์ 2 1 0 1 3
119 บ้านทุ่งหันตรา 2 0 2 2 4
120 บ้านหนองหล่ม 2 0 0 1 2
121 อนุบาลธัญรดา* 2 0 0 1 2
122 บ้านหนองหิน 2 0 0 1 2
123 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 0 0 2
124 บ้านดงเย็น 2 0 0 0 2
125 พิบูลวิทยาคาร 2 0 0 0 2
126 อนุบาลบึงสามัคคี 1 5 3 0 9
127 บ้านเกาะตาล 1 4 0 5 5
128 อนุบาลปางมะค่า 1 3 1 2 5
129 อนุบาลมิ่งขวัญ* 1 3 0 1 4
130 บ้านถนนน้อย 1 3 0 0 4
131 บ้านป่าเหียง 1 2 4 0 7
132 บ้านวังพลับ 1 2 2 1 5
133 บ้านวังน้ำพัฒนา 1 2 2 0 5
134 บ้านช่องลม 1 2 2 0 5
135 วัดพิกุลทอง 1 2 1 4 4
136 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 2 1 3 4
137 บ้านชุมนาก 1 2 1 2 4
138 บ้านหนองช้างงาม 1 2 1 1 4
139 บ้านระหานประชาศึกษา 1 2 1 1 4
140 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 2 1 0 4
141 บ้านหนองปรือ 1 2 1 0 4
142 วัดคูหาสวรรค์ 1 2 0 1 3
143 บ้านสระตาพรม 1 2 0 0 3
144 บ้านโคกเลาะ 1 2 0 0 3
145 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 1 2 0 0 3
146 บ้านหนองทองหล่อ 1 1 3 0 5
147 สหะราษฎร์วิทยา 1 1 2 0 4
148 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 1 1 2 0 4
149 บ้านเกาะฝ้าย 1 1 1 1 3
150 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 1 1 0 3
151 บ้านสามแยก 1 1 1 0 3
152 วัดคลองเจริญ 1 1 1 0 3
153 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 1 1 0 4 2
154 รังษีวิทยา 1 1 0 0 2
155 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 1 1 0 0 2
156 วรรณวัฒน์ศึกษา 1 1 0 0 2
157 วัดน้อยวรลักษณ์ 1 1 0 0 2
158 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองปล้อง 1 1 0 0 2
160 บ้านร้อยไร่ 1 0 2 0 3
161 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1 0 1 0 2
162 อนุบาลทรายทองวัฒนา 1 0 0 2 1
163 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 1
164 บ้านมอเจริญ(สาขา) 1 0 0 1 1
165 บ้านตากฟ้าพัฒนา 1 0 0 0 1
166 บ้านคลองสะพานช้าง 1 0 0 0 1
167 คีรีวงศ์วัฒนา 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
169 บ้านท่ามะเขือ 0 7 0 1 7
170 บ้านหนองผักหนาม 0 5 3 1 8
171 บ้านกระบวยทอง 0 5 1 0 6
172 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 0 2 2 0 4
173 บ้านสามขา 0 1 1 3 2
174 บ้านเพชรนิยม 0 1 1 1 2
175 บ้านหนองจอก 0 1 0 2 1
176 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 0 1 1
177 บ้านโนนตารอด 0 0 3 2 3
178 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 0 3 0 3
179 บ้านไผ่งาม 0 0 2 2 2
180 บ้านทะเลพัฒนา 0 0 1 0 1
181 บ้านจิตตมาสพัฒนา 0 0 1 0 1
182 บ้านวังหามแห 0 0 1 0 1
183 บ้านศรีไพศาล 0 0 1 0 1
184 อนุบาลฑิฆัมพร 0 0 1 0 1
185 บ้านมาบคล้า 0 0 0 3 0
186 บ้านไร่ใหม่ 0 0 0 2 0
187 มิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0 1 0
188 บ้านวังน้ำซึม 0 0 0 1 0
189 บ้านอุดมสามัคคี 0 0 0 1 0
190 บ้านโนนพลวง 0 0 0 0 0
รวม 780 466 247 221 1,493