หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่ก่ารศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2.
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาลี รุจนยุทธ รองผ้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาากำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการ
2 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการ
3 นายสุนทร นุชทรวง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รองประธานกรรมการ
4 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผอ.รร.ชุมชนประชาสามัคคี รองประธานกรรมการ
5 นายถวิล พึ่งสุข ผอ.รร.อนุบาลคลองขลุง รองประธานกรรมการ
6 นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
7 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
8 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
9 นายอุทัย พินิจทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
10 นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
11 นางสาววิภา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 นายสมพงษ์ แป้นพุดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
13 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
14 นายถวิล พึ่งสุข ผอ.รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
15 นายอุทัย พินิจทะ ผอ.รร.บ้านคลองเตย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
17 นางพิสมัย แก้วเจริญผล ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
18 นายถวิล พึ่งสุข ผอ.รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
19 นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี ผอ.รร.บ้านศรีทองสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
20 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
21 นางพิสมัย แก้วเจริญผล ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
22 นางศศิธร วันคำ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
23 นางสาวพัชรา คงสมวัย ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
24 นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
25 นางวัชรียา วิจิตรพัชราภรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
26 น.ส.จีระภา พึ่งกริม ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
27 นางศศิธร วันคำ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
28 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย ครู โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
29 นางสาวปราณี ไชยผุย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
30 นายธีรพล จาดดำ ครู โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
31 นางนิรมล สุขบุรี ครู ร.ร.บ้านพัดโบก คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
32 นางสมศรี โอสา ครู ร.ร.บ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
33 นางศศิธร สมหาวงศ์ ครู ร.ร.บ้านถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
34 นางศิริญญา มิ่งขวัญ ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
35 นางสุภาพรรณ แก้วคำแสน ครู ร.ร.บ้านวังชะโอน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
36 นายวรวัจน์ ศรีประดิษฐ์ ครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ฯ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
37 นางสาวรวิชา จันทร์พุ่ม ครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ฯ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
38 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
39 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
40 นายสมศักดิ์ รอบุญ ครูโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
41 นายวสันต์ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปางลับแล กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
42 นายไชยยง คำลา ครูโรงเรียนบ้านโป่งแต้ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
43 นายเรียน ศรีชาดา ครูโรงเรียนบ้านโนนพลวง กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
44 นางสาวมารินทร์ ประชาชน ครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
45 นายดำรง คชฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
46 นางสาวนภากูล ธาตุ ครูโรงเรียนบ้านช้างคับ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
47 นางจุฑารัตน์ ศรีศักดิ์เพชร ครูโรงเรียนบ้านวังพลับ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
48 นางนงลักษณ์ นุสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
49 นายสุนทร นุชทรวง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
50 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
51 นางกรรณิการ์ เพ็ชรครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงลาด ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
52 นางสานันท์ น้อยสาย ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
53 นางสาวมาลี คล่องธัญกรณ์ ครู รร.บ้านวังตะล่อม คณะกรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
54 นางอำพร อ่อนวัน ครู รร.บ้านห้วยน้อย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
55 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู รร.บ้านวังบัว คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
56 นางประไพ รักษ์ไพรสาณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
57 นายสมชาย แรมไธสง ครูโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
58 นางสังวน พุ่มหมอก ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
59 นางสมใจ กันทะชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
60 นางพัชรินทร์ คำลา ครูโรงเรียนบ้านส่องตาแล คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
61 นายสำอางค์ ทองอ้น ครูโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
62 นางเพียงพิศ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปางลับแล คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
63 นายรณชต โชคศรี ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโมก คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
64 นางอรสา กระต่ายทอง ครูโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
65 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
66 นางสาวปรียาภัสสร์ อุปชิต ครู รร.วัดหนองเหมือด คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
67 นางสาวพิกุล บรรดา ครู รร.บ้านปางตาไว คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
68 นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา ครู รร.บ้านเพชรมงคล คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
69 นางฉลวย ปกเกษ ครู รร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
70 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
71 นางสราญรัตน์ อิสระชัยเสาวกุล ครู รร.บ้านโพธิ์เอน คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
72 นางนันทวัน แก้วสว่าง ครู รร.บ้านชุมนาก คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
73 นางสาวอัญญาพร หอมเนียม ครู รร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
74 นางเบญวรรณ เย็นอ่อน ครู รร.วังบัว คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
75 นายคะนอง เพ็ชรพูล ครู รร.บ้านคลองลึกพัฒนา คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
76 นางสุกานต์ดา ชัยมงคล ครู รร.บ้านชายเคือง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
77 นางบุษบา เย้ยโพธิ์ ครู รร.บ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
78 นางสาวกัลยา โสธนะ ครู รร.บ้านบึงเสือเต้น คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
79 นางบุญเกิด คำทูม ครู รร.บ้านมอสมบูรณ์ฯ คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
80 นางราตรี ยาวีระ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
81 นางวัชรียา วิิจิตรพัชราภรณ์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
82 นางจีระภา พึ่งกริม ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
83 นางปรานี พูลพันธ์ชู ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
84 นางอัญชลี บุญชูวณิชยวัตร ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
85 นางวัลทนี อินสว่าง ครู รร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
86 นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์ ครู รร.บ้านดงเย็น คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
87 นางรัตนา ยอดวันดี ครู รร.บ้านวังตาช่วย คณะกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
88 นางรุ่งนภา กล้าเขตวิทย์ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นายวินัย บุญน่วม ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี รองประธานกรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาไทย
90 นางพรทิพย์ บุญน่วม ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางสาวนิสานาถ ชูพินิจ ครู รร.บ้านร้อยไร่ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นายณฐกฤต แก้วเจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านเพชรมงคล กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นายภัทธิรา จันทารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านไผ่ยาวสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นางสาวสตรีรัตน์ สุขเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นางสวิง สายสุทธิ์ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
97 นายอุทัย พินิจทะ ผอ.รร.บ้านคลองเตย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
98 นางสมพร เก่งกิจการ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
99 นายลภัส เอ็นดู ครู รร.บ้านคลองไพร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
100 นายภานุวัตร พันธุ์ยี่ ครู รร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
101 นายอมร สุวรรณายศ ครู รร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
102 นางสุขวิมล ขุนเทียนเขมชาติ ครู รร.วัดอุเบกขาราม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
103 นางสุฑาภรณ์ พินิจฑะ ครู รร.อนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
104 นายประเสริฐ สิงหเดช ครู รร.บ้านวังชะโอน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
105 นายภคนนท์ เบิ้ยจรัส ครู รร.บ้านบึงหล่ม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
106 นางปัญจา ขันกสิกรรม ครู รร.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพฯ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
107 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
108 นางสาวจารุมาศ มีเสือทอง ครู รร.บ้านทรัพย์มะนาว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
109 นางสาวนพรัตน์ ดิษภา ธุรการ รร.บ้านกระโดนเตี้ย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
110 นางสาวรินทร์ด้า นันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา รองประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
111 นางสาวพยุง เงินเมือง ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
112 นางศศิประภา แก่งอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
113 นางสาวสุภาวิณี พัวงามประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านมอแดงฯ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
114 นางกัญญารัตน์ ด้วงปล้อง ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
115 นายอลงกรณ์ โพธิ์เหมือน ธุรการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
116 นางสุฑาภรณ์ พินิจทะ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน กรรมการและเลขานุการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
117 นางสาวประยงค์ ยอดวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
118 นายสุชิน ช้างจั่น ครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
119 นายประคอง แจ้งไพร ครู ร.ร.อนุบาลคลองลาน กรรมการดำเนินการแข่งขัน
120 นางเขมิกา คำวงค์ ครู ร.ร.บ้านพัดโบก กรรมการดำเนินการแข่งขัน
121 นางปจุติมา มั่นอ่ำ ครู ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
122 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครู ร.ร.บ้านบึงลาด กรรมการดำเนินการแข่งขัน
123 นายเดช สุวรรณนำปน ครู ร.ร.รอดนิลวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
124 นายจิระ โตมะนิตย์ ครู ร.ร.วัดปรีชาราษฎร์บำรุง กรรมการดำเนินการแข่งขัน
125 นายเอนก ธรรมเจริญ ครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการดำเนินการแข่งขัน
126 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผอ.รร.ชุมชนประชาสามัคคี รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นางพรทิพย์ บุญน่วม ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
128 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
129 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายจักรี คชภูมิ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นางสายสมร คชภูมิ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางสุนิศา กาจธัญญการ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นายเสรี ยอดฉัตร ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นายลายุ วรเจริญ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นายสมเจตน์ รามันพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นางเบญจพรรณ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นางสาวอลิตษา กาบดี ธุรการโรงเรียนบ้านท่าพุทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นายเจริญ จำรัสกลาง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
140 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
141 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะอำนวยการ
142 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะอำนวยการ
143 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะอำนวยการ
144 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะอำนวยการ
145 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะอำนวยการ
146 นายสุนทร นุชทรวง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการคณะอำนวยการ
147 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะอำนวยการ
148 นางณิชากร สุขพิธี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะอำนวยการ
149 นางสนาม ปานชื่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการคณะอำนวยการ
150 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการคณะอำนวยการ
151 นางชุติมา อินสุวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการคณะอำนวยการ
152 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการ
153 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอำนวยการ
154 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอำนวยการ
155 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอำนวยการ
156 นายสุนทร นุชทรวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
157 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
158 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายเลขานุการ
159 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายเลขานุการ
160 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายเลขานุการ
161 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายเลขานุการ
162 นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิต ครู รร.วัดหนองเหมือด กรรมการคณะฝ่ายเลขานุการ
163 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก ครู รร.บ้านตากฟ้าพัฒนา กรรมการคณะฝ่ายเลขานุการ
164 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วบุญเรือง ธุรการ รร.บ้านศรีอุดมธัญญะ กรรมการคณะฝ่ายเลขานุการ
165 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายเลขานุการ
166 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายเลขานุการ
167 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน
168 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
169 นายวิชิต ผาสุขจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
170 นายอมรเทพ สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
171 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ชั้น ๓ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
172 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า ๔ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
173 นายภาธร ดวงรัตน์ ช่างไม้ชั้น ๔ รร.บ้านโพธิ์ทอง กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
174 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ชั้น ๔ รร.บ้านไพรสวรรค์ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
175 นายลำดวล ร่มโพธิ์ พนักงานธุรการ ๔ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
176 นายสมเดช ช้างแก้ว ช่างสีชั้น ๓ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
177 นายโกมิน มาจาด ช่างไม้ชั้น ๔ รร.วัดคงคาราม กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
178 นายปัญญา เกาะน้ำใส ช่างไม้ชั้น ๔ รร.พิบูลวิทยาคาร กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
179 นายสุพจน์ โพธิ์พฤกษ์ ช่างไม้ชั้น ๔ รร.บ้านร้อยไร่ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
180 นายวิรัตน์ วิเศษ ช่างไม้ชั้น ๓ รร.บ้านสามเรือน กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
181 นายถาวร ยิ้มสวน ช่างไม้ชั้น ๔ รร.วัดพรหมประดิษฐ์ กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
182 นายมานพ เกิดคำ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
183 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
184 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายสถานที่จัดงาน
185 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
186 นายสุชิน พูลเขตรกรม ผอ.รร.บ้านท่าพุทรา รองประธานกรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
187 นายถวิล พึ่งสุข ผอ.รร.อนุบาลคลองขลุง รองประธานกรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
188 นายเมธี นาคบัณฑิตย์ ผอ.รร.ชุมชนประชาสามัคคี รองประธานกรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
189 นายวินัย บุญน่วม ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
190 นางพรทิพย์ บุญน่วม ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
191 นางจิรภาส กล้ากสิการ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
192 นางอรวรรณ ธรรมเจริญ ครู รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
193 นางสาวจิระภา พึ่งกริม ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
194 นางวัชรียา วิจิตรพัชราภรณ์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
195 นางปรานี พูลพันธ์ชู ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
196 นางอัญชลี บุญชูวณิชยวัตร ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
197 นางวัลทณี อินสว่าง ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
198 นางอรวรรณ มัทวรัตน์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
199 นางศศิธร วันคำ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
200 นางสายพิน ประภาวงศ์ ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
201 นางพิชชาภา ศรีสุข ครู รร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
202 นายจักรี คชภูมิ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
203 นางสายสมร คชภูมิ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
204 นางสุนิศา กาจธัญญการ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
205 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
206 นายเสรี ยอดฉัตร ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
207 นายลายุ วรเจริญ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
208 นายสมเจตน์ รามัญพง ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
209 นายชูชาติ เขียวมณี นักการ รร.ชุมชนประชาสามัคคี กรรมการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
210 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
211 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายจัดสถานที่จัดการแข่งขัน
212 นายสุนทร นุชทรวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
213 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
214 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
215 นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
216 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
217 นางเบญจพรรณ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
218 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
219 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
220 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
221 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
222 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
223 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
224 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
225 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
226 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
227 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
228 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
229 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
230 นายสุนทร นุชทรวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
231 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
232 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
233 นายศักดิ์ชาย กมขุนทด ผอ.รร.พิบูลวิทยาคาร กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
234 นายรังสรรค์ แสงแก้ว ผอ.รร.หนองปรือประชาสรรค์ กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
235 นายอำนาจ นาควังไทร ครู รร.บ้านถนนงามฯ กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
236 นายสมชาย เกษวิยะการ ครู รร.บ้านถนนงามฯ กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
237 นางธวัลรัตน์ สังข์แสง ครู รร.บ้านถนนงามฯ กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
238 นางนงณภัส สุวรรณบุต ครู รร.บ้านถนนงามฯ กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
239 นางสาวกรรณิการ์ ซึ้งสีคู้ ครู รร.บ้านถนนงามฯ กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
240 นางสาวณัฐนิชา วงศ์พูลทรัพย์ ครู รร.บ้านทุ่งหันตรา กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
241 นางสาวปนัดดา อ้วนเสมอ ครู รร.บ้านทุ่งหันตรา กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
242 นางสาวอมรรัตน์ กุลชา พนักงานราชการ รร.พิบูลวิทยาคาร กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
243 นางสาวจิราพร ดิชวงศ์ ครูอัตราจ้าง รร.พิบูลวิทยาคาร กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
244 นางสาวปราณี ไชยผุย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการคณะฝ่ายพิธีการ
245 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายพิธีการ
246 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายพิธีการ
247 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
248 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ ผอ.รร.บ้านไร่ใหม่ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
249 นายสถาพร คำเกิด ครู รร.บ้านชุมนาก กรรมการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
250 นายทรงศักดิ์ นิติธรรมโสภณ ครู รร.ประชารักษ์ศึกษา กรรมการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
251 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการ รร.บ้านถาวรวัฒนา กรรมการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
252 นายอรรถนนท์ จำปาหวาย ธุรการ รร.อนุบาลทรายทองวัฒนา กรรมการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
253 นายธรากร กล้ากสิการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
254 นายศิริชัย มิ่งแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
255 นายสิทธิชัย เอี่ยมเลิศ พนักงานราชการ รร.บ้านหนองทองหล่อ กรรมการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
256 นายปฐมพงษ์ บุญโกมล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
257 นางสาวภัทราภรณ์ สารีพุทธ พนักงานราชการ รร.บ้านคลองแขยง กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายบันทึกภาพ
258 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
259 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
260 นางสาวธัญญนิต อัมพรัตน์ นักวิชาการชำนาญการ กรรมการคณะฝ่ายปฏิคม
261 นางศิริรัตน์ บรรลือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการคณะฝ่ายปฏิคม
262 นางขวัญหล้า สุคนธ์สราญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการคณะฝ่ายปฏิคม
263 นางวันเนาว์ พูลเขตรกรม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กรรมการคณะฝ่ายปฏิคม
264 นางนภัทร เอี่ยมเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะฝ่ายปฏิคม
265 นางสาวชุติมนต์ ชุตินธรากร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะฝ่ายปฏิคม
266 นางสาวสุทธิลักษณ์ บุญโกมล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการคณะฝ่ายปฏิคม
267 นางสาวอพันตรี สิงหเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายปฏิคม
268 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
269 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
270 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการคณะฝ่ายการเงิน
271 นางสาวถนอมวงศ์ สำเนากลาง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการคณะฝ่ายการเงิน
272 นางแสงจันทร์ ศรีมงคล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายการเงิน
273 นายสุนทร นุชทรวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
274 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
275 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายประเมินผล
276 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายประเมินผล
277 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายประเมินผล
278 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายประเมินผล
279 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายประเมินผล
280 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะฝ่ายประเมินผล
281 นายเฉลิมพงษ์ ยอดฉัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการคณะฝ่ายประเมินผล
282 นางสาวปราณี ไชยผุย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการคณะฝ่ายประเมินผล
283 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะฝ่ายประเมินผล
284 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
285 นายทองอาน จ่าทอง ผอ.ร.ร.บ้านวังโป่งพัฒนา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
286 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
287 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
288 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง.ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
289 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
290 นางน้ำเชื่อม แก้วอ่อน ครู รร.บ้านบึงเสือเต้น กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
291 นางสาวรัชนีกรณ์ สิทธิพรม ครู รร.บ้านทรัพย์มะนาว กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
292 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม ครู รร.บ้านใหม่ธงชัย กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
293 นางมัจฉา โครวัตร์ ครู รร.บ้านคลองสุขใจ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
294 นางสมคิด ผิวละออ ครู รร.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
295 นางสายสมร คชภูมิ ครู รร.บ้านท่าพุทรา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
296 นางนงณภัส สุวรรณบุตร ครู รร.บ้านถนนงาม กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
297 นายพิเชษฐ ศรีระวัตร ครู รร.บ้านสามขา กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
298 นายสุชิน พูลเขตรกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุทรา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
299 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ ผอ.รร.บ้านไร่ใหม่ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
300 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
301 นางเบญจพรรณ ศิริพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
302 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
303 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
304 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
305 นายภาณุพงศ์ อู่แสนขันธ์ ครู รร.บ้านท่าข้ามสามัคคี คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
306 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครู รร.บ้านวังบัว คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
307 นายวินัย มนัสตรง ครู รร.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
308 นายวันชัย หอมรื่น ครู รร.บ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
309 นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาว ธุรการ รร.บ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
310 นายคฑายุทธ บุญใหญ่ ครู รร.วัชรสหศึกษา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
311 นางอำพร อ่อนวัน ครู รร.บ้านห้วยน้อย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
312 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
313 นายพายัพ ฟุ้งธีระกุล ผอ.รร.อนุบาลคลองลาน รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
314 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
315 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
316 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
317 นางจินตนา เชื้อผู้ดี ครู รร.อนุบาลคลองลาน รองประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
318 นางสุพัตรา ฟูแก้ว ครู รร.อนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
319 นางสาวศราวัสดี ศรีใส ครู รร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
320 นางศิริกุล อ่อนอุทัย ครู รร.ประชารักษ์ศึกษา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
321 นางนิยดา แสนวงค์คำ ครู รร.อนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
322 นางระภา เอี่ยมสุธี ครู รร.ชุมชนบ้านคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
323 นางสุพิชฌาย์ ทนทาน ครู รร.บ้านดงเย็น คณะกรรมการกลางและและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มการศึกาษาปฐมวัย
324 นางสาวนภาพร ประเสริฐพรศรี ครู รร.บ้านหัวเสลา คณะกรรมการกลางและและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มการศึกาษาปฐมวัย
325 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
326 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
327 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
328 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
329 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
330 นายนวพล สุขศิริ ครู โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
331 นางจิรภาส กล้ากสิการ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
332 นางวิลาวัณย์ นุชทรวง ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาด กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
333 นางสาวจีระภา จงจิตร ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่ กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
334 นายเอนก บุตรสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านปากคลองลาน กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
335 นางสาวปิยวรรณ วงษ์ปู่ ครู โรงเรียนโชคชัยพัฒนา กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
336 นางสมพร เก่งกิจการ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
337 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงลาด กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
338 นางพรทิพย์ คนสูงดี ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
339 นายเอนก ธรรมเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
340 นางวสี ชนะภัย ครุโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
341 นางเบญจา น้อยเจริญ ครูโรงเรียนบ้านบึงหล่ม กรรมการ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ tel.088-2747828 / Id line: deawkpp1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]