หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1 2 2
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 34 87 57
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 14 19 17
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 7 11 9
5 005 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 30 46 39
6 006 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 3 8 6
7 010 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 6 12 10
8 009 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 14 40 19
9 017 โรงเรียนบ้านคลองขุด 8 15 11
10 021 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 13 23 19
11 022 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0
12 023 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 4 4 4
13 025 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 10 34 16
14 026 โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 0
15 027 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 20 95 43
16 028 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 4 5 5
17 029 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 1 1 1
18 030 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 12 21 18
19 020 โรงเรียนบ้านคลองเตย 3 3 3
20 019 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 9 21 16
21 018 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 6 12 9
22 031 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 3 6 3
23 024 โรงเรียนบ้านคลองไพร 4 8 6
24 032 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 5 10 7
25 034 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 9 15 11
26 035 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 2 4 3
27 038 โรงเรียนบ้านชายเคือง 21 40 33
28 039 โรงเรียนบ้านชุมนาก 6 11 8
29 036 โรงเรียนบ้านช่องลม 5 7 7
30 037 โรงเรียนบ้านช้างคับ 20 29 23
31 041 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 2 4 4
32 043 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 8 16 11
33 042 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 10 22 14
34 044 โรงเรียนบ้านดงเย็น 10 38 19
35 045 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 0 0 0
36 046 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 1 1 1
37 047 โรงเรียนบ้านถนนงาม 10 16 13
38 048 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 4 7 5
39 049 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 11 21 14
40 050 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 26 77 44
41 051 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 2 5 3
42 057 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 19 51 30
43 058 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 19 26 24
44 059 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 6 22 9
45 053 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 30 60 41
46 052 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 5 16 9
47 054 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 7 15 11
48 055 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 6 10 8
49 056 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 8 16 13
50 060 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
51 061 โรงเรียนบ้านนิคม 8 20 9
52 067 โรงเรียนบ้านบึงลาด 5 14 8
53 068 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 8 14 11
54 069 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 18 34 22
55 071 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 17 33 21
56 072 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 5 10 9
57 070 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 2 17 7
58 065 โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก 0 0 0
59 066 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0 0 0
60 073 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 26 53 39
61 074 โรงเรียนบ้านปางตาไว 15 39 22
62 208 โรงเรียนบ้านปางมะนาว 0 0 0
63 075 โรงเรียนบ้านปางลับแล 5 13 8
64 076 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 7 15 12
65 084 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 6 12 9
66 085 โรงเรียนบ้านพัดโบก 13 33 23
67 094 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 20 31 20
68 092 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 17 63 32
69 091 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขา) 2 3 2
70 093 โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 2 9 5
71 095 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 3 5 3
72 098 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 5 9 7
73 099 โรงเรียนบ้านรังแถว 5 11 9
74 097 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 3 4 4
75 104 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 36 67 45
76 105 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 7 27 12
77 106 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 20 43 28
78 108 โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 10 20 13
79 110 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 9 16 12
80 107 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 1 1 1
81 109 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 6 13 8
82 111 โรงเรียนบ้านวังบัว 20 52 37
83 113 โรงเรียนบ้านวังพลับ 6 9 8
84 114 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0
85 115 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 16 21 16
86 116 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 3 10 6
87 117 โรงเรียนบ้านวังหามแห 1 2 2
88 103 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 11 15 15
89 102 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 9 23 12
90 112 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 5 17 9
91 119 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 8 13 10
92 120 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 11 29 21
93 121 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0
94 118 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 3 5 4
95 211 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 1 1 1
96 122 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 3 3 3
97 124 โรงเรียนบ้านสามขา 5 13 7
98 126 โรงเรียนบ้านสามเรือน 6 21 9
99 125 โรงเรียนบ้านสามแยก 3 8 5
100 127 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 23 49 25
101 123 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 29 46 37
102 128 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 6 3
103 129 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 4 8 6
104 130 โรงเรียนบ้านหนองจอก 3 3 3
105 131 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 40 80 58
106 133 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 10 16 14
107 132 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 5 5 5
108 134 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 16 25 20
109 135 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 5 12 6
110 136 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 24 100 37
111 137 โรงเรียนบ้านหนองบอน 8 9 8
112 138 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 8 4
113 139 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 2 6 4
114 140 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 10 25 15
115 207 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 3 4 3
116 143 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 20 7
117 142 โรงเรียนบ้านหนองโมก 7 17 11
118 141 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
119 146 โรงเรียนบ้านหัวรัง 9 19 16
120 147 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 9 16 14
121 148 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 5 11 9
122 149 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 16 39 26
123 145 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 9 18 15
124 144 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 4 6 5
125 153 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 20 41 33
126 154 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 1 1 1
127 012 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 10 13 10
128 013 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 4 8 7
129 011 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 22 63 30
130 014 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 3 6 4
131 016 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 5 18 9
132 015 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 4 7 6
133 077 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 7 15 10
134 086 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 3 4 4
135 087 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 15 32 20
136 078 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 5 25 10
137 096 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 0 0 0
138 033 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 3 5 4
139 040 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 26 71 41
140 062 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 7 13 10
141 063 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) 0 0 0
142 064 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 1 1 1
143 079 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 25 43 36
144 081 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 20 45 31
145 080 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 3 11 5
146 088 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 7 15 10
147 089 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 20 41 25
148 151 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 5 11 7
149 152 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 16 38 26
150 150 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 16 43 23
151 082 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 4 8 6
152 083 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 5 10 9
153 090 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 8 13 11
154 100 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 12 22 14
155 101 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 2 3 2
156 157 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 14 20 17
157 158 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 2 4 3
158 159 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 3 6 3
159 161 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 12 26 20
160 166 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 7 13 9
161 171 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 3 9 6
162 172 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 6 12 10
163 173 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 3 6 4
164 174 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 13 34 19
165 175 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 23 39 27
166 176 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 6 11 7
167 177 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 8 14 11
168 178 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 9 11 10
169 179 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 20 17
170 181 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 8 12 10
171 182 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 13 24 22
172 180 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 4 4 4
173 187 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 21 40 26
174 188 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 10 19 14
175 189 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 0
176 190 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 15 34 23
177 191 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 38 102 64
178 194 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 4 6 5
179 195 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 2 3 3
180 198 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 9 16 14
181 199 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 7 9 8
182 200 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 13 27 20
183 203 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 10 23 13
184 204 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 19 37 29
185 160 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 2 5 2
186 209 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน* 0 0 0
187 162 โรงเรียนรังษีวิทยา 2 6 4
188 163 โรงเรียนรังษีวิทยา* 7 20 12
189 164 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 0 0 0
190 165 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ* 0 0 0
191 168 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 2 6 3
192 167 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 6 13 7
193 169 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 13 42 21
194 170 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 10 18 12
195 184 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 12 38 16
196 183 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 9 18 11
197 185 โรงเรียนสหะราษฎร์วิทยา 5 19 9
198 186 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา* 0 0 0
199 192 โรงเรียนอนุบาลจิตรวี 0 0 0
200 193 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 1 2 1
201 210 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร* 0 0 0
202 196 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 5 17 8
203 197 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 3 9 4
204 202 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 5 16 9
205 201 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* 5 9 6
206 205 โรงเรียนอุทิศศึกษา 11 28 17
207 206 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 10 19 15
208 008 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 19 120 40
209 007 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 11 20 15
210 155 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 0 0 0
211 156 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา* 0 0 0
รวม 1807 4063 2630
6693

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ tel.088-2747828 / Id line: deawkpp1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]