หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kpt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางเชาว์เลขา ลมลอยโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ท่าพริกโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา เงินเมืองโรงเรียนวัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางชุตินันท์ เลิศวิริยะนนท์โรงเรียนบ้านร้อยไร่กรรมการ
3. นางพรเพ็ญ เมืองบุญโรงเรียนบ้านหาดชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางฉัตรอนงค์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางดวงธิดา กาลวงค์โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
3. นางกาญจนา สอนคำมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางธัญญรัศน์ โรจน์วรวิชโรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาววิริยา แสงมณีโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ไผ่ชูโรงเรียนบ้านเกาะตาลกรรมการ
3. นางสาวสุรางคนา เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์นภัส นิยมพงษ์โรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก ปฏิสนธิโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอารมณ์ พุ่มฉัตรโรงเรียนวัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ศรีหินกองโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางสุนิศา กาจธัญญการโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางวริศรา วงศ์จรัสโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางนิภาพัทธ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาคร ตั้งโตโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สุขะตะวิจิตรโรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ เงินเมืองโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นางสราญรัตน์ อิสระชัยเสาวกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แก้วสว่างโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิริ ดีกังโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นางทัศนี ฟุ้งวิเศษโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
3. นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา แต้วัฒนาสกุลโรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ ๒๗ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สกุลพองโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร ทับเอี่ยมโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรปภา คงแสงสิริภัคโรงเรียนบ้านรังแถว กรรมการ
3. นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอุบล คงใหญ่โรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา โชติรัตน์โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวใกล้รุ่ง ท้องฟ้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศรีลักษณ์ ภิรมจิตรโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นายธราพงษ์ กรรขำโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการ
3. นางวิภาพร รักษาสิทธิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสาคร กอนจรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตตรา แก้วโตโรงเรียนบ้านวังพลับ กรรมการ
3. นางรุ่งนภา กล้าเขตวิทย์โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ ประธานกรรมการ
2. นางวีณา ฟุ้งธีรกุล โรงเรียนบ้านคลองเตย กรรมการ
3. นางสาวภวนาพร โตน้อย โรงเรียนบ้านหนองโมก กรรมการ
4. นางอัจฉรา เจนเจตวิทย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรจนา สิงห์เรือง โรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการ
2. นางมยุรีย์ หลำใจซื่อ โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง กรรมการ
3. นางภัทราพร บุญมาดี โรงเรียนบ้านช้างคับ กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี กันธิยะ โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม กรรมการ
2. นางจิติมา พลอาจ โรงเรียนวชิรสารศึกษา กรรมการ
3. นางสาวปณิชา ชัยกุลภัทรโชติ โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี กรรมการ
4. นางสิริมนต์ ส่งเสริมล้อสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ แป้นพุดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ประธานกรรมการ
2. นางสำรวม เครือผือ โรงเรียนบ้านวังเจ้า กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ศิริโยธาโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
4. นางอำนวย สีลาดี โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนฤเทพ ทองนวล โรงเรียนบ้านวังแขม“สว่างชัยวงษ์” กรรมการ
2. นางสุพัตรา ขันกสิกรรม โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาที่ ๑๘๙ กรรมการ
3. นางจิราณี ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง กรรมการ
4. นางอุษา นิ่มตรง โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย พินิจทะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ บุญประจักษ์ โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา กรรมการ
3. นางสุพัตรา มณีพลายโรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” กรรมการ
4. นางนิตยา เชื้ออภัย โรงเรียนบ้านเกาะตาล กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดาพร อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ กรรมการ
2. นางศรีสุดา อินสะอาดพลโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร กรรมการ
3. นายฐาปน ปิตะวชิรกุลโรงเรียนบ้านท่าขึ้น กรรมการ
4. นางปัญญารัตน์ วันทอง โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายภูษิต โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอน กรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ยอดคำ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสกล ยาใจโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ กรรมการ
3. นายอำพร รอดเทียนโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ กรรมการ
4. นางธนัตฤนันท์ ธงศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม กรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ ยอดคำ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววิภา บานเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรดา ศิริคงโรงเรียนบ้านวังตาช่วย กรรมการ
3. นางสาวนพมาส เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นายคมสัน ชาติสุทธิ โรงเรียนบ้านส่องตาแล กรรมการ
5. นางปัทมา ขำขาว โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพัชรินทร์ เซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววนิดา นิลเศษธุรการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาววิภา บานเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย ประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ใจหมั้นโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา กรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ สมนึกโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการ
5. นางปัทมา ขำขาว โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพัชรินทร์ เซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววนิดา นิลเศษธุรการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวกีระพา คันภูเขียวโรงเรียนบ้านปางตาไว กรรมการ
2. นายสุรกิตติ์ สุวรรณเกษการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม กรรมการ
3. นางสาวประวีลดา กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านเพชรมงคล กรรมการ
4. นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ กรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” กรรมการ
6. นางปัทมา ขำขาว โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพัชรินทร์ เซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววนิดา นิลเศษธุรการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมพร เก่งกิจการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราพร เมืองแก้วโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
3. นางสาวศิรินาฎ โอสารโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศุภนิดา ไวเชียงค้าโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นางปาณิสรา ศิลาพลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายภคนนท์ เบี้ยจรัส โรงเรียนบ้านบึงหล่มประธานกรรมการ
2. นางเฉลาลักษณ์ นารอดโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านสุชสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัธยา จันทร์ศิริ โรงเรียนวัดคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจิฬา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเกวรินทร์ โคตรภูงา โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางปัญจา ขันกสิกรรมโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙กรรมการ
3. นางกัสสุมา ขัติศรีโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทินี ศรีสุข โรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ สังข์แสงโรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ ๒๗กรรมการ
3. นายสันติ ขำสกลโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นายพิทยา เขม้นเขตวิทย์โรงเรียนบ้านคอปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายมารุต มินทร์เสน โรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาวรรณ คำแจงโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการ
3. นางสุฑาภรณ์ พินิจทะโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เพ็ชรหินโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิรินทร์ทิพย์ จันทร์บ้านโต้นโรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนากรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ นาห่อมโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุขวิมล ขุนเทียนเขมชาติ โรงเรียนวัดอุเบกขารามประธานกรรมการ
2. นางสุวดี ชมพูวณิชกุลโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางพนารัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจงรักษ์ จูเปรมปรี โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นประธานกรรมการ
2. นายภานุวัตร พันธุ์ยี่โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสมัย บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสุรินทอน บ่อถ้ำโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประหยัด อนันต์โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สิงหเดชโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นางสาวตะวัน เขตคงโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นายประสาน จริยภิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชลอ เงินเมืองโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ กลางสุพรรณ์โรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางสาวพรศิริ ปล้องมากโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายลภัส เอ็นดูโรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นายนริศร์ ยอดวันดีโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ราชรีโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรครู โรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางนิรมล สุขบุรีครู โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นายจิรายุทธ สงพิทักษ์ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ขุนพิลึกครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการ
3. นายชัยลพ มระกรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีรัตน์ ขัตติโยครู โรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ พะโยมครู โรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางสาวสนม ครุฑธานุชาติครู โรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ฉาย สินธุบุญครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ วงษ์ปู่ครู โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
3. นายเอนก บุตรสิงห์ครู โรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ทัศนศรครู โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ประธานกรรมการ
2. นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นายสมปอง พงษ์เกตษร์กรรมครู โรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ มีขวัญรักครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิรุญ ไชยวงศ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
3. นางนิชนันท์ มัธยาครู โรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระ ชาติบุญฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านสระตาพรมประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต วะเทครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นางสาวสะใบพร รัตถาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาติบุญฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านสระตาพรมประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต วะเทครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นางสาวสะใบพร รัตถาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นมณฑาครู โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางปานทิพย์ บุญโกมลครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสมปอง ขุนพิลึกครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางจิรภาส กล้ากสิการครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเอนก บุตรสิงห์ครู โรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ วงษ์ปู่ครู โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจีระภา จงจิตรครู โรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางสุทธารัตน์ ขุนพิลึกครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวมะลิ พรมพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา ขุมทรัพย์ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา มาด้วงครู โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางสาวเพลินทิพย์ เสียงเย็นครู โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวสาย แก้วเมืองมูลครู โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา วัฒนสมบัติศิริครู โรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นางปณิดา อุ่นระโลมครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชณารัศมิ์ ติ๊บบุ่งครู โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯประธานกรรมการ
2. นายภูเบศวร์ อยู่ด้วงครู โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางอัจฉรา พงษ์พรตครู โรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ธรรมเจริญครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา เหล่าทรัพย์ครู โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการ
3. นางจุฬาพร พัชรศักดิ์สกลครู โรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ นุชทรวงครู โรงเรียนบ้านแม่ลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ กรพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรันต์ ทอดเสียงครู โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ก้อนทองครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษติศักดิ์ ปองผดุงครู โรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
3. นายสุกิจ อินไผ่ ครู โรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสมยูร หลอดทองครู โรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางนวลลออ จันทรังษีครู โรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิดครู โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายยอร์ช มีสุขโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงกรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ พึ่งพุ่มโรงเรียนบ้านคลองแยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายแสงชัย คงแสงโรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อนุสรณ์ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
3. นายวิชิต อ่อนจันทร์โรงเรียนพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอาคม ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร คงประณีตโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธีรสุวัฒน์ สืบพันธ์ดีโรงเรียนบ้านชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญโรงเรียนมอเจริญกรรมการ
3. นายสมิง วรรณประโพธฺ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ หมีทองครู ร.ร.บ้านเกาะฝ้ายกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ การภักดีครู ร.ร.บ้านกระบวยทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี สังข์กลิ่นครู ร.ร.บ้านคลองสุขใจกรรมการ
3. นายสมน้อย ดีสมครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์ครู ร.ร.บ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ หมีทองครู ร.ร.บ้านเกาะฝ้ายกรรมการ
3. นายสมน้อย ดีสมครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายอุเทน พิลึกครู ร.ร.บ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นางศศิธร สมหารวงศ์ครู ร.ร.บ้านถาวรวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ การภักดีครู ร.ร.บ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ขันธหงษ์ครู ร.ร.บ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอนก ธรรมเจริญครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมิกา คำวงค์ครู ร.ร.บ้านพัดโบกกรรมการ
3. นายมนตรี ขันธหงษ์ครู ร.ร.บ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร สมหารวงศ์ครู ร.ร.บ้านถาวรวัฒนากรรมการ
3. นางมยุรี บุญธรรมครู ร.ร.บ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์ครู ร.ร.วัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ สุขจุ่นครู ร.ร.บ้านวังน้ำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์ครู ร.ร.วัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ ประสงค์ลาภครู ร.ร.อนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ การภักดีครู ร.ร.บ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ มิ่งจันทึกครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร สมหารวงศ์ครู ร.ร.บ้านถาวรวัฒนากรรมการ
3. นายอุเทน พิลึกครู ร.ร.บ้านทุ่งซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีครู ร.ร.บ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ มิ่งจันทึกครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวมยุรี สังข์กลิ่นครู ร.ร.บ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ สุขจุ่นครู ร.รบ้านวังน้ำพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ขันธหงษ์ครู ร.ร.บ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นายภาณุชิต ชาวด่านครู ร.ร.บ้านศรีทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางวัชรียา วิจิตรพัชราภรณ์ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ ดีสมครู ร.ร.บ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีครู ร.ร.บ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ช้างจั่นครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นายราชวัฒน์ ทองนวมครู ร.ร.อนุบาลวังไทรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.บ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.บ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา กลิ่นรองครู ร.ร.บ้านโชคชัยพัฒนากรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองครู ร.ร.บ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายมาโนช เขม้นดีครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการ
3. นายสว่าง โอวาทครู ร.ร.บ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา นนท์ไธสงค์ครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ทาพวงครู ร.ร.บ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชียวชาญ แก้วสิงห์กรรมการ
3. นายสว่าง โอวาทครู ร.ร.บ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายภานุชิต ชาวด่านครู ร.ร.บ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นายอุเทน พิลึกครู ร.ร.บ้านทุ่งซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายนักรบ สุวรรณกูลครู ร.ร.บ้านหนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุภัตตา พุ่มเนียนครู ร.ร.วัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นางสาวสมเงิน บุญสุขครู ร.ร.บ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชียวชาญ แก้วสิงห์กรรมการ
3. นางสาวสมเงิน บุญสุขครู ร.ร.บ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมเงิน บุญสุขครู ร.ร.บ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชียวชาญ แก้วสิงห์กรรมการ
3. นายสว่าง โอวาทครู ร.ร.บ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมเงิน บุญสุขครู ร.ร.บ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล นิลสุ่มครู ร.ร.บ้านชายเคืองกรรมการ
3. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล นิลสุ่มครู ร.ร.บ้านชายเคืองกรรมการ
3. นายประคอง แจ้งไพรครู ร.ร.อนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณผอ.ร.ร.บ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณผอ.ร.ร.บ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณผอ.ร.ร.บ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณผอ.ร.ร.บ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญเจริญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านห้วยสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญเจริญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านห้วยสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญเจริญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านห้วยสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญเจริญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านห้วยสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญพนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายพีระ เดชะผลครู ร.ร.บ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายพีระ เดชะผลครู ร.ร.บ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนิรมล สุขบุรีครู ร.ร.บ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางณิชกานต์ ทองม้วนวงครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุขบุรีครู ร.ร.บ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนิรมล สุขบุรีครู ร.ร.บ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางณิชกานต์ ทองม้วนวงครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุขบุรีครู ร.ร.บ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ บุญญาครู ร.ร.บ้านไพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศาศวัต เกตุเกล้าครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นายสมภพ ทิพยโสตถิครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางนิรมล สุขบุรีครู ร.ร.บ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูครู ร.ร.บ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางนิรมล สุขบุรีครู ร.ร.บ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลครู ร.ร.รอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพร หนูหน่ายครู ร.ร.วัดอุเบกขารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์ครู ร.ร.บ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังครู ร.ร.บ้านวังหันน้ำดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์ครู ร.ร.บ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุณี รอบุญครู ร.ร.บ้านสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์ครู ร.ร.บ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มซ้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หวังทรัพย์ครู ร.ร.บ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มช้ำครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวนลัท ตันติกุลครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ สังข์ทองครู ร.ร.อนุบาลทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ สัตยพันธ์ครู ร.ร.วัดแสงอุทัยประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางสุณี รอบุญครู ร.ร.บ้านสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจิตราภรณ์ สังข์ทองครู ร.ร.อนุบาลทรายทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนลัท ตันติกุลครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจิตราภรณ์ สังข์ทองครู ร.ร.อนุบาลทรายทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนลัท ตันติกุลครู ร.ร.วัดแสงอุทัยกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ศุภนครครู ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พุ่มฉัตรผอ.ร.ร.วัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางจันทรา อุทกังผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางอังคณา จาดดำผอ.ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พุ่มฉัตรผอ.ร.ร.วัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางจันทรา อุทกังผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางอังคณา จาดดำผอ.ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนพพรพรรณ ญาณโกมุทผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน สพป.กพ.2ประธานกรรมการ
2. นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูลศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางภาวิณี กระแสญาณศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขัน Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางมารศรี มูลสันโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางปิยาชนก ผิวละออโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางละออง ขันลุยโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
4. นางพิชชาภา ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นางจินดา พุกสุขโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางอนันตญา สายนาคโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการ
4. นางพรณัฐชา อิ่มเนยโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
5. นางสาวศิริญญา มหาโพธิ์โรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ อินทรสูตโรงเรียนบ้านคลองแขยงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก จาดดำโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สถิตย์เกิดโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรัชนีกาณ์ สิทธิพรมโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
5. นางวสุกาญจน์ แซ่จันทร์โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Story Telling ป.4-ป.6
1. นางรัชนี สุดใจโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย นันทวงษ์โรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นางลินดา คำภาโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางสุรัก สุวิพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
5. นางสกุลรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Story Telling ม.1-ม.3
1. นางศิวพร ประเสริฐสุขโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางปราณิศา สมแวงโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางจินดา พุกสุขโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
4. Mr.Frankline Tamohโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวเทพสิริรัตน์ เทพวังโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาวิณี พัวงงามประเสริฐครูโรงเรียนบ้านมอแดงประธานกรรมการ
2. นายชัยพฤกษ์ พึ่งพุ่มครูโรงเรียนบ้านคลองแขยงกรรมการ
3. นายวิชาญ เหมะณีครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ยอดคำครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายวิชาญ อนุสรณ์ประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
6. นายทัศนพงษ์ ไพฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
7. นายวิชิต อ่อนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจักรภัทร ตุงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เมืองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
4. นายแสงชัย คงแสงครูโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
5. นายณรง สุ่มส่ายครูโรงเรียนบ้านเปาะสวองกรรมการ
6. นายยอสซ์ มีสุขครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
7. นายคมสันต์ ชาติสุทธิครูโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
8. นายธีระพงศ์ พานทองครูโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
9. นางรุ่งทิพย์ พิลึกครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอดครูโรงเรียนอนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศครูโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เสือสิงห์ครูโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
4. นางศศิประภา แก่งอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
5. นายอัครัช นิโกรทมพนักงานราชการโรงเรียนบ้านทุ่งหันตรากรรมการ
6. นายภาณุมาศ นาเวชธุรการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชาตรี ศรีเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาช่วยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา โสธนะครูโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวเครือวรัญ ขัดมันครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางถนอมขวัญ อยู่ปานครูโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ จันทองครูโรงเรียนบ้านเขาพริงไทยกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ เงินเมืองครูโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ผาสุขจิตรนักวิชาการชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญครูโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางพิศมัย แก้วเจริญผลครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2ประธานกรรมการ
2. นางลำพรรณ์ คำทาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางธัญญรัศม์ โรจน์วรวิชครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ฟุ้งวิเศษครูโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
5. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนครูโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2ประธานกรรมการ
2. นายอธิปไตย ชัยหังผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส นิยมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
4. นางจรรยา โชติรัตน์ครูโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
5. นางจินตนา สกุลพองครูโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางครองชนก วงษ์สารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางวัฒนารัตน์ ไรเกษครูโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แก้วสว่างครูโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางครองชนก วงษ์สารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางวัฒนารัตน์ ไรเกษครูโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แก้วสว่างครูโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวทัญญู เหล่าทองโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์โรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา อินทรสรโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ตันหยงโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร วิบูลย์ธนังกุลโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นางสาวมลชยา จี้สละโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์โรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญาพร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
3. นายสราวุธ จักรงามโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เตชัยโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายสมชาย โคตรภูงาโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ วงค์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย ยอดแสงจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษ์โรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นางสาวอัญพร หอมเนียมโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางชญาภา เป็นแผ่นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายนพวัตร อินทรชิตโรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมัคร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นายวินัย มนัสตรงโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสถาพร คำเกิดโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางณัฐศยากร พรภูวเดชโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เงินดีโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางสาวสตรีรัตน์ ตั้งมีลาภโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรา ชมเมืองโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนภัสรพี นากงามโรงเรียนบ้านเพชรนิยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายต่อตระกูล ทองมูลโรงเรียนบ้านถนนน้อยประธานกรรมการ
2. นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่โรงเรียนวัชรสหศึกษากรรมการ
3. นางสาววนัสนันต์ ไฉนงุ้นโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์โรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นายประหยัด อนันต์โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทองดีโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นายนพวัตร อินทรชิตโรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนพวัตร อินทรชิตโรงเรียนวชิรนิติโสภณประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นายนพวัตร อินทรชิตโรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นายนพวัตร อินทรชิตโรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัดครูโรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นายส่งชัย จันทร์หาครูโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นายวัชระ บุญจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหันตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัดครูโรงเรียนบ้านมาบคล้าประธานกรรมการ
2. นายส่งชัย จันทร์หาครูโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นายวัชระ บุญจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหันตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บางพานครูโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง พวงกลิ่นครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายวันชัย โมกขศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย บางพานครูโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง พวงกลิ่นครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายวันชัย โมกขศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ สารีพุทธครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ นุสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
3. นายภัทธิรา จันทารัตน์ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สารีพุทธครูโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ นุสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
3. นายภัทธิรา จันทารัตน์ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายมังกร บุญศรีครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ฟองธิวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางพิชญา โชติช่วงครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุญศรีครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ฟองธิวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางพิชญา โชติช่วงครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางเฉลิม ดงบังครูโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ นาคพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปางลับแลกรรมการ
3. นางอัจฉรา คงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ดงบังครูโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ นาคพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านปางลับแลกรรมการ
3. นางอัจฉรา คงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสมชาย วงศ์จรัสครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายนรเชษฐ์ รักษ์ไพรสาณฑ์ครูโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่มครูโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วงศ์จรัสครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายนรเชษฐ์ รักษ์ไพรสาณฑ์ครูโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
3. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่มครูโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว บุญศรีครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอุไร พรหมตันครูโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางกัลยาณี ผิวผ่องครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว บุญศรีครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอุไร พรหมตันครูโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางกัลยาณี ผิวผ่องครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหัวรังประธานกรรมการ
2. นางพรรณีย์ นาคเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
3. นางสุพัตรา ขันกสิกรรมครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหัวรังประธานกรรมการ
2. นางพรรณีย์ นาคเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
3. นางสุพัตรา ขันกสิกรรมครูโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอนครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)ประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร เอี่ยมสุภาครูโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการ
3. นางสมใจ กันทะชมภูครูโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอนครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)ประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร เอี่ยมสุภาครูโรงเรียนวชิรสารศึกษากรรมการ
3. นางสมใจ กันทะชมภูครูโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุดธิดา จันทร์ทองสพป.กำแพงเพชร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สังข์วะระปรีชาโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นางนันธิญา ชาอินทร์โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุนันธ์ จาดดำโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา วรชินาโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
3. นางรัศมี อ่วมน้อยโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเมย์ อำนวยพันธ์วิไลโรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุกานต์ดา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเมย์ อำนวยพันธ์วิไลโรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุกานต์ดา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเมย์ อำนวยพันธ์วิไลโรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุกานต์ดา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเมย์ อำนวยพันธ์วิไลโรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุกานต์ดา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเมย์ อำนวยพันธ์วิไลโรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวพัสตราภรณ์ เขตรวิทย์โรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุกานต์ดา ชัยมงคลโรงเรียนบ้านชายเคืองประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุล บรรดาโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุล บรรดาโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุล บรรดาโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาตราฎร์บำรงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุล บรรดาโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางนันทวัน แกัวสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดรรชนีย์ เมยไธสงโรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางดีอร เชื้ออินทร์โรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางสำรวม เครือฝือโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ คงคามีโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พะโยมโรงเรียนบ้านคอลงเตยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลีโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นายณัฐพล เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอำพร จิตตะโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิตโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการ
3. นางนงนุช เพชรสังฆาตโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิตโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการ
3. นางนงนุช เพชรสังฆาตโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไปรยา ศรีชาดาโรงเรียนบ้านวังแจ้าประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านเกาะตาลกรรมการ
3. นางอัจฉรา ภู่จุฬาโรงเรียนบ้านถนนงาม(มิตรภาพที่๒๗)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไปรยา ศรีชาดาโรงเรียนบ้านวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านเกาะตาลกรรมการ
3. นางอัจฉรา ภู่จุฬาโรงเรียนบ้านถนนงาม(มิตรภาพที่๒๗)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปรียาภรณ์ อินปานศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางศิรินญา คำใสศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางศริญญา คำใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาววรรเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นางธารินี ด่านกลางโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นางธารินี ด่านกลางโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางสุนีย์ สารีพุทธโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหนองจอกรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านวังหันนำ้ดึงกรรมการ
3. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ วงศ์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยา แสงมณีโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านหัวยน้อยกรรมการ
3. นางณัฐศยากร พรวภูวเดชโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ วงศ์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยา แสงมณีโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
3. นางณัฐศยากร พรภูวเดชโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ วงศ์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิริยา แสงมณีโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
3. นางณัฐศยากร พรภูวเดชโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ดงบังโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นายสุรศิลป์ โคตรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ รอบุญโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุชิต ชาวด่านโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพชรรัตน์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
3. นางกุหลาบ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ tel.088-2747828 / Id line: deawkpp1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]