รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกันติชา  ประกอบผล
 
1. นายเอกรัฐ  ราชบุรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงอรชพร  มีสุข
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงเกตุกนก  แหนขุนทด
 
1. นางพิมพ์ใจ  เนื้อไม้
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงปานชีวา  ภูผาพานิชย์
 
1. นางดวงชีวัน  เฉยปัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 1. เด็กหญิงสุภัชชา  นาคปั้น
 
1. นายประเสริฐ  รุ่งน้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินเลี้ยง
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงศุทธมณี  วิจิตรวรฉัตร
 
1. นางพรพิมล   สมจิโน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงทราวดี  อำภูธร
 
1. นางสาวแก้วตา  จิ๋วแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงอิงสลิล   สินอนันต์วณิช
 
1. นางสาวนิตยา  รักพ่วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เย็นฉ่ำ
 
1. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เหมราช
 
1. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 1. เด็กชายกรณ์กวิน    พินวงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ตาเตอะ
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชูประสาท
 
1. นายประยุทธ  ทองพูน
2. นางณัฐกรณ์  สารปรัง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงพัฒน์พิมพ์พร  วันนา
2. เด็กชายพิมพ์พ่อ  เอี่ยมแพร
3. เด็กชายสราวุธ  วุฒิธรรมโชติ
 
1. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวนิภา  มากคูณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กหญิงกุลธิดา   แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   วงษ์มณี
3. เด็กชายพุทธินันท์   พรมเนตร
 
1. นางสาวขนิษฐา    โภควัต
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  ขาวนวล
2. เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์
 
1. นางพัชราภา  ใจหาญ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ยอดโยม
2. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  พวงทอง
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายพบธรรม   ตันอารีย์
 
1. นางลลนา  พิลึก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
 
1. นางอรสา  เฉวียงหงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายกันตพงศ์   ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวสุนทรียา   ชัยศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สอนเนียม
2. เด็กหญิงอลิสา   บัวผึ้ง
3. เด็กหญิงอุษา  สระแก้ว
 
1. นางสุนิทรา   อุดมรัตนศิริชัย
2. นางสาวสุนทรียา   ชัยศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงทิตย์นภา  เงินเมือง
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  มาลาวงค์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ฉิมพลี
 
1. นายจิรายุ  เถาว์โท
2. นางสาวชลธิชา  ทัพวัฒน์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายกีรติ  อินทรเกษม
2. เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์
3. เด็กชายศุภกร  ยิ้มเจริญ
 
1. นางวรารัตน์  แย้มโกเมนทร์
2. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  หวังเจริญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  คำลือ
3. เด็กหญิงอคิราภ์  บุตรเกตุ
 
1. นางสาววาสิฐฐี  สมัครราษฎร์
2. นางสาวนิศรา  กันเรียน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงกานต์ศิริ  ฝ้ายขาว
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองเหล็ก
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองพล
2. เด็กชายสุวิทย์  จันทรประทักษ์
 
1. นายกฤษณพล  ศรีประมัย
2. นางสาวอรอุมา  แดงพัด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เฮงตระกูลเวนิช
 
1. นายสำราญ  จุลมุสิก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายจารุพงค์  ดำริห์
 
1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประเทพา
 
1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงศศิพร   นิลทร
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   พันธะ
 
1. นางวรรณี   หงษ์สามสิบเจ็ด
2. นายสุรสิทธิ์   สิงห์ระ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คมปลาด
2. เด็กหญิงนิรัตศัย  รักษ์สิงห์
3. เด็กหญิงพรพิมล  เนื้อไม้
 
1. นางธณัญญ์ลักษณ์  ศรีภานุมาตุ
2. นายประจวบ  ลาอาภัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงปราญชลี  ชมใจ
3. เด็กหญิงปราริฉัตร  ไกรยะราช
 
1. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่
2. นายสุริเยนทร์  ภูมิการ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ขรพัฒน์
2. เด็กหญิงวรัชญา  คู่แก้ว
3. เด็กหญิงศิริพร  สัมพันธ์
 
1. นายคฑาหัตถ์  พลอาจ
2. นางสาวกันทิยา  หงษ์ยนต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายฉัตรภูวีร์   มณีวงศ์
2. เด็กชายปัญญากรณ์  สินภักดี
3. เด็กชายสุรพงษ์  เอี่ยมลออ
 
1. นางวรรณี  หงษ์สามสิบเจ็ด
2. นายสุรสิทธิ์   สิงห์ระ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายดิเรก   สว่างศรี
2. เด็กชายวสันต์   อุดเถิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   พรมศิลป์
 
1. นายภราดร  นาคพงษ์
2. นางสาวละอองดาว   เขตกัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรกองแดง
2. เด็กหญิงเคททิ  ชัยรินทร์
3. เด็กหญิงเจสสิกา  ชัยรินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นายกฤษณะ  เสมพงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณฐกฤตา   อุดบัววงศ์
2. เด็กหญิงณาธิชา   สุยะตา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์สิงห์
 
1. นายภราดร  นาคพงษ์
2. นางสาวละอองดาว  เขตกัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงวัลยา  ยมยอด
 
1. นางสาวราตรี  แสงพรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กหญิงพัชรี   วงษ์มีพันธุ์
2. เด็กชายอรรถพล  สุขแจ่ม
 
1. นายสันติ   ฉิมพานิชย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายธีรัธวัช  จันทสิทธิ
2. เด็กชายศิร  เดชดำรงสกุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์งาม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กชายพัฒธนศักดิ์  สงขัย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สุขแป้น
 
1. นายสุริยา  ฉิมมั่น
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายธนพล  อ่อนทอง
2. เด็กชายนรวิชญ์  ศิริพงศ์
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายสงกรานต์  นังคัล
2. เด็กชายสุธีระ  คำเบิก
 
1. นายวุฒิศักดิ์  บุญคง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายศุภกิจ  จันทร์ครอบ
2. เด็กชายโกศล  นังคัล
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงญาณาธิป  แจ่มใส
2. เด็กหญิงนิชากร  บูรณะพันธ์
3. เด็กหญิงนิรดา  ริตเม่น
4. เด็กหญิงรัตนกุล  มูลเงิน
5. เด็กหญิงไอริสา  สร้อยศรี
 
1. นางสาวนงนุช  แสงทอง
2. นางสาวมัณฑนา  คำใส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงถวิกา  พลอาจ
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  หอมเย็น
3. เด็กหญิงศิริจรรญา  โสระฐี
4. เด็กหญิงเขมนิจณ์  โตมอญ
5. เด็กหญิงโกลัญญา  อุ้ยวัฒนา
 
1. นางสาวเจษฎารัตน์  จวรรณตูม
2. นางสุพัตรา  เข็มเพชร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนนาค
2. เด็กหญิงดาราพรรณ  กลิ่นทุ่ง
3. เด็กหญิงภัทจิราภรณ์  ถาวร
4. เด็กหญิงสุกัญญา  อินลบ
5. เด็กหญิงเก็จมณี  บางยิ้ม
 
1. นางธารารัตน์  อินเกตุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายชินภัทธ์  พันธุ์พุ่ม
2. เด็กหญิงประภานิช  อินทา
3. เด็กหญิงมนปริยา  หญ้าลาภ
4. เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญวงษ์
5. เด็กหญิงอภิชยา    เชื่อมขุนทด
 
1. นางสมหมาย  กิจเกียรติ
2. นางสมศรี   บัวอาจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สร้อยระย้า
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  รอดจู
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  พรมปริก
5. เด็กหญิงภัทรากร  วิสาร
 
1. นางชลธิภา  วัชรภัทร
2. นางวราภา  ปานทองคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทิพย์บุญทอง
2. เด็กชายสายเพชร  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงสิรินทรา  วระชินา
4. เด็กหญิงหฤทัย  เผ่าผาง
5. เด็กหญิงเปมิกา  สินสวัสดิ์
 
1. นางสุกัญญา  กุสุโมทย์
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงชิดแพร  เพชร์แสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีลาดหา
3. เด็กชายธีรโชติ  ทองใบปราสาท
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ริตเม่น
5. เด็กหญิงวีรญา  ราหุระ
 
1. นายธวีวัฒน์  อินกรัด
2. นางสาวมัณฑนา  คำใส
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงหงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา   อ่อนคล้อย
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  คำเมือง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ   บุรี
5. เด็กหญิงสุนันทา   พงศาปุริมพัฒน์
 
1. นายจเด็ด   ห้อยพรมราช
2. นางสาวศิริขวัญ   โพธิ์อ่วม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงกชมน  นิลเพชร
2. เด็กหญิงกาญจเนศ  ปิยะมาตร์
3. เด็กหญิงชญากาณต์  สมมาตร์
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จิตมา
5. เด็กชายทนงศักดิ์  น้อยเนตร
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันคง
7. เด็กชายธีรดนย์  สินทรัพย์
8. เด็กหญิงนิลวรรณ  วารี
9. เด็กหญิงปราณปรีญา  กันมาลัย
10. เด็กชายพงศกร  อุดมทรัพย์
11. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  แซ่ด่าน
12. เด็กชายรังสรรค์  สระแก้ว
13. เด็กชายวันชนะ  ศรีเดช
14. เด็กชายศิณทิวัตร  ศรีพิชัย
15. เด็กชายศุภพิพัฒน์  วงษ์ครุฑ
16. เด็กชายสรเดช  ยอดสุทธิ
17. เด็กชายสหรัตน์  พิลาวรรณ์
18. เด็กหญิงสุปรียา  กันปี
19. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉวีอินทร์
20. เด็กหญิงเจนดิกา  เพชรดี
 
1. นางละออง  นันตะเวท
2. นางศิริเพ็ญ  โตนาค
3. นางชุติมน  จันทร์เพียงเพ็ญ
4. นายสมศักดิ์  ชัยนามน
5. นางชลนที  สุขเอม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้าการนา
2. เด็กหญิงกมลทิพย์   ดวงดาว
3. เด็กชายกรกฤษณ์    ทองอินทร์
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    เชิญขวัญ
5. เด็กชายชาญชัย   ไก่แก้ว
6. เด็กชายณภคพล    คล่องณรงค์
7. เด็กชายธนากร   รอดทอง
8. เด็กชายธัญธวัช    เม่นขาว
9. เด็กชายธีระชัยกูลย์   ปลั่งประโคน
10. เด็กชายปัญญา   จันทร์เงิน
11. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญมา
12. เด็กชายปิยะวัฒน์    ดำพะธิก
13. เด็กหญิงพิยดา   ทฤษฎี
14. เด็กหญิงพิริสา    ทับพุ่ม
15. เด็กชายฟ้าประทาน   วิลัยรัฐ
16. เด็กหญิงศิรินดา    สุขจุ้ย
17. เด็กหญิงสุจิราวดี    สุขจุ้ย
18. เด็กชายอภิสิทธิ์   แสงคร้าม
19. เด็กหญิงอรปรีดา   ภูสมจิตร
20. เด็กชายเกรียงศักดิ์   จักสาร
 
1. นายอนุวัฒน์  โลหะการก
2. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
3. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
4. นางสาวจุตติมา  กาญจนะจันทร์
5. นางศิริกัญญา  โคตรภักดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 1. เด็กหญิงจิราภัค  ชำนาญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เกตุวงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เก่งถิ่นเถื่อน
 
1. นางศิริเพ็ญ  โตนาค
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีพรมมา
 
1. นางสาวขนิษฐา  เนื้อไม้
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายศุภฤกษ์  เฉยปัญญา
 
1. นายสมชาย  ทองสันต์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายภานุพงศ์  ตะวงษา
2. เด็กหญิงศศิประภา  ทองทา
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางวิลาวรรณ  ทองทา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  มาน้อย
2. เด็กชายจิรายุ  พูลเกลี้ยง
 
1. นางนฤมล  พะโยม
2. นางสาวธมน  ดีหนอ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  การะเวก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พนัส
3. เด็กหญิงปณัฐดา  สว่างวงศ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เต็ง
5. เด็กหญิงมนทกานต์  หงษ์ยนต์
6. เด็กหญิงวาสนา  อนุสนธิ์
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไพโรจน์
8. เด็กหญิงอาริษา  โพธิบัลลังค์
9. เด็กหญิงเกศกนก  แก้วกอง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญรอด
 
1. นางระวีวรรณ  เพ็ชรคง
2. นางศศิศุภางค์  ขอนทอง
3. นางละออ  คำดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  การะเวก
3. เด็กหญิงณัฐพิฌา  รอดกสิกรรม
4. เด็กหญิงดลยา  ประสานวงษ์
5. เด็กหญิงนิษา  ใจอ่ำ
6. เด็กหญิงน้ำทอง  ภูแม่น้ำ
7. นายยุทธพิชัย  อินเมฆ
8. เด็กหญิงรักษิณา  รอดกสิกรรม
9. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
10. เด็กชายสราวุธ  ใจกล้า
11. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
12. เด็กหญิงอภิชญา  โชติรัสสะ
13. เด็กหญิงอรทัย  นุ่มเกลี้ยง
14. เด็กหญิงอัญชลี  ฉาวบุตร
15. เด็กหญิงเกศินี  อัชรา
 
1. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
2. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
3. นางนิภาภร  สงฆ์คุ้ม
4. นางสาวนิตยา  ขอนทอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัช  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ประจำเมือง
3. เด็กหญิงจิราภา  ถาวร
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มณีเขียว
5. เด็กหญิงชนากานต์  บัวกล้า
6. เด็กหญิงฐิตินัฐ  คมขำ
7. เด็กหญิงณัฐชา  พลอาชา
8. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์พระคุณ
9. เด็กหญิงธนาภา  พลากร
10. เด็กหญิงนันท์สินี  ยอดเยี่ยม
11. เด็กหญิงประภัสสร  กัลป์พฤกษ์
12. เด็กหญิงพรศิริ  เดชะผล
13. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  วงษ์เขียด
14. เด็กหญิงสาริศา  เขียนขยัน
15. เด็กหญิงสิรินทรา  ทวนธง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  สิทธิการ
2. นายมนูญ  นิมิตรสถิตย์ธรรม
3. นางศิริขวัญ  นิมิตรสถิตย์ธรรม
4. นางกฤติกาญจน์  จันทร์เกิด
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดำทรัพย์
2. เด็กชายเจริญ  มาน้อย
 
1. นางสาวจารุวรร  คชรัตน์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ณ น่าน
2. เด็กหญิงอารียา   เพียรรัตน์
 
1. นางสาวอัมพร    พัดวี
2. นางสาวอภิสรา   อินสัญจร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายรัฐธรรมนูธ  ครองผล
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  พลาหาญ
 
1. นางธนาภรณ์  เทพสกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตอรัง 1. เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  ปิจเจริญ
 
1. นายสมภาร  ศรีทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  โฆษิตพิรุณ
 
1. นายสมศักดิ์  เพ็ชรคง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขน้อย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายพัชเรศน์  สาเกตุ
 
1. นายจเร  จันทร์เปรม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  มีบุญ
 
1. นางจันทร์แรม  เข็มนาจิตร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธนาพล  สำรี
 
1. นายไชยรัตน์  เกิดสุข
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณัฐชา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงวริสา  วิชัยวงศ์
 
1. นางสนทนา  บุญประสาร
2. นายนิรันดร์  บุญประสาร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงทักษพร  กงจักร์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  หลวงฉิม
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
2. นางสาวสุภัตตรา  บรรเทา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขดี
2. เด็กหญิงมัทนา  น้อยผล
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นางสาวอรอุมา  แดงพัด
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงนภาภรณ์   คำพวง
 
1. นางสาวณัฐพร   อึ้งภาภรณ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงฟารียา    วงศ์ษา
2. เด็กหญิงอนิสรา   มีลาป
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    แก้วเมือง
 
1. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
2. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายภูริน    ทองเทศ
2. เด็กชายยุทธนา    บุญเพชร
3. เด็กหญิงอภิญญา    เทียมทนงค์
 
1. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
2. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายวีรภัทร  นังคัล
2. เด็กชายศุภากิติ์  ชัยอาสา
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ทองหยอด
 
1. นางจำนงค์  วัฒนพงษ์
2. นางนุชนาฏ  ยอดโยม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายปิยวัฒน์   จำนวน
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพนัสพงษ์   ชำนาญวงศ์
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนัณฎยา   เตชะชัย
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา   หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายบัญชา   ยอดศรีทอง
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายพงษ์ชัย   ชัยวงค์
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายภูพิชิตชัยต์   มีสัตย์
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายมงคล   เต็มดวง
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  กำศร
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงศิริวดี  ด้วงพิทักษ์
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำพานุช
 
1. นางสาวรัฐติยา   ชลันธร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กชายธวัชชัย  พระวะเวช
 
1. นายชะเล  อินเกตุ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายยนราธิ   ทองงาม
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กรงทอง
 
1. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีมูล
 
1. นางทิพวรรณ   เกิดอ่วม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กรงทอง
2. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงณัฐชนก  ทองเกตุ
4. เด็กชายตันติกร  เวทสุวรรณ์
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  สีเนตร
6. เด็กชายบุณพจน์  กมุทชาติ
7. เด็กชายพิเชษฐพงศ์  ด่อนคร้าม
8. เด็กชายภูรินาท  ชูศรี
9. เด็กหญิงภูษณาภรณ์  สมมนัส
10. นายวรพล  ช้างลอย
11. เด็กหญิงวรินทร  ทิรอดรัมย์
12. เด็กหญิงสิริยากร  กลิ่นจันทร์
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
2. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
3. นายกฤษณพงษ์  มาน้อย
4. นายกำธร  ชุติพนธ์กุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจามจุรี   ขัดสาย
2. เด็กหญิงทิศนา   เสาร์แก้วคำ
3. เด็กชายนราธิ   ทองงาม
4. เด็กชายนัฐนันท์   สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงปวีณา   หนูเครือ
6. เด็กชายพงษ์ชัย   ชัยวงค์
7. นายพงษ์เกียรติ   นาคสังข์
8. เด็กชายพนัสพงษ์   ชำนาญวงศ์
9. เด็กชายมงคล   เต็มดวง
10. เด็กชายมานพ   เชตนุช
11. เด็กชายวรพล   สีปัจฉิม
12. เด็กชายวรวุฒิ   เตรียมนอง
 
1. นายพิรุฬห์   สิงหราช
2. นายสมจิตร  ยศสาย
3. นางกาญจนา  ศรีสุข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองพาน 1. เด็กชายจตุพงษ์  อมรานุช
2. เด็กชายจิรพงษ์  มีสุข
3. เด็กชายจิรพัฒน์  มีสุข
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  จูศิริ
5. เด็กชายชนกานต์  แจ้งแสง
6. เด็กหญิงญานิภา  โพธิ์ทุ่ง
7. เด็กชายณัฐกร  กลมสี
8. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์รื่น
9. เด็กชายพรชัย  มิลหล้า
10. เด็กชายภีรภัทร  เอี่ยมพงษ์
11. เด็กชายภูมิสิทธิ์  คงคา
12. เด็กหญิงมุธิตา  เกิดน้อย
13. เด็กชายรดิศ  เกิดน้อย
14. เด็กหญิงรติกร  ยิ้มโรจน์
15. เด็กหญิงวรรณวิษา  อุดมสุข
16. เด็กชายวัชรินทร์  สิทธิพร
17. เด็กชายศุภชัย  รอดกสิกรรม
18. เด็กชายสมศักดิ์  สถิตยัง
19. เด็กหญิงหทัยทิพย์  จูศิริ
20. เด็กชายอาทิตย์  หญ้าลาภ
 
1. นายพงษ์ธร  สันติกุล
2. นายศารทูล  อินพหล
3. นางอัมพร  พิมพา
4. นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์รี
5. นางอมรรัตน์  ปิ่นเดช
6. นางสาวน้ำผึ้ง  โยชนะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  อินปาน
2. เด็กหญิงกันยารัก  แคล้วอ้อม
3. เด็กหญิงกาญจนา  ภู่จีน
4. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ปรางทอง
6. เด็กชายธิติวุฒิ  มาน้อย
7. เด็กชายธีรเจต  เพชรเอี่ยม
8. เด็กหญิงพลอยเพชร  พะโยม
9. เด็กชายพิชชากร  ถิ่นบรรเทาร์
10. เด็กหญิงภัทรา  สินสิงห์
11. เด็กหญิงมธุมาส  วัฒนะ
12. เด็กชายรุ่งเรือง  อินกรัด
13. เด็กชายวันชัย  ถาวร
14. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมมาตร์
15. เด็กหญิงอัญชลีกรณ์  เนื้อไม้
16. เด็กหญิงอาภัสรา  ทั่งทอง
17. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลัยพวง
18. เด็กหญิงเนตรนภา  มูลผึ้ง
19. เด็กหญิงเสาวนีย์  ถาวร
20. เด็กชายเอกวิทย์  วงษ์จีน
 
1. นายประชากร  สอนสกุล
2. นายเวนิต  อนุสรณ์ประดิษฐ์
3. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
4. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
5. นางทับทิม  สังคง
6. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงคณิศรา  สร้อยทอง
2. เด็กชายชัยธวัช  แสงอรุณ
3. เด็กชายดลภาค  บัวพนัส
4. เด็กชายนนทการ  ปัญญาเหลือ
5. เด็กชายวรรธน  ดีเสมอ
6. เด็กหญิงอรรัมภา  วงษ์มา
 
1. นายคมสัน  สุวรรณนุช
2. นายวัชรชัย  อรรคราช
3. นายศรเพชร  เที่ยงอยู่
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 1. เด็กชายนครินทร์   ปานเทศ
 
1. นางกรรณิกา   ฟักแฟง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กชายโสภณ  ฐานโพธิ์
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงจิตตรา  สอิ้ง
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงเกศินี  อัชรา
 
1. นายบุญส่ง  พิมพา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นางจำนงค์  จูจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กชายโสภณ  ฐานโพธิ์
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงจิตตรา  สอิ้ง
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงไพลิน  จ่อนแดง
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายธราดล  พุฒิพุทธ
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายชัยณรงค์  เรืองอยู่
 
1. นางสาวพัทธมน  นุเงิน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงชณาภรณ์  ทวนธง
 
1. นายเอกกฤษ  ขะมันจามร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงอรรัมภา  วงษ์มา
 
1. นายคมสัน  สุวรรณนุช
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กชายวุฒิพร  พลไพร่
 
1. นายสุพจน์  เพ็งนิ่ม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายวินัย   ศรีภูธร
 
1. นางกนกอร   หงษ์ยนต์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงสิริมา  โกมล
 
1. นายสุพจน์  เพ็งนิ่ม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงเกศินี  อัชรา
 
1. นายบุญส่ง  พิมพา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายกฤตโยธาน  แจ่มทุ่ง
2. เด็กหญิงกำไลเพชร  พรมพันใจ
3. เด็กชายจตุภัทร  ศรีประเสริฐ
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พูุ่มแสง
5. เด็กชายดนตรี  ธินวล
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ปักสี
7. เด็กชายปิยะวัฒน์  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายภัทธพล  นาคะสุภา
9. เด็กหญิงภาวินี  บุญเจียม
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ปักสี
 
1. นายอารัญ   หนองหลวง
2. นายนำพล  ธินวล
3. นายประณต  แก้วกาญจณ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงกมนนุช   เกตุยินดี
2. เด็กหญิงกมลชนก    บุญสิง
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    มุ่งลายกลาง
4. เด็กชายกิตติพันธ์    ค่ายเพชร
5. เด็กชายชัยมงคล   ยิ้มแป้น
6. เด็กหญิงฐินัทดา    ปานโยมา
7. เด็กหญิงณัชชา   เนียมสวรรค์
8. เด็กชายณัฐพงษ์   กันทะวัง
9. เด็กชายณัฐพงษ์    วงค์สุพรรณ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงค์สุพรรณ
11. เด็กหญิงณีรนุช    คุณแพ
12. เด็กหญิงดลรัตดา   สินสายไฟ
13. เด็กหญิงดวงกมล    เพ็งวัฒน์
14. เด็กหญิงดวงเนตร   รอดนิล
15. เด็กหญิงทรรศนีย์    มุ้ยแก้ว
16. เด็กชายทวีศักดิ์   จิตอามาตย์
17. เด็กหญิงทิพยดา   พาไทยสงค์
18. เด็กชายธนัช   กันถาด
19. เด็กหญิงธัญวลัย   เลาวกุล
20. เด็กชายนพรุจ   สิงอุดร
21. เด็กหญิงปภัสรา   เหล่าเขตกิจ
22. เด็กหญิงประกายดาว   สัตย์คำ
23. เด็กหญิงปรินทร    กิจพฤกษ์
24. เด็กหญิงปารวี   หมื่นป่า
25. เด็กหญิงพรรณวดี   พระเมือง
26. เด็กหญิงพัชรา   วรรณนิยม
27. เด็กหญิงพัชราภา    แหวนวงค์
28. เด็กหญิงพิมพา   ดีพุ่ม
29. เด็กหญิงวรรณิษา    วงษ์สุพรรณ
30. เด็กหญิงวรัญญา   ชูวิทย์
31. เด็กหญิงวราพร    มอพิมพ์
32. เด็กชายวัชระ   อุดม
33. เด็กชายวุฒิชัย    ดีพุ่ม
34. เด็กหญิงศิริพร   พุฒจอน
35. เด็กหญิงสิริรัตน์    แช่มเครือ
36. เด็กหญิงสุชาวดี    รักกลัด
37. เด็กหญิงสุภัสสร    โสภา
38. เด็กหญิงอริสา   เนื้อไม้
39. เด็กหญิงอัครมณี    เพ็ชรพิจิตร
40. เด็กชายเดชาวัต   กิติศักดิ์พิพัฒน์
 
1. นายพิชิต   เอมศิริ
2. นางสาวสุภารัตน์   ช่วงบัญญัติ
3. นางสาวอัญชลี   คงเมือง
4. นางสาวสุธาริณี   เตปา
5. นายเฉลิมเกียรติ   สุ่มเงิน
6. นายนรินทร์   ขุนมิน
7. นางนงค์นุช   แก่งศิริ
8. นายิอาทิตย์   อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิง พิชาพร   โตหุ่น
2. เด็กชายกัมปนาท    อาจปาสา
3. เด็กหญิงกาญจนา   บุญปล้อง
4. เด็กชายกิตติเดช   คำสนอง
5. เด็กหญิงจิรัชยา   ดอนสระไพร
6. เด็กหญิงจุฑามณี   รักษาญาติ
7. เด็กหญิงชลธิชา   ลูกอินทร์
8. เด็กหญิงทักษิมา   หนแสนดี
9. เด็กหญิงธาวินี    สุริยะเลิศ
10. เด็กหญิงธิฌากรณ์   นิธิสิริวัฒน์กุล
11. เด็กชายธีรเดช   แสนคำ
12. เด็กหญิงนันธกานต์   สัตตะนาโค
13. เด็กหญิงนิจจารีย์    จันทวงษ์
14. เด็กหญิงนุจรี   วงค์สุพรรณ
15. เด็กหญิงปานตะวัน   กันถาด
16. เด็กหญิงพัชชา   จบหิมเวศน์
17. เด็กหญิงพัชริฎา    ตุ๊บบาง
18. เด็กหญิงพิยดา   เกตุกลมเกลา
19. เด็กหญิงมัณฑนา   เนตรทิพย์
20. เด็กหญิงริลรพัชร    เลาวกุล
21. เด็กหญิงศิรินภา    คีรีทศ
22. เด็กหญิงศุจิดา   ชูสัมฤทธิ์
23. เด็กชายศุภลักษณ์   นาคสังข์
24. เด็กชายศุภวิชญ์    เทพสุวรรณ์
25. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ดีบาง
26. เด็กหญิงสุณิษา   ประมาณ
27. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพ็งน้ำคำ
28. เด็กหญิงสุนันดา    พูลคุ้ม
29. เด็กหญิงสุนิสา   สุขสนั่น
30. เด็กหญิงสุพัชชา   ชมสน
31. เด็กชายสุภกิตย์    กล่อมยัง
32. เด็กชายสุรเชษฐ์    บุญเจริญ
33. เด็กหญิงอนิสา   จันทร์ศิริ
34. เด็กหญิงอังข์คณา    สมพงษ์
35. เด็กหญิงเสาวรส    เรืองอนันต์
36. เด็กหญิงเอื้องผึ้ง    ดารา
 
1. นายพิชิต   เอมศิริ
2. นางสาวสุภารัตน์   ช่วงบัญญัติ
3. นางสาวอัญชลี   คงเมือง
4. นางสาวสุธาริณี    เตปา
5. นายเฉลิมเกียรติ   สุ่มเงิน
6. นายนรินทร์    ขุนมิน
7. นางนงค์นุช    แก่งศิริ
8. นายอาทิตย์   อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  คำพลอย
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดุลมา
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองสมัย
4. เด็กชายประกรชัย  รักประกิจ
5. เด็กชายพงศกร  สุขเนตร
6. เด็กหญิงมนธรา  สนธิรักษ์
7. เด็กหญิงวัชรีพร  นารอด
8. เด็กชายวิวิธชัย  พันธ์แสน
9. เด็กชายศิริวัฒน์  ทองกร่ำ
10. เด็กชายอรรคพันธ์  อึ่งมา
 
1. นายจรินทร์  วงษ์ทิพย์
2. นางลำพูน  แก้วจันทร์
3. นางสาวสุณีย์  วงษ์เหมอะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปฐมา  มณีเขียว
2. เด็กหญิงปราณิศรา  จงสงวน
3. เด็กชายปุญญาพัทธ์  ก้านพุฒซา
4. เด็กชายพงศ์ศิริ  อาจหาญ
5. เด็กหญิงมานิตา  ปรางทอง
6. เด็กหญิงวรรณิษา  สมเผ่า
7. เด็กชายวีรศักดิ์  คุ้มวงษ์
8. เด็กชายเอกพล  รักแก้ว
 
1. นางสาวสายสนธิ์  ทองอรุณสุข
2. นายศิริวรรณ  แซ่ตั้ง
3. นางฉลวย  ทรงอยู่
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  การัตน์
2. เด็กหญิงธีริศรา  จีนจันทร์
3. เด็กหญิงประกายมุก  เอี่ยมละออ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมจีน
5. เด็กหญิงวรรณณิสา  มีมุข
6. เด็กหญิงสุกัญญา  พงษา
7. เด็กหญิงสุพัชรา  วารี
8. เด็กหญิงแพรวา  พรมจีน
 
1. นางสาวขวัญชกร  อ่ำดอนกลอย
2. นายเอกสิทธิ์  หม่องมะลิต๊ะ
3. นางยุพา  กลิ่นชัย
4. นางพะเยาว์  ธูปบูชา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กวางแก้ว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  โพธิ์ศรีทอง
3. เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล
4. เด็กหญิงวรกมล  เอี่ยมพงษ์
5. เด็กหญิงวิรุฬกานต์  สุวรรณภูมิ
6. เด็กหญิงศุภดา  อำนวย
7. เด็กหญิงศุภิสรา  อ่ำสุพรรณ
8. เด็กหญิงสิริภัสสร  อินพหล
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ
10. เด็กหญิงเขมจิรา  พุ่มหมัน
 
1. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
2. นายมงคล  รอพันธ์
3. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
4. นางสาวลมัย  มีขันหมาก
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงชุติภิญญา  อุดมสิทธิกุล
3. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝึกฝน
5. เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธุ์มี
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น
8. เด็กหญิงนิชาภา  บัวเทศ
9. เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
10. เด็กหญิงศิรารัตน์  พุ่มชา
11. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิ์พรหม
12. เด็กหญิงเมธาวดี  ยามา
 
1. นางจารุวรร ณ  คงเผ่าพงษ์
2. นางกณิศกาญจน์  สีสุกสด
3. นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ญาติมาก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญแก้ว
3. เด็กชายธนากร  บุญส่ง
4. เด็กชายมานะ  พานะสุข
5. เด็กชายสุรวีย์  สัปทน
 
1. นางสาวนงนุช  แสงทอง
2. นางสาวศุภานัน  ทิพย์วรรณ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1. เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น
 
1. MissSinYing  Yin
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะ  พรหมไชยะ
2. เด็กชายจิรภัทร์  อัศวภูมิ
3. เด็กชายชุติวัต  บุญมี
4. เด็กชายธรรมรัตน์  บุญธรรม
5. เด็กชายภควัต  เหวิจิตร
6. เด็กชายศักดิ์อังกูน  ภูมิอิทร์
 
1. นายทินกฤต  การุณยวงศกร
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ดี
3. นางสุดใจ  มะนาวหวาน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เค้ามิม
2. เด็กชายธีรภัทร  คำเงิน
3. เด็กชายพีรภัทร์  คำภีระ
4. เด็กชายรพีภัทร  สิงห์วี
5. เด็กชายศศิศ  คำบุดดา
6. เด็กชายเจตณรงค์  มาทำมา
 
1. นายนพพล  ปิ่นมณี
2. นางสาวบัณฑิตา  ศิริสุนทร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขทิวา
2. เด็กชายธนพล  น้ำนวล
3. เด็กชายธวัชชัย  น้ำนวล
4. เด็กชายธเนศ  วงษา
5. เด็กชายบรรหาร  โซ่เมืองแซะ
6. เด็กชายอรรถสิทธิ์   เปรมปรี
7. เด็กชายอัมรินทร์  แอมสมตัว
8. เด็กชายโชคชัย   สกุลพันธ์
 
1. นายสรวุทธิ  พิทธยะพงษ์
2. นายณรงค์   บุญเกิด
3. นายชัยวุธ   ศรีอุตวงศ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณชาลี
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บดีรัฐ
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทารส
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กัลปพฤกษ์
6. เด็กชายภาคภูมิ  เกตุณรงค์
7. เด็กชายรติพงษ์  เสาเทพ
8. เด็กชายราเชนทร์  บวบหอม
9. เด็กชายสรัล  สุขเปรม
10. เด็กหญิงเดือนฉาย  ปราบพาล
 
1. นางสาวสิริญญา  มั่นคง
2. นายธเนศร์  ช้างลอย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจันจิรา   แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงฐิดาพร   เหมือนรุ้ง
3. เด็กหญิงน้ำฝน   บรรยงค์
4. เด็กชายพลากร   คำแก่น
5. เด็กหญิงพัชรนันท์   แร่เพชร
6. เด็กชายมงคล   มูลเกษร
7. เด็กหญิงรุ่งนภา   ศรีวิชัยจันทร์
8. เด็กชายวันชนะ   เมืองเจริญ
9. เด็กชายอิทธิพล   มีมาก
10. เด็กหญิงโสธิดา   พลูทวี
 
1. นายชัยวุธ   ศรีอุตวงศ์
2. นายณรงค์   บุญเกิด
3. นางกาญจนา   ศรีสุข
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกานติมา   บุญนัง
2. เด็กชายคมสันต์   หอมนาน
3. เด็กชายณัฐวีร์   เมนกูล
4. เด็กหญิงบวรรัตน์   สาวินัย
5. เด็กหญิงปัทมา   พุทธละ
 
1. นางวรุมาศ   บูชาเกียรติ
2. นางทองสิน   สุขทรัพย์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พันธ์พุ่ม
2. เด็กหญิงณัชชา  อ่วมสถิตย์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บำรุงคีรี
 
1. นางวิณัฐตา  จันทร์รอด
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจิมเฉียง
2. เด็กหญิงทิชากร  ทิมแย้ม
3. เด็กชายอัครพนธ์  เจิมเฉียง
 
1. นางณัฐกานต์  บุญคง
2. นางรุจิกาญจน์  ธนาเศรษฐสุนทร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดาษดา
2. เด็กหญิงนวพรรษ  มะโนสา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทัยรา
 
1. นางประเนียน  แก้วมาลากุล
2. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายขวัญชัย  เกิดสูงเนิน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  อินทะเสน
3. เด็กหญิงพัตทราพร  อยู่รักษา
 
1. นางสาววีรวรรณ  เมฆี
2. นายพลวัตร  หนองหลวง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์   มอญอภัย
2. เด็กหญิงสุธารัตน์   นาคพรม
 
1. นางสาววรรณิสา  บดีรัฐ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายกฤตโยธาน  แจ่มทุ่ง
2. เด็กหญิงเมฆขลา  อัครวงศ์
 
1. นายมนตรี  บุญช่วย
2. นายอารัญ  หนองหลวง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กชายบัณฑิต  ตรวจนอก
2. เด็กชายปริญญา  ลีลาบุตร
 
1. นายทัพพสาร  มั่นชาวนา
2. นางสาวสุกัญญา  แก้วสุขา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายภูริณัฐ  จงอิ้ว
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร
 
1. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
2. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐฑวุฒิ  พลเยี่ยม
2. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญมิ่ง
 
1. นางอุทุมพร  ปัตถา
2. นายเชาวฤทธิ์  อินสอาด
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายปัณณธร  เมฆี
2. เด็กชายอิศสรา  ผลพระ
 
1. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
2. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายธนดล  ปัตตานัง
2. เด็กชายเฉลิมพร  หนังไธสง
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสาวกนกนันท์  สนใจ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เพชร์หมู่
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  พันธุ์จำรัส
 
1. นายนเรศ  สุดไทย
2. นายนคเรศ  เครือเอี่ยม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จ้อยม่วง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้วมุง
 
1. นายเสรี  ก้อนพันธ์
2. นางสาวสายสมร  ส่งศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. เด็กชายศุภกาน  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงไพลินพลอย  จันทร์ชารี
 
1. นางสาวอาณุรัตน์  ผ่อนแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา  ทองรวม
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กาวีอ้าย
2. เด็กชายภาสวุฒิ   หนูแสง
 
1. นางวันเพ็ญ   เกิดมีโภชน์
2. นายพงษ์สิริ   มั่นเขตกร
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  แมนไธสง
2. เด็กหญิงอธิตยา  แซ่หลี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณจิต
 
1. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
2. นางสาวปุณยนุช   พรมเพ็ชร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์จำรูญ
2. เด็กชายธีรภัทร  วิระรินทร์
3. เด็กชายพาหุง  นานานุวัฒน์
 
1. นางชุติกาญจน์  สีเขียว
2. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ปรางค์ศรี
2. เด็กชายวัชระ  ค้ำชู
3. เด็กชายวันวิเศษ  เกตุสำลี
 
1. นางชุติกาญจน์  สีเขียว
2. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายณภณ  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. เด็กชายธีรุตม์  กุลนาพันธ์
3. เด็กชายวีระเทพ  ทองลูกแก้ว
 
1. นายอธิวัฒน์  โภคศิริ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณโชติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญแสนแก้ว
3. เด็กชายนัทวัฒน์  กะมุทา
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวศิริขวัญ   โพธิ์อ่วม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ด่อนคร้าม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เงินนา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  อึงอาคม
 
1. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
2. นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายรัชชานนท์  พนิกร
2. เด็กชายวรวุฒิ  อุ่นประโคน
3. เด็กชายสุธิราช  บุญสติ
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางสินีนาฏ  หอมมาลา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะแบก 1. เด็กหญิงธิติมา  พลขันธ์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศิริพรม
3. เด็กหญิงสุดาพร  ชูแผ้ว
 
1. นางจำรัส  กนกสิงห์
2. นางอรนันต์  กลิ่นสวรรค์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงภาวินี  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  แถวบุญมี
3. เด็กหญิงเพริศพริ้ง  ศิรินาค
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางพชรพร  อุดคนดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 1. เด็กหญิงพรประพา  เพียรธัญญาการ
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สอนภักดี
3. เด็กหญิงมัณฑณา  สอนภักดี
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เจริญสุข
5. เด็กหญิงวธัญญา  เพ็ญวิจิตร
6. เด็กหญิงวรรณษา  กลั่นกสิกร
 
1. นางอารัญญา  พลทองมาก
2. นางปัณชญา  ฉายแสง
3. นางสาวสายบัว  ธรรมสอน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จำปาแดง
2. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วันมา
3. เด็กหญิงยุพา  อักษร
4. เด็กหญิงศศินา   คำบรรลือ
5. เด็กหญิงอรทัย  ใจบุญ
6. เด็กหญิงไพลิน   ทองสุข
 
1. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
2. นายบัลลังก์  ฉิมพาลี
3. นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 1. เด็กหญิงปานใจ  คนรู้
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองยัง
3. เด็กหญิงศศิสุภางค์  บุญสรรค์
 
1. นายธนู   ใจอาสา
2. นางนภัทร  เตสุ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงวนิดา   คำกอง
2. เด็กหญิงเกวลิน   รีเรียบ
3. เด็กหญิงเมธาวดี   สิงห์ใส
 
1. นางรุจิรา   ประเสริฐสังข์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาปู่
2. เด็กชายพิษณุวัฒน์  เพ็ญธิสาร
3. เด็กชายวุฒิชัย  เรืองเดช
 
1. นายสามารถ  ปานทองคำ
2. นางวราภา  ปานทองคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายจีรพล  อุทจันทร์
2. เด็กชายภูษิต  ต้นโกน
3. เด็กชายสรเทพ  จันทร์ทอง
 
1. นางอมราวดี  ขยันเยี่ยม
2. นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจรรษะณัย  พิรส
3. เด็กหญิงบงกช  อุ่นวัน
 
1. นางสาวสิริญญา  มั่นคง
2. นางกษมาพร  พิรส
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายสถาพร  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงทอง
3. เด็กชายอานนท์  พลอยงาม
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
2. นางสุธรรมมา  วงศ์ธนบัตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนนทิดา  ภักดีวงษ์
2. เด็กหญิงมินตรา  อินเมฆ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อ่อนสำลี
 
1. นางเบญจมาศ  ชินพะวอ
2. นางปภาดา  พิศสารี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ฟักเงิน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพชรถึก
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุญห่อ
 
1. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน
2. นางเนตรนภา  พวงไธสง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงกชมล  นิลเพชร
2. เด็กหญิงบุญญารักษ์  เพิ่มหิรัญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ละครทิพย์
 
1. นางสุทิน  เนียมประยูร
2. นางประพันธ์  สุขหมื่น
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงมณีนุช  บุญพูลเกิด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชนะชัย
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นางธันยพร  นิ่มซ้ำ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ครุธแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ขอนทอง
 
1. นางบุญมา  เฉยบัว
2. นางมานิดา  กีรติวศิน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทองภูธร
2. เด็กชายชัยพร  ศิิริ
3. เด็กชายโชคชัย  สุจจชารี
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายมานะ  จันทร์ต้น
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถาวร
2. เด็กชายธนกฤต  รุจิระศักดิ์
3. เด็กชายสิราภัทร  คลังวงษ์
 
1. นางบุญหลั่น  อินทพงษ์
2. นางธนารีย์  อินทพงษ์
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงประกายมุก  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสรา  ภัสสร
3. เด็กชายอัศวิน  จันแดง
 
1. นางเยาวเรศ  จุลสุข
2. นางภาวิตา  อุ้ยวัฒนา
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ธัญการณ์
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายฐิตวัฒน์  พลศรี
 
1. นายรัตนะ  รอดคุ้ม
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตาบัว 1. เด็กชายรณภพ  ตรีอินทอง
 
1. นางสุรารักษ์  นาเจริญ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายสหรัฐ  เพชรรักษ์
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีใจคำ
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายนพคุณ  บัวป้อม
 
1. นางสาวภัททิยา  แก่นบุญ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กหญิงซันญ่า  โอ,ไบรเอน
 
1. นางเกศกาญจน์  จันปอภาร
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  กันหาคำ
 
1. นายสุพจน์  ลูกอินทร์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุภา  นาที
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์แพง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายจักรกิจ  นาถวิล
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกษศิลป์
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ทรายเพชร
 
1. นายประพันธ์  เผือกหอม
2. นางสาวรัชดา  รำงับ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายจีระพงษ์  เมฆี
2. เด็กชายรัตภาพ  วงษ์เขียด
3. เด็กหญิงสายชล  ประคำ
 
1. นางสาวรัชดาภร  พรมน้อย
2. นางสาวนันทนา  ดวงดาวสว่าง
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พัดพ่วง
2. เด็กชายเกรียงไกร  อ่อนล้อม
 
1. นางวิภา  ดำริห์
2. นางสาวกรรณิกา  มาสิน
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงมณีนุช  แก้วจันทร์
2. เด็กชายรัง  แจ่มใส
 
1. นางวิภา  ดำริห์
2. นางอติกานต์  เฉียวกุล
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงจิตตา  คำมัง
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  บุญเสริม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายพัชรพล  โพธิ์ทิพย์
 
1. นายเมธารวินท์   ถิ่นกาญจนกุล
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพริริยาพร  เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กชายศุภกิจ    วิบูลย์กุล
 
1. นางสาวปราณี   ต่อกร
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เต็มทวี
 
1. นางจันทร์แรม  เข็มนาจิตร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายอนิศักดิ์  ทองสมัย
 
1. นางจันทร์แรม  เข็มนาจิตร
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายพัทธดนย์  ลี้นะวัฒนา
 
1. นางสาวอรอุมา  คงอรุณ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ธัญการณ์
 
1. นายทวีศักดิ์  หิริโอ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันหาคำ
 
1. นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สมนึก
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์แพง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุภัทรศร  ศรีคะเรศ
 
1. นางสาวนวลจันทร์   เชื้อหงส์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายวทัญญู  กัณหาวงศ์
 
1. นายอิศเรศ  แพโพธิ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายทรงเดช  พลอาชา
2. เด็กชายมนตรี  สงคุ้ม
3. เด็กชายศราวุฒิ  มีเต็ม
 
1. นายประสาทพร  อัคคพันธุ์
2. นายรัตนพันธุ์  เงินทอง
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงขำ
2. เด็กชายบุญญวัฒน์  ดุลมา
3. เด็กชายวรธน  สีกล่อม
 
1. นายยงค์  ลาสุขัง
2. นายอลงกรณ์  ป้อมใย
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายพิชิตชัย  ชะนะนาม
2. เด็กชายพีรพงษ์  ขวัญเขียว
3. เด็กชายวสันต์  แสนไว
 
1. นางพรทิพย์  รักกสิกรรม
2. นางสาวจุฑารัตน์  หลงฉิม
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  จันทวงษ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พุฒจอน
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
2. นายปรัชญา  แก่งศิริ
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ปินตาสาร
2. เด็กชายวุฒิกร  ใจนางงาม
 
1. นางสาวศรีแพร  อ้นเกษ
2. นางลออ  ตาพรม
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กชายณัฐภาส  กลัดลัด
2. เด็กหญิงพิมพา  วงค์จันทร์
 
1. นางสาวพัชรี  หอมรื่น
2. นางวิภา  ดำริห์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายภูริวัฑฒ์  ไชยา
2. เด็กชายสันติ  สารัก
 
1. นางสาวประทุมพร  เก่งพนา
2. นางสาววรรณภา  ธิแปงวงค์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ฝั้นขิติ
2. เด็กชายเพชรแท้  รักไทย (พม่า)
3. เด็กหญิงแอน  รักไทย
 
1. นายทวีศักดิ์  หิริโอ
2. นางสาววิชุดา  มั่นศักดิ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงกฤตยา  สายวงษ์
2. เด็กชายชัยพัทธ์  เกษกรณ์
3. เด็กชายอลันร์  สาอะ
 
1. นางสุธีรา  สารียัง
2. นางสาวสมฤทัย  สำรวมจิต