สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหลวง 37 3 0 3 40
2 บ้านสุวรรณภูมิ 24 8 8 3 40
3 วัดคูยาง 23 6 5 3 34
4 สาธิต 22 6 4 2 32
5 อนุบาลธรรมรัตน์ 17 9 3 0 29
6 อนุบาลกำแพงเพชร 16 6 4 1 26
7 บ้านโพธิ์พัฒนา 13 8 4 4 25
8 อนุบาลไทรงาม 13 3 4 2 20
9 บ้านดงซ่อม 13 2 2 1 17
10 บ้านโนนจั่น 12 11 8 4 31
11 บ้านประดาเจ็ดรัง 12 5 1 0 18
12 บ้านลานไผ่ 11 7 13 8 31
13 เทศบาลลานกระบือ 11 3 1 2 15
14 บ้านทรงธรรม 10 9 6 1 25
15 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 10 5 3 0 18
16 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 9 7 6 5 22
17 บ้านชัยภูมิ 9 4 6 4 19
18 บ้านเกาะรากเสียด 8 6 7 4 21
19 เพ็ชระศึกษา 8 6 1 2 15
20 บ้านใหม่สามัคคี 8 2 5 2 15
21 บ้านเกศกาสร 8 2 2 3 12
22 ปัทมดรุณวิทย์ 8 2 1 4 11
23 บ้านวังตะเคียน 8 1 4 3 13
24 บ้านวังทอง 7 11 7 3 25
25 บ้านพรานกระต่าย 7 7 1 4 15
26 บ้านวังชะโอน 7 6 6 2 19
27 วัดกัลปพฤกษ์ 7 6 5 0 18
28 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 7 5 5 5 17
29 บ้านเกาะน้ำโจน 7 5 1 3 13
30 บ้านบ่อแก้ว 7 4 3 5 14
31 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 7 4 3 3 14
32 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 6 10 3 2 19
33 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 6 7 0 3 13
34 บ้านหนองหัววัว 6 4 3 2 13
35 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 6 4 1 2 11
36 บ้านตอรัง 6 4 1 2 11
37 วัฒนศิริวิทยา 6 3 3 1 12
38 บ้านหนองแดน 6 0 3 2 9
39 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 5 5 6 3 16
40 หนองลวกราษฎร์บำรุง 5 4 6 0 15
41 อนุบาลลานกระบือ 5 4 0 0 9
42 บ้านหนองมะเกาะ 5 4 0 0 9
43 บ้านเทพนคร 5 3 4 4 12
44 บ้านทุ่งมหาชัย 5 3 4 1 12
45 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 5 3 2 0 10
46 บ้านลานหิน 5 2 5 2 12
47 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 5 2 2 3 9
48 บ้านวังน้ำขาว 5 2 2 1 9
49 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 2 1 0 8
50 บ้านบึงมาลย์ 5 1 0 3 6
51 บ้านหนองใหญ่ 4 7 6 6 17
52 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4 7 5 4 16
53 บ้านประชาสุขสันต์ 4 7 5 1 16
54 ผินสหราษฎร์พัฒนา 4 6 1 4 11
55 บ้านโขมงหัก 4 4 4 1 12
56 บ้านบ่อสามแสน 4 4 2 4 10
57 บ้านหนองโสน 4 3 6 2 13
58 บ้านท่าไม้ 4 3 5 3 12
59 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 4 2 0 1 6
60 บ้านเด่นพระ 4 1 1 0 6
61 บ้านคลองใหญ่ใต้ 4 1 0 0 5
62 บ้านหนองปากดง 4 0 1 0 5
63 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 3 8 7 2 18
64 เทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 3 5 4 2 12
65 บ้านใหม่พัฒนา 3 5 2 1 10
66 บ้านลานสะเดา 3 4 2 3 9
67 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 3 3 1 1 7
68 ตรีจุฬาศึกษา 3 2 3 2 8
69 บ้านเกาะพิมูล 3 2 1 0 6
70 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 3 2 0 6 5
71 บ้านบางลาด 3 1 2 3 6
72 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
73 บ้านอินทรานุสรณ์ 3 1 0 0 4
74 บ้านใหม่เขานิยม 3 0 3 1 6
75 อนุบาลพรานกระต่าย 3 0 2 1 5
76 บ้านศรีไกรลาศ 3 0 0 1 3
77 บ้านโนนใหญ่ 2 8 6 2 16
78 บ้านปางขนุน 2 6 11 2 19
79 สิริแก้วเจริญ 2 5 2 1 9
80 บ้านทุ่งน้ำตก 2 5 0 0 7
81 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 2 4 1 0 7
82 บ้านบึงทับแรต 2 3 4 4 9
83 บ้านจันทิมา 2 3 3 2 8
84 บ้านบึงลูกนก 2 3 2 0 7
85 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 2 3 0 1 5
86 บ้านทุ่งตาพุก 2 2 5 1 9
87 วัฒนราษฎร์ศึกษา 2 2 5 0 9
88 บ้านมอสมบัติ 2 2 4 0 8
89 บ้านสระสิงห์โต 2 2 4 0 8
90 ดรุณานุกูลหัวถนน 2 2 1 0 5
91 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 2 2 0 1 4
92 บ้านหงษ์ทอง 2 1 5 1 8
93 ประชารัฐพัฒนา 2 1 3 2 6
94 บ้านวังประดา 2 1 3 2 6
95 บ้านคุยบ้านโอง 2 1 2 1 5
96 บ้านไร่ลำปาง 2 1 2 1 5
97 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 2 1 2 0 5
98 บ้านอาชานุสรณ์ 2 1 1 1 4
99 บ้านมะเดื่อชุมพร 2 1 0 1 3
100 นารีราษฎร์สามัคคี 2 0 5 1 7
101 บ้านปลักไม้ดำ 2 0 3 0 5
102 บ้านท่าเสากระโดง 2 0 2 1 4
103 บ้านคลองเมือง 2 0 1 2 3
104 บ้านวังตะแบก 2 0 1 2 3
105 บ้านเนินกรอย 2 0 1 0 3
106 บ้านไร่ 2 0 0 1 2
107 บ้านห้วยใหญ่ยางงาม 2 0 0 0 2
108 บ้านทุ่งมหาศาล 1 4 3 2 8
109 บ้านห้วยน้ำใส 1 4 3 1 8
110 บ้านดงตาจันทร์ 1 4 1 2 6
111 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 4 1 1 6
112 บ้านคุยป่ายาง 1 4 1 0 6
113 บ้านวังมะค่า 1 3 5 0 9
114 บ้านลำมะโกรก 1 3 4 2 8
115 บ้านบึงพิไกร 1 3 3 5 7
116 วัดราษฎร์เจริญพร 1 3 0 3 4
117 หนองแขมประชาสรรค์ 1 2 5 1 8
118 บ้านลานตาบัว 1 2 4 1 7
119 บ้านโนนโก 1 2 3 1 6
120 บ้านโนนม่วง 1 2 2 0 5
121 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 2 1 0 4
122 บ้านแก้วสุวรรณ 1 2 1 0 4
123 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 1 2 0 0 3
124 บ้านวังโบสถ์ 1 1 2 1 4
125 บ้านหนองขาม 1 1 2 0 4
126 บ้านทุ่งรวงทอง 1 1 1 1 3
127 วัดอรัญญิกาวาสน์ 1 1 1 0 3
128 บ้านเมืองพาน 1 1 0 0 2
129 บ้านหนองสะแก 1 1 0 0 2
130 บ้านเก่า 1 0 4 0 5
131 บ้านนาป่าแดง 1 0 2 3 3
132 บ้านหนองไม้กอง 1 0 2 0 3
133 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1 0 2 0 3
134 บ้านเขาวังเยี่ยม 1 0 1 3 2
135 บ้านหนองรี 1 0 1 1 2
136 บ้านลานช้างท่าว 1 0 1 1 2
137 บ้านหนองทอง 1 0 1 0 2
138 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 1 0 1 0 2
139 บ้านไตรตรึงษ์ 1 0 0 2 1
140 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 1
141 บ้านท่าเสลี่ยง 1 0 0 1 1
142 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
143 อนุบาลภู่ขจร 1 0 0 0 1
144 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 0 0 0 1
145 บ้านปรือพันไถ 1 0 0 0 1
146 บ้านแคทอง 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองหัวควาย 1 0 0 0 1
148 สหวิทยาคม 0 6 5 1 11
149 บ้านดาดทองเจริญ 0 2 5 2 7
150 คลองใหญ่วิทยา 0 2 2 2 4
151 นิยมราษฎร์วิทยา 0 2 2 2 4
152 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 2 2 1 4
153 บ้านป่าถั่ว 0 2 1 4 3
154 ปราสาทอนุสรณ์ 0 2 1 3 3
155 บ้านหนองวัวดำ 0 2 1 1 3
156 บ้านนานอก 0 2 1 0 3
157 บ้านลานดอกไม้ 0 2 0 3 2
158 บ้านท่านา 0 2 0 1 2
159 บ้านเขาคีริส 0 2 0 1 2
160 บ้านคุยมะม่วง 0 2 0 1 2
161 บ้านไทยทวี 0 2 0 1 2
162 บ้านสมอโคน 0 2 0 0 2
163 บ้านหนองละมั่งทอง 0 2 0 0 2
164 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 2 0 0 2
165 บ้านหนองทราย 0 1 2 2 3
166 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 1 2 1 3
167 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 1 2 0 3
168 อ่างทองพัฒนา 0 1 1 2 2
169 กาญจนะศึกษา 0 1 1 1 2
170 บ้านหัวยาง 0 1 1 1 2
171 บ้านเกาะสะบ้า 0 1 1 1 2
172 บ้านคลองเรือ 0 1 1 0 2
173 บ้านหนองตากล้า 0 1 1 0 2
174 บ้านเขาน้ำเพชร 0 1 1 0 2
175 ยอดประชาสรรค์ 0 1 1 0 2
176 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 0 3 1
177 บ้านแม่บัว 0 1 0 1 1
178 บ้านไทรย้อย 0 1 0 1 1
179 บ้านหร่ายการ้อง 0 1 0 0 1
180 บ้านช่องลม 0 1 0 0 1
181 บ้านพานทอง 0 1 0 0 1
182 บ้านลานทอง 0 1 0 0 1
183 บ้านวังเฉลียง 0 1 0 0 1
184 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 1 0 0 1
185 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 0 0 3 0 3
186 บ้านจิกคันช้อน 0 0 2 1 2
187 บ้านคุยแขวน 0 0 2 0 2
188 บ้านลานกระทิง 0 0 2 0 2
189 บ้านวังชมภู 0 0 2 0 2
190 บ้านวังไม้แดง 0 0 2 0 2
191 บ้านบึงกระดาน 0 0 1 2 1
192 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 1 1 1
193 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 1 1 1
194 บ้านวังโขน 0 0 1 0 1
195 บ้านหนองแขม 0 0 1 0 1
196 บ้านคลองสีนวล 0 0 1 0 1
197 บ้านจิกลาด 0 0 1 0 1
198 วัดโพธาราม 0 0 1 0 1
199 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
200 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 0 0 0 2 0
201 บ้านไผ่ตาสุ่ม 0 0 0 2 0
202 บ้านหนองคล้า 0 0 0 1 0
203 บ้านคุยประดู่ 0 0 0 1 0
204 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 1 0
205 เทศบาล 3 0 0 0 1 0
206 บ้านโนนสมอ 0 0 0 0 0
รวม 660 485 431 278 1,854