หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ
9 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรี
12 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์
13 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
14 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป์
15 นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางนริศรา เสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นายวัฒนา ศรีตนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21 นางนัททิกา แดงชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : งานอาชีพ
23 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : งานอาชีพ
24 นายไพฑูรย์ มะณู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์
25 นายคำรณ แสนหาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
26 นางจันทร เพชรบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 นายมานะ กัลปพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
29 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนเรียนร่วม
30 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
31 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
32 นายบัลลังก์ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบ้านเทพนคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
33 นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
34 นางกอบกุล พิพรรธนจินดา ครูโรงเรียนบ้านทรงธรรม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
35 นายวรากร น้ำเงินสกุลณี ธุรการโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
36 นายชานนท์ สุขสอาด ครูโรงเรียนบ้านลานไผ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
37 นางสาววิสากุล กองทองนอก ครูโรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
38 นายคุณาพจน์ คำบรรลือ ครูโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
39 นายฉกรรจ์ มณีเขียว ครูโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
40 นางรัมภาภัค เงินเส็ง ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
41 นางสาวอนันตญา ทองธรรมชาติ ครูโรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
42 นางพงษ์พันธ์ ฉิมโหมด ครูโรงเรียนบ้านลานกระทิง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
43 นางวาสินี เนียมยานนท์ ครูโรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
44 นางสาวกาญจนา กังพิศดาร ครูโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
45 นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตร ครูโรงเรียนบ้านวังทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
46 นายประกิต บูชาบุญ ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นักบินน้อย
47 นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
48 นายวัชรพันธ์ วัชรนันทวิศาล เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
49 นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม ธุรการ โรงเรียนวัดคูยาง ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนชากังราว
50 ว่าที่ ร.ต.เกม ศิริสุนทร ธุรการ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนชากังราว
51 นายนเรนทร์ นาคบาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
52 นางสาวสายฝน มิชพล ธุรการ กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
53 นายจิรายุ เถาว์โท ครู โรงเรียนบ้านเทพนคร ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเทพนคร
54 นางสาวประไพพรรณ เงินเมือง ครู โรงเรียนบ้านเทพนคร ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเทพนคร
55 นางสาวศรีแพร อ้นเกษ ครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำ
56 นางสาวกรรณิกา เทพแสน ธุรการ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำ
57 นางสาวจิฬาพร ยศสาย ธุรการ กลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม
58 นางสาวเกศวดี แก่งศิริ ธุรการโรงเรียนสหวิทยาคม ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนขุนรามทรงธรรม
59 นางสาวสิริภรณ์ ไชยภักดิ์ ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
60 นายปริญญา จบศรี ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนคณฑี
61 นางศิริกัญญา โคตรภักดี ธุรการ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนอ่างทอง
62 นางสาวนกน้อย แจ่มศรี ครู โรงเรียนบ้านมอสมบัติ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนวังทอง
63 นายสาธิต ฉายแสง ธุรการ กลุ่มโรงเรียนวังทอง ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนวังทอง
64 นางยุวดี แว่นทอง ธุรการ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์
65 นางระวีวรรณ เพ็ชรคง ครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย
66 นายธนิต นารถบุญ ธุรการ โรงเรียนบ้านลานสะเดา ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนท่าไม้วังควง
67 นางดวงเดือน มีขันหมาก ครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกร ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนคลองคีรี
68 นายสมชาย ทุมอาริยะ ครู โรงเรียนบ้านบางลาด ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนหนองหัววัว
69 นางสาวภัทราภรณ์ ปักธงชัย ธุรการ โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนหนองหัววัว
70 นางสาวฐิติลักษณ์ ภู่จีน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก
71 ว่าที่ ร.ต.หญิง นรีภัสร์ พันธุ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนไทรงาม
72 นางสาวศนิ บุปผาสุข ครู ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนหนองพานทอง
73 นางวิลาสินี เงินเส็ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนหนองคล้า
74 นายชะเล อินเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ
75 นางสาวภัทราภรณ์ คงต๊ะ ธุรการ โรงเรียนบ้านเกศกาสร ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนช่องลมสุขสันต์
76 นางทิพวรรณ เกิดอ่วม ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนหนองหลวง
77 นายปรัชญา แก่งศิริ ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี
78 นางสาวเกศริน พูลสมบัติ ธุรการ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนสหสามัคคี
79 นายพิชญุตม์ กาญจนะ ครู โรงเรียนกาญจนะศึกษา ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
80 นางสาวแววดาว ต้นสิงห์ ครู โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
81 นางสาวรุ่งนภา อุตสาทา ครู โรงเรียนอนุบาลสมนึก ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
82 นายธานี ไชยศิริ ธุรการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน
83 นางฐิติมา เมฆอุไร ครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนองค์กรท้องถิ่น
84 นางพรจิตร นาคนาม ครู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนองค์กรท้องถิ่น
85 นางสาวสิริภรณ์ ไชยภักดิ์ ธุรการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
86 นางสาวดาวพระศุกร์ ชัยชนะ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
87 นายสมศักดิ์ ขันทอง ธุรการ โรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
88 นางสาวขวัญใจ มณีนก ธุรการ โรงเรียนบ้านลานทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
89 นางสาวเกศวดี แก่งศิริ ธุรการ โรงเรียนสหวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
90 นายวรากร น้ำเงินสกุลณี ธุรการ โรงเรียนบ้านธำมรงค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
91 นางสาวขวัญเรือน พวงสมบัติ ธุรการ โรงเรียนบ้านดงซ่อม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
92 นายพงษ์ระพี พรหมอินทร์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
93 นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่าง ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]