หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 3 5 3
2 002 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 6 8 7
3 003 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา 0 0 0
4 004 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 6 12 9
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 9 28 12
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 29 68 39
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 20 55 33
8 010 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 5 10 5
9 018 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 8 16 13
10 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 24 50 38
11 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 10 17 15
12 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 10 37 21
13 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 19 35 27
14 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 6 10 8
15 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 7 13 9
16 025 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 6 11 9
17 042 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 1 1 1
18 043 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 0 0 0
19 044 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 2 3 3
20 040 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 6 12 8
21 041 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 2 4 2
22 045 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 5 5 5
23 047 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 6 12 6
24 048 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 2 2 2
25 049 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 6 9 9
26 050 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 0 0 0
27 051 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 3 5 4
28 046 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 2 4 2
29 053 โรงเรียนบ้านจันทิมา 10 31 18
30 054 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 3 7 5
31 055 โรงเรียนบ้านจิกลาด 1 1 1
32 057 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 26 46 39
33 056 โรงเรียนบ้านช่องลม 1 2 2
34 058 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 21 118 44
35 059 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 9 14 14
36 060 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 9 13 12
37 062 โรงเรียนบ้านตลุกงาม 0 0 0
38 063 โรงเรียนบ้านตอรัง 15 22 19
39 065 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 30 50 33
40 066 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 2 2
41 072 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 10 23 15
42 073 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 7 24 13
43 074 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 14 28 23
44 075 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 11 19 15
45 076 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 4 9 7
46 078 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 0 0 0
47 077 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0
48 067 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 4 11 6
49 068 โรงเรียนบ้านท่านา 4 4 4
50 070 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 4 2 2
51 071 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 6 7 7
52 069 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 20 37 28
53 083 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 12 22 17
54 084 โรงเรียนบ้านนานอก 3 7 6
55 085 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 1 1 1
56 086 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 6 9 7
57 087 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1 10 3
58 088 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 5 8 5
59 089 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 0 0 0
60 101 โรงเรียนบ้านบางลาด 11 20 18
61 102 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 3 3 3
62 103 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 18 31 27
63 104 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 13 26 20
64 105 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 12 46 21
65 106 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 8 11 8
66 099 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 3 8 5
67 100 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 15 35 21
68 098 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 22 39 30
69 107 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 18 32 24
70 108 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 19 44 31
71 109 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1 2 2
72 110 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 6 31 14
73 111 โรงเรียนบ้านปางขนุน 21 54 37
74 112 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 3 13 7
75 113 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 7 15 10
76 115 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 21 39 32
77 116 โรงเรียนบ้านพานทอง 1 2 2
78 119 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 8 20 14
79 120 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 4 7 5
80 126 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 2 3 3
81 127 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 7 5
82 128 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 6 12 6
83 129 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 10 23 16
84 130 โรงเรียนบ้านลานทอง 1 6 3
85 132 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 13 23 18
86 133 โรงเรียนบ้านลานหิน 18 56 31
87 131 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 43 82 64
88 134 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 12 22 17
89 137 โรงเรียนบ้านวังชมภู 2 5 3
90 138 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 22 50 35
91 139 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 17 56 32
92 140 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 6 12 8
93 141 โรงเรียนบ้านวังทอง 31 58 44
94 142 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 10 30 19
95 144 โรงเรียนบ้านวังประดา 8 12 11
96 145 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 9 14 10
97 136 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 1 2 2
98 135 โรงเรียนบ้านวังโขน 2 3 3
99 143 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 5 8 5
100 146 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 2 4 3
101 147 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 4 20 8
102 148 โรงเรียนบ้านสมอโคน 2 6 4
103 149 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 9 21 15
104 150 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 2 2 2
105 151 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 0 0 0
106 152 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 43 118 68
107 153 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 9 16 12
108 154 โรงเรียนบ้านหนองกรด 0 0 0
109 155 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 24 12
110 157 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 2 2
111 158 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 15 9
112 161 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 2 6 4
113 163 โรงเรียนบ้านหนองทราย 5 11 8
114 164 โรงเรียนบ้านหนองทอง 2 4 3
115 165 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 5 25 9
116 166 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 9 19 13
117 169 โรงเรียนบ้านหนองรี 3 4 4
118 170 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 2 5 4
119 171 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 4 11 5
120 172 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2 5 4
121 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 7 25 14
122 175 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 47 94 66
123 176 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 2 2
124 177 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 17 38 26
125 162 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 5 5 5
126 156 โรงเรียนบ้านหนองแขม 2 17 6
127 160 โรงเรียนบ้านหนองแดน 12 34 17
128 159 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 0 0 0
129 167 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 23 88 44
130 173 โรงเรียนบ้านหนองโสน 17 34 27
131 178 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 26 81 45
132 168 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 3 5 3
133 179 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 2 4 2
134 182 โรงเรียนบ้านหัวยาง 3 14 7
135 180 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 9 22 13
136 181 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 3 3 3
137 188 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 5 10 7
138 189 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 5 9 7
139 027 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 15 39 26
140 028 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 17 24 19
141 029 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 6 12 7
142 030 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 29 46 38
143 031 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 3 6 5
144 032 โรงเรียนบ้านเก่า 7 10 9
145 035 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 4 12 6
146 036 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 3 8 4
147 037 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 5 10 7
148 038 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 18 44 30
149 061 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 6 18 11
150 079 โรงเรียนบ้านเทพนคร 28 53 39
151 080 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 0 0 0
152 090 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 4 9 6
153 091 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 0 0 0
154 121 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 2 26 9
155 033 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 5 11 8
156 052 โรงเรียนบ้านแคทอง 1 2 2
157 122 โรงเรียนบ้านแม่บัว 2 4 3
158 034 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 6 9 9
159 039 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 21 36 27
160 093 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 35 83 59
161 094 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 16 9
162 095 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 8 15 10
163 096 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 1 1 1
164 092 โรงเรียนบ้านโนนโก 7 13 12
165 097 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 20 43 33
166 117 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 30 48 41
167 118 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 2 12 6
168 184 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 12 37 16
169 187 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 20 36 29
170 186 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0
171 185 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 2 5 3
172 183 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 8 16 11
173 064 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 4 8 6
174 081 โรงเรียนบ้านไทยทวี 3 3 3
175 082 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 2 6 3
176 114 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 5 4
177 125 โรงเรียนบ้านไร่ 4 4 4
178 123 โรงเรียนบ้านไร่ดง 0 0 0
179 124 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 6 11 10
180 190 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 9 20 14
181 191 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 23 44 31
182 192 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 6 12 6
183 193 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 15 64 16
184 194 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 19 52 29
185 196 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 2 4 2
186 197 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 2 1
187 198 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 0 0 0
188 199 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 21 50 26
189 200 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 11 20 16
190 202 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 22 51 37
191 203 โรงเรียนวัดคูยาง 38 138 69
192 205 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 7 10 10
193 206 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 3 13 6
194 204 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 2 2
195 207 โรงเรียนสหวิทยาคม 12 19 18
196 208 โรงเรียนสาธิต 35 77 57
197 209 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 6 19 8
198 210 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 10 29 14
199 212 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 1 1 1
200 213 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 15 33 24
201 211 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 9 16 9
202 215 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 28 59 36
203 218 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 1 1
204 220 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 29 68 39
205 221 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 7 21 10
206 222 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 1 1 1
207 224 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 9 25 17
208 225 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 0 0 0
209 223 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 8 10 9
210 216 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 17 37 23
211 219 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 23 62 37
212 227 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 20 49 34
213 228 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 8 14 10
214 195 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 17 43 19
215 026 โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง 0 0 0
216 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 5 6 5
217 011 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 10 27 10
218 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 14 27 14
219 201 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 13 38 22
220 217 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล 0 0 0
221 226 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 1 3 2
222 005 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 0 0 0
223 006 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 0 0 0
224 214 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0
225 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 10 28 12
226 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 15 49 28
227 015 โรงเรียนเทศบาล 3 1 2 2
228 016 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 18 30 22
รวม 2055 4741 3061
7802

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]