หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kpt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางนิชยา ศรีเริงหล้าครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางศิวารัตน์ ปะตังทะสาครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ ทองรักษ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา รักพ่วงครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
2. นายเอกรัฐ ราชบุรีครู โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางรวงทอง แสงสว่างครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ อ้นเกษครู โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคีกรรมการ
2. นางวงเดือน เกิดสว่างครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ธิชากรณ์ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางเตือนใจ จันทวีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางอัญชรี จันทันครู โรงเรียนบ้านพานทองกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ท้าวจันทร์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางทัศนา กาเชียงรายครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
2. นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายเศรษฐชัย ปานศรีครู โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสิรินุช ชูชื่นครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางสาวพรรณกมล สังคงครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางณัฐนิชา อึ้งธีรกุลครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางอุบล โตนาคครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
2. นางผกามาศ บุตรสนามครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
3. นางสรารักษ์ แปลกไปครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกฤณภัทร พลวิชัยครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
2. นางลัคนา กระต่ายทองครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายอภิชาต พันธุ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางระเบียบ พรมมีครู โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กรรมการ
2. นางจงรักษ์ ภูมิสวัสดิ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
3. นางกัณฑ์ขจร กันชาติครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวลมัย มีขันหมากครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายประจักษ์ สุฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ โตนาคครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ พันธุ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางประเนียน แก้วมาลากุลครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายประยุทธ ทองพูลครู โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายธนกฤต อินคำพรครู โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกรรมการ
2. นางปาริฉัตร ดังไธสงค์ครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ชินพะวอครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญญา แจ้งจิตรครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นางยุวนุช สมศรีครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายวสันต์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ เชาวลิตโรจน์ครู โรงเรียนบ้านโขมงหักกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา โภควัตครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นางสาววาสิฐฐี สมัครราษฎร์ครู โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางยุวนุช สมศรีครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา โฉมโผ้ครู โรงเรียนประชาสันติภาพฯกรรมการ
3. นายสุเทพ ทรงอยู่่ครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางปวีณา บังควรครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นางรวงทอง กวางวิเศษครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์ครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ศรสาลีครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางดวงชีวัน เฉยปัญญาครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นางฐิติพร จินดาพงษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสำราญ แสงนวกิจครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางจรัสศรี สังวรสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสุมณฑา ศรีสมบุญครู โรงเรียนบ้านพานทองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรสาลีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัญชัน ขอนทองครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี คำรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
4. นางสาวดลยา ยอดเพชรครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ ศรสาลีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกฤตพร เดชาครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางนนทยา สุดไทยครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มหายศครู โรงเรียนบ้านหนองทรายกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ครู โรงเรียนสาธิตฯประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ภูโสดาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
3. นายสมรจน์ พิลาลีครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ จุลมุสิกครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ พันธุลีครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นางเพ็ญรำเพย ขวัญวงศ์ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอุบล สิงห์ทองครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางลลนา พิลึกครู โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ
3. นางสาวชนัญญา ชัยต๊ะครู โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรสา เฉวียงหงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางโชติรส อึ้งชัยพงษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา สัปทนครู โรงเรียนบ้านป่าถั่วกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ดีพาครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดประธานกรรมการ
2. นางทองสิน สุขทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัตนา บุญใจครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวใจทิพย์ โชติรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางวิปัทมา จันทร์พุฒครู โรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
4. นายวรพล พละทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านไร่ลำปางกรรมการ
5. นางรัชนีย์ พลเชี่ยวครู โรงเรียนบ้านคุยประดู่กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ พรมสอนครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายบำเพ็ญ ยอดมาครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นายสุชาติ รอดกำเนิดครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
4. นางชุติมา จันทร์อ่อนครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
5. นางเพียงตะวัน เครือยาครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา สัปทนครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอรสา เฉวียงหงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ปิ่นตาครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
4. นายนรินทร์ ขุนมินครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
5. นายจิรายุ เถาว์โทครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
6. นางจินดา ฟักแก้วครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายวรากร น้ำเงินสกุลณีธุรการ โรงเรียนบ้านธำมรงค์ กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ อุ่นอิ่มครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการ
5. นางกอบกุล พิพรรธนจินดาครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นายชานนท์ สุขสอาดครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
4. นางสาววิสากุล กรองทองนอกครู โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายคุณาพจน์ คำบรรลือครู โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยมกรรมการ
3. นายสกรรจ์ มณีเขียวครู โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวกรรมการ
4. นางรัมภาภัค เงินเส็งครู โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวอนันตญา ทองธรรมชาติครู โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วืทยากรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ ฉิมโหมดครู โรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
4. นางวาสินี เนียมยานนท์ครู โรงเรียนยางเลียงราษฏร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคณาพงศ์ ศรีสุขศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา กังพิศดารครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นายสุประวัติ วงศ์ธนบัตรครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นายประกิต บูชาบุญครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนภา ทองศรีครู โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการ
2. นางสมหมาย กิจเกียรติครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสายชล กุไธสงค์ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางวัณเพ็ญ ม่วงจันทร์ครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นางณัฐพร แสงศิริครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นางสาวธมน ดีหนอครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
3. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขัน ป.4-ป.6
1. นายเชาว์ รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางสาววัชรี บุญอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขัน ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เทพสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
3. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร อึ่งภาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
2. นางธณาภรณ์ เทพสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
3. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเชาว์ รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
2. นางสาววัชรี บุญอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิติณัฐ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายสุรพล มาดหมายครู โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่ายกรรมการ
3. นายปรีชา แก้วมาลากุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ จินดาพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายจำลอง วัฒนพงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
3. นางธณาภรณ์ เทพสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. นายพงษ์เชษฐ พลแก้วครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร อึ่งภาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายขวัญชัย นิ่มคำครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร อึ่งภาภรณ์ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี อ่อนกล้าครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์แรม เข็มนาจิตรครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางทาริกา งามประเสริฐครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นวลอยู่ครู โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี บุญอยู่ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเชาว์ รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต เอมศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางสาวเกศริน สุวรรณเจริญครูธุรการ โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต เอมศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย เถาสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประชากร สอนสกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นายนริศ แก้วเมืองครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประชากร สอนสกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
2. นายนริศ แก้วเมืองครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. นายมงคล รอพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ธร สันติกุลผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพครู โรงเรียนบ้านจิกลาดกรรมการ
3. นายกิจจา ศุภดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธร สันติกุลผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเมืองพานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพครู โรงเรียนบ้านจิกลาดกรรมการ
3. นายกิจจา ศุภดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ปราณีครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
2. นายสมชาย มั่นสิริกุลครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน พวงสมบัติครูธุรการ โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ จันทนาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชรจ ขำชาติครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
2. นายสุริยา ปราณีครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสมชาย มั่นสิริกุลครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุทิศ บุญเกิดครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
2. นายเพชร ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา เปี่ยมงามครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ ทองเขียวครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางจุฬาพัฒน์ สุขสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพิรุฬ สิงหราชครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนูญ จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นายบุญส่ง พิมพาครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นางสาวสุวลี รอดพร้อมครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
4. นายพงษ์ระพี พรมอินทร์ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายดำรง มีขันหมากครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายสมมาตร พรมมาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่างพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายดำรง มีขันหมากครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
2. นายสมมาตร พรมมาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนบ้านหนองแม่แตงกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่างพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายภูตี อินทรเกษมครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯกรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนหนองลวกราษฏ์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายภูตี อินทรเกษมครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯกรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุโรงเรียนบ้านหนองลวกราษฏร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ บดีรัฐผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายมนูญ จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน พวงสมบัติครูธุรการ โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ บดีรัฐผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายมนูญ จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน พวงสมบัติครูธุรการ โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายจรัญ ทองเขียวครู โรงเรียนผินสหราษฎ์สามัคคีกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
4. นางกาญจนา อนุเพชรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่างพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายจรัญ ทองเขียวครู โรงเรียนผินสหราษฎ์สามัคคีกรรมการ
3. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
4. นางกาญจนา อนุเพชรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่างพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเด่นพระกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลาครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายพิชิต เอมศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
4. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี แก้วกระจ่างพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนำพล ธินวลครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
4. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อนุเพชรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์ครู โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมศิลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยวศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายนำพล ธินวลครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
4. นายจักรกริช กลัดลัดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ครองสุขศิริชัยโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคะนอง ศรีวรรณ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายคมสัน สุวรรณนุชครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
3. นายกำธร ชุติพนธ์กุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมศิลาครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ โอสาครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายนริศ แก้วเมืองครู โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกรรมการ
3. นายปรีชา ภู่ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
4. นายสุพจน์ ลูกอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ บดีรัฐผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
2. นายชรจ ขำชาติครู โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นายประพันธ์ อินทรสูตครู โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ครองสุขศิริชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน พวงสมบัติครูธุรการ โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยวศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายอุทิศ บุญเกิดครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางกาญจนา อนุเพชรครู โรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนูญ จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชนิดาพรรณ ชูเชิดครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
2. นายคมสัน สุวรรณนุชครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
3. นางสุนันทา ชินวงษ์ครู โรงเรียนบ้านเสากระโดงกรรมการ
4. นายสมมาตร พรมมาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นายบุญส่ง พิมพาครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
3. นางสาวสุวลี รอดพร้อมครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ จันทนาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเด่นพระกรรมการ
2. นายภูตี อินทรเกษมครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯกรรมการ
3. นายประชากร สอนสกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เปี่ยมงามครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกำธร ชุติพนธ์กุลครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นายสำราญ จุลมุสิกครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายจรัญ ทองเขียวครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายมนตรี บุตรงามโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายคะนอง ศรีวรรณ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่นครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
3. นายเพชร ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
5. นายพงษ์ระพี พรมอินทร์ครูธุรการ โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยวศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จิตเสงี่ยมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเด่นพระกรรมการ
3. นายเพชร ชมภูรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายคมสัน สุวรรณนุชครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
5. นายพิชิต เอมศิริครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชูศิลป์ แย้มโกเมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กรรมการ
2. นายภูมินทร์ นามคงครู โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ยมรัตน์ครู โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางศุณัฐชา เกตุเกล้าครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
3. นายสมมาตร พรมมาครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายอุบลรัตน์ อุดมสุขครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
5. นายพงษ์ระพี พรมอินทร์ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจรัญ ทองเขียวครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นายพลัฏฐ์ ภู่เกตุครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ โอสาโรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยวศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายชานนท์ แสงผ่องครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นายบุญส่ง พิมพาครู โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กรรมการ
4. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
5. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
2. นายสุริยา ปราณีครู โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายประชากร สอนสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสายฝน ทับยาครู โรงเรียนสิริแก้วเจริญกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สมศิลาครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ลิ้มตระกูลครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายนำพล ธินวลโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจันแรม พงษ์สิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางบุศรา สิทธิชัยครู โรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
3. นางพิมดาว ลูกอินทร์ครู โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ เผ่าโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุศรา สิทธิชัยครู โรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
2. นางจันทร์แรม พงษ์สิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางรักชนก รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นางนารีรัตน์ เผ่าฟูครู โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนวลนาฏ หนองเอี่ยนครู โรงเรียนบ้านสระสิงห์โตกรรมการ
2. นางสาวอานุช เหล่าเขตกิจครู โรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นางรักชนก รอดเกตุครู โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายอริชัย สุขุมพาณิชครู โรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเกษร ธงทองครู โรงเรียนประชาสันติภาพฯกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนัททิกา แดงชาติศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้าครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
3. นางชลันดา ฐานันดรครู โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศาวภา บัวศรีครู โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นางนารีรัตน์ เผ่าฟูครู โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานะ กัลปพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางวิไล หม่องมาลิตะครู โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมครู โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศินันท์ ประมูลครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายมานะ กัลปพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ แก้วแต้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
3. นายบุญเลิศ เทพสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวคะนึงนิจ ปิ่นประภาครู โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานะ กัลปพฤกษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายจุมพล น้ำสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายชรินทร์ ศรีทับทิมครู โรงเรียนบ้านชัยภูมิกรรมการ
4. นางรุ่งแสง กลิ่นบัวครู โรงเรียนบ้านคุยป่ายางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจันทร เพชรบูรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายนกูล ศิริสวัสดิพิพัฒน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สีนวลนักวิชาการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ พรเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางสาวศิวพร ทองแจ่มธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางจันทร เพชรบูรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นายนกูล ศิริสวัสดิพิพัฒน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สีนวลนักวิชาการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ พรเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางสาวศิวพร ทองแจ่มธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านครชุม)กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางจันทร เพชรบูรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สีนวลนักวิชาการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางอรอนงค์ พันธุลีครูโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตรครูโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิวพร ทองแจ่มธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านครชุม)กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุวนุช สมศรีครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางลัคนา กระต่ายทองครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสาวพรรณกมล สังคงครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรวงทอง กวางวิเศษครู โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
2. นางปวีณา บังควรครู โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา โภควัตครู โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ธิชากรณ์ครู โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
2. นางทัศนา กาเชียงรายครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางเตือนใจ จันทวีครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรวงทอง แสงสว่างครู โรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
2. นางประเนียน แก้วมาลากุลครู โรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางบุญรวม ไมตรีจิตร์ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ มะณูศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพิน วัฒนศิริโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
3. นางสาวระวิดา เทียมเมฆโรงเรียนบ้านโกสัมพีกรรมการ
4. นายวิทยา หาบุญพาดโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
5. นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภร ศุภราทิตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นาย ปภินย์วิชฐ์ พ่วงวงษ์โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
3. นายสุวรรณโชค เหล่าเขตวิทย์โรงเรียนบ้านพรากระต่ายกรรมการ
4. นายคณพศ จินดาพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทับทองหลางโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังคงโรงเรียนบ้านบางลาดกรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมวิหารโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่มกรรมการ
4. นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ทวีรัตน์โรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
3. นายปรีชา เย็นชุ่มโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กรรมการ
4. นายสมควร ชูชีพโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชะเล อินเกตุโรงเรียนอนุบาลลานกระบือประธานกรรมการ
2. นายเสรี ก้อนพันธ์โรงเรียนบ้านลานไผ่กรรมการ
3. นายสุภร ศุภราทิตย์โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายคณพศ จินดาพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรธนา ทองมีโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ชมพูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนเรศ สุดไทยโรงเรียนวัดคูยางประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิดา เทียมเมฆโรงเรียนบ้านโกสัมพีกรรมการ
3. นายทัพสาร มั่นชาวนาโรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
4. นายสมควร ชูชีพโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทองนวมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ จุลกลับโรงเรียนบ้านลานตาบัวกรรมการ
4. นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ มะณูสพป.กำแพงเพชร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว ขอจิตต์โรงเรียนวัดคูยางรองประธานกรรมการ
3. นายอายุวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
4. นายวรรธนา ทองมีโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
5. นายสมควร ชูชีพโรงเรียนบ้านลำมะโกรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวัชระ ทับทองหลางโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุพชัย วงศ์สกุลเกียรติโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีวิชาโรงเรียนยอดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เย็นชุ่มโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ทวีรัตน์โรงเรียนบ้านจันทิมากรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ชมพูรัตน์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายนเรศ สุดไทยโรงเรียนวัดคูยางกรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมวิหารโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่มกรรมการ
4. นายพิษณุพงษ์ วิบูลวัชริยกุลโรงเรียนวัดคูยางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ กุลมิ่งศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ อือนอกครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางฐิติมา โนวิชัยโรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
2. นางพัชรี ทองคำโรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
3. นายประจวบ ลาอาภัยโรงเรียนบ้านท่าไม้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เกิดศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวสายสนธ์ ทองอรุณสุขโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายภิญโญ ทันจันทร์โรงเรียนบ้านโนนจั่นกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอรรถวิทย์ รอดพันธุ์โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นายสมคิด แม้นพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นายจักรกริช ครุฑแก้วโรงเรียนบ้านเนินกรอยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ชลิตมงคลกุลโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางทิวา ลาอาภัยโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายธงชัย นาคพงษ์โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐมนต์ เสือคำรณโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
2. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
3. นางกัลยา เชยเล็กโรงเรียนบ้านวังตะแบกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจำรัส คำบรรลือโรงเรียนบ้านลานดอกไม้กรรมการ
2. นางพัชรี เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางรัชนี วรขะจีโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ เนื้อไม้โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางวราภา ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
3. นางรัตนาพร นาคพงษ์โรงเรียนสาธิตกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวนีย์ บดีรัฐโรงเรียนเกาะรากเสียดกรรมการ
2. นางสาวสำอางค์ คันทาโรงเรียนวังชะโอนกรรมการ
3. นางอรนันต์ กลิ่นสวรรค์โรงเรียนบ้านวังตะแบกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้าศน.สพป.กพ.1กรรมการ
2. นางทิวา ลาอาภัยโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นายประเสริฐ รุ่งน้อยโรงเรียนบ้านหงส์ทองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ปานทองคำโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
2. นายประเสริฐ รุ่งน้อยโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
3. นายอรรณพ พุ่มปานโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมปอง กมลวิบูลย์โรงเรียนบ้านตลุกงามกรรมการ
2. นางคัชรินทร์ หอมสอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
3. นางสุทิน เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ธรรมบุตรโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางนันธนา อยู่ครอบโรงเรียนอนุบาลลานกระบือกรรมการ
3. นางสุภา วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองรีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจงกล คำสุขโรงเรียนบ้านคณฑีกรรมการ
2. นางประพันธ์ สุขหมื่นโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางขวัญยืน เรืองอุไรโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ บ่อน้อยโรงเรียนสหวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุทิน เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางอัมพร อึ้งชัยพงษ์โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายมงคล คำส่งโรงเรียนบ้านหนองวัวดำกรรมการ
2. นางบุษบา บัวพันธ์โรงเรียนอ่างทองพัฒนากรรมการ
3. นางวีรยา หลวงเครือโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวรุณี แรมไธสงโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รักกสิกรรมโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางภาศิมาส ยอดวันดีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางฐิติมา พุทธวงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
2. นางณัฐมนต์ เสือคำรณโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฐิติมา พุทธวงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กรรมการ
2. นางณัฐมนต์ เสือคำรณโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางวิภาทิณี ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุชัญญา บัวผันครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
2. นางอัมพร จารุชาติครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ
3. นางสุพาพร อินทาครู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสิริพร จันคงครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางตีรณันต์ บุญเนียมครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
3. นางอุมากร ธรรมยาครู โรงเรียนอนุบาลไทรงามกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เกิดมีโภชน์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางณรินทร์ เขม้นกิจครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวิภา ดำริห์ครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร ประดิษฐผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ด้วงทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยมกรรมการ
3. นางผ่องศรี สาระถีครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศรัญญา ทับน้อยรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
2. นางณรินทร์ เขม้นกิจครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวิภา ดำริห์ครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา นิลคล้ายศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
2. นางณรินทร์ เขม้นกิจครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวิภา ดำริห์ครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
4. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ด้วงทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยมกรรมการ
2. นางผ่องศรี สาระถีครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวสิริกาญน์ แสนนรินทร์ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณรินทร์ เขม้นกิจครู โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางวิภา ดำริห์ครู โรงเรียนบ้านบึงทับแรตกรรมการ
3. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ด้วงทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยมกรรมการ
2. นางผ่องศรี สาระถีครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกมลพรรณ ตามะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิราพร พรมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจิราพร พรมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิราพร พรมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองแดนกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พงษ์สิงห์ครู โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)กรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษร สนิทมากครู โรงเรียนบ้านโนนสมอกรรมการ
2. นางเกสร กสิการครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวปณิตา ปากเกร็ดครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ครู โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ แจ่มหม้อครู โรงเรียนบ้านปางเรือกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หลงฉิมครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายชล กุไธสงค์ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
2. นางพินทิพา ปัญญาเสนครู โรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายชล กุไธสงค์ครู โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กรรมการ
2. นางพินทิพา ปัญญาเสนครู โรงเรียนบ้านนาบ่อคำกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวลำพรวน บัวเผียนครู โรงเรียนบ้านทรงธรรมกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ยามาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา โตนาคครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางปพิชญา สุขทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาววรรรณเพ็ญ ทาลายาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
2. นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา สีกล่อม ครู โรงเรียนบ้านเทพนครกรรมการ
2. นางสาวภัททิยา แก่นบุญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม)กรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยงค์ ลาสุขังครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)กรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ ถนอมศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางสาวปียาภรณ์ อินทร์ปานครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนันทนา วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางปพิชญา สุขทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาววรรรณเพ็ญ ทาลายาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดี คล้ายเดชครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมหัก กรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก กรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทรครู โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวอภิรดี คล้ายเดชครู โรงเรียนบ้านเกศกาสรกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึกครู โรงเรียนบ้านโขมงหัก กรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ เฮงตระกูลเวนิชครู โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ศรีวิชัยครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมะลิวรรณ์ มูลลอนครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
2. นางจตุพร ดิษฐบรรจงครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
3. นางศรินญา คำใสครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร ดิษฐบรรจงครู โรงเรียนบ้านลานหินกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ์ มูลลอนครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางศรินญา คำใสครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ พลาผลครู โรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ธิกาพันธ์วรรณาครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง บางระกำ 5กรรมการ
3. นายบดินทร์ ปุ๊ดปวนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสูติ ชูจิ๋วครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
2. นางสาววันวิสา หมุดเขียวครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประสูติ ชูจิ๋วครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
2. นางสาววันวิสา หมุดเขียวครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฟื้องฟ้า สุขเจริญครู โรงเรียนบ้านดงซ่อมกรรมการ
2. นางจันทร์รอน ช่างน้อยครู โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑีกรรมการ
3. นางสาวสรพิชชา พานไทย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสูติ ชูจิ๋วครู โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกรรมการ
2. นางสาววันวิสา หมุดเขียวครู โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมนึก ภัทรรังษีครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางสวาท จีนเพชรครู โรงเรียนบ้านลานกระทิงกรรมการ
3. นางสาววิลดา หอมจันทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสมนึก ภัทรรังษีครู โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางกันต์กนิษฐ์ บุญเสริมครู โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ กุดแก้วครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โทร 0812804332 e-mail :satitaphorn@esdc.go.th , Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]