รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี
 
1. นางกุหลาบ  การเก็บ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงนงนภัส  พลเจริญ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปัทมะเสวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  แซ่มัว
 
1. นางอารีย์  ปันแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  พาหิรัญ
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อินต๊ะสงค์
 
1. นางพิมพิลา  ตุ้ยสืบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงดลณพร  สีสง่า
 
1. นางวศินี  จันทาพูน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงสุุภาพร  แซ่ว้า
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลือชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ปิ่นแสงแก้ว
 
1. นางสาวศิราณี  นุธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงรัตนา  ยะตัน
 
1. นางลำภู  จอมอาจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจฝันหวาน
 
1. นางปิยะธิดา  ทุ่งเก้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ไม้ฉำฉา
2. เด็กหญิงสุระนันท์  ทะระมา
3. เด็กหญิงอธิชา  พรมมา
 
1. นายสมชาย  ปริมิตร
2. นางสายพิณ  ปริมิตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงปรนันท์  นันตา
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักแม่
3. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์สุข
 
1. นางสุดาวดี  พรชัยรัตนานนท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. นางสาวกชกร  สุทธเสนา
2. เด็กหญิงภัคศรัณย์  อะสะนิธิ
3. เด็กชายภัทรดนัย  สิ่งของ
 
1. นางชญานิตย์  เภารัตน์
2. นางสาวโสริยา  คำปันติ๊บ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กชายทรงพล  ษรเสวี
2. เด็กชายมงคลชัย  ป้องปก
 
1. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
2. นางกัญญา  บุญสุระ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ไชยกุล
2. เด็กหญิงวันดี  อินวงศ์
 
1. นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ
 
1. นางสาวปรานอม  ธุระกิจ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ภูกาบิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายรังสิมันต์ุ  คำตื้อ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงณัชวรินทร์  ฐานะกอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ป้อมเสนา
3. เด็กหญิงปานตะวัน  กิจวิริยะการ
 
1. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
2. นางสาวกุลจิรา  ฝุ่นวัง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงพุทธจันทร์  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงหฤทัย  แซ่อื้อ
 
1. นายเอกพงษ์  ขันทะ
2. นางนิตยา  ขันทะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจิระพงษ์  วงศ์โกฏ
2. เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก
3. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สนิทดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางณปภัช  จันระวัง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงมัลลิยา  แจขจัด
2. เด็กหญิงวารุณี  สมควร
3. เด็กหญิงโยษิตา  อินต๊ะสงค์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางสาวเกศรา  หน่อแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สถานเดิม
2. เด็กชายอนิวรรตน์  ศรีธาราธิกุล
 
1. นางชุติภา  บริบูรณ์
2. นางณปภัช  จันระวัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เดชภักดี
2. เด็กชายมติครรภ  คล้ายทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางชุติภา  บริบูรณ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
 
1. นางชุติภา  บริบูรณ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางสาวพัชรียา  ลังกาแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  วงศ์วาลย์
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชลชาติ  นามศักดิ์
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  ชุติโชค
3. เด็กหญิงอนิญชนา  อินน้อย
 
1. นางสาวรัชนี  ชอบจิตต์
2. นางอโนพร  สาระคนธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงนันทิวา  ยศประเสิรฐ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หล้าธิ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์คำ
 
1. นางสาวโสริยา  คำปันติ๊บ
2. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงจินห์นิภา   วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงสายธาร   บัวลัยเดช
3. เด็กหญิงไพรพนา   ไชยลังการ
 
1. นายทวีพงษ์   ยศพิมสาร
2. นางวรินทร์ชญา  ซอหนองบัว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงยุวดี  มณีโช
2. นายวรนันท์  ธะนะวงศ์
3. นางสาวศุภลักษณ์  เขื่อนวิเศษ
 
1. นายคมกริช  จบศรี
2. นายฉลาด  สาทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์จีน
2. เด็กหญิงนันนภัส  กรรณิกา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมเรียน
 
1. นางสาวรัชนี  ชอบจิตต์
2. นางสาวปุญชรัศมิ์  ชัยวรรณะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แจขจัด
2. เด็กหญิงมิเรียม  ขวัญชัย
3. เด็กหญิงสุปรียา  เรียงเสนาะ
 
1. นายไพรัตน์  คำปา
2. นางอโนพร  สาระคนธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงจตุรพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนันภรณ์  หัตถกอง
3. เด็กหญิงบุษยวรรณ  วรดิษฐ์สกุล
 
1. นางรัตนา  สุวรรณผูก
2. นางภัชษนัญฑ์  พวงมาลา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นางสาวขวัญชนก  นวลพุ่ม
2. นางสาวประกายวรรณ  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวพร  เรืองคำผา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิัชัย
2. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไพรบรรจง
2. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เล่า
 
1. นายอภิชาติ  จุลลี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายคิดดี   แซ่ว่าง
2. เด็กชายวิชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวกิริยาพร   อินทรวิศิษฎ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ใจวงศ์
2. เด็กชายศิริชัย  จันดี
 
1. นายสมชาย  ปริมิตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายธนวัตร  อาบใจ
2. เด็กชายศุภกานต์  ขันพิมล
 
1. นายอนุชา  อริยา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภิชัย
2. เด็กชายปณิธาน  กันหา
 
1. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายจื่อฟี่  แซ่ย่าง
2. เด็กชายปิติกร  แซ่ลี
 
1. นายจักรพงศ์  ปาละมา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายอนุชา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่จาง
 
1. นายจักรพงศ์  ปาละมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยศวิชัย
2. เด็กชายทวี  แซ่ฟ้า
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงศ์บุญชัยเลิศ
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แซ่ฟ้า
5. เด็กชายไพโรจน์  แซ่เล่า
 
1. นายประดิษฐ์  ธรรมราช
2. นางสาวกัญญาภัค  ทะนันชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงปภานิจ  วงศ์ชัย
3. เด็กหญิงรุจิรางค์  บุญจีน
4. เด็กหญิงอณิษา  บุดดี
5. เด็กหญิงโชติกา  เฉียบแหลม
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางสาวบุษบาวรรณ  เทพยศ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกนกเกศ  วิฑูรย์
2. เด็กหญิงปวริศา  ตอนะรักษ์
3. เด็กหญิงวิรากานต์  สมภักดี
4. เด็กหญิงสุกานดา  มะสุธาตุ
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  ยะฝั้น
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางจารุวัลย์  จินะราช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย
2. เด็กชายจตุพล  ผากอง
3. เด็กหญิงจันทัปปภา  อรชร
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์
 
1. นางพรสวรรค์  ฐานะกอง
2. นายกุหลาบ  การเก็บ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงปาริชาต  สัจจญาติ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กาวิโล
4. เด็กหญิงสโรธินี  สุริโย
5. เด็กหญิงแพรพรรณษา  สีดา
 
1. นางพานแก้ว  อิ่นสุทะ
2. นายประสงค์  อิ่นสุทะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงพรสุดา  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงเข็มทอง  แซ่เฮ่อ
5. เด็กชายเอกภพ  หมื่นลาง
 
1. นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ลือชา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  แซ่ม้อ
2. เด็กหญิงศรีไพร  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ไพรบรรจง
4. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ว้าน
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แซ่วื่อ
 
1. นายอภิชาติ  จุลลี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายทักดนัย  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงพิมดาว  นาเกี่ยว
3. เด็กหญิงมธุรส  แซ่เล้า
4. เด็กชายวีรวัส  มุกดาสวรรค์
5. เด็กชายวีรวุฒิ  มุกดาสวรรค์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
2. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงกชนน  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณพรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวงค์
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวตรียาภรณ์  ใจขัน
 
1. นายฉลาด  สาทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ร้องบุญลือ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ทันใจ
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นางสาวชลธิชา  วิจาอ้าย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายคงเดช  การินธิ
2. เด็กหญิงสุขรัตน์  เอื้อมลำมูล
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นายผัสฐกาล  วันยอด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายปวีณ์กร  รัตนเรืองศรี
2. เด็กหญิงอธิชา  วงค์เนตร
 
1. นางสาวโสริยา  คำปันติ๊บ
2. นางชญานิตย์  เภารัตน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงณัชชา  จันทะพรม
2. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บัณฑิตภูริทัต
3. เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์
4. เด็กหญิงธนพิชญ์  บุปผา
5. เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากัน
7. เด็กหญิงลลิตาวดี  ปันติ
8. เด็กหญิงวาสนา  ใจคำ
9. เด็กหญิงศิรดา  ฟุ่มเฟื้อง
10. เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางจารุวัลย์  จินะราช
3. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพร  สารพล
2. เด็กหญิงกวิศรา  สารมี
3. เด็กชายจิรเมธ  รัตน์ชัยศิลป์
4. เด็กหญิงชนากานต์  การินธิ
5. เด็กชายชยุต  ตาคำ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวงศ์
7. เด็กหญิงพัทธมน  จินะราช
8. เด็กชายภัทรพล  คำฟู
9. เด็กชายสรายุทธ์  เครื่องสาย
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  วุฒิกรณ์
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางจารุวัลย์  จินะราช
3. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ย้า
2. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ว้า
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี
4. เด็กหญิงนภา  แซ่มัว
5. เด็กหญิงนิตยา  แซ่ซ่ง
6. เด็กหญิงปอซัว  แซ่เฮ่อร์
7. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่มัว
8. เด็กหญิงมัญชลี  แซ่เล้า
9. เด็กหญิงวราพร  สว่างธนานันต์
10. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เท่า
11. เด็กหญิงสุขสกุล  แซ่ลี
12. เด็กหญิงอัญชลี  ลีรัตนวิโรจน์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยศิริราษฎร์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์   แซ่จั้ง
15. เด็กหญิงเดือนตะวัน  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นายทินกร  มุกดาสวรรค์
3. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
4. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นะลี
2. เด็กหญิงกันตภา  วจนะไพโรจน์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  เลเชอ
4. เด็กหญิงชมพูนุช  วรโชติอิงดนันท์
5. เด็กหญิงณัฐการ์  แซ่ผ่าน
6. เด็กหญิงธนพร  มาเยอะ
7. เด็กหญิงพัณณิตา  ยอดมณีบรรพต
8. เด็กชายรักชาติ  แซ่หยาง
9. เด็กหญิงฤดีนาฎ  ซางยึ
10. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ระย้า
11. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่เฮ้อ
12. เด็กหญิงสุชารัตน์  ส้าบอง
13. เด็กหญิงหมี่จู  แซ่เหมา
14. เด็กหญิงอาหุย  แซ่ลี
15. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวรุจิราภาย์  นันทะเสน
2. นางพัชราพร  ตั้นวัฒนา
3. นางสาววิลาวรรณ  จันต๊ะวงค์
4. นางสุภาพร  จันตา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  แสงงาม
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  เดชพระคุณ
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายภานุวัติ  เชื้อเมืองพาน
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลธารินทร์  ปลัดคุณ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อวนศรีสุข
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายสาโรจน์  เครื่องสาย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงยุพิมพ์  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงดวงเดือน  แซ่โซ้ง
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายสมนึก  แซ่จาง
 
1. นายสิทธิพงษ์  ช่างหัดถุ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงก้งเลีย  ลักษณาการ
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ว้าน
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงไรวินท์  สมปันวัง
 
1. นายอุเทน  สุขทัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี   นรชาติวศิน
 
1. นางสาววไฬญา  แปงถายะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  อภัยโส
 
1. นางพกายกุล  รัตน์น้ำหิน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณศรวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงพิมพิกา  รินแยง
 
1. นางสาวแพรงไทย  ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. นางสาวดารุณี   ไชยลังการ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1. เด็กชายชาตรี  บุญเกิด
2. เด็กชายสุวิทย์  แซ่โก
 
1. นายยุทธนา  สมจิตต์
2. นายสมศักดิ์   ปันทะยม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. นางสาวดวงกมล  กุลาจันทร์
2. เด็กหญิงอำภาพร  จำปาโรจน์
 
1. นางทองเพียร  ทาสุวรรณ์
2. นางพิสมัย  นามนาย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายม่ง   แซ่ลี
 
1. นางสาววไฬญา   แปงถายะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ลัคนาหิรัญ
2. เด็กหญิงดารินทร์  ฟ้าภูเจริญ
3. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ฟ่า
 
1. นางสาวณัชชา  สมวุฒิ
2. นางสาวพรนภัส  สิรินภาวงศ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายบุญชัย   แซ่วื่อ
2. เด็กชายวิจารณ์   เกษตรสุขถาวร
3. เด็กชายใจก๋อ   แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวจิราวดี   ธิจันทร์
2. นางจิตตานันท์   สีมาตย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. นายชาวิทย์   แซ่เล่า
2. เด็กชายธัชชัย   พจนาวรากุล
3. นายอภิศักดิ์   พจนาวรากุล
 
1. นายอดิศักดิ์   แก้วแพร่
2. นางสาววไฬญา   แปงถายะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันขยัน
 
1. นางสุขุมาลย์  ศิริบุญยืน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายภรัณยู  อุ่นเรือน
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  แซ่ซ้ง
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายเจษฎา  บุญทา
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชินดนัย  ทองรส
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤษณพล  ตันติ๊บ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกรัณย์ธร  รูปกลม
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายนัฐพงษ์   วงษ์รัก
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จอมศรีลา
 
1. นางสาวสายสินีย์  แสงคำดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 1. เด็กหญิงอริชา  ผัดหน้า
 
1. นางสาวศริยา  ต๊ะหล้า
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงเกสร   ชาญชัยพิทักษ์สิน
 
1. นางสาวอำภวัน   สบบง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายชนกานต์  เคหา
 
1. นางสุขุมาลย์  ศิริบุญยืน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 1. เด็กหญิงกิตติยา  สุกาโก
 
1. นางสิริกาญจน์  ดวงสุข
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา   แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอำภวัน   สบบง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1. เด็กชายสิทธิพร  แก้วมณี
 
1. นายฐณัฐชพล  ขันแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงพรพัฒน์  ชัยประภา
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์ยะ
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงจิดาภา   เนาวรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ใจสุข
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เตชะอ้าย
4. เด็กชายณัฐพล   ใจวงค์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นเรือน
6. เด็กหญิงทีปะกา   ฐานะกอง
7. เด็กหญิงธนัชชา   อิ่นคำ
8. เด็กหญิงธัญพิชชา   ผลทิพย์
9. เด็กหญิงนคปภา   นามบุญเรือง
10. เด็กหญิงนภัส   นามบุญเรือง
11. เด็กหญิงนราทิพย์   ปันเท
12. เด็กหญิงปวิณมัย   อุ่นเรือน
13. เด็กหญิงพิยดา  มีป๋า
14. เด็กชายภัทรพงษ์   วิงวอน
15. เด็กชายภูริภัทร  นะวะยศ
16. เด็กหญิงมาตา   มหามาตย์
17. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ทรัพย์สมบูรณ์
18. เด็กหญิงรินรดา    เขื่อนวิเศษ
19. เด็กหญิงสรสวรรค์    ฮาบสุวรรณ
20. เด็กหญิงอรพรรณ   อินดอน
 
1. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
2. นายสมคิด  เวียงเกตุ
3. นายขจรเกียรติ  ยาวิชัย
4. นางเอื้อมเดือน  กุลวรรณ
5. นางพรกมล  ปันดาเจริญกุล
6. นางอำภา  เวียงเกตุ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิรพัชร  บุหลง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจ๋ดี
3. เด็กชายทัศไนย  ใจ๋ดี
4. เด็กหญิงนันทนา  พุทธิมา
5. เด็กหญิงนิรัชพร  จันทะมา
6. เด็กชายศุภชัย  พรมน้อย
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
2. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
3. นางลำภู  จอมอาจ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญทะวงศ์
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีจันดา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเจิง
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   ปิ่นแสงแก้ว
 
1. นางสาวศิราณี  นุธรรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร   มาบุญเรือง
 
1. นางปทุมวัน  นุภาพ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ทัพกลาง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. นายชัชชล  เอี่ยวเฮ็ง
 
1. นางสาววัลลี  สบบง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทะนันไชย
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวตวงทอง  ไชยเจริญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายนพวินท์   แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  บุดดี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงณรินทร  สรรพสุข
 
1. นางสาวธารีรัตน์  อรุณศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาววรรณพะสา  คนเก่ง
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวตวงทอง  ไชยเจริญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1. นายสิทธิโชค  น้อยหมอ
 
1. นางสุวิมล  สุทธะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ทาโน
 
1. นายณรงค์ชัย  ทานัน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เหล็กสีสืบ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อนุรักษ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ภิชัย
4. เด็กชายปิยพนธ์  บุญเป็ง
5. เด็กหญิงมานิกา  วิฑูรย์
6. เด็กชายศิราวัฒน์  เดชากุลวัฒน์
7. เด็กชายอนุชา  แดงประดับ
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญทัน
9. เด็กชายเติมศักดิ์  เลาหตีรานนท์
10. เด็กชายโชคทวี  วิรณะ
 
1. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกชกร  แซฟุ้ง
2. เด็กหญิงกฤชวรรณ  เจริญร่าง
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่อัง
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญหนัก
5. เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมวงค์
6. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันต๊ะคาด
7. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ชุมภูวงค์
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองสาร
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณลักษณ์
10. เด็กหญิงชนาภา  ยอดสุวรรณ
11. เด็กหญิงชลนิภา  แซ่ซ้ง
12. เด็กหญิงฐปนัท  พิชัยยา
13. เด็กหญิงธัญพิชชา  พินชัย
14. นายธิดารัตน์  แสงแซ่
15. เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากัน
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยอัมพร
18. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  แซ่เล่า
19. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  รู้ครอง
20. เด็กหญิงพีรดา  ยอดสุวรรณ
21. เด็กหญิงภคมน  ยารังษี
22. เด็กหญิงภัทรินทร์  อินเทพ
23. เด็กหญิงมยุรฉัตร  บัวพันธ์
24. เด็กหญิงมัณยาภา  คล้ายทอง
25. เด็กหญิงวิราศิณี  นาติ๊บ
26. เด็กหญิงศลิษา  ปันทะยม
27. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย
28. เด็กหญิงสุธีมนต์  ชุติโชค
29. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา
30. เด็กหญิงอรปรียา  ต๊ะเทพ
31. เด็กหญิงอริสรา  อรุณพลังสันติ
32. เด็กหญิงเหมรัตน์  เลาหตีรานนท์
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
2. นางสาวดวงมณี  พรมอินทร์
3. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
4. นายสาโรจน์  เครื่องสาย
5. นางลำภู  จอมอาจ
6. นางณปภัช  จันระวัง
7. นางกันธณา  ศิริมังคลากุล
8. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายชินดนัย  นันทะเสนา
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  จันทรวงศ์
3. เด็กชายณัฐกิตต์  พงษ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงปภาวีร์  บุญมี
6. เด็กหญิงปวีณ์กร  คำมะวงศ์
7. เด็กหญิงราตรี  แซ่เล่า
8. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่กง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  กองมงคล
2. นางมนัสนันท์  มุงเมือง
3. นางสาวณัฏฐิฌา  เมฆศรีเพชร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตตธัช   ท้าวราช
2. เด็กหญิงกุลนันทน์  ขันเมือง
3. เด็กหญิงกุลรัตน์   ขันเมือง
4. เด็กชายครรชิต   จักรสมศักดิ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   พินชัย
6. เด็กชายรชฏ   ข่ายแก้ว
7. เด็กหญิงรัชธิดา   คำสม
8. เด็กชายลาภิศ   พันธ์ทิบุญ
9. เด็กชายสิปปกร   วิชา
10. เด็กหญิงเกวรินทร์   บุตรดี
 
1. นางสาวเกมพิกา   ปันอ้าย
2. นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง
3. นายสามารถ  คัญทัพ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกวิธิดา  ผัดหน้า
2. เด็กหญิงธัญชนก  พุทมาตา
3. เด็กหญิงธิดาพร  หาทรัพย์
4. เด็กหญิงปราณปรียา  ปัญญะติ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์รัตน์
6. เด็กหญิงพิชชา  อนันต์
7. เด็กหญิงอิสรา  ธิโนชัย
8. เด็กหญิงเมธิณี  สุดาเนตร
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางศิรินยา  เวียงเงิน
3. นางมาลี  จันทร์เสาร์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแล 1. เด็กชายชาญวิทย์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงนรกมล  ชัยวงค์
3. เด็กหญิงนันทิพร  คำศรี
4. เด็กหญิงปาณุมาศ  แซ่ลี
5. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เค้า
6. เด็กชายพิทักษ์  แซ่ซ้ง
7. เด็กชายภีรพงศ์  ไชยลังการ
8. เด็กหญิงมลฤดี  แซ่ฝ่า
9. เด็กหญิงรุจิรา  แซ่ลี
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อนุชิตวรการ
11. เด็กชายสุชาติ  แซ่ลี
12. เด็กชายอนุชา  แซ่ลี
13. เด็กหญิงเกสร  แซ่ฟ้า
14. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  แซ่ซ้ง
15. เด็กชายเฮ่อป๋อ  แซ่ลี
16. เด็กชายไตรภพ  แซ่ฝ่า
 
1. นางสาววิจิตรา  ชัยปัญหา
2. นางสาวอนินทิตา  บุญนะ
3. นางสาวบุษกร  กาจินา
4. นายประมวล  แสงแก้ว
5. นายเจนนุวัตร   นิติวิทยากุล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงนฤมล  นาเกี่ยว
3. เด็กหญิงนาคะโจ  กุเลา
4. เด็กหญิงนาแฮ  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงประกายวรรณ  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงพร  เรืองคำผา
7. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงวนิดา  กุเลา
9. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงสายไหม  แซ่เฒ่า
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม่เย็น
12. เด็กหญิงสุธิดา  มนต์สวรรค์
13. เด็กหญิงสุภารัตน์  ปรุโปร่ง
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมั้นเยือน
 
1. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
2. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
3. นางอธิษฐาน  เชาว์รัตนประภา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสว่าง 1. เด็กหญิงจิรทิปต์  ผิวขาว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  หมื่นจันทร์
 
1. นางลำดวน   ไชยิถะ
2. นางชุตินันท์  ธรรมดำรงวิทย์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงพลอย  โชติเสน
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลอม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 99.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์นภาไพศาล
 
1. นางสาวพรพิมล  ฟองคำ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วงษ์นภาไพศาล
2. เด็กหญิงจินดา  แซ๋ท่อ
3. เด็กหญิงธันยพร  แซ่เห้อ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ลี
5. เด็กชายวีรชาติ  แซ่ฟ้า
6. เด็กชายสุวิทย์  แซ่ฟ้า
 
1. นายสมศักดิ์  ไชยลังการ
2. นางปิยะพร  ไพรมิ่งมงคล
3. นายซามูละ   นายยอย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 1. เด็กชายจตุพล  เทพเสาร์
2. เด็กชายธีระภัณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงค์แก้วมูล
4. เด็กหญิงสิริมา  สุยาละ
5. เด็กหญิงอัญธิฌา  สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงเอมิการ์   กันตา
 
1. นายบุญตรง  มูลพร้อม
2. นางพรทิพย์  มูลพร้อม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กชายกิตติ   วรจันทร์เพ็ญศรี
2. เด็กชายชยพล   เกสรพิทยาพงษ์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   วงศ์บุญชัยเลิศ
4. นายปกรณ์   แซ่ย่าง
5. นายภัทรพงศ์   มนัสมโนธรรม
6. นายศรชัย   แซ่วื้อ
7. นายหรือ   แซ่เล่า
8. เด็กชายเฉลิมชัย   แซ่ฟ้า
 
1. นายไพฑูรย์   วงศ์ฮาด
2. นายธนงเดช   กรรณิกา
3. นายจุฑาวัฒน์   กิลัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวกัญญาภัค  สมศรี
2. เด็กหญิงนิติญากร  ทะนันชัย
3. เด็กหญิงปาณิสรา  งามสมภาร
4. เด็กหญิงปิยะกานดา  คำหล่อ
5. เด็กหญิงยชนา  หลวงแก้ว
6. นางสาวรวิสรา  สมปาน
7. นางสาวรัตนากร  พูลพิพัฒน์
8. นางสาวศิญาณี  ยารังษี
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางพยอม  สิมงาม
3. นางกัลยา  อุปการคำ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงกรรญากรณ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายจิราภณฑ์  ภูสันติสกุลวงศ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงมาลี  แซ่วือ
5. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่โซ้ง
 
1. นายอนุวัตน์  นันท์โภคินวงษ์
2. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงวิไล   ชาญชัยพิทักษ์สิน
3. เด็กหญิงเอี๋ย   แซ่ท่อ
 
1. นางจุฑาทิพย์   ชัยวงศ์
2. นางศิรินภา   มาละ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. นายณัฐวุฒิ  รักพ่อ
2. นายสิปปวิชญ์  รักแม่
3. นางสาวหทัยกาญจน์  กันทะสอน
 
1. นางสาวดวงมณี  นันติ
2. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงบ
2. เด็กชายฐิติ  ดวงมาลี
3. เด็กหญิงปภาดา  ธะนะวงศ์
 
1. นายอภิมุข  อินทจักร
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพสุดา  โคตรมุงคุล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ต๊ะวงศ์ชัย
3. เด็กหญิงเรณุกา  คล่องดี
 
1. นางวรรนทนี  ทำสวย
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพร  นากริ่ง
2. เด็กหญิงมิสึ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวดลพร  สุภาพ
2. นายอดิศักดิ์  จันกิติ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายยิ่งประเสริฐ  มาเยอะ
2. เด็กชายศุภกิต  แสงจันทร์
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงภูษิณิษา  ฟุ้งอุดมโชค
2. เด็กชายวันพืช  จันทะวงศ์
 
1. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
2. นางสาวมาลี  วุฒิ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
2. เด็กหญิงประภาพร  หางนาค
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธิตา
2. เด็กชายเกื้อพงค์  ศรีใจแก้ว
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นายสายชน  เทือกตา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายภาคิน  หมั้นเยือน
2. เด็กหญิงสุจิรา  สมศักดิ์
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำปา
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  โรงสะอาด
 
1. นายไกรวิชญ์  ริจนา
2. นางสาวดารวีร์  พันชา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  การะเกตุ
2. เด็กหญิงไอริน  เมืองอินทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  ทาคำวงศ์
2. นางสาวอัญชลี  บุญธิดา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สอนคำ
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  วรพัฒน์
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางสุมิตรา  ไชยลังการ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ฉัตรธรรมกร
2. เด็กชายภูผา  คนคำ
 
1. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงรินรดา  พงษ์นวบูรณ์
2. เด็กชายอนุศร  แซ่เติ๋น
 
1. นายฉัตรชัย  วิสามารถ
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นางสาววันวิไล  แซ่ลี
2. เด็กชายวิเชษ  ลีแก้วสวรรค์
3. นางสาวสุพัตรา  กตเวทีธรรม
 
1. นายสายัณห์  ขิใสยา
2. นายพลกฤต  แก้วมหาคุณ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 1. เด็กชายจิตพัฒ  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธิษฐ์  แซ่ลี
3. เด็กชายเซอ  แซ่ท่อ
 
1. นายมงคล   พิผ่วนนอก
2. นางเนาวรัตน์  พิผ่วนนอก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงสิริประภา  ติ๊บโคตร
2. เด็กหญิงสุลักษณ์คณา  แตงสุข
3. เด็กหญิงเกศรินญา  บุตรบ้านเขวา
 
1. นางจันทรา  ปัญญาธิวุฒิ
2. นางอรุณี  ใจเฝือ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายจันทรพิสิทธิ์  พิศเพ็ง
2. นางสาวปลายฝน  ปัญจะรักษ์
3. นางสาวพิมพกา  ภูมิเลิศ
 
1. นางจำเรียนภรณ์  เรืองบุญ
2. นางรัตนาภรณ์  โชติรักษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 1. เด็กชายณพล  แซ่กง
2. เด็กชายธันยบูรณ์  พงษ์เพชราภรณ์
3. เด็กชายเจริญ  แซ่จ๊าง
 
1. นางกชพรรณ  รวมจิตร
2. นายจักรวุฒิ  เมืองมูล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจตุพร  แซ่หลี
2. เด็กหญิงดลพร  มือโมะ
3. เด็กหญิงอมรา  แซ่ย้า
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงจิดาภา   ภูมินนท์
2. เด็กหญิงธัญญพัชร   มุ่ยพรม
3. เด็กหญิงนฤมล   แสนคำ
4. เด็กหญิงนลินทิพย์   เป็กธนู
5. เด็กหญิงศิรินารี    อุ่นคำ
6. เด็กชายอัศวเทพ   หมอกเหมย
 
1. นางสาคร  ไชยชนะ
2. นางรำเพลิน  มุงเมือง
3. นางหทัยกาญจน์   เทียมสระคู
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  แซ่ลี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เนติธรรมรัตน์
3. เด็กหญิงดวงรัตน์  แซ่ลี
4. เด็กหญิงนาซี  แซ่หว้า
5. เด็กหญิงบุญยวีร์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงเจ๋อ  แซ่ว่าง
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงลักษนารา   ยาวิเลิง
3. เด็กหญิงเวธกา  บุดดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงศ์
2. นางสาวอรพรรณ   มณีวรรณ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชง  แซ่ท่อร์
2. เด็กหญิงวิดานดา  แซ่ย้า
3. เด็กหญิงอภิญญา  แสนเปาม่อน
 
1. นางสาวจารุภา  แก้วตา
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงกันวิดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงณัชชา  ลิ่มณี
3. เด็กชายแสง  แซ่ว่าง
 
1. นายชัยพร  กันศรีเวียง
2. นางสาวจีรภา  บุญหนัก
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. นายธนโชติ  อัศวขจรเกียรติ
2. เด็กหญิงนิดา  แซ่ตวย
3. เด็กหญิงศิรินทรา  วงค์นภาไพศาล
 
1. นายเฉลิมชัย  วรรณสาร
2. นายกฤตนู  พยัพเสียง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาแก้ว
2. เด็กหญิงรติกานต์  อินทจักร
3. เด็กหญิงอรษา  จังอินทร์
 
1. นางสาวจารุภา  แก้วตา
2. นางอรณิชา  กันทวี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อรุณฟอง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงศิริพร  แสงมณี
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางรัชนีกร  รักพงศา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สิทธิราช
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายธเนศ  กาญจนเรืองอุไร
2. เด็กชายนิรัช  นิพัทธ์สกุล
3. เด็กชายศรสวรรค์  แซ่ลี
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นางนวภัสร์  ฝอยทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจันทภา   วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงปภาวดี   แซ่หว้า
3. เด็กหญิงประภาพรรณ   แซ่เท่า
 
1. นางสาวจิดาภา   ราณะเรศ
2. นางจงกลณี   ท้าวราช
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช   นิพัทธ์สกุล
2. เด็กหญิงพวงเพชร   เกสรพิทยาพงษ์
3. เด็กหญิงวนิดา  แซ่หว้า
 
1. นางจงกลณี   ท้าวราช
2. นางศิริพร   เมืองดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  จัดติ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไทยกุล
3. เด็กหญิงศุิรินภา  รอดชาติ
 
1. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
2. นางสาวโยษิตา  เขียวกายสิทธิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. นางสาวฐานุมาศ  โนใจ
2. นางสาวปิยะธิดา  ลือเมือง
3. นางสาวสาวิกา  นันไชยกัน
 
1. นางศิรดา   เกตุแก้ว
2. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายชวกร  ชมมาลัย
2. เด็กหญิงธนัชพร  อัษฎาชีวะโชติ
3. เด็กชายวุฒิภัทร  ฤทธิ์จันดี
 
1. นางธิดารัตน์  ฮงประยูร
2. นางศรัญญา  อินต๊ะสงค์
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงเรียมศิริ  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงเสาวภา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กหญิงธัญชนก  จอมใจ
 
1. นางเพ็ญศรี  มูลพร้อม
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวศิราณี  นุธรรม
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1. เด็กชายศุภรัตน์  แพงพงา
 
1. นางฐิมินตรา  พลสาร
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายจีรเดช  โชติสาย
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายคณิน  กปิลกาญน์
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติ๊บขัน
2. เด็กหญิงชุดติภา  ชมทอง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  โทเวียง
 
1. นางวัชรมน  จันทรา
2. นางศรีสุวลี  เสมอคำ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงจำปี   ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. เด็กหญิงธีรนุช   แซ่ย้า
3. เด็กหญิงนิวนา   แซ่คู
 
1. นางสาวรุ่งนภา   ลือชา
2. นางสาวศศิวิมล   กันทวี
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกฤตภัค  พอใจ
2. เด็กหญิงสุณิสา  ธิวงศ์
 
1. นางสาวสายสวาท  เหลี่ยมพันธุ์
2. นางสาวอาทิตภรณ์  เสนสาร
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายข่า  แซ่ท่อ
 
1. นายสายัณห์  จันทร์สุข
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายสุนทร  พลยุทธศาสตร์
 
1. นายกิตติพงษ์  ใจอารีย์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ใจยอง
 
1. นางสาววารุณี  กันทะสอน
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงเสม  บุญเจิง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ลือชา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ลี
 
1. นายพงศกร  กากูล
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. นายศุภชัย  อยู่สุข
 
1. นางฐิติรัตน์  คำเหลือง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศิรดา  หอมสุด
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักคำ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กหญิงธัญชนก  จอมใจ
 
1. นางเพ็ญศรี  มูลพร้อม
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายศักยภาพ  วงศ์ระย้า
 
1. นายสุพจน์  ปํญญา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
 
1. นางดาริน   มาน้อย
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  อุสาใจ
 
1. นายสุพจน์  ปํญญา
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายนที  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักคำ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายอดุลย์  ป้องฉิม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเจิง
 
1. นางธนวรรณ  บุดดี
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวิเชษฐ์  บุญแสวง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยราช
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงจินดาหรา  แซ่ห่าง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงนพวรรณ  แซ่ท่อ
4. เด็กหญิงนภัส  แซ่มัว
5. เด็กหญิงนิติวัณย์  แซ่หาง
6. เด็กหญิงปวีญาพรรณ  โสภาศรี
7. เด็กหญิงโชติกา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวศศิทร  แวงวัน
2. นางวรรณวิสา  สัมพันธสิทธิ์
3. นายพลพิรัตน์  ธรรมเสนา
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายบุญชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเชง  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเดือนตะวัน  แซ่ลี
 
1. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
2. นายสวัสดิ  แสงงาม
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวิไลพร  แซ่ซ้ง
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายธนโชติ  สมศรี
2. เด็กชายพิทวัส  บุญแสวง
3. เด็กชายวุฒิชัย  จังจอม
 
1. นางดาริน  มาน้อย
2. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายดนัย  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสุรชาติ  แซ่จ๊ะ
3. เด็กชายสุริยา  แสงจันทร์
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายคำบี  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธงชัย  แซ่หลี
3. เด็กชายสมชาย  แซ่ลี
 
1. นายจำรัส  สมควร
2. นางพรพรรณ  สมควร
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงปณิตา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญคุณบรรพต
3. เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลี
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กชายธนากร  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายวุฒิกันต์   ต๊ะยศ
 
1. นางภิญญาพัชญ์  สัตคม
2. นางสาวชาลิสา  ใจตรอง
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กันแก้ว
2. เด็กชายนราวิชญ์  หินแก้ว
 
1. นายสุนทร  เหลี่ยนใส
2. นายเอกชัย  ของทิพย์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายวิโรจน์  แสงจันทร์
2. เด็กชายเมฆ  มนตรี
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายดิษฐ์  แซ่ว้า
2. เด็กชายอภสร  แซ่ว้า
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คล้ายจุ้ย
2. เด็กชายจิรชนม์  บูรพามีชัย
3. เด็กหญิงยลดา  บาหลา
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยถา
2. นางวรินดา  ไชยแก้ว
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ลี
2. เด็กชายสมคิด  อนุชิตวรการ
3. เด็กชายสันติชัย  แซ่ย่าง
 
1. นายชัยพร  กันศรีเวียง
2. นางนวลจันทร์  อุทธิยา