สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 31 9 5 45 47 8 1 4 56
2 บ้านเมืองกาญจน์ 18 15 2 35 39 6 0 4 45
3 ขุนขวากพิทยา 12 12 3 27 36 4 2 2 42
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 3 13 25 22 5 3 2 30
5 บ้านกระแล 7 2 0 9 8 0 1 0 9
6 บ้านห้วยหาน 6 7 3 16 17 0 0 1 17
7 ปอวิทยา 6 0 1 7 7 2 0 1 9
8 ปางหัดสหศาสตร์ 5 6 4 15 10 5 2 1 17
9 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 5 5 3 13 14 4 3 2 21
10 บ้านร่องแช่ 5 3 2 10 12 3 2 0 17
11 บ้านทุ่งนาน้อย 5 3 1 9 9 0 0 1 9
12 ชุมชนบ้านต้าตลาด 4 4 3 11 13 4 1 0 18
13 ชุมชนบ้านสบเปา 4 4 1 9 12 4 1 3 17
14 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 4 3 5 12 16 1 4 0 21
15 บ้านห้วยลึก 4 0 2 6 6 1 0 0 7
16 บ้านห้วยเอียน 3 4 1 8 8 1 0 0 9
17 บ้านตุ้มเหนือ 3 3 3 9 11 1 0 1 12
18 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 3 2 1 6 6 2 0 0 8
19 กฤษณาทวีวิทย์ 3 2 0 5 6 2 0 0 8
20 ศรีดอนไชยวิทยา 3 1 1 5 6 5 1 1 12
21 บ้านทรายทอง 3 0 1 4 5 1 0 1 6
22 บ้านห้วยเดื่อ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
23 บ้านเวียงหมอก 2 5 7 14 18 8 2 2 28
24 เด็กดีพิทยาคม 2 4 6 12 15 10 1 2 26
25 สันทรายงามวิทยา 2 4 1 7 7 1 1 1 9
26 ลูกรักเชียงของ 2 3 2 7 6 9 1 0 16
27 วรรณศรวิทยา 2 2 2 6 6 0 1 0 7
28 อนุบาลเวียงแก่น 2 2 1 5 5 0 1 0 6
29 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 2 2 1 5 4 3 1 0 8
30 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 2 2 0 4 9 3 1 2 13
31 บ้านตีนเป็ด 2 1 1 4 4 1 1 0 6
32 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 2 1 0 3 5 3 0 0 8
33 ไตรมิตรวิทยา 2 1 0 3 5 1 0 0 6
34 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 1 0 3 3 1 1 2 5
35 บ้านแผ่นดินทอง 2 0 1 3 5 2 1 0 8
36 หนองแรดวิทยา 1 4 2 7 8 2 0 1 10
37 จำไฮบ้านเหล่า 1 4 1 6 9 2 0 2 11
38 บรรพตวิทยา 1 4 0 5 7 3 0 0 10
39 บ้านพญาพิภักดิ์ 1 3 2 6 9 2 2 0 13
40 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 2 5 8 10 6 1 1 17
41 บ้านรักแผ่นดิน 1 2 3 6 7 3 0 0 10
42 บ้านตองม่วงชุม 1 2 1 4 6 1 0 0 7
43 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 2 0 3 5 0 0 0 5
44 วัดพระเกิดคงคาราม 1 2 0 3 3 0 0 0 3
45 บ้านราษฎร์ภักดี 1 1 5 7 9 2 1 3 12
46 อนุบาลยางฮอม 1 1 2 4 5 3 0 0 8
47 บ้านใหม่โชคชัย 1 1 1 3 4 1 0 0 5
48 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1 1 0 2 4 2 0 1 6
49 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1 1 0 2 4 1 0 1 5
50 บ้านหลวง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
51 อนุบาลตาดควัน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 บ้านปากอิง 1 1 0 2 1 2 0 0 3
53 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 0 3 4 6 4 2 1 12
54 สันสะลีกวิทยา 1 0 2 3 5 3 1 0 9
55 บ้านห้วยคุ 1 0 2 3 3 1 1 0 5
56 ริมโขงวิทยา 1 0 2 3 3 0 1 1 4
57 บ้านต้นปล้อง 1 0 1 2 5 5 2 1 12
58 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
59 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 ศรีสว่าง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
61 บ้านผาแล 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านม่อนป่ายาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 0 1 1 0 3 0 4
64 บ้านท่าข้าม 1 0 0 1 1 0 2 0 3
65 บ้านบุญนาค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านต้านาล้อม 0 3 1 4 2 4 1 0 7
67 บ้านม่วงยาย 0 2 3 5 5 3 0 1 8
68 บ้านชมภู 0 2 0 2 3 1 0 0 4
69 บ้านสันทรายมูล 0 2 0 2 3 0 0 0 3
70 บ้านหวาย 0 1 2 3 4 2 0 0 6
71 บ้านบ่อแสง 0 1 2 3 3 0 1 0 4
72 บ้านทุ่งอ่าง 0 1 2 3 3 0 0 0 3
73 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 1 1 2 4 1 1 0 6
74 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 3 0 0 1 3
75 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 1 1 2 2 2 1 0 5
76 บ้านงิ้วใหม่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านดอนมหาวัน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
78 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
79 บ้านบุญเรือง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
80 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
81 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านปล้องตลาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านศรีลานนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านโล๊ะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านเกี๋ยง 0 0 3 3 10 2 1 1 13
86 อนุบาลพญาเม็งราย 0 0 3 3 7 1 0 0 8
87 บ้านใหม่ 0 0 3 3 3 1 0 0 4
88 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
89 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 0 1 1 5 4 1 2 10
90 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
91 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 2 0 0 2 2
92 บ้านร่องกอก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 บ้านหลู้ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
94 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
95 บ้านปล้องใต้ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
97 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 0 1 1 0 6 4 1 10
99 บ้านขอนซุง 0 0 1 1 0 3 0 0 3
100 บ้านห้วยตุ้้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 1 1 0 0 0 1 0
101 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 บ้านเวียงหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านแก่นวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
104 บ้านห้วยซ้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
105 บ้านดอนแยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองเสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 0 3 0 0 3
110 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
111 บ้านป่ารวก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
114 บ้านแม่เปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
116 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านเพียงหลวง 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านแจมป๋อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านก๊อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านป่าตึงงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านหก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 202 173 147 522 633 208 75 58 916