สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 30 9 5 44 46 8 1 4 55
2 บ้านเมืองกาญจน์ 13 11 2 26 30 5 0 4 35
3 ขุนขวากพิทยา 11 11 3 25 34 4 2 2 40
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 9 3 11 23 20 5 3 2 28
5 บ้านกระแล 7 2 0 9 8 0 1 0 9
6 ปางหัดสหศาสตร์ 5 6 4 15 10 5 2 1 17
7 บ้านห้วยหาน 5 6 3 14 15 0 0 1 15
8 บ้านร่องแช่ 5 3 1 9 10 3 2 0 15
9 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 4 5 3 12 13 4 3 1 20
10 ชุมชนบ้านต้าตลาด 4 4 3 11 13 4 1 0 18
11 ชุมชนบ้านสบเปา 4 4 1 9 12 4 1 3 17
12 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 4 3 5 12 16 1 4 0 21
13 บ้านทุ่งนาน้อย 3 3 1 7 7 0 0 1 7
14 กฤษณาทวีวิทย์ 3 2 0 5 6 2 0 0 8
15 ปอวิทยา 3 0 1 4 4 2 0 1 6
16 บ้านห้วยลึก 3 0 1 4 4 1 0 0 5
17 บ้านเวียงหมอก 2 5 7 14 16 7 2 1 25
18 เด็กดีพิทยาคม 2 4 6 12 15 10 1 2 26
19 ลูกรักเชียงของ 2 3 2 7 6 9 1 0 16
20 สันทรายงามวิทยา 2 3 1 6 6 0 1 1 7
21 วรรณศรวิทยา 2 2 2 6 6 0 1 0 7
22 อนุบาลเวียงแก่น 2 2 1 5 5 0 1 0 6
23 ศรีดอนไชยวิทยา 2 1 1 4 5 5 1 1 11
24 บ้านตีนเป็ด 2 1 1 4 4 1 1 0 6
25 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 2 1 1 4 4 1 0 0 5
26 ไตรมิตรวิทยา 2 1 0 3 5 1 0 0 6
27 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 1 0 3 3 1 1 1 5
28 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 2 0 0 2 4 2 0 0 6
29 บ้านห้วยเดื่อ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 จำไฮบ้านเหล่า 1 3 1 5 7 2 0 0 9
31 หนองแรดวิทยา 1 3 1 5 6 2 0 1 8
32 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 1 2 3 6 9 5 1 1 15
33 บ้านตุ้มเหนือ 1 2 3 6 8 1 0 1 9
34 บ้านไทยสมบูรณ์ 1 2 0 3 3 0 0 0 3
35 วัดพระเกิดคงคาราม 1 2 0 3 3 0 0 0 3
36 บ้านราษฎร์ภักดี 1 1 5 7 9 2 1 3 12
37 บ้านรักแผ่นดิน 1 1 2 4 5 3 0 0 8
38 บ้านใหม่โชคชัย 1 1 1 3 4 1 0 0 5
39 อนุบาลตาดควัน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านปากอิง 1 1 0 2 1 2 0 0 3
41 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 0 2 3 5 4 2 1 11
42 บ้านห้วยคุ 1 0 2 3 3 1 1 0 5
43 ริมโขงวิทยา 1 0 2 3 3 0 1 1 4
44 บ้านต้นปล้อง 1 0 1 2 5 5 2 1 12
45 บ้านแผ่นดินทอง 1 0 1 2 4 2 1 0 7
46 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
47 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 1 0 0 1 3 0 0 1 3
48 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
49 บ้านทรายทอง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
50 ศรีสว่าง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
51 บ้านม่อนป่ายาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านหลวง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 0 1 1 0 3 0 4
54 บ้านท่าข้าม 1 0 0 1 1 0 2 0 3
55 บ้านบุญนาค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านผาแล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บรรพตวิทยา 0 4 0 4 6 3 0 0 9
58 บ้านพญาพิภักดิ์ 0 3 2 5 8 2 2 0 12
59 บ้านม่วงยาย 0 2 1 3 4 2 0 1 6
60 บ้านต้านาล้อม 0 2 1 3 1 4 1 0 6
61 บ้านชมภู 0 2 0 2 3 1 0 0 4
62 บ้านสันทรายมูล 0 2 0 2 3 0 0 0 3
63 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 2 0 2 1 3 1 0 5
64 บ้านหวาย 0 1 2 3 3 2 0 0 5
65 บ้านบ่อแสง 0 1 2 3 3 0 1 0 4
66 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 1 1 2 4 1 1 0 6
67 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
68 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 1 1 2 2 2 1 0 5
69 บ้านทุ่งอ่าง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
70 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 0 1 0 1 3 1 0 0 4
71 บ้านดอนมหาวัน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
73 บ้านบุญเรือง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
74 บ้านปล้องตลาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านศรีลานนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านเกี๋ยง 0 0 3 3 10 2 1 1 13
77 อนุบาลพญาเม็งราย 0 0 3 3 7 1 0 0 8
78 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
79 บ้านใหม่ 0 0 2 2 1 1 0 0 2
80 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 0 1 1 5 4 1 2 10
81 อนุบาลยางฮอม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
82 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
83 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 2 0 0 2 2
84 บ้านตองม่วงชุม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 บ้านหลู้ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
86 บ้านเกี๋ยงใต้ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
87 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
88 บ้านงิ้วใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 บ้านร่องกอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 0 1 1 0 6 4 1 10
92 บ้านขอนซุง 0 0 1 1 0 3 0 0 3
93 บ้านห้วยตุ้้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 1 1 0 0 0 1 0
94 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 0 0 0 0 4 3 1 1 8
95 สันสะลีกวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
96 บ้านเวียงหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 บ้านแก่นวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
98 บ้านดอนแยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองเสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 บ้านป่ารวก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 บ้านเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านห้วยซ้อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
110 บ้านแม่เปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
111 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านปล้องใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านห้วยเอียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านเพียงหลวง 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านแจมป๋อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านก๊อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 บ้านป่าตึงงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านหก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 166 144 127 437 536 191 74 48 801