สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 46 8 1 4 55
2 ขุนขวากพิทยา 34 4 2 2 40
3 บ้านเมืองกาญจน์ 30 5 0 4 35
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 20 5 3 2 28
5 บ้านเวียงหมอก 16 7 2 1 25
6 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 16 1 4 0 21
7 เด็กดีพิทยาคม 15 10 1 2 26
8 บ้านห้วยหาน 15 0 0 1 15
9 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 13 4 3 1 20
10 ชุมชนบ้านต้าตลาด 13 4 1 0 18
11 ชุมชนบ้านสบเปา 12 4 1 3 17
12 ปางหัดสหศาสตร์ 10 5 2 1 17
13 บ้านร่องแช่ 10 3 2 0 15
14 บ้านเกี๋ยง 10 2 1 1 13
15 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 9 5 1 1 15
16 บ้านราษฎร์ภักดี 9 2 1 3 12
17 บ้านพญาพิภักดิ์ 8 2 2 0 12
18 บ้านตุ้มเหนือ 8 1 0 1 9
19 บ้านกระแล 8 0 1 0 9
20 จำไฮบ้านเหล่า 7 2 0 0 9
21 อนุบาลพญาเม็งราย 7 1 0 0 8
22 บ้านทุ่งนาน้อย 7 0 0 1 7
23 ลูกรักเชียงของ 6 9 1 0 16
24 บรรพตวิทยา 6 3 0 0 9
25 หนองแรดวิทยา 6 2 0 1 8
26 กฤษณาทวีวิทย์ 6 2 0 0 8
27 สันทรายงามวิทยา 6 0 1 1 7
28 วรรณศรวิทยา 6 0 1 0 7
29 บ้านต้นปล้อง 5 5 2 1 12
30 ศรีดอนไชยวิทยา 5 5 1 1 11
31 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 5 4 2 1 11
32 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 5 4 1 2 10
33 บ้านรักแผ่นดิน 5 3 0 0 8
34 ไตรมิตรวิทยา 5 1 0 0 6
35 อนุบาลเวียงแก่น 5 0 1 0 6
36 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 4 3 1 1 8
37 บ้านแผ่นดินทอง 4 2 1 0 7
38 ปอวิทยา 4 2 0 1 6
39 บ้านม่วงยาย 4 2 0 1 6
40 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 4 2 0 0 6
41 บ้านตีนเป็ด 4 1 1 0 6
42 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 4 1 1 0 6
43 บ้านห้วยลึก 4 1 0 0 5
44 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 4 1 0 0 5
45 บ้านใหม่โชคชัย 4 1 0 0 5
46 บ้านแม่ลอยไร่ 4 1 0 0 5
47 บ้านหวาย 3 2 0 0 5
48 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 3 1 1 1 5
49 บ้านห้วยคุ 3 1 1 0 5
50 บ้านชมภู 3 1 0 0 4
51 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 3 1 0 0 4
52 ริมโขงวิทยา 3 0 1 1 4
53 บ้านบ่อแสง 3 0 1 0 4
54 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 3 0 0 1 3
55 บ้านไทยสมบูรณ์ 3 0 0 0 3
56 วัดพระเกิดคงคาราม 3 0 0 0 3
57 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 3 0 0 0 3
58 บ้านสันทรายมูล 3 0 0 0 3
59 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 0 0 0 3
60 บ้านดอนมหาวัน 3 0 0 0 3
61 บ้านสันหลวงสามัคคี 3 0 0 0 3
62 กิตติคุณเทิงวิทยา 2 2 1 0 5
63 สันสะลีกวิทยา 2 2 1 0 5
64 อนุบาลยางฮอม 2 2 0 0 4
65 บ้านบุญเรือง 2 1 1 0 4
66 บ้านทรายทอง 2 1 0 0 3
67 บ้านป่าม่วง 2 1 0 0 3
68 บ้านทุ่งโห้ง 2 0 1 0 3
69 ศรีสว่าง 2 0 1 0 3
70 บ้านห้วยไคร้ 2 0 0 2 2
71 บ้านห้วยเดื่อ 2 0 0 0 2
72 อนุบาลตาดควัน 2 0 0 0 2
73 บ้านทุ่งอ่าง 2 0 0 0 2
74 บ้านตองม่วงชุม 2 0 0 0 2
75 บ้านเวียงหวาย 2 0 0 0 2
76 บ้านต้านาล้อม 1 4 1 0 6
77 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 3 1 0 5
78 บ้านแก่นวิทยา 1 2 1 0 4
79 บ้านปากอิง 1 2 0 0 3
80 บ้านหลู้ 1 1 1 0 3
81 บ้านเกี๋ยงใต้ 1 1 1 0 3
82 บ้านม่อนป่ายาง 1 1 0 0 2
83 บ้านหลวง 1 1 0 0 2
84 บ้านใหม่ 1 1 0 0 2
85 บ้านดอนแยง 1 1 0 0 2
86 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 3 0 4
87 บ้านท่าข้าม 1 0 2 0 3
88 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 1 0 2
89 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1
90 บ้านบุญนาค 1 0 0 0 1
91 บ้านผาแล 1 0 0 0 1
92 บ้านปล้องตลาด 1 0 0 0 1
93 บ้านศรีลานนา 1 0 0 0 1
94 บ้านงิ้วใหม่ 1 0 0 0 1
95 บ้านร่องกอก 1 0 0 0 1
96 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 0 1
97 บ้านครึ่งใต้ 1 0 0 0 1
98 บ้านดอนไชย 1 0 0 0 1
99 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองเสา 1 0 0 0 1
101 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 6 4 1 10
102 บ้านขอนซุง 0 3 0 0 3
103 บ้านน้ำม้า 0 2 0 0 2
104 บ้านป่ารวก 0 2 0 0 2
105 บ้านสองพี่น้อง 0 2 0 0 2
106 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 0 2 0 0 2
107 บ้านเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 2 0 0 2
108 บ้านห้วยซ้อ 0 1 1 0 2
109 บ้านแม่เปา 0 1 1 0 2
110 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 1 0 0 1
111 บ้านปล้องส้าน 0 1 0 0 1
112 บ้านปล้องใต้ 0 1 0 0 1
113 บ้านหนองบัวคำ 0 1 0 0 1
114 บ้านห้วยเอียน 0 1 0 0 1
115 บ้านเพียงหลวง 16 0 1 0 0 1
116 บ้านแจมป๋อง 0 1 0 0 1
117 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 1 0 0 1
118 บ้านก๊อ 0 0 1 0 1
119 บ้านป่าตึงงาม 0 0 1 0 1
120 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 1 0 1
121 บ้านหก 0 0 1 0 1
122 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 1 0 1
123 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 0 0 1 0 1
124 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 0 2 0
125 บ้านห้วยตุ้้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 0 1 0
รวม 536 191 74 48 849