สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 47 8 1 4 56
2 บ้านเมืองกาญจน์ 39 6 0 4 45
3 ขุนขวากพิทยา 36 4 2 2 42
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 22 5 3 2 30
5 บ้านเวียงหมอก 18 8 2 2 28
6 บ้านห้วยหาน 17 0 0 1 17
7 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 16 1 4 0 21
8 เด็กดีพิทยาคม 15 10 1 2 26
9 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 14 4 3 2 21
10 ชุมชนบ้านต้าตลาด 13 4 1 0 18
11 ชุมชนบ้านสบเปา 12 4 1 3 17
12 บ้านร่องแช่ 12 3 2 0 17
13 บ้านตุ้มเหนือ 11 1 0 1 12
14 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 10 6 1 1 17
15 ปางหัดสหศาสตร์ 10 5 2 1 17
16 บ้านเกี๋ยง 10 2 1 1 13
17 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 9 3 1 2 13
18 บ้านพญาพิภักดิ์ 9 2 2 0 13
19 บ้านราษฎร์ภักดี 9 2 1 3 12
20 จำไฮบ้านเหล่า 9 2 0 2 11
21 บ้านทุ่งนาน้อย 9 0 0 1 9
22 หนองแรดวิทยา 8 2 0 1 10
23 บ้านห้วยเอียน 8 1 0 0 9
24 บ้านกระแล 8 0 1 0 9
25 บรรพตวิทยา 7 3 0 0 10
26 บ้านรักแผ่นดิน 7 3 0 0 10
27 ปอวิทยา 7 2 0 1 9
28 สันทรายงามวิทยา 7 1 1 1 9
29 อนุบาลพญาเม็งราย 7 1 0 0 8
30 ลูกรักเชียงของ 6 9 1 0 16
31 ศรีดอนไชยวิทยา 6 5 1 1 12
32 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 6 4 2 1 12
33 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 6 2 0 0 8
34 กฤษณาทวีวิทย์ 6 2 0 0 8
35 บ้านห้วยลึก 6 1 0 0 7
36 บ้านตองม่วงชุม 6 1 0 0 7
37 วรรณศรวิทยา 6 0 1 0 7
38 บ้านต้นปล้อง 5 5 2 1 12
39 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 5 4 1 2 10
40 สันสะลีกวิทยา 5 3 1 0 9
41 บ้านม่วงยาย 5 3 0 1 8
42 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 5 3 0 0 8
43 อนุบาลยางฮอม 5 3 0 0 8
44 บ้านแผ่นดินทอง 5 2 1 0 8
45 บ้านทรายทอง 5 1 0 1 6
46 ไตรมิตรวิทยา 5 1 0 0 6
47 อนุบาลเวียงแก่น 5 0 1 0 6
48 บ้านไทยสมบูรณ์ 5 0 0 0 5
49 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 4 3 1 0 8
50 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 4 2 0 1 6
51 บ้านหวาย 4 2 0 0 6
52 บ้านตีนเป็ด 4 1 1 0 6
53 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 4 1 1 0 6
54 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 4 1 0 1 5
55 บ้านใหม่โชคชัย 4 1 0 0 5
56 บ้านแม่ลอยไร่ 4 1 0 0 5
57 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 3 1 1 2 5
58 บ้านห้วยคุ 3 1 1 0 5
59 บ้านชมภู 3 1 0 0 4
60 บ้านใหม่ 3 1 0 0 4
61 ริมโขงวิทยา 3 0 1 1 4
62 บ้านบ่อแสง 3 0 1 0 4
63 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 0 0 1 3
64 บ้านห้วยเดื่อ 3 0 0 0 3
65 วัดพระเกิดคงคาราม 3 0 0 0 3
66 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 3 0 0 0 3
67 บ้านสันทรายมูล 3 0 0 0 3
68 บ้านทุ่งอ่าง 3 0 0 0 3
69 บ้านดอนมหาวัน 3 0 0 0 3
70 บ้านสันหลวงสามัคคี 3 0 0 0 3
71 บ้านต้านาล้อม 2 4 1 0 7
72 กิตติคุณเทิงวิทยา 2 2 1 0 5
73 บ้านบุญเรือง 2 2 1 0 5
74 บ้านป่าม่วง 2 2 0 0 4
75 บ้านหลวง 2 1 0 0 3
76 บ้านขุนห้วยไคร้ 2 1 0 0 3
77 ศรีสว่าง 2 0 2 0 4
78 บ้านทุ่งโห้ง 2 0 1 0 3
79 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 2 0 1 0 3
80 บ้านห้วยไคร้ 2 0 0 2 2
81 อนุบาลตาดควัน 2 0 0 0 2
82 บ้านงิ้วใหม่ 2 0 0 0 2
83 บ้านร่องกอก 2 0 0 0 2
84 บ้านดอนไชย 2 0 0 0 2
85 บ้านเวียงหวาย 2 0 0 0 2
86 บ้านแก่นวิทยา 1 2 1 0 4
87 บ้านปากอิง 1 2 0 0 3
88 บ้านหลู้ 1 1 1 0 3
89 บ้านเกี๋ยงใต้ 1 1 1 0 3
90 บ้านห้วยซ้อ 1 1 1 0 3
91 บ้านผาแล 1 1 0 0 2
92 บ้านม่อนป่ายาง 1 1 0 0 2
93 บ้านปล้องใต้ 1 1 0 0 2
94 บ้านดอนแยง 1 1 0 0 2
95 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 3 0 4
96 บ้านท่าข้าม 1 0 2 0 3
97 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1
98 บ้านบุญนาค 1 0 0 0 1
99 บ้านปล้องตลาด 1 0 0 0 1
100 บ้านศรีลานนา 1 0 0 0 1
101 บ้านโล๊ะ 1 0 0 0 1
102 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 0 1
103 บ้านครึ่งใต้ 1 0 0 0 1
104 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองเสา 1 0 0 0 1
106 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 6 4 1 10
107 บ้านขอนซุง 0 3 0 0 3
108 บ้านเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 3 0 0 3
109 บ้านน้ำม้า 0 2 0 0 2
110 บ้านป่ารวก 0 2 0 0 2
111 บ้านสองพี่น้อง 0 2 0 0 2
112 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 0 2 0 0 2
113 บ้านแม่เปา 0 1 1 0 2
114 บ้านปล้องส้าน 0 1 0 1 1
115 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองบัวคำ 0 1 0 0 1
117 บ้านเพียงหลวง 16 0 1 0 0 1
118 บ้านแจมป๋อง 0 1 0 0 1
119 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 1 0 0 1
120 บ้านก๊อ 0 0 1 0 1
121 บ้านป่าตึงงาม 0 0 1 0 1
122 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 1 0 1
123 บ้านหก 0 0 1 0 1
124 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 1 0 1
125 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 0 0 1 0 1
126 คริสเตียนแสงประทีป 0 0 0 2 0
127 บ้านห้วยตุ้้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 0 1 0
รวม 633 208 75 58 916