หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมดุล เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวัลลภ ไม้จำปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมนึก ดาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายกฤษฎ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางพระจิตต์ พลนะรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสะอาด สุวรรณทา บ้านดอนมหาวัน คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
18 นายสมนึก ดาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
19 นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
20 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
21 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
22 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
23 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
24 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
25 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
26 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
27 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
28 นางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
29 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
30 นายบุญธรรม จองมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
31 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
32 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
33 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
34 นางอิชยาพัฒน์ ทะลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
35 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
36 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
37 นางสาวเกษฎาภรณ์ วงค์สว่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
38 นายอุดร รู้ยาม อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
39 นายวัลลภ ผิวผ่อง บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
40 นายสุรพล เจียตระกูล บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
41 นายชินวัฒน์ เขื่อนเชียงสา บ้านห้วยโป่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
42 นายวิชาญ ใจเถิง อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
43 นายฉัตรพล นันทะเสน ชุมชนบ้านต้าตลาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
44 นายสุรกิจ มะโนชัย บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
45 นายวีรยุทธ วันต๊ะ บ้านต้านาล้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
46 นายธรรมนูญ กิจนุกร บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
47 นายสมเจตน์ แก้วกันใจ อนุบาลยางฮอม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
48 นายสมจิตร์ มูลพร้อม บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
49 นายชูเกียรติ เทพสาร บ้านชมภู คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
50 นายเลื่อน ใจแปง บ้านป่าแดงห้วยหลวง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
51 นายอุดม บุดดี บ้านม่วงยาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
52 นายครรชิต มาลัย บ้านแจมป๋อง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
53 นายมานิตย์ ถูนาแก้ว บ้านหลู้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
54 นายธีรพงษ์ จันต๊ะ บ้านไทยสมบูรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
55 นายดำรงค์ หาญชนะ บ้านห้วยลึก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
56 นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี บ้านทุ่งคำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
57 นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง บ้านห้วยเอียน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
58 นายเอกราช ลือชา ปอวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
59 นายสงกรานต์ ศุภผล บ้านโล๊ะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
60 นายเจษฎา รูปศรี ขุนขวากพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
61 นายผดุง ยาละ ปางหัดสหศาสตร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
62 นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม บ้านผาแล คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
63 นายปริญญา สาระคนธ์ บ้านห้วยหาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
64 ว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น บ้านห้วยคุ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
65 นายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์ ไตรมิตรวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
66 นายเจริญ โกศัย บรรพตวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
67 นายสุรศักดิ์ อุทธวัง บ้านทรายทอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
68 นายสุรชัย ตื้อยศ สันสะลีกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
69 นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย บ้านป่าซาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
70 นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ บ้านเวียงหวาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
71 นายมรกต อนุเคราะห์ บ้านแม่ต๋ำกลาง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
72 นายสะอาด วงศ์วิทย์ บ้านบ่อแสง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
73 นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น บ้านป่าม่วง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
74 นายสมผล ศิริวงค์ บ้านใหม่โชคชัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
75 นายเจริญ นันไชยวงค์ อนุบาลตาดควัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
76 นายชรินทร์ คำหล้า บ้านใหม่สุขสันต์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
77 นายสายัณห์ จันทร์ธิบุญ บ้านไม้ยามิตรภาพที่๑๖๘ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
78 นายวรภพ เขาฟัง บ้านร่องกอก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
79 นายชมนันท์ อำนวยการสกุล บ้านห้วยเดื่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
80 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล บ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
81 นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ ห้วยก้างราษฎร์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
82 นายประเวศ บัวจินดาชัย บ้านทุ่งเจ้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
83 นายพิเศษ ถาแหล่ง ชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
84 นายศักดา เศรษฐพงษ์สิริ แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
85 นายนิยม ลีคำหมง บ้านกระแล คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
86 นางสาวพรนภา ประยศ บ้านสันหลวงสามัคคี คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
87 นายบุญมี ท่าดีสม เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
88 นายปริญญา ใจเถิง บ้านใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
89 นายสุทิน เทียมสระคู บ้านร่องแช่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
90 นายประถม อินวงศ์วาร บ้านทุ่งโห้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
91 นายวิเชียร ติยานันท์ บ้านห้วยไคร้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
92 นางลำดวน วันวะนา วัดพระเกิดคงคาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
93 สิบตรีสามารถ อินปั๋น บ้านสันทรายมูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
94 นายประทีป ชาสมบัติ สันทรายงามวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
95 นายโกวิท วงศ์วุฒิ บ้านหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
96 นายประสิทธิ์ ธิขาว ศรีสว่าง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
97 นายยุทธจักร เขียวอ้าย สักสันเชียงใหม่วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
98 นายสกล เหมะธุรินทร์ บ้านงิ้วใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
99 นายบุญเทียน เป็กธนู บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
100 นายเดชบดี เสาร์รังษี บ้านตุ้มเหนือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
101 นายเกษม แลวงค์นิล บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
102 นางขวัญจิรา รุ่งทิพย์ธนกิจ บ้านขอนซุง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
103 นายธีรพล จันทาพูน บ้านดอนดินแดง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
104 นายจำเริญ พรชัย บ้านปล้องตลาด คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
105 นายสรชัย บุญเพียร จำไฮบ้านเหล่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
106 นายทำนอง ลุกลาม บ้านปล้องใต้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
107 นายพีรพงษ์ วงศ์ชารี บ้านปล้องส้าน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
108 นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ หนองแรดวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
109 นายภัทรพงศ์ สิมงาม บ้านสันป่าบง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
110 นายชูชาติ แปลงล้วน บ้านบุญนาค คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
111 นายอภิปราย โสภายิ่ง บ้านดอนไชย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
112 นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ บ้านดอนแยง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
113 นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์ อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
114 นายคนอง จอมคำ บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
115 นายพล ฐานะกอง บ้านปางค่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
116 นายกลด คันชิง บ้านป่ารวก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
117 นายพิษณุ ศิริรังษี ศรีดอนไชยวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
118 นายเสริม ขรรค์ชัย บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
119 นายสรรจร จอมคำ บ้านป่าตึงงาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
120 นายบุญมี สิงห์กา บ้านแม่ลอยไร่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
121 นายนิวัตร คำดอน บ้านเกี๋ยงใต้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
122 นางศรันยา ประใจ บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
123 นายสมสด ฉายา บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
124 นายวินัย สายศักดิ์ บ้านก๊อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
125 นายขจร วงศ์วุฒิ บ้านขุนห้วยไคร้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
126 นายพิพัฒน์ อุทธิยา เพียงหลวง 16 คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
127 นายสากล อินต๊ะวงศ์ บ้านรักแผ่นดิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
128 จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท บ้านแผ่นดินทอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
129 นายบุญเลิศ มธุรส บ้านราษฎร์ภักดี คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
130 นายศักดา จันทวิมล บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
131 นายอัครเดช ยมภักดี อนุบาลเชียงของ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
132 นายสุขสันติ์ ติยะธะ อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
133 นายธานินทร์ ธราพร บ้านทุ่งนาน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
134 นายวิรัตน์ หมื่นจินะ ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
135 ว่าที่ ร.อ.วิทยา สุดชาติ บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
136 นายสมชาย คำจันทร์ บ้านทุ่งอ่าง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
137 นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา บ้านน้ำม้า คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
138 นายสมบัติ วรพัฒน์ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
139 นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี บ้านลุงท่าเจริญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
140 นายน้อย เกตุสิงห์น้อย บ้านเขียะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
141 นางยุพิน ญานะประเสริฐ บ้านหวาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
142 นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์ บ้านปากอิง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
143 นายประจวบ ธรรมสรางกูร บ้านบุญเรือง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
144 นายสว่าง จองคำ บ้านแก่นวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
145 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ บ้านเกี๋ยง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
146 นายชูเชิด ญานะประเสริฐ บ้านห้วยซ้อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
147 นายไสว มหาวรรณ์ บ้านเวียงหมอก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
148 นายพุฒ พรมมินทร์ ริมโขงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
149 นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ บ้านเมืองกาญจน์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
150 นางสาวณัฐชา สุคนธา บ้านสองพี่น้อง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
151 นายวิราช ป้อมบ้านต้า บ้านส้าน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
152 นายประกาศิต โฮมสองชั้น บ้านตองม่วงชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
153 นายเสริฐ บุญวงค์ บ้านศรีลานนา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
154 นายพงพุธ หมุดปิน บ้านหลวง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
155 นายสมนึก ก้อนกลีบ บ้านครึ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
156 นายสงวนศักดิ์ บุบผาชื่น บ้านครึ่งใต้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนิทรรศการนำเสนอผลงาน
157 นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
158 นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
159 นายศักดา จันทวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
160 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
161 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
162 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
163 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
164 นางสาวอารีย์ จินะราช ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
165 นายอานนท์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
166 นายสามารถ คัญทัพ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
167 นายสาโรจน์ เครื่องสาย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
168 นายเสกสรร ช่วยแก้ไข ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
169 นายภานุวัฒน์ เชื้อเมืองพาน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
170 นายจักรพงษ์ เกษมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
171 นายไกรวิชญ์ ริจนา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
172 นางอัญชลี ยอดบุญเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
173 นางศรัญญา อินต๊ะสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
174 นางปรียา เขื่อนเชียงสา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
175 นางสาวกัญนิภา เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
176 นายผัสฐกาล วันยอด ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
177 นางวชิราภรณ์ จันวัน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
178 นางสาวยุพกานต์ บุดดี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
179 นางสาวนิศรา ขาวขำ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
180 นางเบญจพร ทัพน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
181 นางสาวกาญจนา บุญหนัก ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
182 นายศิวกร ฟุ้มเฟื่อง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
183 นายธานนท์ อุ่นตาล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
184 นายวัชรินทร์ รู้ทำนอง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
185 นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
186 นายธีรยุทธ ขัตติยะ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
187 นายชนะไพร ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและสถานที่จัดนิทรรศการ
188 นายทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
189 นายกฤษฎ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
190 นายอัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
191 นายชนะไพร ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
192 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
193 นางไพรฑูรย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
194 นางอิชยาพัฒน์ ทะลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
195 นางนวพร วรรณมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
196 นางบริมาส กัลยา เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
197 นางนิตยารัศมิ์ อนุเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
198 นายจักรพงษ์ โนเมืองใจ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
199 นายบุญทัน แอ่นปัญญา เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
200 นางเกศรินทร์ เชียงแรง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
201 นางสาวลภัสรดา ถาริยะ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
202 นายวุฒิพงษ์ ทาก๋อง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
203 นายธีรวัฒน์ การเก็บ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
204 นายเสกสรร ช่วยแก้ไข ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
205 นางสาวดวงมณี พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
206 นางสาวอารีย์ จินะราช ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
207 นายอานนท์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
208 นายสามารถ คัญทัพ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
209 นายสาโรจน์ เครื่องสาย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
210 นายภานุวัฒน์ เชื้อเมืองพาน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
211 นายจักพงษ์ เกษมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
212 นายไกรวิชญ์ ริจนา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
213 นางอัญชลี ยอดบุญเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
214 นางศรัญญา อินต๊ะสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
215 นางปรียา เขื่อนเชียงสา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
216 นางสาวกัญนิภา เขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
217 นายผัสฐกาล วันยอด ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
218 นางวชิราภรณ์ จันวัน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
219 นางสาวยุพกานต์ บุดดี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
220 นางสาวนิศรา ขาวขำ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
221 นางจินตนา ชำนาญ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
222 นางสาวกาญจนา บุญหนัก ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
223 นายศิวกร ฟุ้มเฟื่อง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
224 นายธานนท์ อุ่นตาล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
225 นายวัชรินทร์ รู้ทำนอง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
226 นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
227 นายธีรยุทธ ขัตติยะ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
228 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการพิธีการเปิดงาน และตกแต่งเวที
229 นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
230 นางไพรฑูรย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
231 นางสาวอารีย์ จินะราช ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
232 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
233 นางนวพร วรรณมณี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
234 นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
235 นางบริมาส กัลยา เจ้าพนักงานธุการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
236 นางนิตยารัศมิ์ อนุเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
237 นางเกศรินทร์ เชียงแรง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
238 นางสาวลภัสรดา ถาริยะ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
239 นางสาวธญิดา ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
240 นางจารุวัลย์ จินะราช ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
241 นางธิดารัตน์ ฮงประยูร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
242 นางสาวนิศารัตน์ บุคดี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
243 นางจรรยา อุทธวัง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
244 นางสาวนริศรา ขาวขำ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
245 นางสาวชมพูนุท ฉลอม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
246 นางสาวพรรณ์นัฐดา นุธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
247 นางสาวชลธิชา วิจาอ้าย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
248 นางสาวฐิศิรักษ์ สายหลาน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
249 นางสาวอรสา ต้องใจ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
250 นางสาวยุพกานต์ บุดดี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
251 นางสาวเกมพิกา ปันอ้าย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
252 นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
253 นางสาวพรพิมล ฟองคำ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
254 นางสาวอรสา ต้องใจ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
255 นางสาวกานดา จันดา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
256 นางสาวอาทิตภรณ์ เสนสาร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
257 นางสาวศรัญญา ปุกปินกาศ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
258 นางสาวเกล็ดทราย พันธ์วิไล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
259 นางสาวพิมพิไล ชัยน่าน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
260 นางสาวกาญจนา บุญหนัก ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
261 นางสาวบุษบาวรรณ เทพยศ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
262 นางสาววาทินี หนองไชย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
263 นางสาวชลธิชา วิจาอ้าย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
264 นางสาวอารีย์รัตน์ ลอยเมฆ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
265 นางสาววราภรณ์ วงศ์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
266 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับและอาหาร
267 นายพุฒิ พรมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนริมโขงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
268 นายบุญธรรม จองมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
269 นางทัศนวรรณ์ คำตื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
270 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
271 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
272 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
273 นางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
274 นายอินสม ศรีคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
275 นายไพรัตน์ คำปา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
276 นางกัณธนา ศิริมังคลกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
277 นางรัตนภรณ์ วงค์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
278 นางปรียา เขื่อนเชียงสา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
279 นางสาวสุภรณ์ทิพย์ สร้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
280 นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
281 นายจักรพงษ์ เกษมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
282 นายผัสฐกาล วันยอด ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
283 นางลำภู จอมอาจ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
284 นางจินตนา ชำนาญ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
285 นางจินตนา ชำนาญ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
286 นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
287 นางณปภัช จันระวัง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
288 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
289 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
290 นางสาวเกษฎาภรณ์ วงค์สว่าง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
291 นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
292 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
293 นางทัศนวรรณ์ คำตื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
294 นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
295 นายเกษียร มะโนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
296 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
297 นางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
298 นางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
299 นายไพรัตน์ คำปา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
300 นางกัณธนา ศิริมังคลกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
301 นางรัตนภรณ์ วงค์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
302 นางปรียา เขื่อนเชียงสา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
303 นางสาวสุภรณ์ทิพย์ สร้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
304 นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
305 นายจักรพงษ์ เกษมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
306 นายผัสฐกาล วันยอด ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
307 นางลำภู จอมอาจ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
308 นางจินตนา ชำนาญ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
309 นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
310 นางณปภัช จันระวัง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
311 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
312 นางสาวเกษฎาภรณ์ วงค์สว่าง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
313 นายวัลลภ ไม้จำปา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
314 นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
315 นางผุสดี เมฆอากาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
316 นางสาวศจีพร ผันผาย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
317 นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
318 นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
319 นางสาวแสงเดือน ใจกล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
320 นางดรุณี การะเกตุ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
321 นายไพฑูรย์ ยอดคำวัง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
322 นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
323 นางสาวเสาวลักษณ์ อโนราช เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
324 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
325 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
326 นายสมนึก ดาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
327 นายบุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
328 นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
329 นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
330 นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
331 นางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
332 นายบุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
333 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
334 นางอิชยาพัฒน์ ทะลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
335 นางกมลลักษณ์ ลอยพูน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
336 นายชูชาติ มีแหวน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
337 นายอินสม ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
338 นางสาวอมรรัตน์ หงษาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
339 นางสาวธันยพร พรมการ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
340 นายไกรวิชญ์ ริจนา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
341 นายภานุวัติ เชื้อเมืองพาน ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
342 นางสาวดารวีร์ พันชา ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
343 นางสาวอุษาสิริ ประเสริฐจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
344 นางสาวปุญชรัศมิ์ ชัยวรรณะ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
345 นางสาววราภรณ์ วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
346 นางสาวปาย์ศิณีย์ ทนุตัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
347 นางสาวมาลินี วงศ์วุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
348 นางอัจฉราพร ทิพย์อุทัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
349 นางสาวสายชล อุดทาคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
350 นางสาวภูษณิศา บุดดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
351 นายไชยธิกุล สุทธป็อก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
352 นางสาวนวินดา เหล่ากาญจน์รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
353 นางสาวญาณิศา คำมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
354 นางสุภาพร ศรีไกรรส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
355 นางสาวอัจฉราพรรณ สันป่าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
356 นางกชกร เชียงแรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
357 นางสาวจิรัตติกาล จันตัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
358 นางวาริศา อัครเสถียรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
359 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
360 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์
361 นางสาวเกษฎาภรณ์ วงค์สว่าง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ นายบุญธรรม จอมมงคล อีเมล์ btemaha@gmail.com เบอร์โทร 0899980638 นายพงศธร ช่างปัด อีเมล์ pong950@hotmail.com เบอร์โทร 0826047705
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]