หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 44 96 68
2 005 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 13 18 13
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 18 29 21
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 18 25 22
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 20 39 31
6 009 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 6 10 7
7 011 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0
8 015 โรงเรียนบรรพตวิทยา 10 30 17
9 016 โรงเรียนบ้านกระแล 9 17 9
10 017 โรงเรียนบ้านก๊อ 1 3 2
11 022 โรงเรียนบ้านขอนซุง 3 3 3
12 023 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 3 7 6
13 025 โรงเรียนบ้านครึ่ง 0 0 0
14 026 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 2 2
15 027 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 4 11 7
16 028 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 2 4 4
17 030 โรงเรียนบ้านชมภู 4 6 5
18 034 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 3 3 3
19 035 โรงเรียนบ้านดอนแยง 2 6 4
20 033 โรงเรียนบ้านดอนไชย 2 2 2
21 038 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 7 15 11
22 041 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 6 10 7
23 042 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 13 29 21
24 037 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 13 23 18
25 036 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 1
26 039 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 7 31 15
27 040 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 15 46 27
28 043 โรงเรียนบ้านทรายทอง 7 23 15
29 046 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 0 0 0
30 047 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 0 0 0
31 049 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 0 0 0
32 050 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 10 30 13
33 051 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 8 22 13
34 053 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 3 3 3
35 048 โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 0 0 0
36 052 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 3 4 4
37 045 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 9 4
38 044 โรงเรียนบ้านท่าข้าม (เทิง) 0 0 0
39 055 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 2 4 3
40 057 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1 1 1
41 058 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 5 9 8
42 056 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 4 11 7
43 059 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1 1 1
44 061 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 2 4 3
45 060 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 2 5 3
46 062 โรงเรียนบ้านปากอิง 3 4 4
47 063 โรงเรียนบ้านปางค่า 0 0 0
48 069 โรงเรียนบ้านปี้ 0 0 0
49 064 โรงเรียนบ้านป่าซาง 0 0 0
50 066 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 1 1
51 067 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 4 8 7
52 068 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 2 2
53 065 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 11 30 19
54 070 โรงเรียนบ้านผาแล 2 18 7
55 072 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 13 34 22
56 073 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 9 13 10
57 074 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 2 23 8
58 088 โรงเรียนบ้านรักถิ่นไทย 0 0 0
59 089 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 10 29 18
60 090 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 15 48 25
61 085 โรงเรียนบ้านร่องกอก 2 4 3
62 086 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 6 3
63 087 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 17 28 22
64 091 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1 2 1
65 095 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 1 5 2
66 096 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 2 9 5
67 097 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 2 6 2
68 098 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 3 6 4
69 101 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0 0 0
70 099 โรงเรียนบ้านสันป่าบง 0 0 0
71 100 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
72 102 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 3 8 6
73 103 โรงเรียนบ้านส้าน 0 0 0
74 104 โรงเรียนบ้านหก 1 1 1
75 106 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1 3 1
76 105 โรงเรียนบ้านหนองเตา 0 0 0
77 107 โรงเรียนบ้านหนองเสา 1 5 2
78 108 โรงเรียนบ้านหลวง 3 5 4
79 109 โรงเรียนบ้านหลู้ 3 4 3
80 121 โรงเรียนบ้านหวาย 6 7 6
81 122 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 3 4 4
82 110 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 8 14 11
83 111 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 5 9 7
84 113 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 3 4 3
85 155 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 3 2
86 116 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 7 15 10
87 117 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 3 1
88 119 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 18 71 34
89 118 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
90 143 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 3 3 3
91 115 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 2 2 2
92 120 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 9 16 13
93 114 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 0 0 0
94 112 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 12 6
95 019 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 14 35 23
96 018 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 32 71 44
97 020 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 3 5 4
98 024 โรงเรียนบ้านเขียะ 0 0 0
99 031 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0
100 032 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 3 9 4
101 081 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 1 2 2
102 082 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 3 5 4
103 083 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 0 0 0
104 084 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0
105 075 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 49 145 89
106 093 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 30 101 55
107 094 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 2 2 2
108 126 โรงเรียนบ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) 0 0 0
109 021 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 4 6 4
110 029 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1 3 1
111 071 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 8 39 18
112 077 โรงเรียนบ้านแม่ตำน้อย 0 0 0
113 076 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 1 1
114 079 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 5 8 6
115 078 โรงเรียนบ้านแม่เปา 2 2 2
116 092 โรงเรียนบ้านโล๊ะ 1 1 1
117 125 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 10 7
118 124 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 1 3 2
119 123 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 5 24 11
120 054 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 5 15 9
121 080 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 6 14 10
122 127 โรงเรียนปอวิทยา 10 18 14
123 128 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 18 36 29
124 131 โรงเรียนริมโขงวิทยา 5 14 9
125 134 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 3 3 3
126 136 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 13 28 19
127 137 โรงเรียนศรีสว่าง 4 10 7
128 154 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 1 2 1
129 138 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 13 22 18
130 139 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 10 28 16
131 140 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 9 24 19
132 141 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 11 23 17
133 142 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 4 8 6
134 144 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 8 19 13
135 146 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 7 18 11
136 147 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 2 8 3
137 148 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 7 13 10
138 149 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 21 35 27
139 151 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 8 13 12
140 145 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 60 181 101
141 152 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 6 19 11
142 135 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 23 53 38
143 130 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 12 20 16
144 012 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 6 9 8
145 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 8 10 9
146 002 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 5 15 5
147 004 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 2 0 0
148 129 โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 0
149 132 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 16 48 24
150 133 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 7 29 15
151 150 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 8 23 11
152 153 โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0
153 010 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 28 63 40
154 013 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 0
155 014 โรงเรียนเทศบาลตำเวียงเทิง 0 0 0
รวม 974 2350 1499
3849

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ นายบุญธรรม จอมมงคล อีเมล์ btemaha@gmail.com เบอร์โทร 0899980638 นายพงศธร ช่างปัด อีเมล์ pong950@hotmail.com เบอร์โทร 0826047705
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]