หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 60 47 78.33% 8 13.33% 1 1.67% 4 6.67% 60
2 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 49 39 79.59% 6 12.24% 0 0% 4 8.16% 49
3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 44 36 81.82% 4 9.09% 2 4.55% 2 4.55% 44
4 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 32 22 68.75% 5 15.63% 3 9.38% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 30 18 60% 8 26.67% 2 6.67% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 18 17 94.44% 0 0% 0 0% 1 5.56% 18
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 21 16 76.19% 1 4.76% 4 19.05% 0 0% 21
8 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 28 15 53.57% 10 35.71% 1 3.57% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 23 14 60.87% 4 17.39% 3 13.04% 2 8.7% 23
10 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 20 12 60% 4 20% 1 5% 3 15% 20
12 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 17 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
14 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 18 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
18 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 15 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
20 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
21 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
22 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านกระแล 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
25 โรงเรียนบรรพตวิทยา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนปอวิทยา 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
28 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
29 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 16 6 37.5% 9 56.25% 1 6.25% 0 0% 16
31 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านต้นปล้อง 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านทรายทอง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนบ้านหวาย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านชมภู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนริมโขงวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนศรีสว่าง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
81 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านดอนไชย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านร่องกอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านปากอิง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหลู้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านดอนแยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านผาแล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
98 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองเสา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านโล๊ะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 11 0 0% 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 11
107 โรงเรียนบ้านขอนซุง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านน้ำม้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านแม่เปา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านก๊อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านหก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ นายบุญธรรม จอมมงคล อีเมล์ btemaha@gmail.com เบอร์โทร 0899980638 นายพงศธร ช่างปัด อีเมล์ pong950@hotmail.com เบอร์โทร 0826047705
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]