หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cri4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวาสนา เทพทองปันโรงเรียนบ้านตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางปานแก้ว สงบโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางพยอม สิมงามโรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางประคองจิต ศิริบุญธรรมโรงเรียนสันสะลีกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ สุดชาติโรงเรียนบ้านน้ำม้ากรรมการ
3. นางประทุม วรรณะโรงเรียนบ้านปางค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อหันตะโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นางปิยะธิดา ทุ่งเก้าโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางวีณา จีราพันธุ์โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางปรียา เขื่อนเชียงสาโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางบานอุบล บำรุงชาติโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยนกรรมการ
3. นายเดชา พันตาโรงเรียนบ้านหนองเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางทับทิม กันทะจักรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ปาระมะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางบุรัสกร ศรีคำจักร์โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญโฮม พิมพ์หอมโรงเรียนสันทรายงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ลือชาโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางชมนต์พร เทพบำรุงโรงเรียนบ้านชมภูประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ปราศัยโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นางลำภู จอมอาจโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกฤษกร ถาวงค์โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร สุทธศิลป์โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นางบันดล ดีแก้วโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกานต์สินี กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168ประธานกรรมการ
2. นางพริ้มเพรา อะทะไชยโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
3. นางวรินดา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางชนม์ณัฐนันท์ ฤทธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านเกี๋ยง“คุรุราษฎร์วิทยา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชนันท์ ริจนาโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
3. นางสุพัตรา อินเรืองโรงเรียนบ้านห้วยสัก “ประชานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จอมสว่างโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สมวรรญ์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
3. นางสมัย กองชาโรงเรียนบ้านป่าตึงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวศรินทิพย์ ธนะวดีโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. นางฐิตาพร แจ้งภูเขียวโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการ
3. นางสุดา เหลืองปัญญากิจโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิญญา ก๋าแก้วโรงเรียนขุนขวากพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤพร คำศรีแก้วโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ถานะกองโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงมณี นันติโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ อวรรณาโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการ
3. นายอนุชา เชื้อเมืองพานโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย หมื่นจินะโรงเรียนชุมชนสถานประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ชมภูโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ปัญญายิ่งโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายรุ่งธรรม บุญสุระโรงเรียนบ้านทุ่งโห้งประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว จัตุรัสโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เทพละโรงเรียนบ้านสันชุม กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางแรมพรรณ หาญกล้าโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทติกา ไชยแสงคำโรงเรียนบ้านแจ๋มป๋องกรรมการ
3. นาง อมรา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านครึ่งใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ใจวังโรงเรียนบ้านร่องกอกกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ กันทะเลิศโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เวียงนาคโรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราฎร์วิทยา”ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ปณต สัตคมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการ
3. นางนิตยา ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ยะตั๋นโรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ชัยวงศ์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ยะตั๋นโรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ชัยวงศ์โรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายเอกพงษ์ ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ฉายาโรงเรียนบ้านสันชุม สหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนบ้านพญาภิภักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ ขันทะโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ฉายาโรงเรียนบ้านสันชุม สหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ การเก็บโรงเรียนบ้านพญาภิภักดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายคำปาว กองซาโรงเรียนบ้านป่าตึงงามประธานกรรมการ
2. นางมนัญชยา ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านแก่นวิทยากรรมการ
3. นางวรวีร์ โสภาบุตรโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุวภา คำมาโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ สาตรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ จินะไชยโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสิริกาญจน์ ดวงสุขโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางวลิดา บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการ
3. นางวศินี จันทาพูนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤมล จินะราชโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ ยานันโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการ
3. นางละเอียด คำหล้าโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกิรัณ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นายชัยนรินทร์ จารุพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางวลีพร ปันนาโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ปันทะยมโรงเรียนบ้านหัวเวียง โกศัลวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรรวรรษา สภานนท์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสิริรัตน์ กิจนุกรโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพาณี เรืองวิลัยโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา จันธิมาโรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราฎร์วิทยา”กรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ อุตมาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ แสงเพชร์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอยชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ หงษาคำโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปินคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ แสงเพชร์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอยชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ หงษาคำโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปินคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายจำลอง เทพนิลโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ กัลยาโรงเรียนบ้านพญาภิภักดิ์กรรมการ
3. นางยุพิน คำตันโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง เทพนิลโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ กัลยาโรงเรียนบ้านพญาภิภักดิ์กรรมการ
3. นางยุพิน คำตันโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาววิจิตรา จักรสมศักดิ์โรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ์โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางสำราญ เอี่ยวเฮ็งโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววิจิตรา จักรสมศักดิ์โรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางสำราญ เอี่ยวเฮงโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางมะลิวรรณ พงษ์เพียจันทร์โรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสร้อยสุนีย์ ธิโนชัยโรงเรียนบ้านดอนแยงกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุขใหญ่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ พงษ์เพียจันทร์โรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางสร้อยสุนีย์ ธิโนชัยโรงเรียนบ้านดอนแยงกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ สุขใหญ่โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอดิศัย ธรรมโชติโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ประธานกรรมการ
2. นายกนกนาฎ สุกใสโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายวิทยา สุระรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอดิศัย ธรรมโชติโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ประธานกรรมการ
2. นายกนกนาฎ สุกใสโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายวิทยา สุระรินทร์โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอดิศัย ธรรมโชติโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ประธานกรรมการ
2. นายกนกนาฎ สุกใสโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายวิทยา สุระรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรนารถ สุวรรณศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ อินต๊ะอดทนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายนิโรธ ภูมิสายดรโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรนารถ สุวรรณศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ อินต๊ะอดทนโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายนิโรธ ภูมิสายดรโรงเรียนสันทรายงามวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพุธดี ชมภูสมโรงเรียนบ้านเกี๋ยงประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ถูนาแก้วโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอัมพิกา ลือชาโรงเรียนอนุบาลยางฮอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางคะนึงนิจ ปันทะยมโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ปัญญาธิวุฒิโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายบวรวิทย์ ใจแปงโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ศรีติสารโรงเรียนบ้านศรีลานนาประธานกรรมการ
2. นางจินดา ผิวผ่องโรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ทะนันชัยโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมนสิชา สิงหเสนีโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรทิน กองวงศ์โรงเรียนบ้านสันทรายมูลกรรมการ
3. นางพานแก้ว อิ่นสุทะโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอินทนง จันตาโรงเรียนบ้านแก่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ บุดดีโรงเรียนบ้านม่วงยายกรรมการ
3. นางวัฒนา พิชัยยาโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพกายกุล รัตน์น้ำหินโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางโสภา พรหมงามโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรายุ ภัทรวุฒิโรงเรียนบ้านทุ่งคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ธรรมราชโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ธรรมราชโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย คำมีผลโรงเรียนบ้านห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินตนา ชำนาญโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติธรา หม่อมนวลโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ เนาวฤทธิ์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ์ ธนะหมอกโรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ขันแก้วโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายกรรมการ
3. นางสาวพาที ปิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประมวล เทพบำรุงโรงเรียนต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เสมอใจโรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ นาใจโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิรินภา เชื้อสะอาดโรงเรียนบ้านม่วงยายประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ อินทะมาโรงเรียนบ้านห้วยสักกรรมการ
3. นางมานี ฉายอรุณโรงเรียนบ้านทุ่งอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดวงเดือน เทพยศโรงเรียนบ้านน้ำม้าประธานกรรมการ
2. นางสายทอง ต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางวิทูร นันทสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมารยาท จุฬากุลโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อินวงค์หงาวโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
3. นางพรรณี พรหมรินทร์โรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระมหาอภิวรรณ อภิวณโณ (จำปาวรรณ)โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดวงแก้ว มีความรักโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิรกาลนุกุลโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการ
4. นายเสกสรร ช่วยแก้ไขโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายผัสฐกาล กันยอดโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระมหาอภิวรรณ ภิวณโณ (จำปาวรรณ)โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายดวงแก้ว มีความรักโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จิรกาลนุกุลโรงเรียนบ้านปล้องตลาดกรรมการ
4. นายเสกสรร ช่วยแก้ไขโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการ
5. นายผัสฐกาล กันยอดโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายศรัณย์ สมณาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายสุพศิน แก้วจำปาโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา นันต๊ะภาลัยโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ สมณาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายสุพศิน แก้วจำปาโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา นันต๊ะภาลัยโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายภูวไนย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นายพิพิธ ตั้งวิบูลย์ชัยโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการ
3. นางสาวรินทร์ลภัส พชรศักดิ์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ชอบจิตต์ โรงเรียนบ้านเกี๋ยงประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ สีมาตย์โรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ บูลยเลิศโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเรืองศักดิ์ กระภูฤทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปริมิตรโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยากรรมการ
3. นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายพีระ ยาปะโลหิตโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางอนุตรา แอ่นปัญญาโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการ
3. นายอำพล ณ น่านโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ปูธิปินโรงเรียนบ้านห้วยสักประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ชินะข่ายโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นายวิชัย กาวินโรงเรียนบ้านกระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ปัญญาดีโรงเรียนบ้านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ใจอารีย์โรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
3. ดาบตำรวจเขตตวัน ยั่งยืนวณิชกุลโรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษา ชร.-พย.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนิตย์ อินต๊ะวิยะโรงเรียนบ้านตีนเป็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา ลังกาแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางสาวดรุณี อุ่นกองโรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอำภา วงศ์โกฎโรงเรียนบ้านห้วยเม็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก้วมาตย์โรงเรียนบ้านร่องแช่กรรมการ
3. นางณัฐชา ชัยพงษ์โรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนบรรพตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายสุณี กิตติประพันธ์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญกรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ พลศรีเมืองโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ขอนดอกโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไมตรีนฤมลโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ วงค์สรรศรีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายยุทธนา สมจิตต์โรงเรียนบ้านหัวเวียง โกศัลย์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ ตันเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จารุพันธ์โรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์โรงเรียนห้วยก้าง รัฐประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวรินทร์ชญา ซอหนองบัวโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
3. นางปวันรัตน์ รวมจิตต์โรงเรียนบ้านหลู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอมรพงศ์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยซ้อประธานกรรมการ
2. นางบุญฑริกา จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ธรรมวงค์โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต บุญเพียรโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ ช่างหัตถ์โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ ภูถาวรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสัจจา ประชันกิจพัฒนาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปวรกฤษฎิ์ จันระวังโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางสาวจุติพร สุขใจโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายหนูชม เนตรโสภาโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายธีระพล โพธิโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เกษมศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายหนูชม เนตรโสภาโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายธีระพล โพธิโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เกษมศรีโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นายวันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางวชิรญาณ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายหัสนัยณ์ ปันนาโรงเรียนเพียงหลวง 16กรรมการ
3. นายนพพงษ์ ขัติยะโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์โรงเรียนบ้านป่ารวกกรรมการ
5. นางสาววันวิวาห์ ไชยทนโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว ประชาสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงค์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายนิยม ธรรมขุนทดโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา มหาโชคสกุลโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง สุทธศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศิรดา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แข่งขันโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นางชุติมณฑน์ เมืองแก่นโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา มหาโชคสกุลโรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง สุทธศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิรดา เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แข่งขันโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นางชุติมณฑน์ เมืองแก่นโรงเรียนบ้านเวียงหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางสาวดวงมณี พรมอินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจำนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวเวียง โกศัลวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการ
3. นางวณัฐยา คนเก่งโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพิชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรกรรมการ
3. นางสาวดวงมณี พรมอินทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจำนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวเวียง โกศัลวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางราตรี ชำนาญโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการ
3. นางวณัฐยา คนเก่งโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการ
3. นางพัทธิดา โพธิ์เกตโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายยุติธรรม ธรรมโมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางพัทธ์ธิดา โพธ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเพียงจันทร์ ยอดแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตรประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่องโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการ
3. นางพัทธิดา โพธิ์เกตโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดวงงา อินเทพโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายยุติธรรม ธรรมโมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางพัทธ์ธิดา โพธ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอมรศักดิ์ ศรีไกรรสโรงเรียนบ้านศรีลานนาประธานกรรมการ
2. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางจินดา วาดวงศ์โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัสนี สันติวรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดาริกา ศรีลิทิพย์โรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
3. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์โรงเรียนเวียงเทิง เทิงทำนุประชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอมรศักดิ์ ศรีไกรรส โรงเรียนบ้านศรีลานนาประธานกรรมการ
2. นางอำนวย เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางจินดา วาดวงศ์โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัสนี สันติวรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดาริกา ศรีลิทิพย์โรงเรียนบ้านเกี๋ยงกรรมการ
3. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์โรงเรียนเวียงเทิง เทิงทำนุประชากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายนิยม ธรรมขุนทดโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอนุชิต สุวรรณผูกโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นายศิรชัย ถิ่นวงษ์แยโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายนิยม ธรรมขุนทดโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จันทร์ต๊ะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จันทร์ต๊ะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จันทร์ต๊ะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จันทร์ต๊ะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จันทร์ต๊ะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จันทร์ต๊ะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวิณี แตวสุขเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชาภัทร นันท์ยองโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิรัญชนา แซ่มัวโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ทิพย์ตาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมประภาพร แก้วบุญยืนโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
6. นางสาวจิตติภาภรณ์ เตรียมทนะโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
7. นางสาวศิริพร แซ่หวางโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวิณี แตวสุขเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชาภัทร นันท์ยองโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิรัญชนา แซ่มัวโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ทิพย์ตาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมประภาพร แก้วบุญยืนโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
6. นางสาวจิตติภาภรณ์ เตรียมทนะโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
7. นางสาวศิริพร แซ่หวางโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวิณี แตวสุขเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชาภัทร นันท์ยองโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิรัญชนา แซ่มัวโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ทิพย์ตาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมประภาพร แก้วบุญยืนโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
6. นางสาวจิตติภาภรณ์ เตรียมทนะโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
7. นางสาวศิริพร แซ่หวางโรงเรียนบ้านเขียะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ สุรวงค์โรงเรียนบ้านเขียะประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พละดรโรงเรียนเพียงหลวง16กรรมการ
3. นายสาโรจน์ เครื่องสายโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ สิมงามโรงเรียนบ้านสันป่าบงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์โรงเรียนบ้านป่าจี้รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ซาวคำเขตต์โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายภัทรพล ปาละโรจนกุลโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา รักคำโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชา เกิ้งบุรีโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายบุญตรง มูลพร้อมโรงเรียนอนุบาลตาดควันกรรมการ
3. นางสาวมาลี วุฒิโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ เกทารังโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายชัย ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ เกทารังโรงเรียนป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายชัย ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านชมภูกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ฉายาโรงเรียนอนุบาลขุนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุริยะโชติโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางกรรมการ
3. นางวิลาสินี วรรณสอนโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชวนชม วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางนิภา สุขเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นางพิมพิลา ตุ้ยสืบโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา ภูติโสโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นางดารุณี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ เขื่อนวังโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา ภูติโสโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินประธานกรรมการ
2. นางดารุณี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ เขื่อนวังโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศักดา อะทะจา โรงเรียนบ้านแก่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์โรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
3. นายศราวุฒิ เมืองมาหล้าโรงเรียนบ้านสันชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอินทัศน์ ชมภูสมโรงเรียนบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ส่องแสงโรงเรียนชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอินทัศน์ ชมภูสมโรงเรียนบ้านบ้านหวายประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี แสงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปล้องส้านกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ส่องแสงโรงเรียนชุมชนสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์โรงเรียนบ้านบ่อแสงประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ไชยลังการโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นายนราธิป หงษ์คำโรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์โรงเรียนบ้านบ่อแสงกรรมการ
2. นางสุมิตรา ไชยลังการโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นายนราธิป หงษ์คำโรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นายขจร กาวีโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนฐากร จำรัสโรงเรียนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดา อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นายขจร กาวีโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสายันห์ ขิใสยาโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา หมั่นทวีโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
3. นายไกรวิชญ์ ริจนาโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
3. นายภิชัย ยาวิเลิงโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสายันห์ ขิใสยาโรงเรียนบ้านห้วยหานประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา หมั่นทวีโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองกรรมการ
3. นายไกรวิชญ์ ริจนาโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
3. นายภิชัย ยาวิเลิงโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอินสม ศรีคำโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภัค พันธุ์มณีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีกรรมการ
3. นายภิชัย ยาวิเลิงโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" ประธานกรรมการ
2. นายสุรพศ ช่วยบ้านโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
3. นายศิวกรณ์ คำปาโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" ประธานกรรมการ
2. นายสุรพศ ช่วยบ้านโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์กรรมการ
3. นายศิวกรณ์ คำปาโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยประธานกรรมการ
2. นายสินชัย ตาหล้าโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์กรรมการ
3. นายจเรไชย กันตาโรงเรียนบ้านเวียงหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสมรัก รวงทองโรงเรียนบ้านเกี๋ยงประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ อุทธิยาโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชัชวาล คำฟูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้าประธานกรรมการ
2. นายพายัพ หินทรายโรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นายพิรุณ โท่นขัด โรงเรียนริมโขงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูลโรงเรียนอนุบาลเชียงของกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เกริกการัณย์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำประธานกรรมการ
2. นายจำรุณ กาละวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ จอมอาจโรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ จินะราชโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางจีราวัลย์ รวมจิตรโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
3. นางกณิกนันต์ รักแม่โรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีย์ จินะราชโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางจีราวัลย์ รวมจิตรโรงเรียนบ้านหลู้กรรมการ
3. นางกณิกนันต์ รักแม่โรงเรียนบ้านต้านาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเจบจบ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการ
3. นางชนกนันท์ ทองมาลาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเจบจบ จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านเวียงหมอกประธานกรรมการ
2. นางดาริน มาน้อยโรงเรียนบ้านห้วยเอียนกรรมการ
3. นางชนกนันท์ ทองมาลาโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสืบศักดิ์ นุกูลการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาดโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นายสนธวัฒน์ อินทะนะโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ นุกูลการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาดโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นายสนธวัฒน์ อินทะนะโรงเรียนบ้านก๊อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวลัยพรรณ ธราพรโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี รู้ธรรมโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกุลรัศมิ์ สายมะณีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวลัยพรรณ ธราพรโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี รู้ธรรมโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกุลรัศมิ์ สายมะณีโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
3. นางธนรดา กันติ๊บโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ไมตรีโรงเรียนบ้านดอนมหาวันประธานกรรมการ
2. นางขจร มีอาหารโรงเรียนบ้านต้าหลวงกรรมการ
3. นางธนรดา กันติ๊บโรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรวิภา เจริญสุขโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัทร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นางกรองกาญจน์ เปรมประเสริฐโรงเรียนบ้านสันป่าบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรวิภา เจริญสุขโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัทร วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหานกรรมการ
3. นางญาดา สายสูงโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี สุขเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางพิกุล กันวีโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ทองไทยโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สุขเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางพิกุล กันวีโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ทองไทยโรงเรียนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวิไลวรรณ เขียวอ้ายโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา มหาภาสโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการ
3. นางสายพิมพ์ หมุดปินโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิรชร วันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สมณช้างเผือกโรงเรียนบ้านแจ๋มป๋องกรรมการ
3. นางทิพยวิภา มายังโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางประวีณา ไชยพุฒโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางประวีณา ไชยพุฒโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางประวีณา ไชยพุฒโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เทียบ สะอาดโรงเรียนอนุบาลยางฮอมประธานกรรมการ
2. นางประวีณา ไชยพุฒโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายวิรัตน์ ชัชวาลปรีชาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ยศคำโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรติกานต์ คักกันหาโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นายพิรมณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ยศคำโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรติกานต์ คักกันหาโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมกรรมการ
3. นายพิรมณ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านตองม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดวงพร วิเศษโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร วิเศษโรงเรียนอนุบาลเชียงของประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีหรั่งโรงเรียนบ้านหนองบัวคำกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน์โรงเรียนบ้านหวายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสมร ร้อยแก้วโรงเรียนบ้านหัวเวียง โกศัลย์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล กันทวีโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ คำเหลืองโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ลีบำรุงรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางนัทธิณี โสภาพรมโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายฐิตินันท์ สนิทดีโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ลีบำรุงรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางนัทธิณี โสภาพรมโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ลีบำรุงรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางนัทธิณี โสภาพรมโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ลีบำรุงรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางนัทธิณี โสภาพรมโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฐิตินันท์ สนิทดีโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ปัญญาโรงเรียนปอวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน วงศ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ ลีบำรุงรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยคุกรรมการ
3. นางนัทธิณี โสภาพรมโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางยุพา ตินารีโรงเรียนเวียงเทิง เทิงทำนุประชากรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเข็มพร พูลศิลป์โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายสะอาด สุวรรณทาโรงเรียนบ้านดอนมหาวันกรรมการ
3. นางศักดิ์ศรี มูลพร้อมโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ สุขจินดาโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จันทร์ต๊ะกุลโรงเรียนบรรพตวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริอำภา สายหล้าโรงเรียนบ้านโล๊ะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดาวเรือง วงค์เรือนโรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี ท้าวราชโรงเรียนขุนขวากพิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ดี วรรณชัยโรงเรียนอนุบาลขุนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอิสรีย์ ชัยวรรณะโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ประธานกรรมการ
2. นางถนอม ลิบไพรวัลย์โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
3. นางมณัญธยา สอนขยันโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงศ์ ม่วงคุณโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายจักรวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางมยุรี สุภาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงศ์ ม่วงคุณโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายจักรวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางมยุรี สุภาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงศ์ ม่วงคุณโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงประธานกรรมการ
2. นายจักรวุฒิ เมืองมูลโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางมยุรี สุภาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอิสรีย์ ชัยวรรณะโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ประธานกรรมการ
2. นางถนอม ลิบไพรวัลย์โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นกรรมการ
3. นางมณัญธยา สอนขยันโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
3. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
3. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
3. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจุฑา สนิทดีโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เกตุนิ่มโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
3. นางไอลดา คำมีผลโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัตน์ สุทธศิลป์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นายประมวล แสงแก้วโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
3. นายธีรวุธ เพ็ชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัตน์ สุทธศิลป์โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีประธานกรรมการ
2. นายประมวล แสงแก้วโรงเรียนบ้านผาแลกรรมการ
3. นายธีรวุธ เพ็ชรหาญโรงเรียนบ้านห้วยซ้อกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ นายบุญธรรม จอมมงคล อีเมล์ btemaha@gmail.com เบอร์โทร 0899980638 นายพงศธร ช่างปัด อีเมล์ pong950@hotmail.com เบอร์โทร 0826047705
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]