รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 1. เด็กหญิงเอ้ยติ่ง  นามแสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  วิยะกัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงจินดา  ธรรมมา
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  น้อยหมอ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบรวก 1. เด็กหญิงพิม  จันทร์ดี
 
1. นางปรีดี  ตู่มาละ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 1. เด็กชายปฏิพน  แซ่ท่อ
 
1. นางอุบลวรรณ  การงาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพัฒนรีย์พร  ไร่เรือง
 
1. นางทิพวรรณ  อิ่นแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไทยลื้อ
 
1. นางสุพิณ  กนกทิพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์อิฐ
 
1. นางสาวนาริน  กุณะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวคำนน  เซียมราย
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงฟองนวล  อุ่นคำ
 
1. นางรวีนันท์  คีรีแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 1. เด็กชายเมธัส  มุงเมือง
 
1. นางสุภัค  มุงเมือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. นางสาวโสภา  ล่าหุนะ
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นคง
2. เด็กหญิงศิวพร  เหมนิยมานันท์
3. เด็กหญิงสุธีรดา  ชุ่มใจ
 
1. นางศุจินันท์  ปาระมี
2. นางเมทินี  อินต๊ะปา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายกมลศักดิ์  มณีวงค์
2. เด็กหญิงตีรณีย์  ดาเดช
3. เด็กหญิงปภาวริณท์  ติยะกว้าง
 
1. นางดรุณี  ชุมภูไชย
2. นางสายสมร  สุวรรณฤทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวทิพกมล  กิ่งแก้ว
2. นางสาวนฤมล  จ้อยจุฑา
3. เด็กหญิงพิราพร  งามสุข
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 1. เด็กหญิงจ๋ามคำ  ไทยใหญ
2. เด็กหญิงเกลวรินทร์  ศักดิ์แสน
 
1. นายสมคิด  ดวงสุวรรณ
2. นางสาวสุพรรณ์  ทาแกง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวรุจิรา   อารีเวทย์
2. นายอภิเชษฏ์  บุญทาทอง
 
1. นางพรรณงาม  มานพภาพ
2. นางสาววิไลพร  เสี่ยงกุศล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 1. เด็กชายเซ็งนอ  คะฉิ่น
 
1. นางสาวพัชญา  ผัดหน้า
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  สุตวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายกายสิทธิ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวชฎาพร  วงศ์ใหญ่
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อธิษฐ์โภคิน
2. เด็กหญิงฐิตาพร  วงค์ธรรม
3. เด็กหญิงอัน อัน  อัง
 
1. นางสาวดุจเดือน  แซ่เติ๋น
2. นางสาวประภาศรี  พรรยา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวธัญญา  แบลเชะ
2. เด็กชายพรพล  เบเช
3. นางสาวเจตสุภา  เบเมียกู่
 
1. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุตรละคร
2. เด็กหญิงชาลิสา  นาระต๊ะ
3. เด็กหญิงนฤมน  สีสังข์
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
2. นางสาวปนิดา  อำนัคมาตร์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงปัณณิกา   อินถา
2. เด็กหญิงสาวิตตรี   มะลิซ้อน
3. เด็กหญิงอามิกา   ไทยใหญ่
 
1. นางสาวศุภิสรา  ธิปวง
2. นางสาริณี  หลักมั่น
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กชายนิรุตน์  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงอรพิน  เมืองใจ
 
1. นางสาวพรสุรีย์  แก้วพิลา
2. นายปฐมพงศ์  รีรักษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กหญิงฝนพรรษา  ธรรมธิ
2. เด็กชายวัฒนา  ก๋าโยแว่น
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สวาสดิ์พันธ์
2. นางสาวเกวลี  ศิริแสน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์
 
1. นางพรรณทิวา  ปัญญาคำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพบูลย์ยิ่งยศ
 
1. นางศิริขวัญ  นามหนวด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายพิริยกร  เหมือนเหลา
 
1. นายอมรชัย  ปงลังกา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายนฤนาถ  สุรินเปา
2. เด็กชายมารุต  วงค์เตปิน
3. เด็กชายวีระเดช  นาคขจรสุวรรณ์
 
1. นายอลงกรณ์  คำต๊ะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 1. เด็กชายบุญรอด  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงปราณี  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงปิยะพร  แซ่จ๋าว
 
1. นางฐิตาภัทร  คำภาสี
2. นายธรรมนูญ  ต๊ะผัด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กหญิงบูยา  แยส่อ
2. เด็กหญิงบู้ผ่า  มาเยอะ
3. เด็กหญิงหมี่โอ๊ะ  เขอหมื่อ
 
1. นางจำลองลักษณ์  อุ่นนันกาศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายกฤษชฎาพณ  ชูพินิจ
2. เด็กหญิงดาวฝน   สีทอง
3. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่ลี
 
1. นายประจวบ  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวณัฐพร  ซาวคำเขตต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 1. เด็กหญิงพรรณรัก  ท่าดีสม
2. เด็กชายภูตะวัน  ท่าดีสม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เหลืองอ่อน
 
1. นางรัชนี  ปัญโญใหญ่
2. นายศักดิ์ดา  ท่าดีสม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายกฤตณะพัชร  ชูพินิจ
2. เด็กชายฉัตราวุฒิ  คำเขิน
3. เด็กหญิงอังคณา  ตะปวน
 
1. นายประจวบ  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวณัฐพร  ซาวคำเขตต์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญยอด
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ก้อใจ
3. เด็กหญิงรัตนพร  สิงห์แก้ว
 
1. นายมานิตย์  แก้วกันธะ
2. นางชีวานันท์  กาสมุทร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ต๊ะสมบัติ
2. เด็กหญิงตีรณา  สุวรรณภากร
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ทาณรงค์
 
1. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
2. นางสาวนุจรินทร์  มณีวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมลสิทธิ์สิริกุล
2. เด็กชายวิวรรธน์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายทเนตย์  จันแปงเงิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิเศษยิ่งไพศาล
2. เด็กชายภาคิน  วิเศษเงินทวี
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพง 1. เด็กชายจิรายุ  ปันส่วย
2. เด็กชายเอกอาทิตย์  มูลวงค์
 
1. นางธัญญธรณ์  เสนนะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายนัฐ  นามสาม
2. เด็กชายสิทธิชัย  คำมา
 
1. นางจริยา  กงจักร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กชายธนากร  เมืองคำ
2. เด็กชายสมชาย  ไทยใหญ่
 
1. นายอนุรักษ์  ศิริเทพ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายปรัชญ์พงศ์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายสมเพชร  อ้ายสาม
 
1. นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กชายภุชงค์   ไทยใหญ่
2. เด็กชายวีระศักดิ์   ก้างออนตา
 
1. นางสุภัทร์  ยี่นาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นามหลง
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงนางมน  วงศ์อิน
4. เด็กหญิงลัดดาวรรัณ  เเซ่จาง
5. เด็กหญิงอธิชา  นามเเสง
 
1. นางสาวปานใจ  ไชยวรศิลป์
2. นางสาวพรรณษา  เสียงดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  วงค์จีน
2. เด็กหญิงธันวารัตน์  คำแก้ว
3. เด็กหญิงพรกนก  บุญแก้วพุด
4. เด็กหญิงยุพิน  อูล้อ
5. เด็กหญิงสุรัญลักษณ์  พานพระศรี
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นางหทัยทิพย์  ตรีชา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกชิตา  เกื้อสุข
2. เด็กหญิงกัญญาวี  อินบุญ
3. เด็กหญิงกานดา  ไทยใหญ่
4. เด็กหญิงพลอย  วิหมั่นจี้
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ภูคำน้อย
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นายโยธิน  ปินทรายมูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยี่วงค์
2. เด็กชายจ่ายแดง  คำมู
3. เด็กหญิงธนพร  ธานา
4. เด็กหญิงพัชรี  ปานเอี่ยม
5. เด็กหญิงสุพัตตรา  คำวงค์
 
1. นางจิตภิญญา  แก้วประภา
2. นางกัญณภัทร  อินทา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 1. เด็กหญิงจิรดา  เปรมทวีกุล
2. เด็กหญิงฟอง  แสงอ้าย
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทองบัว
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ส่างซู้
5. เด็กหญิงหลาวมอญ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพูลศิริ  สุริยาสัก
2. นางสาวพัชรี  ใจวันดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงดาว  คำสาย
2. เด็กหญิงน้ำตาล  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ไทยใหญ่
4. เด็กหญิงแสงเดือน  สามแสง
5. เด็กหญิงแอปเปิ้ล  วงศ์ใจ
 
1. นางศิภัฒตรา  แสงแก้ว
2. นายจักรพันธ์  ขันอุละ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงนิตยา   มูลใส่
2. เด็กหญิงปาณิตา   สมอิ่น
3. เด็กหญิงรุ้งลดา   รัตนา
4. เด็กหญิงสิริพร   แพงสวรรค์
5. เด็กหญิงสุชาดา   ไชยะษร
 
1. นายขวัญชัย  แก้วลังกา
2. นางชไมพร  รินทร์ชม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ไร่พุทธา
3. เด็กชายธราพงษ์  สมบุญมา
4. เด็กหญิงศิริประภา  คำเงิน
5. เด็กชายศิวนาถ  ละอุม
 
1. นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  อามอ
2. เด็กหญิงกชกร  จือเปาะ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปอแฉ่
4. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิชาทยานนท์
5. เด็กชายจิตกร  เมืองเล่ง
6. เด็กชายตรีรนันท์  ปอแฉ่
7. เด็กชายทักษิณ  มาเยอะ
8. เด็กชายธวัชชัย  อยู่ลือ
9. เด็กหญิงนริสา  อายิง
10. เด็กชายประวัติ  จันทะวงค์
11. เด็กหญิงปรียาพร  อามอ
12. เด็กหญิงพนัสสร  โชติวรินทร
13. เด็กหญิงสุทิชา  ทวีพนารักษ์
14. เด็กชายสุพิท  เชอหมื่อ
15. เด็กหญิงสุภาวดี  อายิ
16. เด็กหญิงอัญชลี  มาเยอะ
17. เด็กชายอานนท์  มาเยอะ
18. เด็กหญิงอาภัสรา  อัษฎายุทธ
19. เด็กหญิงอารียา  ตะห่อ
20. เด็กหญิงเมธาพร  ตะห่อ
 
1. นายวุฒิภัทร  ยศบดินทร์
2. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
3. นายวีระยุทธ  ใจสุราช
4. นางสาวมานิตา  ยุคันธร
5. นางสายสุนีย์  ผู้ดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  มาเยอ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ตะห่อ
3. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  วงศ์เป็ง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก้ารัตน์
5. เด็กหญิงนภารัตน์  เยอส่อ
6. เด็กชายประสงค์  ลาหู่ญี
7. เด็กหญิงพรรณพิกา  โอ๊ตโมะ
8. เด็กชายมานพ  อาจอ
9. เด็กหญิงวรรณษา  อายิง
10. เด็กหญิงวันทนา  เยอส่อ
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  อยู่ลือ
12. เด็กชายสรนันท์  มาเยอะ
13. เด็กหญิงสุทธิดา  เชอมือ
14. เด็กหญิงสุภาพร  ปอแฉ่
15. เด็กชายสุรชัย  เยอส่อ
16. เด็กชายสุรชัย  ยูลึ
17. นายสุเวช  เพเมียะ
18. เด็กหญิงอัจฉรา  อามอ
19. เด็กชายอาทิตย์  มาเยอ
20. เด็กหญิงเขมิกา  อายิ
 
1. นายวุฒิภัทร  ยศบดินทร์
2. นายบัณฑิตย์  คำพงษ์
3. นางพรพิมล  เถาวัลย์
4. นางพิมลวรรณ  ธนชัยพัฒน์
5. นางสาวแพแพง  ชาวลี้แสน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ปัญญารัชตโสภณ
 
1. นางสาวสุชาดา  เงินดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 1. เด็กหญิงชุติมา  สมบัติ
 
1. นางสาวฐิติพร  กันทะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงจูจู  พม่า
 
1. นางกัญณภัทร  อินทา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงนัทชา  ปินตาธรรม
2. เด็กชายอนุวัต  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางศรีสุดา  ทองกลาง
2. นางเยาวเรศ  ปิยะสันต์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คักกันหา
2. เด็กชายธัญเทพ  บุญเรือง
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  ภัทรพาณิชย์กุล
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แซ่จาง
 
1. นางศรีสุดา  ทองกลาง
2. นางเยาวเรศ  ปิยะสันต์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พ่วงเกิด
2. เด็กหญิงกุลจิรา  อุ่นแม
3. เด็กหญิงนงนภัส  กองแสง
4. เด็กหญิงบุญรักษา  ปงลังกา
5. เด็กหญิงปราณณิชา  โพธิชัยเลิศ
6. เด็กหญิงพิริสา  นวลตา
7. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปูสีแสงอ่อน
8. เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนปานันท์
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ศิริเกต
10. เด็กหญิงโชติกา  แก้วมา
 
1. นางศรีสวรรค์  วิไล
2. นางสาวศุภามาศ  วะหิม
3. นางสาวพนัชธนัญ  วิไล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงจันทร์แก้ว  ใส่แก้ว
2. เด็กหญิงนับดาว  คำปืน
3. นางสาวน้ำฝน  บุญใหม่
4. นางสาวพลอย  ดวงดี
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นามใส่
6. เด็กหญิงมาลิณี  ปูเหล็ก
7. เด็กหญิงลักษิกา  บุญธรรม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามใส่
9. เด็กหญิงอทิตยา  สายมี
10. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จันแก้ว
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
2. นายอาทิตย์  ขาววัด
3. นายจักรพงษ์  ปงกันคำ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงคำติ๊บ  เทพรักษา
2. เด็กหญิงจินจิดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงปนัดดา  ซีหมื่อ
5. เด็กหญิงปวิตรา  พงค์ทวีชัย
6. เด็กหญิงพรทิพย์  อายิกู่
7. เด็กหญิงพิมพรรณ  แซ่จาง
8. เด็กหญิงภัทรียา  เขียวอ่อน
9. เด็กหญิงรุ่งจิรา  ลามืออากู่
10. เด็กหญิงวีนัส  พระพรเลิศ
11. เด็กหญิงศิริขวัญ  อินทร์บุญ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่วยยือ
13. เด็กหญิงหม่อหล่า  มาเยอะ
14. เด็กหญิงหอมนวล  ลักธรรม
15. เด็กหญิงแพรวา  วงค์คำ
 
1. นางบัวจันทร์  ซาวล้อม
2. นายภัทรวุธ  พ้นภัย
3. นายคนองเมฆ  สุทธศิลป์
4. นายดีรวัฒน์  นาทะสัน
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงจิราพร  ศรีชมภู
4. เด็กหญิงชาลิสา  ชยางกูร ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
6. เด็กหญิงทับทิม  คำจันทร์
7. เด็กหญิงนริศรา  ราชอภัย
8. เด็กหญิงพัชรพร  บริบูรณ์
9. เด็กหญิงมนภรณ์  ตาน้อย
10. เด็กหญิงรวีพรรณ  มองการณ์ไกล
11. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
12. เด็กหญิงศุภนิดา  คำเมือง
13. เด็กหญิงสุธารัตน์  ยาวิชัย
14. เด็กหญิงสุภัสรา  วงค์บุญธรรม
15. เด็กหญิงอริสา  แสนกาบ
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวภัคนันท์  พรหมฤทธิวงค์
4. นางปรียาภรณ์  ศรีนันตา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 1. เด็กหญิงพรไพลิน  พรหมน้อย
2. เด็กหญิงอ่อง  โกดแก้ว
 
1. นายศักดิ์ดา  ท่าดีสม
2. นายสรุศักดิ์  คำไฝ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. เด็กชายตาล  นาบุญ
2. นางสาวพรรณิภา  อรินต๊ะทราย
 
1. นายอนุชิต  พรมอ้าย
2. นางพรรณี  กิตยานุรักษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงจิรานันท์  คำแก้ว
 
1. นางสาววราพร  บุญดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงชนิตา  เซอะ
 
1. นายมงคลชัย  ปันทะนะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงจันทร์ติ๊บ   ไทยลื้อ
 
1. นางสาวรัตนาพร  แสนใหญ่
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชัยวงค์
 
1. นางดวงใจ  ชัยมงคล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงวิมาลา  แซ่เฉิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  อินต๊ะแสน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงพัชรีย์  จันทาพูน
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กหญิงอรทัย  แซ่หยี่
 
1. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์  พิบูรพัฒน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. นางสาวสุภาพร  อย่างจา
 
1. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์  พิบูรพัฒน์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 1. เด็กหญิงกานดา  เขมเหลาะ
2. เด็กหญิงญานิศา  อายี
 
1. นางสาวปิยธิดา  ทิเกียง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงพิมพ์   นนท์คำ
2. นางสาวหอม   ไทยใหญ่
 
1. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
2. นางปาริชาติ  ชัยศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงขันแก้ว  ไทยลื้อ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   วัฒนทรัพย์ไพศาล
 
1. นางปาริชาติ  ชัยศรี
2. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. นายพีรพัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นางรัตนาพร  เตชาติ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงน้ำตาล  วรรณดี
2. เด็กหญิงมดส้ม  อินทร์แพร่
3. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวจันทร์นวล  โกฏแสง
2. นางสาวนวพร  กิ่งทอง
3. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศรีสกุล  สุกพันธ์
 
1. นางสาวกัลสุดา  สมบูรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายศราวุธ  บุญก่อน
 
1. นางสาวกัลสุดา  สมบูรณ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทาศักดิ์
 
1. นางสาวกัลสุดา  สมบูรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงณัฐชาลักษณ์  เจริญสม
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายกวี  ขยันดี
 
1. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิรกัลยา  นามหนวด
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวสุพรรษา  หยางการกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงทอปัด  ศิระศุภกร
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจริยา  ร่องตอง
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กหญิงสมศรี  หวุ่ยยือกู่
 
1. นางสาววนิดา   ต๊ะมา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงธัญชนก  จันทาพูน
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงขวัญ  กันแก้ว
 
1. นางบัวพร  อินต๊ะวงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงสุนิษา  ตาคำ
 
1. นางพรสวรรค์  เขียวไวย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ปัญญาโชติ
2. เด็กหญิงจินตนา  ฟ้าสิทธิชัย
3. เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ
4. เด็กหญิงทอปัด  ศิระศุภกร
5. เด็กชายพชร  รัชตประธาน
6. เด็กหญิงพรรณรายณ์  ธงแดงงาม
7. เด็กหญิงรัตนา  คำแสง
8. เด็กหญิงวริศรา  จิตรใคร่ครวญ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
2. นายกิตติคุณ  แซ่หยาง
3. นายระดับ  ตาเต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พิมพ์ศรี
2. เด็กชายธเนศ  บุญมี
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ยี่เป็ง
4. เด็กหญิงนุก  มาเยอะกู่
5. เด็กชายพิธยา  โชคบริบูรณ์
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  จินดาหลวง
7. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงดี
8. เด็กหญิงมะเมี้ย  ไทยใหญ่
9. เด็กหญิงมาย  คำแสง
10. เด็กหญิงรัชนี  ชัยศรีภูมิ
11. เด็กหญิงศิริญญา  พยัคศักดิ์
12. เด็กชายศิวกร  เจริญ
13. เด็กหญิงสุภาพร  สิทธินุน
14. เด็กหญิงหล้า  สุลิน
15. เด็กชายอาทิตย์  สุขเจริญ
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
2. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
3. นายกริช  อึ้งอภิธรรม
4. นายอภิชาติ  นาเมืองรักษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ยี่เป็ง
2. เด็กชายนเรศ  คำพิชัย
3. เด็กชายพิธยา  โชคบริบูรณ์
4. เด็กชายพีระพัฒน์  แสงดี
5. เด็กหญิงมะเมี้ย  ไทยใหญ่
6. เด็กหญิงมาย  คำแสง
7. เด็กหญิงรัชนี  ชัยศรีภูมิ
8. เด็กหญิงศิริญญา  พยัคศักดิ์
9. เด็กชายศิวกร  เจริญ
10. เด็กชายสุทิน  เรืองทอง
11. เด็กหญิงสุภาพร  สิทธินุน
12. เด็กชายอาทิตย์  สุขเจริญ
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
2. นายเอี่ยม  บริบูรณ์
3. นายวิเชียร  มอญแก้ว
4. สิบเอกนพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ผ่าวอ
2. เด็กหญิงชมพู่  วัฒนะชูติกุล
3. เด็กชายชัยวิชิต  แซ่หาญ
4. เด็กหญิงณัฐนิช  อาทรประชาชิต
5. เด็กชายทวี  แซ่ลี
6. เด็กชายทวีชัย  ธนพชรรัตน์
7. เด็กชายธนภัทร  เบียงแล
8. เด็กชายธีระ  ศรีวงค์พันธ์
9. เด็กหญิงนภัทศรา  เขียวฤทธิ์
10. เด็กชายพรศักดิ์  แซ่จ๋าว
11. เด็กหญิงพิมพา  อามอ
12. เด็กหญิงภูนภา  เยอซอ
13. เด็กหญิงมยุรี  เยอแจะ
14. เด็กหญิงมานิกา  แซ่หยี่
15. เด็กหญิงรุ่งธิดา   แซ่เล่า
16. เด็กหญิงลลิตา  อายี
17. เด็กหญิงวณิศรา  เขียวฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุทธิดา  เตชคุณมาก
19. เด็กหญิงักัญญารัตน์  ปอแฉ่
20. เด็กชายเอกภพ  หมื่อแล
 
1. นายบดินทร์  ทัฬหิกรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายกายสิทธิ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงครรธรส  สุริยะ
3. เด็กชายจักรพันธ์  จะลู
4. เด็กชายธนัชย์  กัญจนากร
5. เด็กชายธีรธร  พลเดช
6. เด็กชายสิราภพ   แก้วนำ
 
1. นายอมร  ชำนิไกร
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายเสฐวุฒิ  สุขเสาร์
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 1. เด็กชายพงศ์ภาวี  เบ็ญชา
 
1. นายนิธิภัทร  พรมมา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1. เด็กหญิงพัชรี  สิทธิวงศ์
 
1. นายณรงค์เดช  มะโนวรรณ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 1. เด็กหญิงนันทิดา  กีศรี
 
1. นายจักรวาลย์  ราชศรีชัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กชายนิธารทิพย์   กุลหม่อง
 
1. นางสดใส   กันศรีเวียง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำเงิน
 
1. นายภูเบศวร์  เดือนเพ็ญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ลี
 
1. นางสาวน้ำฝน  ใจฟอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรมมินทร์
 
1. นายอุทิศ  พื้นงาม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  แสงหล้า
 
1. นายทนงศักดิ์  แสนมา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงนัยนา  แยคกูด์
 
1. นายธีระนิตย์  พิมพ์เงิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงนาฏฤดี  คำเงิน
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอย 1. เด็กชายอิทธิพล  ปงอ้อคำ
 
1. นางวิรัตน์  ปันโปธา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงอินธุอร  คำเงิน
 
1. นางสาวชมพูนุท  ปันนำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงโสภาพร  แซ่เถียร
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
2. เด็กชายทักษิณ  สิทธิมงคล
3. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
4. เด็กชายสมบูรณ์  แผนเมืองแก้ว
5. เด็กชายสมยศ  ใจยี่
6. เด็กชายสุวพิชญ์  น้อยตาล
7. เด็กชายหัสกรณ์  แก้วดี
8. นายอาทือ  เมอเลกู่
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
2. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
3. นายสมนึก  ชัยมินทร์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เจีย
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่หยาง
4. เด็กหญิงคำแตง  ปิ่นส่วย
5. เด็กหญิงจันทนียา  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จินตา
7. เด็กหญิงจินดา  แชเป้
8. เด็กหญิงชญานิน  ลุงเฮิง
9. เด็กหญิงชิตาภา  นามคำ
10. เด็กหญิงดาราวลี  สิงห์เคราะห์
11. เด็กหญิงธนาภา  ธนบูรณ์สกุลโชติ
12. เด็กหญิงนิดาภรณ์  นามยี่
13. เด็กหญิงนุชนา  วัฒนกิตติพงษ์
14. เด็กหญิงปภาดา  จะลอ
15. เด็กหญิงปรายฝน  สระทองเคน
16. เด็กหญิงปวีณา  เวียงอังกูร
17. เด็กหญิงปิยดา  ยอดคำ
18. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ปินจิ้ง
19. เด็กหญิงพฤกษา  เปาแพง
20. เด็กหญิงพิชญาพร  ลาหู่นะ
21. เด็กหญิงพิมพกานต์  อิ่นคำ
22. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี้
23. เด็กหญิงมีนา  อ่วยมือ
24. เด็กหญิงรัตนา  แซ่เจ้า
25. เด็กหญิงรินรดา  สิงเคราะห์
26. เด็กหญิงวรรณา  สมพร
27. เด็กหญิงวรวรรณ  ร่มพนาธรรม
28. เด็กหญิงศิริพร  ไตทอน
29. เด็กหญิงสรัสวันต์  บุญมี
30. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดใส่
31. เด็กหญิงสุชานาถ  งามวิไลสกุล
32. เด็กหญิงสุดา  แซ่ย่าง
33. เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่เล้า
34. เด็กหญิงอรรัมภา  ศรีลำไพ
35. เด็กหญิงอรศรี  จันต๊ะวงค์
36. เด็กหญิงอัมพร  คำอิน
37. เด็กหญิงอุษบา  หลวงหลู่
38. เด็กหญิงเนตรดาว  ลายคำ
39. เด็กหญิงแสงอ่อง  ปัญญา
40. เด็กหญิงไพริน  อรุณศิริปรีดา
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. นางมาลี  สอนมาลี
3. นางสาวสุพรรณ  แปงหล้า
4. นางสาวแน่งน้อย  อุปมา
5. นายศักดา  ธรรมรักษา
6. นางสาวสุดารัตน์  ปัญญาศิริวงค์
7. นางสาวภูษณิศา  สอนสุกอง
8. นางสาวกัญณภัทร  ขยัน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงกาณิการ์   ลาหู่นะ
2. เด็กชายกิตติภัฎ   แซ่จาง
3. เด็กหญิงจารุณี   มาเยอะ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ   แซ่เติ้ง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์   หลิน
6. เด็กชายธนวัฒน์   กิตตินาม
7. เด็กหญิงธัญสินี   อามอ
8. เด็กหญิงนรินทร์นิภา   อาหลู่
9. เด็กหญิงนะภา   อามอ
10. เด็กหญิงบูซอ   เหว่ยแม
11. เด็กหญิงผไทมาศ   แซ่ฮั้ง
12. เด็กชายพีระพงษ์   คาล่า
13. เด็กหญิงมัลลิกา   แซ่จ๋าง
14. เด็กหญิงมาลี   มาเยอะ
15. เด็กหญิงศศิธง   นามเมือง
16. เด็กชายสมคิด   ลาหู่นะ
17. เด็กชายสมทอง   มาเยอะ
18. เด็กหญิงสุกัญญา   เชมื่อ
19. เด็กหญิงสุกานดา   แซ่ฟู่
20. เด็กชายสุชาติ   ปอจาย
21. เด็กชายสุรชัย   นามเมือง
22. เด็กหญิงสุวนันท์   แซหมื่อ
23. เด็กหญิงสุวรรณา   อามอ
24. เด็กชายอาตี้   มาเยอะ
25. เด็กชายอาล่อง   คาล่า
26. เด็กหญิงอาสะ   เชหมื่อ
27. เด็กหญิงอาสือ   อางี
28. เด็กหญิงอาเตอ   แลเชอ
29. เด็กหญิงอาเน๋อ   มาเยอะ
30. เด็กหญิงอำพร   เชมื่อ
31. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์   ลาหู่นะ
32. เด็กหญิงแสง   โพธิ์ทอง
 
1. นายบุญส่ง   เรืองกิจคณะ
2. นายกิตติพงษ์   บุญไชย
3. นายสมบูรณ์   ศรีวิชัย
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ
2. เด็กหญิงครรธารักษ์  มงคลใหม่
3. เด็กชายจิณณวัตร  สุยะ
4. เด็กหญิงชานิสา  ก้างออนตา
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขหนองหว้า
6. เด็กชายธนภัทร  แสงเกร็ด
7. เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์
8. เด็กชายพงศ์เพ็ชร  กะมล
9. เด็กชายวาโย  วงศ์สุวรรณ์
10. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลี้
 
1. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
2. นางสาวปราชญา  รัตพลที
3. นายณัฎฐ์  ฉัตรอุดมกุล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
2. เด็กชายณัฐนนท์  ขันพลหล้า
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มานิธิ
4. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
5. เด็กชายภูวนาท  ซางสุภาพ
6. เด็กหญิงศุพิชญา  ดวงทิพย์
7. เด็กหญิงสาธิตา  รักษ์เกียรติคุณ
8. เด็กชายอาทิตย์  มณีเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
2. นางพรรณา  อวัยวานนท์
3. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนันกาศ
2. เด็กหญิงครรธารักษ์  มงคลใหม่
3. เด็กหญิงชานิสา  ก้างออนตา
4. เด็กชายทิพย์สุดา  ภัทรพาณิชย์กุล
5. เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์
6. เด็กหญิงน้ำตาล  ทาแกง
7. เด็กหญิงวรรณศา  แก้วรากมุข
8. เด็กหญิงวริชยา  ชุมภูทอง
 
1. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
2. นางสาวนิชกานต์  กุลโล
3. นางสาวธัญชนก  โรจน์โยธินพิพัฒน์
4. นายอมร  ชำนิไกร
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกุลณัฐดา  คำนวล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ชัยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิราภา  อุ่นคำ
4. เด็กหญิงชลกาญจน์  จิตต์จำนง
5. เด็กหญิงณัฐฌา  จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์  มาเยอะ
7. เด็กหญิงบุญฑริการ์  กามนต์
8. เด็กหญิงมานิดา  บุญเทิง
 
1. นางสาวสุชาดา  บุบผา
2. นายธนบดี  ปันต๊ะ
3. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
4. นางพัชรินทร์  ศรีทอง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงดาว  คำสาย
2. เด็กหญิงนิชา  ปัญญา
3. เด็กหญิงน้ำตาล  ศรีโสภา
4. เด็กหญิงบัวชมพู  ชมภูทิพย์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นามแสง
6. เด็กหญิงพิมพิกา  ไทยใหญ่
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงค์
8. เด็กหญิงแก้วมณี  อ้ายหลวง
9. เด็กหญิงแดง  ใจหลง
10. เด็กหญิงแสงคำ  แสนบุญ
11. เด็กหญิงแสงเดือน  สามแสง
12. เด็กหญิงแอปเปิ้ล  วงค์ใจ
 
1. นางศิภัฒตรา  แสงแก้ว
2. นางธันวธู  สีพรมติ่ง
3. นายจักรพันธ์  ขันอุละ
4. นายสุรพล  วงศ์สรรคกร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกุลณัฐดา  คำนวล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ชัยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิราภา  อุ่นคำ
4. เด็กหญิงชลกาญจน์  จิตต์จำนง
5. เด็กหญิงณัฐฌา  จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์  มาเยอะ
7. เด็กชายนิชานาถ  พิมพา
8. เด็กหญิงบุญฑริการ์  กามนต์
9. เด็กชายพงศกร  กาบเกี๋ยง
10. เด็กชายพัสกร  บุญเรือง
11. เด็กชายพิทักษ์  มะโนวัง
12. เด็กชายภูวเดช  คำเงิน
13. เด็กหญิงมานิดา  บุญเทิง
14. เด็กชายวัทย์สิริ  ศรีวงศ์
15. เด็กหญิงวันวิสา  นามแสง
16. เด็กชายเพทาย  กุลศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  บุบผา
2. นายระดับ  ตาเต
3. นายธนบดี  ปันต๊ะ
4. นางสาวกัญญาภัค  เครือมูล
5. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจตุพร  อะทะวงษา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มานิธิ
4. เด็กหญิงนิดา  วิชัย
5. เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
6. เด็กหญิงมินลดา  ดวงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงศุพิชญา  ดวงทิพย์
8. เด็กหญิงศุภนิดา  จรรศิลป์
9. เด็กหญิงสาธิตา  รักษ์เกียรติคุณ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  พรมเมืองมา
 
1. นางพรรณา  อวัยวานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
3. นางสาวณัฐฐิรา  ศรีทอง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญศรี
2. เด็กชายธีรภัทร์  สุยะใจ
3. เด็กชายพุฒิชัย  สมโน
4. เด็กชายสุพลวัฒน์  เผ่าด้วง
5. เด็กชายแสงเพชร  เทศพันธ์
 
1. นายนพฤทธิ์  ก้อนใจ
2. นายอาทิตย์  ขาววัด
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กชายปรีชา  จันแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หน่อแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
2. นางสาวรำพึง  วรรณศรี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพรพรรณนา  อายอ
 
1. นางสาวสัณน์ฤทัย  บิดทิพรม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  อุดมทัรพย์ศิลา
 
1. นางนุชรี  กันทะเนตร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1. เด็กชายโชติกะ  ฮิราโคบะ
 
1. นางทิพย์วรรณ  ต๊ะต้องใจ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  แซ่เลี้ยว
 
1. นางสาวนฤภรณ์  วงศ์กรธำมรงค์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจะดอ  ลาหู่
2. เด็กชายจะผึ  จะอื่อ
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  แซ่ตุง
4. เด็กชายพีรพงษ์  ลาหู่นะ
5. เด็กชายวีรภาพ  ซูโป
6. เด็กชายอรรถสิทธิ์  แซ่ฉึ่ง
 
1. นายวรัทภพ  หัวนา
2. นายสิทธิชัย  กิริยา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 1. เด็กชายนิธิดล  ก้างออนตา
2. เด็กชายปิยพนธ์  นานา
3. เด็กชายปิยพัทธ์  นานา
4. เด็กชายอภิชาติ  จิตตธรรม
5. เด็กชายอรรถวัฒน์  สุธรรมา
6. เด็กชายเจษฎากร  ดวงคิด
 
1. นายสมคิด  ดวงสุวรรณ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์   สุรินเปา
2. นายชาญณรงค์   นนท์คำ
3. นายติณณภพ   ตรีประเคน
4. เด็กชายทัตไท   ขันกลาง
5. นางสาวพิชชาพร   เขื่อนแก้ว
6. นางสาวสิรินยา   บัวแสง
7. นายสุทัศน์  จันทร์อิน
8. เด็กชายเมธาวี   ใหม่สร้อย
 
1. นายเชาวรัช  ศิริอำมาต
2. นายฐิตนนท์  บุญเจริญ
3. นายภาณุวัฒน์   มหาพรหม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกันติทัต  เบียเช
2. เด็กหญิงชนิภา  เบเช่
3. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เทพชัยวงค์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจแปง
6. เด็กหญิงหมี่หน่อง  เชอมือ
7. เด็กหญิงอนัญญา  ขวาเมืองพาน
8. เด็กหญิงอริสา  แลเชอ
9. เด็กหญิงอาต่า  อาหยิ
10. เด็กหญิงอาสึ  มาเยอะ
 
1. นางสุมณฑ์รัศมิ์  สิริวรรณะ
2. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญญา
3. นางสาวณัฎฏ์ฐยาว์  ธรรมธิ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกิตติยา  สมเพชร
2. นายนวลติ๊บ  บุญหน่อ
3. เด็กหญิงน้อย  สามอิน
4. นางสาวพรพิมล  นามแสง
5. นางสาวพิมภา  ยี่หล้า
6. นางสาวสุปราณี  หมื่อแล
7. เด็กหญิงหอม  นามอ้าย
8. เด็กหญิงอาแผ่  หมี่แล
9. นางสาวเมธี  ซือมือกู่
10. เด็กหญิงแสงหล้า  รงคำ
 
1. นางอนงค์  พิลาลัย
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
3. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลว 1. เด็กชายติ๊บ  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ทรายหมอ
3. เด็กชายสิทธินนท์  เกเย็น
 
1. นางอรพินทร์  ยอดใส
2. นายชูจิตร  รุจิพจน์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงรัตนา  เยลุงกู่
2. เด็กหญิงสุปราณี  อยู่เบาะ
3. เด็กหญิงหมีส่า  หม่อโป๊ะกู่
 
1. นางเบญจพร  อ้วนสุชาติ
2. นางสาวสายใจ  พวงสายใจ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  รุ่งสิริพิพัฒน์
2. เด็กหญิงมินธิดา  ใจสบาย
3. เด็กหญิงวารุณี   คำวงค์
 
1. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
2. นางสาวมัลลิกา  เสมานุสรณ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เลขผสม
2. เด็กหญิงณิศวรา   วรรธนะจารี
3. เด็กหญิงศิริพร  มาเยอะ
 
1. นางแววมยุรี  อินสอน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงธิติมา  เชอมือ
2. เด็กหญิงมาลิกา  เชอมือ
 
1. นางบุญชนิต  ธรรมสาร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. นายสุทัศน์  มาเยอะ
2. นายอาฉ่า  บอแช
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 1. เด็กชายจุฑาทัศน์  มงคลดี
2. เด็กชายอมรศักดิ์  สอนเสริม
 
1. นางสาวเกวลี  ศิริแสน
2. นางสาวฆณิชา  ป้อมประเสริฐ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  กอบนิยม
2. เด็กชายศตพร  ก่อวรากุล
 
1. นางสาวศศิพร  สุพงษ์
2. นางสาวนฤมล  พินใจ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนกฤษณ์  กันธะวังค์
2. เด็กชายบุริศร์  วงศ์เหลือง
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  จันทาคำ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แลเฉอะ
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หมื่นนาวัง
2. เด็กชายนวพล  สมปินตา
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์สลับ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พิสัยเลิศ
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสมชาย  ซิวดี
2. นายสุทธิพร  หมื่นสมบัติ
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยลาม
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  กันทรทิต
 
1. นางสาวศศิพร  สุพงษ์
2. นางสาวนฤมล  พินใจ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุพงศ์  ทาแกง
2. เด็กชายธนชัย  วงค์ดาว
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  วงค์ปัญญา
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงปณิธาน  เยโลกุ
2. เด็กหญิงปุ๊กเปี๊ยะ  เหว่ยยี่
3. เด็กหญิงสุปราณี  แสนพรม
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์ประเสริฐ
2. นายสุริยัน  เกกาฤทธิ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์  จะแหะ
2. เด็กชายธนพนธ์  บุญศรี
3. เด็กชายอโนทัย  จะพือ
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นางนันทนา  ทาอิน
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร    
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1. เด็กชายทิชานนท์  จะพือ
2. เด็กชายบุรินทร์  แสงหู่
3. เด็กชายสมชาย  อาเกิน
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวนิจฉรา  โพธิกัน
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. นายชัดชัย  แซ่หู่
2. นายธวัฒน์  แซ่จัง
3. นายวศิน  แซ่หู่
 
1. นายรัติพล  ทามัน
2. นายสุริยัน  เกกาฤทธิ์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายภูมินทร์  แซ่ตั๊น
2. เด็กชายศจิษฐา  สิริ
3. เด็กชายศมิษฐาน  สิริ
 
1. นายวีระพงษ์  ภิมาลย์
2. นายสุวัฒน์  วิญญา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชายปรีดาพงศ์  ห้วยไชย
2. เด็กชายวัชพล  เย็นใจ
3. เด็กชายอดุลวิทย์  แสนหลวง
 
1. นายก้องเกียรติ  หมื่นสมบัติ
2. นายวีระพงษ์  ภิมาลย์
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยาสมุทร
2. เด็กชายธีรภัทร  ใชยมหา
3. เด็กหญิงปิน  แสงคำ
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นางสาวผดุงศรี  คำฮ้อย
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงจัง
2. เด็กหญิงบูดอ  อายีกู่
3. เด็กชายไตรภพ  แซ่ว่าง
 
1. นายเอกลักษณ์  ตาแก้ว
2. นางสาวทิพยรัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกานต์  แซ่หลี
2. เด็กชายวัฏจักร  ปัญญาโน
3. เด็กชายวาริน  แซ่ยี่
 
1. นายนัฐพล  เจริญเกียรติ์เจริญ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสมใจ  ตาติปาน
2. เด็กหญิงเอ้ยจัง  อ้ายใส่
3. เด็กหญิงแก้ว  ตาลไทย
 
1. นางอนงค์  พิลาลัย
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 1. เด็กหญิงรินรณี  สมมาเมือง
2. เด็กหญิงวัลลภาภรณ์   ท่าดีสม
3. เด็กหญิงอภิญญา  จี้หอม
 
1. นายสุวิทย์  ปัญโญใหญ่
2. นายสุรศักดิ์  คำไฝ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กชายพงษ์เทพ  เชมือ
2. เด็กชายภราดร  เยเซาะ
3. เด็กชายอาโซ  มาเยอะ
 
1. นางสาวบานเย็น  ศรีคำ
2. นายฤทธินนท์  จันดีวันดี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงกชกร  เหล่ารินทอง
2. เด็กหญิงคำจันทร์  เป็งดล
3. เด็กหญิงศิลาพร  คงทน
4. เด็กหญิงสิริธร   ผันผาย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงอาริสา  คำแก้ว
 
1. นายธนบดี  ปันต๊ะ
2. นายระดับ  ตาเต
3. นางสาวกัญญาภัค  เครือมูล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงดาว  บุญมี
2. เด็กหญิงบูเสาะ  เยอซอ
3. เด็กหญิงศรีฟอง  คำจันทร์
4. นางสาวศสิวรรณ  เมธีศักดิ์สกุล
5. นางสาวสวย  แซ่ว้า
6. เด็กหญิงอาลุ  มาโม๊ะ
 
1. นางอำพิน  แสนต๊ะ
2. นายณัฐวุฒิ  ธนะปาน
3. นายทนงศักดิ์  นวลสะแล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยนกวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  วาตา
2. เด็กหญิงสมฤทัย  มะโนแก้ว
3. เด็กหญิงสมัชญา  โกลาเพ็ง
 
1. นางสาวสำเนียง  โกพา
2. นางสุรีรัตน์  สืบคำแก้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนากร  จันทร์เงิน
2. เด็กหญิงวิลินญา  คำเงิน
3. เด็กหญิงเกศินี  นุ่นยวง
 
1. นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
2. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายสุธิชัย  มาเยอะ
2. เด็กชายอาพงษ์  ลาหู่นะ
3. เด็กชายอีซาละ  ลาหู่นะ
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  อูปแก้ว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่หวู่
2. เด็กชายธงชัย  อาหยิ
3. เด็กชายสุรเดช  ลามือกุ
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายประทานพร  โปลาหา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนภัทร  วีระวัฒน์พงศธร
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  ประคุณหังสิต
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  หัสมณีนิล
 
1. นางภัทรวดี  ชำนาญยา
2. นางสาวมานิดา  เสาวรส
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงศิริ
2. เด็กชายโกสิยพงษ์  กันดี
3. เด็กหญิงโชติมา  เพียรงาน
 
1. นางกรองแก้ว  พรมรักษ์
2. นางวัลลี  ก๊อใจ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายชนะชัย  ต๋ามา
2. เด็กชายปิยะพงษ์   วัฒนาสว่างศรี
3. เด็กชายภานุชัย  น่วมคำ
 
1. นายสนธยา  บังวรรณ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกัญชพร  วิชัยนุกุล
2. เด็กหญิงจิณณพัต  อุดมทรัพย์ศิลา
3. เด็กหญิงปทิตา  แซ่ว่าง
 
1. นายก้องเกียรติ  หมื่นสมบัติ
2. นางสาววรรณศิกา  แก้วมา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงดาว  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงน้ำตาล  แสงคำ
3. เด็กหญิงบัวทิพย์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวณภัทร  ปวงวัฒนา
2. นางจันทร์จุรี  พรมจันทร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. นางสาววรัญญา  แซ่เจียว
2. นางสาวอนุตรา  ฐิติโชติตระกูล
3. เด็กชายโยธกาล  อินทร
 
1. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
2. นางสาวบุษบา  กงพลนันท์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายสุขคำ  นามหลง
3. เด็กชายแดง  แสงแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  ใจมาคำ
2. นายพรสิทธิ์  หงษ์คำ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายจะอื่อ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  สินหวะ
3. เด็กชายหล่อแช  เชอหมื่อ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
2. นายนายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 1. เด็กหญิงหมี่เบีย  เหว่ยแม
2. เด็กหญิงอาชูตะ  มาเยอะ
3. เด็กชายอาเล็ก  เล็กซอ
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญชู
2. นางสาวกรรณิการ์  ใจคำ
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงขวัญตา  ใจวงค์
2. เด็กชายบุญแก้ว  สายคำ
3. เด็กหญิงอรุณี  คำปุ๊ด
 
1. นางอรวรรณ  ใจเฝือ
2. นางจันทร์จุรี  พรมจันทร์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายพูนทรัพย์  ทาป้อม
 
1. นางนิตยา  เทียนราช
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงพลอย  ปิ่นแก้ว
 
1. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บัวรวย
 
1. นางสาวเมสิตา  แก้วหน่อ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิศมัย  อิงดอย
 
1. นางสาวเกศริน  แก้วศักดิ์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวันดี  จิตใจงาม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กันธิยะกาศ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายภูริ  แซ่แฉ่ง
 
1. นางอารีย์  ชัยวงษ์วัน
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธเนศพล  จำรูญวานิชย์
2. เด็กหญิงพอใจ  เชอมือกู่
3. เด็กหญิงอานู  มูเซอร์
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
2. นางพิมพ์พร  ธรรมวงค์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวชาลิสา  นามสุข
2. นางสาวรัตนา  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงรัศมี  กันสีเวียง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จะแส
2. เด็กชายสุทิวัส  จะแส
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ทองบือ
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   แซ่เซียว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คำเฮือง
 
1. นายณัฐพล   โปทา
2. นางละมุล  แก่นจันทร์
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 1. เด็กชายบงกช  จันทร์ใด
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่นแก้ว
 
1. นางประทุม  หอมสร้อย
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ก้างยาง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายอติเทพ  สีแทะ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แซ่เจ็ง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กหญิงสรชา  สร้อยสน
 
1. นางพิมพิรา  เทือกตา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายดายีละ  จะสือ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายสุชาย  ตาสังข์
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายยอหลู  เยชอกู่
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายภูมิใจ  ผลโยธิน
 
1. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เราะฮามาน
 
1. นายดุสิตพร  คำเมือง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นายอมรชัย  ปงลังกา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุดา  ลาหู่
 
1. นางสาวจิรัชญา  ผาลา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงมะลิ  จะทอ
 
1. นางพรทิพย์  ถึงกาศ
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสนคำหล่อ
 
1. นายสมศักดิ์  แสนคำหล่อ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เจีย
2. เด็กหญิงขวัญชนก  วงค์ใหญ่
3. เด็กหญิงจุฑามณี  อาสิ
4. เด็กหญิงพัชราภา  พรมลือ
5. เด็กหญิงมติมนต์  แซ่หล่อ
6. เด็กหญิงลีลาวดี  จะแล
7. เด็กหญิงสุดาพร  นายแสง
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  แสงเพชร
2. นายธีรพล  ฟ้าคำตัน
3. นางสาวชญาภรณ์  คำตุ้ย
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาเย๊อะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงทอง
3. เด็กหญิงหล้า  นันตา
 
1. นางสาวณภัทร  ปวงวัฒนา
2. นางสาวศรุตา  เกตุโสภา
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญมา
2. เด็กหญิงนาซื่อ  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงนาสอ  แซ่เจียว
 
1. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
2. นางลมัย  ใจเอื้อ
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กชายนพรัตน์    ยะรังสี
2. เด็กหญิงรักษิณา  สงเคราะห์
3. เด็กหญิงเนตรจริยา  แจ่มเงิน
 
1. นางสาวปิยพร   เทศเครือ
2. นางสาวเบญจวรรณ   รินนายรักษ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 1. เด็กชายพนธกร  อุ่นเมือง
2. เด็กชายสุวัฒน์  นามอิ่น
3. เด็กชายอำมฤทธิ์  ทรงสุข
 
1. นายศักดิ์สยาม  กันแก้ว
2. นางสุนิสา  ตาแสง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทอง 1. เด็กชายจักรี  ร่มพนารักษ์
2. เด็กชายจิตรทิวัส  แซ่ลี
3. เด็กชายวิญญู  แซ่ย้า
 
1. นางสายฝน  อกแผ่
2. นางสาวมาลัย  พรหมเมือง
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงนาปอ  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงศิริพร  ลามือกุ
3. เด็กหญิงอาแย  คาล่ากู่
 
1. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
2. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1. เด็กชายคำจันทร์  นามหน่อ
2. เด็กชายวีรพล  เซก๊อ
 
1. นางสาวกานต์  มหาวงศ์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุดา  ลาหู่
 
1. นางสาวศศิกานต์  ดาชิต
2. นางสาวจิรัชญา  ผาลา
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกันติยา  ปูและ
2. เด็กชายแสงศักดิ์ดา  หมอกแสง
 
1. นายกฤษณะ  กันแก้ว
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กหญิงอริสา  แยส่อ
2. เด็กชายเฉลิม  มาเยอะ
 
1. นางยุวธิดา  กันแก้ว
2. นางกัญญารัตน์  ศรีมันตะ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายบัณฑิตย์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายผยอง  ยี่คำ
3. เด็กชายแซม  นายต้า
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายประทานพร  โปลาหา
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายกวินภพ  แซ่สาย
2. เด็กชายปฏิพล  เยอส่อ
3. เด็กชายเศรษฐกร  เยโลกุ
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายชำนาญ  บอแฉ่