สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 18 6 3 27 36 13 13 3 62
2 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 14 4 2 20 23 4 0 0 27
3 บ้านพญาไพร 13 2 2 17 25 10 4 0 39
4 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 12 8 4 24 29 8 6 1 43
5 บ้านป่าแดง 9 6 2 17 31 7 2 2 40
6 บ้านเวียงพาน 9 2 5 16 24 4 2 0 30
7 บ้านป่ายาง 8 9 5 22 28 9 4 0 41
8 บ้านห้วยไคร้ 7 7 2 16 25 5 5 1 35
9 บ้านสันทราย 6 4 2 12 18 3 2 0 23
10 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 6 3 1 10 13 1 2 0 16
11 บ้านปางห้า 6 2 0 8 11 5 1 2 17
12 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 5 3 3 11 22 10 3 0 35
13 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 5 1 4 10 19 8 0 0 27
14 บ้านป่าเหมือด 5 1 1 7 10 2 0 0 12
15 บ้านเทอดไทย 4 7 2 13 19 11 6 2 36
16 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 4 2 1 7 7 4 1 0 12
17 เชียงแสนอาคาเดมี 3 5 1 9 12 10 6 3 28
18 บ้านธารทอง 3 2 0 5 7 9 4 1 20
19 ปิยะพร พรพิกุลพิทยา 3 1 2 6 6 6 1 0 13
20 บ้านท่าข้าวเปลือก 3 0 0 3 4 2 0 2 6
21 บ้านห้วยมะหินฝน 2 4 2 8 11 8 1 1 20
22 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 2 2 5 9 13 6 5 0 24
23 บ้านสบรวก 2 2 2 6 9 9 0 2 18
24 บ้านเวียงแก้ว 2 2 2 6 9 6 2 0 17
25 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 2 2 1 5 17 6 1 2 24
26 บ้านห้วยไร่ 2 2 1 5 8 6 1 0 15
27 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 2 2 1 5 5 1 1 0 7
28 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 2 1 1 4 11 2 0 1 13
29 บ้านปางสา 2 1 1 4 4 2 0 0 6
30 บุญพิทักษ์วิทยา 2 0 2 4 5 0 2 0 7
31 เอกทวีวิทย์ 2 0 1 3 6 3 1 0 10
32 บ้านรวมใจ 2 0 1 3 6 2 2 0 10
33 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 2 0 1 3 5 3 1 0 9
34 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 2 0 0 2 6 3 1 3 10
35 บ้านสันติสุข 1 8 6 15 28 6 4 0 38
36 บ้านแม่ลากเนินทอง 1 5 3 9 13 8 5 0 26
37 สามัคคีพัฒนา 1 4 2 7 10 5 3 0 18
38 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1 3 5 9 19 12 4 0 35
39 บ้านเหมืองแดง 1 3 1 5 6 2 0 0 8
40 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 2 2 5 11 4 3 1 18
41 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1 2 2 5 11 4 1 0 16
42 บ้านแม่แพง 1 2 1 4 8 5 7 0 20
43 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 2 0 3 4 2 1 0 7
44 รัฐราษฎร์วิทยา 1 1 5 7 13 14 9 0 36
45 บ้านสันติคีรี 1 1 4 6 18 7 7 1 32
46 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 4 6 9 8 2 1 19
47 บ้านใหม่พัฒนา 1 1 4 6 8 5 6 0 19
48 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1 1 3 5 8 6 0 0 14
49 บ้านสันบุญเรือง 1 1 3 5 6 4 1 0 11
50 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1 1 2 4 10 14 4 1 28
51 บ้านแม่หม้อ 1 1 2 4 8 3 1 0 12
52 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1 1 2 4 5 5 4 0 14
53 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1 1 2 4 4 3 1 0 8
54 บ้านห้วยผึ้ง 1 1 1 3 7 11 6 1 24
55 บ้านสันกอง 1 1 1 3 7 5 1 0 13
56 ราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3 6 3 1 1 10
57 บ้านน้ำจำ 1 1 1 3 5 1 1 0 7
58 บ้านถ้ำ ตชด. 1 1 1 3 4 3 0 0 7
59 แม่แอบวิทยาคม 1 1 0 2 15 7 9 0 31
60 อนุบาลศรีค้ำ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
61 บ้านทุ่งกวาง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
62 บ้านขุนแม่บง ตชด. 1 0 5 6 10 2 3 0 15
63 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 1 0 1 2 4 2 0 0 6
64 บ้านหนองแหย่ง 1 0 1 2 3 3 3 1 9
65 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 1 0 1 2 3 2 1 0 6
66 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 1 2 3 0 1 0 4
67 บ้านมนตรีวิทยา 1 0 0 1 9 3 6 1 18
68 พญาไพรไตรมิตร 1 0 0 1 5 4 3 0 12
69 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 0 1 4 3 4 1 11
70 ป่าตึงพิทยานุกูล 1 0 0 1 4 3 4 0 11
71 บ้านแหลว 1 0 0 1 4 1 2 0 7
72 บ้านดอย 1 0 0 1 3 3 1 0 7
73 บ้านหนองป่าก่อ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
74 บ้านศรีกองงาม 1 0 0 1 2 0 4 1 6
75 โยนกวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
76 เทศบาล 1 ต้นยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 0 0 1 1 3 1 0 5
78 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
79 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 1 0 0 1 1 0 2 0 3
80 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 0 0 1 1 0 2 0 3
81 บ้านโป่ง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 0 6 3 9 13 13 5 1 31
84 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 2 1 3 15 10 4 3 29
85 สันสลีหลวง – สันนายาว 0 2 1 3 9 3 2 0 14
86 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 2 1 3 7 5 1 0 13
87 บ้านจ้อง 0 2 1 3 4 3 1 0 8
88 บ้านห้วยอื้น 0 2 0 2 11 3 3 1 17
89 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 2 0 2 7 4 2 0 13
90 บ้านแม่คำ 0 2 0 2 4 2 1 0 7
91 บ้านถ้ำ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
92 บ้านดอนงาม 0 2 0 2 2 5 0 1 7
93 บ้านป่าบงแม่จัน 0 1 2 3 6 6 2 0 14
94 บ้านสบคำ 0 1 2 3 6 4 1 0 11
95 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 1 2 3 6 3 0 0 9
96 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 1 2 3 4 3 1 1 8
97 บ้านสันนา 0 1 2 3 4 2 1 0 7
98 อนุบาลดอยหลวง 0 1 1 2 6 7 2 0 15
99 บ้านไร่ 0 1 1 2 4 2 3 1 9
100 บ้านแม่มะ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
101 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 1 0 1 5 11 4 0 20
102 บ้านสันถนน 0 1 0 1 5 10 13 1 28
103 บ้านศรีดอนมูล 0 1 0 1 4 2 5 2 11
104 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 1 0 1 3 5 5 0 13
105 บ้านปงของ 0 1 0 1 3 3 3 0 9
106 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 1 0 1 3 3 0 0 6
107 บ้านศรีป่าแดง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
108 บ้านสันหลวง 0 1 0 1 2 5 1 1 8
109 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 1 0 1 2 4 4 0 10
110 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 1 0 1 2 4 2 2 8
111 บ้านผาจี 0 1 0 1 2 3 0 0 5
112 บ้านหนองแว่น 0 1 0 1 2 2 1 0 5
113 บ้านแม่สลองใน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
114 บ้านจะตี 0 0 3 3 7 2 2 1 11
115 บ้านถ้ำปลา 0 0 3 3 2 3 3 0 8
116 บ้านกลาง 0 0 2 2 5 8 8 0 21
117 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 2 2 2 2 0 2 4
118 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 0 1 1 4 5 0 0 9
119 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 0 1 1 3 2 2 0 7
120 บ้านทุ่งเกลี้ยง 0 0 1 1 3 1 3 0 7
121 บ้านป่าซางงาม 0 0 1 1 3 0 1 1 4
122 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 1 1 2 2 2 0 6
124 บ้านไทรทอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
125 บ้านดอยจัน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
126 บ้านสันมะนะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 4 2 0 1 6
129 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 0 0 3 5 2 0 10
130 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 0 0 2 7 1 0 10
131 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 2 4 2 0 8
132 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
133 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 3 2 1 6
135 บ้านใหม่สันติ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
136 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
137 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านหนองปลาสะเด็ด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 มานิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 ศุภปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 0 0 0 6 3 2 9
145 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
146 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
147 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3
148 บ้านสันต้นธง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
149 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านผาฮี้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านปางมะหัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านวังลาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านห้วยกว๊าน 0 0 0 0 0 0 3 0 3
154 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านป่าก๋อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านผาเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านสันธาตุ(แม่สาย) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 187 170 576 1,016 574 317 68 1,907