สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 18 6 3 27 36 13 13 3 62
2 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 14 4 2 20 23 4 0 0 27
3 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 12 7 2 21 26 6 3 1 35
4 บ้านป่ายาง 8 9 5 22 28 9 4 0 41
5 บ้านเวียงพาน 8 2 5 15 23 4 2 0 29
6 บ้านห้วยไคร้ 6 5 2 13 21 4 5 1 30
7 บ้านสันทราย 6 4 2 12 18 3 2 0 23
8 บ้านป่าแดง 6 3 1 10 24 6 2 2 32
9 บ้านพญาไพร 6 2 2 10 18 7 4 0 29
10 บ้านปางห้า 6 2 0 8 11 5 1 2 17
11 บ้านป่าเหมือด 5 1 1 7 8 2 0 0 10
12 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 4 2 1 7 9 1 1 0 11
13 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 4 1 1 6 6 3 0 0 9
14 บ้านเทอดไทย 3 6 1 10 16 9 6 2 31
15 เชียงแสนอาคาเดมี 3 5 1 9 12 10 6 3 28
16 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 3 1 3 7 15 6 0 0 21
17 ปิยะพร พรพิกุลพิทยา 3 1 2 6 6 6 1 0 13
18 บ้านท่าข้าวเปลือก 3 0 0 3 4 2 0 2 6
19 บ้านห้วยมะหินฝน 2 4 2 8 11 8 1 1 20
20 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 2 2 3 7 11 5 5 0 21
21 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 2 2 2 6 16 9 3 0 28
22 บ้านสบรวก 2 2 2 6 9 9 0 2 18
23 บ้านเวียงแก้ว 2 2 2 6 9 6 2 0 17
24 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 2 2 1 5 17 6 1 2 24
25 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 2 2 1 5 5 1 1 0 7
26 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 2 1 1 4 11 2 0 1 13
27 บ้านธารทอง 2 1 0 3 4 8 3 1 15
28 บุญพิทักษ์วิทยา 2 0 2 4 5 0 2 0 7
29 เอกทวีวิทย์ 2 0 1 3 6 3 1 0 10
30 บ้านรวมใจ 2 0 1 3 6 2 2 0 10
31 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 2 0 1 3 5 3 1 0 9
32 บ้านสันโค้ง(แม่สาย) 2 0 0 2 6 3 1 3 10
33 สามัคคีพัฒนา 1 4 2 7 10 5 3 0 18
34 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1 3 5 9 19 12 4 0 35
35 บ้านเหมืองแดง 1 3 1 5 6 2 0 0 8
36 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1 2 2 5 11 4 3 1 18
37 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1 2 2 5 11 4 1 0 16
38 บ้านแม่แพง 1 2 1 4 8 5 7 0 20
39 บ้านห้วยไร่ 1 2 1 4 7 6 1 0 14
40 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 1 2 0 3 4 2 1 0 7
41 รัฐราษฎร์วิทยา 1 1 5 7 13 14 9 0 36
42 บ้านสันติคีรี 1 1 4 6 18 7 7 1 32
43 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 4 6 9 8 2 1 19
44 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1 1 3 5 8 6 0 0 14
45 บ้านสันบุญเรือง 1 1 3 5 6 4 1 0 11
46 บ้านแม่หม้อ 1 1 2 4 8 3 1 0 12
47 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 1 1 2 4 5 5 4 0 14
48 บ้านสันกอง 1 1 1 3 7 5 1 0 13
49 บ้านน้ำจำ 1 1 1 3 5 1 1 0 7
50 บ้านถ้ำ ตชด. 1 1 1 3 4 3 0 0 7
51 บ้านปางสา 1 1 1 3 3 2 0 0 5
52 แม่แอบวิทยาคม 1 1 0 2 15 7 9 0 31
53 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1 1 0 2 3 2 1 0 6
54 อนุบาลศรีค้ำ 1 1 0 2 3 2 0 1 5
55 บ้านขุนแม่บง ตชด. 1 0 4 5 9 2 3 0 14
56 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1 0 1 2 7 12 4 1 23
57 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 1 0 1 2 4 2 0 0 6
58 บ้านสันโค้ง(แม่จัน) 1 0 1 2 3 2 1 0 6
59 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 1 2 3 0 1 0 4
60 บ้านมนตรีวิทยา 1 0 0 1 9 3 6 1 18
61 ป่าตึงพิทยานุกูล 1 0 0 1 4 3 4 0 11
62 ราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 4 2 0 0 6
63 บ้านแหลว 1 0 0 1 4 1 2 0 7
64 บ้านดอย 1 0 0 1 3 3 1 0 7
65 โยนกวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
66 เทศบาล 1 ต้นยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 0 0 1 1 3 1 0 5
68 บ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 0 0 1 1 0 2 0 3
69 บ้านโป่ง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
70 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านสันติสุข 0 6 6 12 25 5 4 0 34
72 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 0 6 3 9 13 13 5 1 31
73 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 0 2 1 3 15 10 4 3 29
74 สันสลีหลวง – สันนายาว 0 2 1 3 9 3 2 0 14
75 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 2 1 3 7 5 1 0 13
76 บ้านจ้อง 0 2 1 3 4 3 1 0 8
77 บ้านห้วยอื้น 0 2 0 2 11 3 3 1 17
78 บ้านห้วยไร่สามัคคี 0 2 0 2 7 4 2 0 13
79 บ้านแม่คำ 0 2 0 2 4 2 1 0 7
80 บ้านถ้ำ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
81 บ้านป่าบงแม่จัน 0 1 2 3 6 6 2 0 14
82 บ้านแม่ลากเนินทอง 0 1 2 3 6 5 5 0 16
83 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 0 1 2 3 6 3 0 0 9
84 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 2 3 5 4 6 0 15
85 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 1 2 3 4 3 1 1 8
86 บ้านสันนา 0 1 2 3 4 2 1 0 7
87 อนุบาลดอยหลวง 0 1 1 2 6 6 2 0 14
88 บ้านไร่ 0 1 1 2 4 1 3 1 8
89 บ้านแม่มะ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
90 บ้านสันถนน 0 1 0 1 5 10 13 1 28
91 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 1 0 1 5 7 3 0 15
92 บ้านศรีดอนมูล 0 1 0 1 4 2 5 2 11
93 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 1 0 1 3 5 5 0 13
94 บ้านปงของ 0 1 0 1 3 3 3 0 9
95 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 1 0 1 3 3 0 0 6
96 บ้านสันหลวง 0 1 0 1 2 5 1 1 8
97 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 1 0 1 2 4 4 0 10
98 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 1 0 1 2 4 2 2 8
99 บ้านผาจี 0 1 0 1 2 3 0 0 5
100 บ้านหนองแว่น 0 1 0 1 2 2 1 0 5
101 บ้านทุ่งกวาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
102 บ้านศรีป่าแดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
103 บ้านดอนงาม 0 1 0 1 0 4 0 1 4
104 บ้านจะตี 0 0 3 3 7 2 2 1 11
105 บ้านกลาง 0 0 2 2 5 8 8 0 21
106 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 2 2 2 2 0 2 4
107 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 1 1 4 5 4 1 13
108 เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 0 0 1 1 3 2 2 0 7
109 บ้านสบคำ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
110 บ้านทุ่งเกลี้ยง 0 0 1 1 3 1 3 0 7
111 บ้านป่าซางงาม 0 0 1 1 3 0 1 1 4
112 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 1 1 2 2 2 0 6
114 บ้านหนองแหย่ง 0 0 1 1 2 1 2 0 5
115 บ้านไทรทอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
116 บ้านดอยจัน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
117 บ้านสันมะนะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 เทศบาลตำบลบ้านแซว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 พญาไพรไตรมิตร 0 0 0 0 4 4 2 0 10
120 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 0 0 3 5 2 0 10
121 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 3 2 0 1 5
122 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 0 0 0 2 7 1 0 10
123 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 2 4 2 0 8
124 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 2 2 4 1 8
125 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
126 บ้านหนองป่าก่อ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
127 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 2 2 1 5
129 บ้านใหม่สันติ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
130 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
132 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านแม่สลองใน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 1 0 4 1 5
137 บ้านหนองปลาสะเด็ด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 มานิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 ศุภปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 0 0 0 6 3 2 9
142 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
143 ตชด.ศรีสมวงศ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
144 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
145 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3
146 บ้านสันต้นธง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
147 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านผาฮี้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 บ้านปางมะหัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านวังลาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านห้วยกว๊าน 0 0 0 0 0 0 3 0 3
153 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
154 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านป่าก๋อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านผาเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านสันธาตุ(แม่สาย) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 164 149 497 922 526 303 66 1,751